Historický časopis 03/1956 (len e-verzia)

Historický časopis 03/1956 (len e-verzia)
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

172

Rok vydania

1956

Hmotnosť

292,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
0,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

XX. sjazd KSSS a niektoré problémy slovenskej historickej vedy   293

 

Štúdie

M l y n á r i k, Ján: Vývoj robotníckeho hnutia na strednom Slovensku v rokoch 1918 – 1920  296

T i b e n s k ý, Ján: Slovensko po szatmárskom mieri a v prvom období „osvietenskeho“ absolutizmu  331

 

Diskusia

K u d l á č e k, Jozef: K otázke o vznikaní národností na našom území   397

 

Rozhľady

H u č k o v á, Anna: O práci ústavu dejín KSS   411

Vedecké zasadnutie v Moskve venované stému výročiu smrti Ľudovíta Štúra   418

 

Recenzie a správy

Príspevok k dejinám ľudovej demokracie v ČSR (M. Kropilák)   422

Dejiny novoveku, I., 1640 – 1789 (A. Paulinyi)   423

M a c e k, Josef: Tábor v husitském revolučním hnutí, II   427

K l í m a, Arnošt: Manufakturní období v Čechách (A. Špiesz)   429

K o ř a n, Jan: Přehledné dějiny československého hornictví (J. Vlachovič)  430

Vlastivedný sborník, I (Fr. Bokes)   432

U n č o v s k ý, Ladislav: Gregor Berzeviczy (A. Špiesz)   433

R i p p a, B. Konštantín: K histórii medicíny na Slovensku (M. Bokesová)   434

Státní archiv v Opavě. Průvodce po archivních fondech (V. Peša)   436

Pramene k dejinám tridsaťročnej vojny (M. Šmerda)   435

Štúrovské tlače Univerzitnej knižnice v Bratislave (Fr. Bokes)   438

Sprievodca po fondoch štátneho ústredného archívu v Prahe (V. Péša, J. Jirásek)   439

Archiv hlavního města Prahy (J. Jirásek)   440

Svetoň, Ján: Slovenské vysťahovalectvo v období uhorského kapitalizmu (Fr. Bokes)   441

Ján Palárik. Za reč a práva ľudu {Fr. Bokes)   441

Janko Jesenský v kritike a spomienkach (Fr. Bokes)   442

 

História v SSSR a v ľudových demokraciách

XX. sjazd KSSS a úlohy štúdia dejín strany   444

Mickiewiczovský rok v Poľsku (V. Matula)   453

Voprosy istorii, 1956, č. 1–3 (F. Gondor)   459

Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 1956, č. 1 – 2 (A. Špiesz)   462

Századok, 1955, č. 6 (F. Bokes)   463

K o s t o m a r o v, G.: Moskovskij sovět v 1905 godu (Zd. Konečný)  464

 

Kronika

Konferencia o vzájomných vzťahoch Čechov a Slovákov (P. Horváth)   465

Dr. Ján Oberuč, nekrológ (Fr. Bokes)   467