V?eobecn? obchodn? podmienky

V?eobecn? obchodn? podmienky

 

Prev?dzkovate?om internetov?ho obchodu HISTORIA je:

 

Faktura?n? a kore?ponden?n? adresa
HIST?RIA, o. z..
Hrani?n? 73, 821 05 Bratislava, so s?dlom v SR
I?O:      50225065
DI?:      2120255313

Reg. MV SR ?. spisu: VVS/1-900/90-48345 

 

Bankov? spojenie:
?. ?.: 5111335703/0900, Slovensk? sporite??a a.s., Bratislava
IBAN: SK19 0900 0000 0051 1133 5703 
BIC(SWIFT): GIBASKBX

 

Kontaktn? ?daje internetov?ho obchodu:
Inform?cie k objedn?vkam, reklam?ci?m a produktom:
Mgr. Miroslava Fabriciusov?
Kontakt: +421 908 098 937 (zastihnete n?s Po-Pia: 9:00 ? 16:00)
E-mail: historiarevue@gmail.com

 

 

Nakupovanie tovaru na na?ich internetov?ch str?nkach m??u uskuto?ni? pr?vnick? aj fyzick? osoby za predpokladu dodr?ania ni??ie uveden?ch pravidiel.

 

Objedn?vka

1. Spotrebite? objedn?va v?robky a slu?by pred?vaj?ceho prostredn?ctvom obchodn?ho syst?mu na www.xxxxx.sk p?somnou formou: e-mailom (vr?tane objedn?vky cez e-shop), po?tou. Takto vykonan? objedn?vka sa pova?uje za z?v?zn? a je v s?lade so z?konom ?. 108/2000 Z.z. v znen? neskor??ch zmien a predpisov ch?pan? ako zmluva uzatv?ran? na dia?ku.

2. Pri ka?dej objedn?vke mus? spotrebite? uvies? meno a priezvisko, po?tov? a faktura?n? adresu, telef?nne ??slo a e-mail; fyzick? a pr?vnick? osoba podnikate? aj I?O, DI?, I? DPH, n?zov tovaru, popis tovaru, po?et kusov, d?tum vystavenia objedn?vky, (objedn?vka prostredn?ctvom e-shopu tieto podmienky sp??a automaticky). Tieto ?daje bud? v zmysle z?kona o ochrane osobn?ch ?dajov ?. 428/2002 Z. z. pou?it? iba v r?mci obchodn?ho vz?ahu medzi pred?vaj?cim a spotrebite?om a nebud? poskytnut? tretej osobe (s v?nimkou osoby zabezpe?uj?cej prepravu tovaru).

3. Po doru?en? objedn?vky bude t?to objedn?vka zaevidovan? v syst?me pred?vaj?ceho a vtedy z?rove? vznik? obchodn? vz?ah medzi pred?vaj?cim a spotrebite?om. Najnesk?r do 24 hod?n (v pracovn? dni) sa pred?vaj?ci skontaktuje so spotrebite?om. Over? objedn?vku, sp?sob dopravy a ozn?mi mo?n? dodaciu dobu, alebo term?n odberu, kone?n? cenu a sp?sob ?hrady. Od tohto term?nu je objedn?vka pre spotrebite?a z?v?zn?.

4. Spotrebite? m? pr?vo stornova? objedn?vku bez poplatku, a to iba v de? 1. kontaktovania pred?vaj?ceho so spotrebite?om, t. j v de?, ke? sa overuje objedn?vka u spotrebite?a. Objedn?vku je mo?n? stornova? v?lu?ne p?somnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania ozn?mi pred?vaj?ci spotrebite?ovi tie? v?lu?ne p?somnou formou. P?somn? forma sa vy?aduje z d?vodu dolo?ite?n?ho dokladu storna pre pred?vaj?ceho a zastavenie vybavovania objedn?vky.

