Historick? ?asopis 02/1953 (len e-verzia)

Historick? ?asopis 02/1953 (len e-verzia)
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

174

Rok vydania

1953

Hmotnosť

295,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
0,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

G ? c s o v ?, A.: K problematike mestskej chudoby v Bratislave v prvej polovici XV. stor.   177

H u ? ? a v a, A.: Probl?m liptovsk?ho a tur?ianskeho kubulu (cubulus) v XIII. stor.   219

A r a t ?, E.: K hospod?rskym dejin?m Slovenska od r. 1849 do 1900   229

 

Drobn? ?t?die

P a u l ? n y, E.: Vzbura ro?n?kov v ?ertiznom a Habure r. 1935   279

V a r t ? k o v ?, M.: Pr?spevok k odhaleniu proti?udovej politiky demokratickej strany   289

 

Rozh?ady

H o l o t ? k, ?.: Z v?sledkov kongresu ma?arsk?ch historikov   307

 

Recenzie

L e n i n, V. I. V?voj kapitalizmu v zem?d?lstv? (J. M?s?ro?)   319

H ? j e k, J. S. Wilsonovsk? legenda v d?jin?ch ?SR (?. Holot?k)   322

K e m ? n y, G. G?bor. Dokumenty k dejin?m n?rodnostnej ot?zky za dualizmu v Uhorsku (Fr. Bokes)   327

Z s i g m o n d, Pavol Pach. K probl?mom p?vodnej akumul?cie kapit?lu v Uhorsku (J. M?s?ro?)   334

F o s t e r, W. Z. N?stin politick?ch d?jin americk?ho kontinentu   (?. Lipt?k)  337 

A l a d ? r n ?, Balla. Az 1930 szeptember 1. ? ??bred a v?r?s holnap? (Z. Rabay)   339

K a r ? c s o n y i B?la, Az 1514 ?vi Magyarorsz?gi paraszth?bor?, Moh?cs (A. ?piesz)   341

Dokumenty o ?innosti ?. Kossutha v uhorskom sneme r. 1847/48 (Fr. Bokes)   342

F o n e r, Ph. S. D?jiny d?lnick?ho hnut? v USA (?. Lipt?k)   344

S o b o u l, Albert. N?rodn? arm?da za francouzsk? bur?oasn? revoluce 1789 ? 1794 (A. ?piesz)   345

J e r u s a l i m s k i j, A. S. Zahrani?n? politika a diplomacie n?meck?ho imperialismu koncem XIX. stolet? (?. Lipt?k)  346

M a ? k i n, N. A. D?jiny starov?k?ho R?ma (M. V.)   347

Otvorenie Slovenskej akad?mie vied (J. T.)   351