Ungarischer Episkopat und ?sterreichische Monarchie
Von einer Partnerschaft zur Konfrontation (1686 ? 1790)

Bahlcke Joachim

Vydavateľstvo

Franz Steiner Verlag Stuttgart

Jazyk

nem?ina

Počet strán

520

Rok vydania

2005

Hmotnosť

1 339,00g

Formát

175x245

Väzba

Tvrd? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

3-515-08764-8

Predlo?en? monografia sa nielen v?aka svojmu rozsahu, ale najm? obsahu stala jedn?m z referen?n?ch diel, o ktor? sa opieraj? historici dej?n cirkvi, ale aj politick?ch ...dej?n Uhorska 17. ? 18. storo?ia. Autor je renomovan?m znalcom dej?n ranonovovekej strednej Eur?py a po viacer?ch pr?cach k dejin?m ?esk?ch kraj?n a Sliezska obr?til pozornos? na k???ov? probl?m uhorsk?ch dej?n ? vz?ahu ?t?tu a cirkvi. Vych?dza z premisy, ?e kl?rus, tvoriaci v?znamn? zlo?ku uhorsk?ch stavov, zohr?val nezanedbate?n?, historiografiou v?ak m?lo reflektovan? ?lohu v utv?ran? zlo?it?ch vz?ahov k vl?dnej moci, reprezentovanej dvorom, ktor? nezriedka zast?val vlastn? a od jeho predst?v odli?n? z?ujmy. Pritom tento jav pod?a Bahlckeho nie je v dobovom kon?texte ojedinel?, v Uhorsku sa v?ak objavil s f?zov?m posunom, navy?e v situ?cii, ke? sa tu absolutizmus na rozdiel od ve?k?ch ?ast? Eur?py nepresadil v porovnate?nej miere ani po roku 1686. Za danej kon?tel?cie by sa o?ak?valo, ?e kl?rus v poz?cii status ecclesiasticus bude predstavova? najstabilnej?iu oporu panovn?ckej moci ? opak sa v?ak v priebehu sledovan?ho obdobia stal pravdou. Kl?rus musel toti? v zlo?it?ch z?pasoch uchr?ni? svoj korporat?vny charakter a vzdorova? rozmanit?m form?m ?t?tnej nadvl?dy nad cirkvou.

Čítať viac...
45,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Z monarchie do republiky

Z monarchie do republiky

Publik?cia prin??a sondy do v?voja spolo?nosti na Slovensku v pomerne dlhom obdob?: od konca 19. storo?ia a? po koniec druhej svetovej vojny. Otv?ra viacer? nov? t?my a nov? poh?ady na t?my u? predt?m spracovan?. Pomerne dlh? ?asov? obdobie, ktor? autori spracov?vaj?, je potrebn? na to, aby sledovali v?voj spolo?nosti ako postupn? evolu?n? proces a nie iba v kr?tkych, dynamick?ch obdobiach tzv. historick?ch m??nikov: revol?ci?, prevratov, povstan?. V?etky tieto m??niky s? v historiografii pomerne dobre spracovan? a stali sa s??as?ou slovensk?ho n?rodn?ho ?master? narat?vu. Je nepochybn?, ?e tieto udalosti mali pre v?vin spolo?nosti na Slovensku z?sadn? v?znam. Neprejavili sa v?ak okam?ite. Napr?klad vznik ?eskoslovenskej republiky v roku 1918 mal z?sadn? v?znam pre doformovanie sa Slov?kov ako modern?ho n?roda, ale tento proces sa zav??il a? v 30. rokoch. Podobne prebiehala v slovensk?ch podmienkach aj postupn? moderniz?cia, industrializ?cia a urbaniz?cia. V spolo?nosti, a nielen v slovenskej, p?sobia spravidla retarda?n?, konzervat?vne sily, ktor? sp?sobuj?, ?e aj revolu?n? udalosti po svojom ?v?buchu? obvykle maj? tendenciu po ?ase vraca? spolo?nos? spa? do star?ho koryta. Na prechod spolo?nosti od totalitn?ch ?i autoritat?vnych re?imov k demokracii, ktor? prebiehal v niektor?ch juhoeur?pskych a juhoamerick?ch krajin?ch, sa v svetovej politol?gii a historiografii od 60. rokov minul?ho storo?ia zau??val term?n ?tranz?cia?. Tento term?n je v?ak mo?ne pou?i? aj na podobne, postupne prebiehaj?ce procesy v ?al??ch krajin?ch a r?znych historick?ch obdobiach. Takouto tranz?ciou pre?la aj spolo?nos? na Slovensku. Najprv to bola tranz?cia z konzervat?vnej, iba ?iasto?ne parlamentnej, monarchie do demokratickej republiky a po dvadsiatich rokoch zase z parlamentnej demokracie do totality. Monografia prin??a v?sledky v?skumu k takejto tranz?cii spolo?nosti na pr?klade Slovenska od konca 19. storo?ia po rok 1945.

