Ochrana osobn?ch ?dajov

Z?kladn? ustanovenia

 

 1. Prev?dzkovate?om osobn?ch ?dajov pod?a ? 5 p?sm. o) z?kona ?. 18/2018 Z.z. o ochrane osobn?ch ?dajov v znen? neskor??ch predpisov (?alej len ?Z?kon?) je HIST?RIA, o. z., I?O: 50225065 (?alej len: ?prev?dzkovate??).
 2. Kontaktn? ?daje prev?dzkovate?a s?
  adresa: Hrani?n? 73, 821 05 Bratislava
  e-mail: historiarevue@gmail.com
  telef?n: +421 908 870 871
 3. Osobn?mi ?dajmi sa rozumej? v?etky inform?cie o identifikovanej alebo identifikovate?nej fyzickej osobe. Identifikovate?nou fyzickou osobou je fyzick? osoba, ktor? mo?no priamo ?i nepriamo identifikova?, najm? odkazom na ur?it? identifik?tor, napr?klad meno, identifika?n? ??slo, lokaliza?n? ?daje, sie?ov? identifik?tor alebo odkazom na jeden ?i viac zvl??tnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kult?rnej alebo spolo?enskej identity tejto fyzickej osoby.
 4. Prev?dzkovate? nevymenoval zodpovedn? osobu pre ochranu osobn?ch ?dajov.

 

Zdroje a kateg?rie spracov?van?ch osobn?ch ?dajov

 1. Prev?dzkovate? spracov?va osobn? ?daje, ktor? ste mu poskytli alebo osobn? ?daje, ktor? prev?dzkovate? z?skal na z?klade plnenia Va?ej objedn?vky.
 2. Prev?dzkovate? spracov?va Va?e identifika?n? a kontaktn? ?daje a ?daje nutn? pre plnenie zmluvy.

 

Z?konn? d?vod a ??el spracovania osobn?ch ?dajov

 1. Z?konn?m d?vodom spracovania osobn?ch ?dajov je jedno alebo viacero z nasleduj?cich
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prev?dzkovate?om pod?a ? 13 ods. 1 p?sm. b) Z?kona,
 • opr?vnen? z?ujem prev?dzkovate?a na poskytovan? priameho marketingu (najm? pre zasielanie obchodn?ch oznamov) pod?a ? 13 ods. 1 p?sm. f) Z?kona,
 • V?? s?hlas so spracovan?m pre ??ely registr?cie na webovej str?nke xxx.sk pod?a ? 13 ods. 1 p?sm. a) Z?kona
 • V?? s?hlas so spracovan?m pre ??ely poskytovania priameho marketingu (najm? pre zasielanie obchodn?ch oznamov a newsletterov) pod?a ? 13 ods. 1 p?sm. a) Z?kona v pr?pade, ?e nedo?lo k objedn?vke tovaru alebo slu?by.
 1. ??elom spracovania osobn?ch ?dajov je
 • vybavenie Va?ej objedn?vky a v?kon pr?v a povinnost? vypl?vaj?cich zo zmluvn?ho vz?ahu medzi Vami a prev?dzkovate?om;
 • pri objedn?vke s? vy?adovan? osobn? ?daje, ktor? s? nutn? pre ?spe?n? vybavenie objedn?vky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobn?ch ?dajov je nutnou po?iadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobn?ch ?dajov nie je mo?n? zmluvu uzavrie? ?i ju zo strany prev?dzkovate?a plni?,
 • zasielanie obchodn?ch oznamov a v?kon ?al??ch marketingov?ch aktiv?t.
 • Zo strany prev?dzkovate?a nedoch?dza k automatick?mu individu?lnemu rozhodovaniu v zmysle ? 28 Z?kona.

