Historick? ?asopis 01/1956 (len e-verzia)

Historick? ?asopis 01/1956 (len e-verzia)
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

144

Rok vydania

1956

Hmotnosť

245,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
0,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Ve?k? jubileum  3

 

?t?die

M ? s ? r o ?, J?lius: Boj ?udov?ta ?t?ra proti feudalizmu   5

K o c i s k ?, Anna: Robotn?ci bratislavsk?ch z?vodov v boji proti fa?izmu v rokoch 1939 ? 1940  24

 

Diskusia

P u r ?, Jaroslav: K problematice pr?myslov? revoluce v ?esk?ch zem?ch a na Slovensku   50

 

Recenzie a spr?vy

? a f a ? ? k, P. J.: Slovansk? n?rodopis (J. Kudl??ek)   105

B r a d ? ?, Zden?k: Boj za bol?evisaci KS? (Zd. Holot?kov?)   109

K u ? e r a , Eduard: K n?kter?m ot?zk?m autonomie a postaven? Slovenska v r?mci ?eskoslovensk? republiky (L. Bianchi)   112

K o v ? ? i k, ?udov?t: Slovensko v sieti nemeck?ho finan?n?ho kapit?lu (?. Lipt?k)   112

B e r ? n e k, Jan: Rakousk? militarismus a boj proti n?mu v ?ech?ch (S. Klus??kov?)   114

A v d i j e v, J. V: D?jiny starov?k?ho v?chodu (V. Ondrouch)   114

Pr?vodce po st?tn?m archivu v Brn? (V. Pe?a)   116

V a j c i k, Peter: ?kolstvo, ?tudijn? a ?kolsk? poriadky na Slovensku v 16. storo?? (P. Ratko?)   118

?esko-polsk? sborn?k v?deck?ch prac? (Z. Kone?n?)   119

Pravn?historick? studie, I (K. Rebro)   121

Denn?k ?udov?ta V. Riznera (Fr. Bokes)   122

Z a v a r s k ?, Ernest: J?n Levoslav Bella, ?ivot a dielo (Bk)   123

I v a n, ?udov?t ? N o v ?, J. M.: G. K. Zechenter; V o d a, Juraj: Jozef Murga?, priekopn?k r?diotelegrafie   124

 

Hist?ria v SSSR a ?udov?ch demokraci?ch

C h e r e s t e s i u, V. ? S t a n e s c u, E. ? I o n a s c u, I.: Desa?ro?n? v?voj historickej vedy v Rumunskej ?udovej republike   125

Voprosy istorii, 1955, ?. 7 ? 9 (V. Matula ? J. Kudl??ek)   132

Istori?eski pregled, 1955, ?. 3 ? 4 (H. Vajsov?)   134

Kwartalnik historiczny, ro?. LXII, ?. 2 ? 5 (P. H.)   135

Sz?zadok, 1955, ?. 3 (Fr. Bokes)   137

Zeitschrift f?r Geschichtswissenschaft, 1955, ?. 3 ? 4, 1955 (A. ?piesz)   137

Z a j a c z k o w s k i, A. ? R e y c h m a n, J.: Zarys diplomatyki osmansko-tureckiej (J. Kabrda)   138

 

Kronika

Univ. prof. dr. Alexander H???ava p??desiatro?n? (P. Horv?th)   141

Konferencia historikov k p??desiatemu v?ro?iu prvej ruskej revol?cie (F. Gondor)   141

Spr?va o ?innosti pobo?ky ?eskoslovenskej akad?mie vied v Budape?ti (P. Horv?th)   143

Porada o charaktere protihabsbursk?ch stavovsk?ch povstan? v Uhorsku v 17. a na za?iatku 18. storo?ia (P. Horv?th)   144