Od den?ra k euru

Od den?ra k euru

V publik?cii sa nach?dza viacero ?t?di? venovan?ch vybran?m t?mam z oblasti hospod?rskych dej?n a ?lohe pe?az? v minulosti Slovenska. V ?asti venovanej star??m dejin?m stredoveku a ran?ho novoveku sa ?itate? dozvie viac o podob?ch ranostredovekej ekonomickej v?meny na strednom Dunaji pred pou??van?m minc?, o den?roch a polden?roch kr??a ?tefana I., ?i don?cii bansk?ho regi?nu a kremnickej mincovej komory kr??ovnej Barbore v r. 1424 ? 1427. Hospod?rsky vzostup ??achtick?ch rodov je prezentovan? na pr?klade rodov Cobor a Szent-Iv?ny, mimo z?ujem nezost?va ani soci?lna oblas? a starostlivos? o odk?zan? osoby, ktor? ilustruje financovanie ?stavnej starostlivosti o osirel? deti v Uhorsku. Druh? ?as? kolekt?vnej monografie sleduje v?voj fenom?nu pe?az? v 19. a 20. storo??, teda v obdob? postupn?ho rozmachu modernej spolo?nosti zalo?enej na trhovej ekonomike s n?stupom novodob?ch monet?rnych, da?ov?ch a mzdov?ch syst?mov, s rozvojom komer?n?ho pe?a?n?ctva a centr?lneho bankovn?ctva, s formovan?m modern?ch centr?lnych, region?lnych a miestnych rozpo?tov. Autori sa postupne venuj? r?znorod?m t?mam, ako diferenci?cii a ?pecializ?cii b?nk v Pre?porku v 60. a 70. rokoch 19. storo?ia, lek?rskym honor?rom na Slovensku v rokoch 1919 ? 1938, podielu Tatra banky na financovan? priemyslu Slovenska 1939 ? 1945 a diskurzu o profesionalizme vo futbale v medzivojnovom ?eskoslovensku s d?razom na Slovensko. Z obdobia 20. storo?ia s? aj pr?spevky o nemeckom dru?stevn?ctve na Slovensku po?as druhej svetovej vojny, financovan? britsk?ch spravodajsk?ch slu?ieb v ?eskoslovensku, ekonomicko-soci?lnom stave Slovenska na konci ?eskoslovensk?ho komunistick?ho re?imu a o ekonomick?ch aspektoch podpory vedy a v?skumu na Slovensku v 80. a 90. rokoch 20. storo?ia.