 

Doba uchov?vania osobn?ch ?dajov

 1. Prev?dzkovate? uchov?va osobn? ?daje
 • po dobu nevyhnutn? k v?konu pr?v a povinnost? vypl?vaj?cich zo zmluvn?ho vz?ahu medzi Vami a prev?dzkovate?om a uplat?ovanie n?rokov z t?chto zmluvn?ch vz?ahov (po dobu 10 rokov od ukon?enia zmluvn?ho vz?ahu).
 • po dobu, ne? je odvolan? s?hlas so spracovan?m osobn?ch ?dajov pre ??ely marketingu, najdlh?ie 5 rokov, ak s? osobn? ?daje spracov?van? na z?klade s?hlasu.
 • Po uplynut? doby uchov?vania osobn?ch ?dajov prev?dzkovate? osobn? ?daje vyma?e.

 

Pr?jemcovia osobn?ch ?dajov (subdod?vatelia prev?dzkovate?a)

1. Pr?jemcovia osobn?ch ?dajov s? osoby

 • Podie?aj?ce sa na dod?van? tovaru / slu?ieb / realiz?cii platieb na z?klade zmluvy,
 • zais?uj?ce slu?by prev?dzkovania e-shopu (Backbone) a ?al?ie slu?by v s?vislosti s prev?dzkovan?m e-shopu,

2. Prev?dzkovate? nem? v ?mysle odovzda? osobn? ?daje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzin?rodnej organiz?cii.

 

Va?e pr?va

1. Za podmienok stanoven?ch v Z?kone m?te

 • pr?vo na pr?stup ku svoj?m osobn?m ?dajom pod?a ? 21 Z?kona,
 • pr?vo na opravu osobn?ch ?dajov pod?a ? 22 Z?kona, popr?pade obmedzenie spracovania pod?a ? 24 Z?kona,
 • pr?vo na v?maz osobn?ch ?dajov pod?a ? 23 Z?kona,
 • pr?vo vznies? n?mietku proti spracovaniu pod?a ? 27 Z?kona,
 • pr?vo na prenosite?nos? ?dajov pod?a ? 26 Z?kona,
 • pr?vo odvola? s?hlas so spracovan?m p?somne alebo elektronicky na adresu alebo email prev?dzkovate?a uveden? v ?l. III t?chto podmienok.

2. ?alej m?te pr?vo poda? s?a?nos? u ?radu pre ochranu osobn?ch ?dajov v pr?pade, ?e sa domnievate, ?e bolo poru?en? Va?e pr?vo na ochranu osobn?ch ?dajov.

 

Podmienky zabezpe?en? osobn?ch ?dajov

1. Prev?dzkovate? prehlasuje, ?e prijal v?etky vhodn? technick? a organiza?n? opatrenia k zabezpe?eniu osobn?ch ?dajov.

2. Prev?dzkovate? prijal technick? opatren? k zabezpe?eniu d?tov?ch ?lo??sk a ?lo??sk osobn?ch ?dajov v listinnej podobe, najm? zabezpe?enie pr?stupu ku po??ta?om heslom, pou??van?m anitv?rov?ho programu a pravidelnou ?dr?bou po??ta?ov.

3. Prev?dzkovate? prehlasuje, ?e k osobn?m ?dajom maj? pr?stup len n?m poveren? osoby.

 

Z?vere?n? ustanovenia

1. Odoslan?m objedn?vky z internetov?ho objedn?vkov?ho formul?ra potvrdzujete, ?e ste obozn?men?/? s podmienkami ochrany osobn?ch ?dajov a ?e ich v celom rozsahu prij?mate.

2. S t?mito podmienkami s?hlas?te za?krtnut?m s?hlasu prostredn?ctvom internetov?ho formul?ra. Za?krtnut?m s?hlasu potvrdzujete, ?e ste obozn?men?/obozn?men? s podmienkami ochrany osobn?ch ?dajov a ?e ich v celom rozsahu prij?mate.

3. Prev?dzkovate? je opr?vnen? tieto podmienky zmeni?. Nov? verziu podmienok ochrany osobn?ch ?dajov zverejn? na svojich internetov?ch str?nkach a z?rove? V?m za?le nov? verziu t?chto podmienok na Va?u e-mailov? adresu, ktor? ste prev?dzkovate?ovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadob?daj? ??innos? d?a 29. 10.2021