Historický časopis 02/1956 (len e-verzia)

Historický časopis 02/1956 (len e-verzia)
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

144

Rok vydania

1956

Hmotnosť

245,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
0,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

S c h i l f e r t, Gerhard: Falšovanie dejín v európskej ideológii – zbraň v rukách západonemeckých reakčných historikov  145

K a b r d a, Josef: Turecké pramene vzťahujúce sa na dejiny tureckého panstva na Slovensku   156

V a r s i k, Branislav: K otázke udomácnenia češtiny na Slovensku v 15. a 16. storočí   170

 

Diskusia

K r a j č o v i č, Rudolf: Počiatky feudalizmu u nás vo svetle jazykových faktov   222

 

Rozhľady

H o l o t i k, Ľudovít: Z medzinárodného kongresu historických vied v Ríme   235

 

Recenzie a správy

H o ř e c, Jaromír: Cesty, ktoré viedli k Mníchovu (Ľ. Lipták)   241

K r a m e r, Juraj: K dejinám priemyslu na Slovensku za prvej ČSR (M. Strhan)   242

Archív mesta Bratislavy (J. Novák)   244

K l i m e š, Vladimír: Počátky českého a slovenského novinářství (Fr. Bokes)   246

Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae (M. Vyvíjalová)   248

Knižnice na Slovensku (Bk)   249

Pamiatky a múzeá (Bk)   249

Historické štúdie, I, 1955 (V. Sedlák)   250

Príspevky k dejinám slovenského školstva. Jednotná škola (Bk)   252

Slovenský národopis, III, č. 1 – 4 (Bk)  253

Bohumír Nociar nekrológ (Fr. Bokes)   254

 

História v SSSR a v ľudových demokraciách

B u t e n k o, A. P.: O obsahu pojmu „ľud“   255

Voprosy istorii, 1955, č. 10 – 12 (F. Gondor)   257

Századok, 1955, 4 – 5 (Bk)   259

Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 1955, 5 – 6 (A. Špiesz)   261

Práci kateder suspiľnych nauk (F. Gondor)   262

L u i z o v a, T. V.: Ob istoričeskich uslovijach vozniknovenija tak nazyvajemovo gotičeskovo pisma (M. Flodr)   262

T i c h o m i r o v, M. N.: Krestianskie i gorodskie vosstania na Rusi XI. – XIII. Vv. (J. Kudláček)   267

Očerki istorii i istoričeskoj nauki v SSSR, I (J. Kudláček)   267

W i n t e r, Eduard: Die Pflege der west- und südslawischen Sprachen in Halle im 18. Jahrhundert (M. Šmerda)   269

W i n t e r, Eduard: Die tschechische und slowakische Emigration in Deutschland im 17. und 18. Jahrhundert (Br. Varsik)   273

W i n z e r, Otto: Zwölf Jahre Kampf gegen Faschismus und Krieg (L. Lipscher)   274

S z ü c s, Jenő: Városok és kézmüvesség a 15-ik századi Magyarországon (A. Gácsová)  276

Boj proti buržoáznej ideologii v ČĽR (T. Pokora)   279

Čínska historiografia v rokoch 1949 – 1955 (T. Pokora)   280

R e j s n e r, I. M.: Razvitije feodalizma i obrazovanije gosudarstva u Afgancev (J. Kudláček)   280

 

Kronika

Konferencia o živote a diele Ľudovíta Štúra (V. Matula)   282

 

Bibliografia

Výberový zoznam knižnej a časopiseckej historickej literatúry na Slovensku (1. január 1955 – 30. jún 1955)   287

Erráta    P u r š, Jaroslav: K problematice průmyslové revoluce v českých zemích a na Slovensku  In: Historický časopis, 4/1955 a 1/1956   292