Od osmi?ky k osmi?ke

Od osmi?ky k osmi?ke

Pri sledovan? kr?tkych a relat?vne pokojn?ch dejinn?ch ?sekov m??u pokusy o uchopenie z?chytn?ch bodov v ich historickom v?voji sp?sobova? ?a?kosti. Napr?klad vznik ?t?tov, revol?cie alebo ?t?tne prevraty zv???a sprev?dza ve?k? budovate?sk? aktivita, prestavba spolo?nosti, obrana nov?ho stavu vo?i cudzine ?i reformy v mnoh?ch oblastiach. Efekt a kontinuitu t?chto javov v?ak preveria a? desa?ro?ia, ?o je pri kr?tkom trvan? t?chto fenom?nov ?asto problematick?. V slovensk?ch dejin?ch je tak?mto pr?kladom dvadsa?ro?ne medzivojnov? obdobie. Dolu je ohrani?en? prevratom roku 1918, rozpadom Rak?sko-Uhorska a vznikom ?eskoslovenskej republiky, jeho horn? medzn?k tvoria z?sadn? ?zemn? rev?zie a straty ?eskoslovenska po Mn?chovskej konferencii a Viedenskej arbitr??i na jese? 1938, po ktor?ch nasledovala zmena ?t?topr?vneho usporiadania ?t?tu po vyhl?sen? auton?mie Slovenska a postupn? odklon spolo?nosti od demokratick?ch z?sad. Obdobie trvania ?eskoslovenskej republiky charakterizovalo ?silie jej predstavite?ov o udr?anie ?t?tu, jeho pevnosti a obh?jenie jeho samotnej existencie vo?i expanz?vnym susedom i nest?lym ve?mociam. Vo vn?tornej politike bolo nevyhnutne zabezpe?i? podmienky na tieto ciele v n?rodnostnej, administrat?vnej, legislat?vnej oblasti a v mnoh?ch in?ch sf?rach. V zaujme naplnenia t?chto z?merov sa podniklo mnoho krokov, ktor? si vy?adovali kompromisy i taktizovanie, pri?om aj tu plat?, ?e efekt a kontinuitu niektor?ch z nich preveria a? desa?ro?ia.

Od auton?mie k vzniku Slovensk?ho ?t?tu

Od auton?mie k vzniku Slovensk?ho ?t?tu

Celkov? ?ivot slovenskej spolo?nosti v minulom storo?? rozhoduj?cim sp?sobom ovplyvnil z?nik Rak?sko-Uhorskej monarchie, ??as? slovenskej politickej reprezent?cie na tvorbe nov?ho ?t?tneho ?tvaru a jej rozhodnutie vst?pi? do spolo?nej ?esko-Slovenskej republiky. Vznikli nov? historick? podmienky na uplatnenie n?rodn?ch, politick?ch, hospod?rskych, soci?lnych a kult?rnych amb?cii ak? v minulosti neboli myslite?n?. Rovnako existovali mantinely vn?tropolitick?ho ale mimoriadne zahrani?nopolitick?ho charakteru, ktor? tento proces ovplyv?ovali, determinovali a obmedzovali. Nebolo podstatn? len to, ?e slovensk? n?rod vstupoval do nov?ho ?t?tneho ?tvaru s historicky podmienen?m spolo?ensk?m hendikepom vypl?vaj?ceho z odli?n?ch podmienok celkov?ho predch?dzaj?ceho spolo?ensko politick?ho v?voja ?esk?ch kraj?n, Slovenska a mimoriadne Podkarpatskej Rusi. Ve?mi r?chlo sa objavili priamo nekompatibiln? predstavy o ?t?topr?vnom postaven? Slovenska v republike a ?al?om budovan? spolo?n?ho ?t?tu. Bolo priam prirodzen?, ?e rast?ce n?rodn? amb?cie slovensk?ho n?roda v podstatnej miere umo?nen? demokratick?mi podmienkami v?voja v novom ?t?te nar??ali na koncep?n? predstavy ?esk?ch el?t jednozna?ne uprednost?uj?cich predov?etk?m snahu vybudova? siln? jednotn? ?t?t. Jeho z?kladom mal by? jednotn? etnicky ?eskoslovensk? n?rod aj vzh?adom k skuto?nosti, ?e v ?t?te existovala siln? etnick? nemeck? komunita. Vybran? publikovan? ?t?die chc? ?iasto?ne prispie? k poznaniu t?chto probl?mov, n?sledkov a d?sledkov pre ?ivot spolo?nosti a jej ?al?ie politick? smerovanie.