6. Pri kladnom vybaven? objedn?vky sa tovar zabal? do zodpovedaj?ceho bal?ka a odo?le na uveden? dodaciu adresu kupuj?ceho. Doklad o zaplaten? tovaru (v tomto pr?pade fakt?ra) pr?de kupuj?cemu v elektronickej podobe a z?rove? v tla?enej forme ktor? bude prilo?en? k doru?en?mu tovaru. Elektronick? fakt?ra bude odoslan? na e-mailov? adresu uveden? pri objedn?van? tovaru. Je preto ve?mi d?le?it? spr?vne uvies? E-mailov? adresu v objedn?vke a taktie? d?va? pozor na to, ?i schr?nku mailov nem?te pln?. V tom pr?pade je mo?n?, ?e v?m fakt?ra na mail nepri?la a ihne? sa mus?te obr?ti? na predajcu, popr?pade uvo?ni? schr?nku.
Da?ov? doklad v elektronickej forme je, pod?a Z?kona o ??tovn?ctve c. 431/2002 Z.z. zo d?a 18. j?na 2002, ?32 "Preukazate?nos? ??tovn?ho z?znamu", pr?voplatn?m da?ov?m dokladom.
Fakt?ra je pod?a ? 33 "Prenos ??tovn?ho z?znamu" zabezpe?en? v PDF s?bore proti ?prav?m, mo?n? je v?ak tento dokument vytla?i? vo vysokej kvalite.

 

I. Dodacie lehoty

1. Dodacie lehoty s? pre druhy produktov r?zne. Term?n dod?vky alebo odberu tovaru bude v?dy ozn?men? spotrebite?ovi pri overovan? objedn?vky.

2. Vo v?eobecnosti je term?n dod?vky alebo odberu tovaru od 1 do 14 dn? od d?tumu overenia objedn?vky.

3. Vo v?nimo?n?ch pr?padoch, ke? niektor? druhy tovarov nie s? skladom, a nie s? k dispoz?cii ani u v?robcov a dovozcov m??e by? dodacia lehota dlh?ia. V tomto pr?pade V?s pred?vaj?ci bude kontaktova? bu? e-mailom alebo telefonicky a obozn?mi V?s so situ?ciou.

 

II. Cena, platobn? podmienky a prepravn?

 

                         Vopred uhraden?                            Dobierka
Slovensk? po?ta ? bal?k na po?tu                                    3,70                               5,00
Slovensk? po?ta ? bal?k na adresu                                    4,90                               6,20
Osobn? odber                                zadarmo                           zadarmo

 

 

1. Cena produktu je stanoven? cenn?kom pred?vaj?ceho. Ceny uveden? v cenn?ku m??u podlieha? zmen?m i bez predch?dzaj?ceho ohl?senia. Pred?vaj?ci si vyhradzuje pr?vo zmeny cien v nadv?znosti na zmeny cien v?robcov, dovozcov a pod.. Platn? cena produktu bude v?dy ozn?men? pri overovan? objedn?vky.

2. Spotrebite? uhr?dza platbu dobierkou (v hotovosti pre prevzat? tovaru od kuri?ra), prevodom/vkladom na ??et pred?vaj?ceho alebo platbou platobnou kartou, platbou na fakt?ru (platbu treba vopred dohodn?? emailom/telefonicky

3. Pri odovzd?van? produktu plat? spotrebite? cenu za produkt + kart?nov? obal (1 EUR) + dopravn? a pr?padne cenu dobierky.

4. Sp?sob dopravy si vol? spotrebite? s?m cez formul?r objedn?vky v e-shope alebo pri inom sp?sobe komunik?cie. Spotrebite? si m??e zvoli? sp?sob dopravy, a to:

a. osobn?m odberom na v?dajnom mieste 

b. cez Slovensk? po?tu ako bal?k na adresu

c. cez Slovensk? po?tu ako bal?k na adresu s dobierkou

d. cez Slovensk? po?tu ako bal?k na po?tu

e. cez Slovensk? po?tu ako bal?k na po?tu

5. V??ka n?kladov na dopravu bude v?dy ozn?men? spotrebite?ovi pri overovan? objedn?vky.

 

III. Preberanie tovaru

1. Spotrebite? sa zav?zuje prevzia? tovar v dohodnutom term?ne na adrese uvedenej na objedn?vke.

2. Pri preberan? produktu je spotrebite? povinn? skontrolova? fyzick? neporu?enos? a kompletnos? z?sielky. Pokia? je z?sielka vidite?ne po?koden? a zni?en?, spotrebite? je povinn? bez prevzatia z?sielky ihne? kontaktova? pred?vaj?ceho a so zasielate?skou spolo?nos?ou sp?sa? Z?pis o ?kode na z?sielke. Ak?ko?vek neskor?ie reklam?cie na mno?stvo a fyzick? poru?enie produktu nebud? akceptovan?.

