Historick? ?asopis 01/1957  (len e-verzia)

Historick? ?asopis 01/1957 (len e-verzia)
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

164

Rok vydania

1957

Hmotnosť

279,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
0,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Do piateho ro?n?ka  3

 

?t?die

K r o p i l ? k, Miroslav: Vojensk? oper?cie v Slovenskom n?rodnom povstan?. Bojov? akcie I. ?s. arm?dy  7

K ? h n d e l, J?n: Svetov? v?znam slovenskej medi za Fuggerovcov   40

K u d l ? ? e k, Jozef: P. J. ?af?rik a jeho koncepcia p?vodu Slovanov   59

 

Rozh?ady

M o l n ? r, Erik: Historick? koncepcia franc?zskeho osvietenstva   82

H r o z i e n ? i k, Jozef: K p??ro?n?mu pl?nu Historick?ho ?stavu akad?mie vied SSSR   101

 

Kritika ? Glosy ? Bibliografia

U r x, Eduard: Za pravdu a m?r (M. Kropil?k)   109

M ? s ? r o ?, J?lius: K problematike pre?itkov feudalizmu na Slovensku v druhej polovici 19. storo?ia (K. Gol??)   112

G o l ? ?, Karol: ?udov?t ?t?r 1856 ? 1956; Matula, Vladim?r: ?udov?t ?t?r (1815 ? 1856) (J.M?s?ro?)   116

L u k ? c s, Lajos: Magyar f?ggetlens?gi ?s alkotm?nyos mozgalmak 1849 ? 1867 (Fr. Bokes)  118

K u l a, Witold: Ksztaltowanie sie kapitalizmu v Polsce (A. ?piesz)   120

Bansk? Bystrica. Sborn?k pr?c k 700. v?ro?iu zalo?enia mesta (J. Gindl)   123

K nov?m n?zorom na stredovek? nemeck? koloniz?ciu (M. Rejnu?)   130

J e v s e j e v, I. F.: Z d?jin Zakarpatsk? Ukrajiny (P. Hap?k)   133

Drevnaja Grecija (J. Kuruc)   137

 

K u c z y n s k i, J?rgen: ?t?die k dejin?m svetov?ho hospod?rstva (?. Lipt?k)  141

B a t o w s k i, Henrik: Mickiewicz jako badacz Slowia?szczyzny; Przyjaciele Slowianie   (V. Matula)  141

Nitra, II, 1844 (J. Ambru?)   143

P a ? k a, Juraj: ?. V. Rizner (Fr. Bokes)   143

K o t v a n, Imrich: Katal?g prvotla?? vedeckej kni?nice mesta Bratislavy (Fr. Bokes)  144

Slovensk? n?rodopis, 1956, ro?. IV, ?. 1 ? 6, (Fr. Bokes)   144

Historick? ?t?die, 1956, ro?. II, (V. Sedl?k)   145

Slovensk? literat?ra, 1955, ro?. II, (Fr. Bokes)   146

Archivn? ?asopis, 1956, ro?. VI, ?. 1 ? 3 (Fr. Sedl?k)   147

Sborn?k archivn?ch prac?, 1955, ro?. V, ?. 1 ? 2 (J. Watzka)   149

D?jepis ve ?kole, ro?. III, ?. 1 ? 6 (Fr. Bokes)   152

?t?rovsk? dvoj??slo Slovenskej re?i, 1956, ro?. XXI, ?. 3 ? 4 (Fr. Bokes)   153

Historijski zborn?k, 1955, ro?. VIII, ?. 1 ? 4, (A. Kocisk?)   154

 

Spr?vy

O pr?ci ?t?tneho arch?vu v Byt?i (J. Ko?i?)   156

O ?innosti vlastivedn?ho kr??ku v Tren??ne (?t. Pozdi?ovsk?)   160

 

Kronika

Univ. prof. dr. Daniel Rapant ?es?desiatro?n?   162

V?stavy k 35. v?ro?iu zalo?enia KS? v Banskobystrickom kraji (J. J. T?th)   163