Obsah

Vorwort

 

Die Fragestellung

    Geistlichkeit und Politik: Der h?here Klerus in der Fr?hen Neuzeit

    Der Fall: Die kirchliche F?hrungsschicht Ungarns im Proze? der ?sterreichischen Staatsbildung

    Forschungsstand und Anlage der Untersuchung

 

Kirchliche Geographie, Rechtsstellung und Werdegang der geistlichen F?hrungsschicht

    Di?zesan-, Landes- und Sprachgrenzen: Raumbeziehungen der Kirche in Ungarn, Kroatien und     Siebenb?rgen

    Historische und rechtliche Grundlagen des landesf?rstlichen Nominationsrechts

    Das Auswahlverfahren

    Die ?Bisch?fe der Ungarischen Krone?

    Karrierewege, sozialer Hintergrund und episkopale Traditionen

          Bischofshut und Kardinalsbirett: Aufstiegspfade im ungarischen Primatialverband w?hrend des sp?ten 17. und 18. Jahrhunderts

          Nationale und st?ndische Herkunft

          Geistliche Familienpolitik und individueller Aufstieg in ausgew?hlten Karrieremustern

          - Imre Esterh?zy (1663-1745)

          - Adam Aleksandar Pata?i? (1716-1784)

          - Gy?rgy Klim? ( 1710-1777)

          - Michael Friedrich von Althann (1680-1734)

          - Pius Manzador (1706-1774)

 

Formen und Grenzen einer Zusammenarbeit rnit dem Hof nach dem Ende der Osmanenherrschaft (1686-1750)

    Die Frage der Loyalit?t: Klerus, Kaiserhof und Kurie im Umfeld des R?k?czi-Aufstands

    Der kroatische Episkopat, Ungarn und das Verh?ltnis zur Habsburgerdynastie

    Das Banat als Laboratorium staatskirchlicher Reformpolitik

    Die ungarischen Bisch?fe vor und nach der Pragmatischen Sanktion

    Der rnitteleurop?ische Kontext: Religi?se Intoleranz in Ungarn, Corpus Evangelicorum und der preu?isch-?sterreichische Dualismus im Reich

 

Kirchliche Autonomie im Widerstand gegen einen souver?nen Machtstaat (1750-1790)

    Eine neue Offensive gegen die Protestanten: Das Enchiridion de fide des Wesprimer Bischofs M?rton Pad?nyi Bir? und seine Folgen

    Unterschiedliche Einstellungen im Episkopat: Ungarischer Traditionalismus und aufgekl?rter Reformkatholizismus

    Die neue Wiener Ungarnpolitik und die Offensive der Regalisten: Von der Kleruskritik des Ungarischen Hofkanzlers Mikl?s P?lffy bis zum publizistischen Werk ?d?m Ferenc Koll?rs

    Der Zusammenflu? zweier Str?me: Geistliche und weltliche Opposition auf dern Pre?burger Reichstag von 1764/65

    Die Apostolische Nuntiatur am Kaiserhof, der Episkopat und der Streit um den Status der Unierten

    Das Wirken der Bisch?fe in den Komitaten und die S?kularisierung der kirchlichen Obergespanstellen

    Selbstverst?ndnis und Methodik der ultramontanen Opposition in Ungam unter der Herrschaft Josephs II.

 

Das Gesamtbild: Die Konfrontation einer alteurop?ischen Elite mit der expandierenden Staatsgewalt im ausgehenden konfessionellen Zeitalter 

    Zusammenfassung in deutscher Sprache

    Zusammenfassungen in ungarischer, kroatischer und slowakischer Sprache

 

Verzeichnisse

    Siglenverzeichnis

    Quellen und Darstellungen

          Ungedruckte Quellen

          Gedruckte Quellen

          Literatur und Periodika bis 1800

          Literatur nach 1800

    Abbildungsnachweis

    Personenregister

    Ortsregister