Historický časopis 01/1956 (len e-verzia)

Historický časopis 01/1956 (len e-verzia)
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

144

Rok vydania

1956

Hmotnosť

245,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
0,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Veľké jubileum  3

 

Štúdie

M é s á r o š, Július: Boj Ľudovíta Štúra proti feudalizmu   5

K o c i s k á, Anna: Robotníci bratislavských závodov v boji proti fašizmu v rokoch 1939 – 1940  24

 

Diskusia

P u r š, Jaroslav: K problematice průmyslové revoluce v českých zemích a na Slovensku   50

 

Recenzie a správy

Š a f a ř í k, P. J.: Slovanský národopis (J. Kudláček)   105

B r a d á č, Zdeněk: Boj za bolševisaci KSČ (Zd. Holotíková)   109

K u č e r a , Eduard: K některým otázkám autonomie a postavení Slovenska v rámci Československé republiky (L. Bianchi)   112

K o v á č i k, Ľudovít: Slovensko v sieti nemeckého finančného kapitálu (Ľ. Lipták)   112

B e r á n e k, Jan: Rakouský militarismus a boj proti němu v Čechách (S. Klusáčková)   114

A v d i j e v, J. V: Dějiny starověkého východu (V. Ondrouch)   114

Průvodce po státním archivu v Brně (V. Peša)   116

V a j c i k, Peter: Školstvo, študijné a školské poriadky na Slovensku v 16. storočí (P. Ratkoš)   118

Česko-polský sborník vědeckých prací (Z. Konečný)   119

Pravněhistorické studie, I (K. Rebro)   121

Denník Ľudovíta V. Riznera (Fr. Bokes)   122

Z a v a r s k ý, Ernest: Ján Levoslav Bella, život a dielo (Bk)   123

I v a n, Ľudovít – N o v ý, J. M.: G. K. Zechenter; V o d a, Juraj: Jozef Murgaš, priekopník rádiotelegrafie   124

 

História v SSSR a ľudových demokraciách

C h e r e s t e s i u, V. – S t a n e s c u, E. – I o n a s c u, I.: Desaťročný vývoj historickej vedy v Rumunskej ľudovej republike   125

Voprosy istorii, 1955, č. 7 – 9 (V. Matula – J. Kudláček)   132

Istoričeski pregled, 1955, č. 3 – 4 (H. Vajsová)   134

Kwartalnik historiczny, roč. LXII, č. 2 – 5 (P. H.)   135

Századok, 1955, č. 3 (Fr. Bokes)   137

Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 1955, č. 3 – 4, 1955 (A. Špiesz)   137

Z a j a c z k o w s k i, A. – R e y c h m a n, J.: Zarys diplomatyki osmansko-tureckiej (J. Kabrda)   138

 

Kronika

Univ. prof. dr. Alexander Húščava päťdesiatročný (P. Horváth)   141

Konferencia historikov k päťdesiatemu výročiu prvej ruskej revolúcie (F. Gondor)   141

Správa o činnosti pobočky Československej akadémie vied v Budapešti (P. Horváth)   143

Porada o charaktere protihabsburských stavovských povstaní v Uhorsku v 17. a na začiatku 18. storočia (P. Horváth)   144