3. Spotrebite? nadob?da vlastn?cke pr?va k produktom a? uhraden?m plnej ceny a ?al??ch pe?a?n?ch ?iastok dohodnut?ch v k?pnej zmluve na dia?ku na ??et pred?vaj?ceho. Do doby prechodu vlastn?ckych pr?v z pred?vaj?ceho na spotrebite?a, ktor? m? produkt v dr?be, m? spotrebite? v?etky povinnosti uschovate?a veci a je povinn? produkty a slu?by na vlastn? n?klady bezpe?ne uschova? a ozna?i? ich tak, aby boli za ka?d?ch okolnost? identifikovate?n? ako produkt pred?vaj?ceho.

4. Pred?vaj?ci je opr?vnen? po?adova? splnenie z?v?zkov, najm? uhradenie ceny za produkty a slu?by, a to bez oh?adu na to, ?e vlastn?ctvo k produktu a slu?by e?te nepre?lo na spotrebite?a.

5. Nebezpe?enstvo ?kody na produktoch prech?dza na spotrebite?a momentom prevzatia spotrebite?om alebo jeho splnomocnencom.

 

IV. Odst?penie od zmluvy

1. Spotrebite? je opr?vnen? stornova? objedn?vku bez poplatku, a to iba v de? 1. kontaktovania pred?vaj?ceho so spotrebite?om, t. j. v de?, ke? sa overuje objedn?vka u spotrebite?a. Objedn?vku je mo?n? stornova? v?lu?ne p?somnou formou (e-mailom).

2. Spotrebite? je opr?vnen? bez uvedenia d?vodu odst?pi? od zmluvy do 14 pracovn?ch dn? odo d?a prevzatia tovaru. Odst?penie od zmluvy mus? by? uskuto?nen? p?somnou formou, mus? obsahova? v?etky ?daje sl??iace k identifik?cii produktu, spotrebite?a a pred?vaj?ceho a mus? by? vo vy??ie uvedenej lehote doru?en? spolu s produktom do s?dla pred?vaj?ceho na n?klady a zodpovednos? spotrebite?a. N?klady na vr?tenie produktu zn??a spotrebite?.
Produkt nesmie by? po?koden?, pou??van?, mus? by? v p?vodnom obale a spolu s produktom mus? spotrebite? odovzda? v?etky dokumenty t?kaj?ce sa predmetn?ho produktu (doklad o nadobudnut? a pod.), ktor? obdr?al pri jeho k?pe. Spotrebite? s?hlas? a berie na vedomie, ?e p?somnou formou sa v tomto pr?pade rozumie listina o odst?pen? od k?pnej zmluvy podp?san? spotrebite?om.
3. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslan? produkt sa neprij?ma a vracia sa sp??.

4. Pri dodr?an? vy??ie uveden?ch povinnost? spotrebite?a, pred?vaj?ci prevezme tovar sp?? a do 15 dn? odo d?a odst?penia zmluvy cenu zaplaten? za produkt alebo za slu?bu alebo preddavok, ktor? spotrebite? uhradil za produkt alebo slu?bu vr?ti spotrebite?ovi vopred dohodnut?m sp?sobom sp??.

5. Kupuj?ci nem??e odst?pi? od k?pnej zmluvy uzavretej na dia?ku najm? v nasledovn?ch pr?padoch:

a. ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo slu?ieb, ktor?ch cena z?vis? od pohybu cien na finan?nom trhu, ktor? pred?vaj?ci nem??e ovplyvni?

b. ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoven?ho pod?a osobit?ch po?iadaviek spotrebite?a alebo produktu ur?en?ho osobitne pre jedn?ho spotrebite?a, alebo produktu, ktor? vzh?adom na jeho vlastnosti nemo?no vr?ti?

6. Pred?vaj?ci si vyhradzuje pr?vo zru?i? objedn?vku (odst?pi? od zmluvy) alebo jej ?as? ak:

a. produkt sa nevyr?ba alebo sa prestal vyr?ba?

b. zmenila sa cena dod?vate?a produktu

c. vystaven? cena produktu bola chybn?

 

V. Z?ruka a servis

1. Vo v?eobecnosti, pokia? v z?ru?n?ch listoch nie je uveden? inak, je z?ru?n? doba pre plnenie spotrebite?sk?ch zml?v stanoven? na minim?lne 24 mesiacov alebo zhora ohrani?en? d?tumom spotreby produktu. Spotrebite?om je osoba, ktor? pri uzatv?ran? a plnen? spotrebite?skej zmluvy nekon? v r?mci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikate?skej ?innosti. Reklamova? je mo?n? len produkt zak?pen? a zaplaten? u pred?vaj?ceho. Pri uplatnen? reklam?cie je spotrebite? povinn? doru?i? (pokia? to charakter produktu umo??uje ? zastavan? produkt) reklamovan? produkt ?ist?, mechanicky nepo?koden?, v origin?lnom balen?, vr?tane manu?lov, z?ru?n?ho listu, fakt?ry alebo in?ho dokladu o zaplaten? produktu pred?vaj?cemu. Pri uplatnen? reklam?cie sa spotrebite? riadi pokynmi uveden?mi v z?ru?nom liste.

