História 2001

Revue o dejinách spoločnosti

logo

Aktuality

news image

Historick? ?asopis

Na podstr?nke Obchod, v rubrike ?asopisy, si m??ete pre??ta? v?etky ?l?nky uverejnen? v Historickom ?asopise v obdob? 1953 ? 1957. ?oskoro pribudn? ?al?ie.

news image

Otv?ranie obr?zka

Postup pri otvoren? obr?zkov umiestnen?ch v ?avom hornom rohu oznamov o podujatiach ?i konferenci?ch: 1. Nastav?m sa na obr?zok 2. Stla??m prav? tla?idlo my?i 3. z ponuky otvor?m obr?zok na novej karte

Podujatia

news image

https://www.dekd.sk/katalog-aktivit

Zdru?enie historick?ch miest a obc? SR
N?mestie Sv. Trojice 15, 969 01 Bansk? ?tiavnica
14.09.2023
00:00
news image

Svobodn? zedn??stv? o?ima zedn???

Velik? L??e ?esk? republiky
https://www.vlcr.cz/
27.09.2023
10:00
news image

V?estrann? archiv?r J. M. Dubovsk?

Spolo?nos? slovensk?ch archiv?rov
http://www.archivari.sk/
24.11.2023
00:00

Konferencie

news image

U?itelia v politickom a verejnom ?ivote spolo?nos

Historick? ?stav SAV, v. v. i.
Klemensova 19, Bratislava
03.10.2023
09:00
news image

17. symp?zium z dej?n farm?cie

NBS - M?zeum minc? a medail?
Kremnica, ?tef?nikovo n?m
05.10.2023
08:30
news image

V?no jako kulturn? fenom?n http://www.ahmp.cz/in

Archiv hl. m?sta Prahy
Archivn? 6, Praha 4, 149 00
10.10.2023
09:00
news image

Sakr?lne pamiatky na Slovensku

Z?padoslovensk? m?zeum v Trnave
M?zejn? n?mestie 3, 918 09 Trnava
20.10.2023
00:00
news image

S?kromn? a verejn? priestor v mest?ch z historicke

Historick? ?stav SAV, v. v. i.
Klemensova 19, Bratislava
08.11.2023
00:00
news image

Vy??ia moc pri v?kone spravodlivosti

Katedra pr?vnych dej?n a Katedra v?eobecn?ch dej?n
UK Bratislava, ?af?rikovo n?m. 6
08.11.2023
00:00
news image

Museologica literaria 2023

Zv?z m?ze? na Slovensku
http://zms.sk/
15.11.2023
00:00
news image

V ??apajach sv?t?ho Franti?ka z Assisi

FF KU v Ru?omberku
Hrabovsk? cesta 18, 034 01 Ru?omberok
20.11.2023
00:00
news image

M???ansk? ve?ejnost diskutuje o um?n?

Akademie v?d ?esk? republiky
?stav d?jin um?n? a ?stav pro ?eskou literaturu
23.11.2023
00:00
news image

HOSPOD??SK? A SOCI?LN? D?JINY RAN?HO NOVOV?KU

Masarykovo muzeum v Hodon?n?
https://www.masaryk.info/
28.11.2023
00:00
news image

Trh a kapit?l v ?esk? kultu?e 19. stolet?

Trh a kapit?l v ?esk? kultu?e 19. stolet?
https://www.plzensympozium.cz/cz/novinky/
29.02.2024
00:00
news image

Druh? svetov? vojna a spolo?nos?

M?zeum Slovensk?ho n?rodn?ho povstania
http://www.muzeumsnp.sk/
08.11.2023
00:00
news image

Mezi obc? a st?tem. Fenom?n okresn? samospr?vy ...

Masaryk?v ?stav a Archiv, Akademie v?d ?R
www.mua.cas.cz/cs/udalost/mezi-obci-a-statem
17.10.2023
00:00

Organizátori

  • Vybrať všetky
  • Kni?nice
  • ?stavy
  • zdru?enia
news image

?stav pam?ti n?roda

Mileti?ova 19, P. O. Box 29, 820 18 Bratislava 218
news image

Asociace pro didaktiku d?jepisu, z. s.

adidej@email.cz
news image

Spi?sk? dejepisn? spolok

N?mestie Majstra Pavla 60, 054 01 Levo?a
news image

Historick? ?stav SAV, v. v. i.

Klemensova 19, Bratislava
news image

Zdru?enie historick?ch miest a obc? SR

N?mestie Sv. Trojice 15, 969 01 Bansk? ?tiavnica
news image

NBS - M?zeum minc? a medail?

Kremnica, ?tef?nikovo n?m
news image

Archiv hl. m?sta Prahy

Archivn? 6, Praha 4, 149 00
news image

Velik? L??e ?esk? republiky

https://www.vlcr.cz/
news image

Z?padoslovensk? m?zeum v Trnave

M?zejn? n?mestie 3, 918 09 Trnava
news image

Katedra pr?vnych dej?n a Katedra v?eobecn?ch dej?n

UK Bratislava, ?af?rikovo n?m. 6
news image

Zv?z m?ze? na Slovensku

http://zms.sk/
news image

FF KU v Ru?omberku

Hrabovsk? cesta 18, 034 01 Ru?omberok
news image

Akademie v?d ?esk? republiky

?stav d?jin um?n? a ?stav pro ?eskou literaturu
news image

Spolo?nos? slovensk?ch archiv?rov

http://www.archivari.sk/
news image

Masarykovo muzeum v Hodon?n?

https://www.masaryk.info/
news image

Trh a kapit?l v ?esk? kultu?e 19. stolet?

https://www.plzensympozium.cz/cz/novinky/
news image

M?zeum Slovensk?ho n?rodn?ho povstania

http://www.muzeumsnp.sk/
news image

Masaryk?v ?stav a Archiv, Akademie v?d ?R

www.mua.cas.cz/cs/udalost/mezi-obci-a-statem