Historick? ?asopis 02/1956 (len e-verzia)

Historick? ?asopis 02/1956 (len e-verzia)
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

144

Rok vydania

1956

Hmotnosť

245,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
0,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

S c h i l f e r t, Gerhard: Fal?ovanie dej?n v eur?pskej ideol?gii ? zbra? v ruk?ch z?padonemeck?ch reak?n?ch historikov  145

K a b r d a, Josef: Tureck? pramene vz?ahuj?ce sa na dejiny tureck?ho panstva na Slovensku   156

V a r s i k, Branislav: K ot?zke udom?cnenia ?e?tiny na Slovensku v 15. a 16. storo??   170

 

Diskusia

K r a j ? o v i ?, Rudolf: Po?iatky feudalizmu u n?s vo svetle jazykov?ch faktov   222

 

Rozh?ady

H o l o t i k, ?udov?t: Z medzin?rodn?ho kongresu historick?ch vied v R?me   235

 

Recenzie a spr?vy

H o ? e c, Jarom?r: Cesty, ktor? viedli k Mn?chovu (?. Lipt?k)   241

K r a m e r, Juraj: K dejin?m priemyslu na Slovensku za prvej ?SR (M. Strhan)   242

Arch?v mesta Bratislavy (J. Nov?k)   244

K l i m e ?, Vladim?r: Po??tky ?esk?ho a slovensk?ho novin??stv? (Fr. Bokes)   246

Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae (M. Vyv?jalov?)   248

Kni?nice na Slovensku (Bk)   249

Pamiatky a m?ze? (Bk)   249

Historick? ?t?die, I, 1955 (V. Sedl?k)   250

Pr?spevky k dejin?m slovensk?ho ?kolstva. Jednotn? ?kola (Bk)   252

Slovensk? n?rodopis, III, ?. 1 ? 4 (Bk)  253

Bohum?r Nociar nekrol?g (Fr. Bokes)   254

 

Hist?ria v SSSR a v ?udov?ch demokraci?ch

B u t e n k o, A. P.: O obsahu pojmu ??ud?   255

Voprosy istorii, 1955, ?. 10 ? 12 (F. Gondor)   257

Sz?zadok, 1955, 4 ? 5 (Bk)   259

Zeitschrift f?r Geschichtswissenschaft, 1955, 5 ? 6 (A. ?piesz)   261

Pr?ci kateder suspi?nych nauk (F. Gondor)   262

L u i z o v a, T. V.: Ob istori?eskich uslovijach vozniknovenija tak nazyvajemovo goti?eskovo pisma (M. Flodr)   262

T i c h o m i r o v, M. N.: Krestianskie i gorodskie vosstania na Rusi XI. ? XIII. Vv. (J. Kudl??ek)   267

O?erki istorii i istori?eskoj nauki v SSSR, I (J. Kudl??ek)   267

W i n t e r, Eduard: Die Pflege der west- und s?dslawischen Sprachen in Halle im 18. Jahrhundert (M. ?merda)   269

W i n t e r, Eduard: Die tschechische und slowakische Emigration in Deutschland im 17. und 18. Jahrhundert (Br. Varsik)   273

W i n z e r, Otto: Zw?lf Jahre Kampf gegen Faschismus und Krieg (L. Lipscher)   274

S z ? c s, Jen?: V?rosok ?s k?zm?vess?g a 15-ik sz?zadi Magyarorsz?gon (A. G?csov?)  276

Boj proti bur?o?znej ideologii v ??R (T. Pokora)   279

??nska historiografia v rokoch 1949 ? 1955 (T. Pokora)   280

R e j s n e r, I. M.: Razvitije feodalizma i obrazovanije gosudarstva u Afgancev (J. Kudl??ek)   280

 

Kronika

Konferencia o ?ivote a diele ?udov?ta ?t?ra (V. Matula)   282

 

Bibliografia

V?berov? zoznam kni?nej a ?asopiseckej historickej literat?ry na Slovensku (1. janu?r 1955 ? 30. j?n 1955)   287

Err?ta    P u r ?, Jaroslav: K problematice pr?myslov? revoluce v ?esk?ch zem?ch a na Slovensku  In: Historick? ?asopis, 4/1955 a 1/1956   292