2. Opr?vnenie na z?ruku zanik? v pr?pade, ?e k chybe do?lo mechanick?m po?koden?m v?robku, prev?dzkovan?m v?robku v nevhodn?ch podmienkach. Zo z?ruky s? tie? vy?at? chyby sp?soben? ?ivelnou pohromou a nespr?vnym zaobch?dzan?m.

3. V pr?pade uplat?ovania reklam?cie sa odpor??a spotrebite?ovi telefonicky ozn?mi? pred?vaj?cemu, ?e dan? produkt vykazuje chybu a ak?m sp?sobom sa prejavila. Na z?klade t?chto inform?ci? sa odporu?? spotrebite?ovi ?al?? postup pri vybavovan? reklam?cie.

 

VI. Z?vere?n? ustanovenia

1. Pred?vaj?ci m? pr?vo pod?a charakteru objednan?ch produktov vyzva? spotrebite?a k osobnej prehliadke a osobn?mu odberu produktu (vz?ahuje sa hlavne na finan?ne n?ro?nej?? produkt, alebo n?ro?nej?? z h?adiska objemu alebo hmotnosti). V t?chto pr?padoch bude spotrebite? kontaktovan? a bude s n?m dohodnut? ?al?? postup. Pokia? spotrebite? u? uhradil k?pnu cenu, bude mu t?to ?iastka preveden? sp??, pokia? sa nedohodn? inak.

2. Pred?vaj?ci si vyhradzuje pr?vo zmeny ceny. Pri zmene ceny pred?vaj?ci kontaktuje spotrebite?a. Spotrebite? m? pr?vo pri takto upraven?ch cen?ch objedn?vku stornova?.

3. Spotrebite? prehlasuje, ?e pred vyplnen?m alebo ozn?men?m objedn?vky sa obozn?mil s t?mito v?eobecn?mi podmienkami a reklama?n?m poriadkom a ?e s nimi s?hlas?.

4. Bez oh?adu na ostatn? ustanovenia zmluvy, pred?vaj?ci nezodpoved? spotrebite?ovi za u?l? zisk, stratu pr?le?itost? alebo ?iadne in? nepriame alebo n?sledn? straty v d?sledku nedbalosti, poru?enia zmluvy alebo vzniknut? in?m sp?sobom.

5. Tieto v?eobecn? obchodn? podmienky boli formulovan? a ustanoven? v dobrej viere, za ??elom splnenia z?konn?ch podmienok a ?prav korektn?ch obchodn?ch vz?ahov medzi pred?vaj?cim a spotrebite?om. V pr?pade, ak sa preuk??u kompetentn?m org?nom Slovenskej republiky niektor? ustanovenia t?chto podmienok ako neplatn? alebo nevyn?tite?n?, a to celkom alebo ?iasto?ne, platnos? a vyn?tite?nos? ostatn?ch ustanoven? a zvy?n? ?asti pr?slu?n?ho ustanovenia t?m zost?vaj? nedotknut?.

6. Pr?va spotrebite?a vo vz?ahu k pred?vaj?cemu vypl?vaj?ce zo z?kona o ochrane spotrebite?a ?. 634/1992 Zb. v znen? neskor??ch zmien a predpisov a z?kona o ochrane spotrebite?a pri podomovom predaji a z?sielkovom predaji ?. 108/2000 Z. z v znen? neskor??ch zmien a predpisov, zost?vaj? t?mito podmienkami nedotknut?.

7. Pr?vne vz?ahy a podmienky tu v?slovne neupraven? ako aj pr?padn? spory vzniknut? z neplnenia t?chto podmienok sa riadia pr?slu?n?mi ustanoveniami Obchodn?ho alebo Ob?ianskeho z?konn?ka.

8. Pred?vaj?ci a spotrebite? sa dohodli, ?e plne uzn?vaj? komunik?ciu na dia?ku ? telefonick?, faxov? (vr?tane ru?ne vyp?sanej objedn?vky), elektronick? formu komunik?cie, najm? prostredn?ctvom elektronickej po?ty a internetovej siete ako platn? a z?v?zn? pre obe zmluvn? strany.

 

Tieto podmienky nadob?daj? ??innos? d?a 15.11.2021