Hungary betwen Two Empires
(1526–1711)

Pálffy Géza

Vydavateľstvo

Indiana University Press

Jazyk

angličtina

Počet strán

286

Rok vydania

2021

Hmotnosť

717,00g

Formát

175x255

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

9780253054654

Publikácia pokrýva dve storočia histórie Uhorska, ktoré zdrvujúca porážka v bitke pri Moháči roku 1526 rozdelila na tri časti. Nadväzuje na monografiu Pála Engela (2005), ...The Realm oj St. Stephen: A History of Medieval Hungary, 895–1526. Čitateľa na ďalšie štúdium nabáda výberová bibliografia (približne 470 položiek – monografií a súborných štúdií).

Čítať viac...
40,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Panovnícka moc v stredoveku

Panovnícka moc v stredoveku

Usporiadanosť spoločnosti v stredoveku zabezpečoval panovník (vladyka, knieža, kráľ) s pomocou svojich prívržencov, pôvodne družiny bojovníkov, z ktorých sa vyvinula privilegovaná šľachtická vrstva podieľajúca sa na moci. Veľká Morava ešte nebola plne vyvinutým stredovekým štátom, disponovala však už jeho základnými atribútmi. Úplnú monarchickú moc podľa nemeckého vzoru dobudoval s pomocou dôsledne koncipovanej cirkevnej organizácie a kristianizácie zakladateľ Uhorského kráľovstva Štefan I. Peripetie vývoja a praktického uplatňovania panovníckej moci možno sledovať na niekoľkých charakteristických parametroch: vlastníctvo hradov, organizácia armády a kráľovské majetky a príjmy. Od 13. st. sa začal patrimoniálny uhorský štát postupne premieňať na volenú stavovskú monarchiu. Panovník sa rozsiahlymi donáciami a udeľovaním úradov snažil zabezpečiť si podporu veľmožov, ktorí preňho predstavovali čoraz väčšie ohrozenie. Súčasne sa zmenšoval jeho majetok. Schopnosť lavírovania medzi rôznorodými záujmami si vyžadovala talentovanú, charizmatickú a súčasne pragmaticky mysliacu osobnosť. Schopní panovníci dokázali tento vývoj dočasne zvrátiť, hľadali oporu v reprezentantoch z radov nezainteresovaných cudzincov alebo povýšených nižších šľachticov, budovali profesionálny úradnícky aparát a v záujme zvyšovania príjmu podporovali rast miest. K oslabeniam ústrednej moci dochádzalo obvykle po vymretí dynastie alebo pri absencii silného legitímneho následníka.

Z monarchie do republiky

Z monarchie do republiky

Publikácia prináša sondy do vývoja spoločnosti na Slovensku v pomerne dlhom období: od konca 19. storočia až po koniec druhej svetovej vojny. Otvára viaceré nové témy a nové pohľady na témy už predtým spracované. Pomerne dlhé časové obdobie, ktoré autori spracovávajú, je potrebné na to, aby sledovali vývoj spoločnosti ako postupný evolučný proces a nie iba v krátkych, dynamických obdobiach tzv. historických míľnikov: revolúcií, prevratov, povstaní. Všetky tieto míľniky sú v historiografii pomerne dobre spracované a stali sa súčasťou slovenského národného „master“ naratívu. Je nepochybné, že tieto udalosti mali pre vývin spoločnosti na Slovensku zásadný význam. Neprejavili sa však okamžite. Napríklad vznik Československej republiky v roku 1918 mal zásadný význam pre doformovanie sa Slovákov ako moderného národa, ale tento proces sa zavŕšil až v 30. rokoch. Podobne prebiehala v slovenských podmienkach aj postupná modernizácia, industrializácia a urbanizácia. V spoločnosti, a nielen v slovenskej, pôsobia spravidla retardačné, konzervatívne sily, ktoré spôsobujú, že aj revolučné udalosti po svojom „výbuchu“ obvykle majú tendenciu po čase vracať spoločnosť spať do starého koryta. Na prechod spoločnosti od totalitných či autoritatívnych režimov k demokracii, ktorý prebiehal v niektorých juhoeurópskych a juhoamerických krajinách, sa v svetovej politológii a historiografii od 60. rokov minulého storočia zaužíval termín „tranzícia“. Tento termín je však možne použiť aj na podobne, postupne prebiehajúce procesy v ďalších krajinách a rôznych historických obdobiach. Takouto tranzíciou prešla aj spoločnosť na Slovensku. Najprv to bola tranzícia z konzervatívnej, iba čiastočne parlamentnej, monarchie do demokratickej republiky a po dvadsiatich rokoch zase z parlamentnej demokracie do totality. Monografia prináša výsledky výskumu k takejto tranzícii spoločnosti na príklade Slovenska od konca 19. storočia po rok 1945.

Obsah

List of Figures 

List of Maps 

List of Tables 

Acknowledgments 

Note on Terms and Names 

List of Abbreviations 

Political and Military Chronology, 1526–1711 

 

Hungary after Mohács: A Century of Direction Seeking, 1526–1606

     On the Frontier of Two Empires 

     Roads from Istanbul to Vienna: The Ottomans in Hungary 

     The Bumpy Road to Vienna: The Habsburgs and the Hungarians 

     The Road to Istanbul: The State of King John Szapolyai and His Son 

     On a Narrow Path: The Principality of Transylvania 

     Society Finds Its Way 

     The Economy and Its Roads to Europe 

     The Search for a New Home: Ethnic and Demographic Changes 

     Finding Faith: Hungary's New Religion 

     Seeking a Language: A Cultural Golden Age

     Looking in Vain for a Way Out: The Long Turkish War, 1591–1606

 

Decay and Rejuvenation: The Janus-Faced Seventeenth Century, 1606–1711

     Peace or Civil War on the Border of the Two Empires? 

     New Ottoman Campaigns to Achieve an Old Goal 

     The Rise of the Hungarian Estates and the Break with Vienna 

     Transylvania Flourishes, Then Decays 

     Militarization and Self-Administration: Changes in Society 

     Economic Decline and Reorganization 

     Hungarian Populations Fall–Other Ethnic Groups Rise 

     The Revival of Catholicism–a Prolonged War of Religion 

     Half a Century of Cultural Progress–Half a Century of Military Crisis 

     A Country Liberated but Ravaged: The Long Turkish War, 1683–1699 

     Independence Movement and Civil War: The Rákóczi Uprising, 1703–1711 

 

Glossary 

List oj Rulers and Highest Dignitaries 

Select Bibliography (Monographs and Collected Studies) 

Names and Nationalities Index 

Place Index