Historick? ?asopis 03/1956 (len e-verzia)

Historick? ?asopis 03/1956 (len e-verzia)
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

172

Rok vydania

1956

Hmotnosť

292,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
0,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

XX. sjazd KSSS a niektor? probl?my slovenskej historickej vedy   293

 

?t?die

M l y n ? r i k, J?n: V?voj robotn?ckeho hnutia na strednom Slovensku v rokoch 1918 ? 1920  296

T i b e n s k ?, J?n: Slovensko po szatm?rskom mieri a v prvom obdob? ?osvietenskeho? absolutizmu  331

 

Diskusia

K u d l ? ? e k, Jozef: K ot?zke o vznikan? n?rodnost? na na?om ?zem?   397

 

Rozh?ady

H u ? k o v ?, Anna: O pr?ci ?stavu dej?n KSS   411

Vedeck? zasadnutie v Moskve venovan? st?mu v?ro?iu smrti ?udov?ta ?t?ra   418

 

Recenzie a spr?vy

Pr?spevok k dejin?m ?udovej demokracie v ?SR (M. Kropil?k)   422

Dejiny novoveku, I., 1640 ? 1789 (A. Paulinyi)   423

M a c e k, Josef: T?bor v husitsk?m revolu?n?m hnut?, II   427

K l ? m a, Arno?t: Manufakturn? obdob? v ?ech?ch (A. ?piesz)   429

K o ? a n, Jan: P?ehledn? d?jiny ?eskoslovensk?ho hornictv? (J. Vlachovi?)  430

Vlastivedn? sborn?k, I (Fr. Bokes)   432

U n ? o v s k ?, Ladislav: Gregor Berzeviczy (A. ?piesz)   433

R i p p a, B. Kon?tant?n: K hist?rii medic?ny na Slovensku (M. Bokesov?)   434

St?tn? archiv v Opav?. Pr?vodce po archivn?ch fondech (V. Pe?a)   436

Pramene k dejin?m tridsa?ro?nej vojny (M. ?merda)   435

?t?rovsk? tla?e Univerzitnej kni?nice v Bratislave (Fr. Bokes)   438

Sprievodca po fondoch ?t?tneho ?stredn?ho arch?vu v Prahe (V. P??a, J. Jir?sek)   439

Archiv hlavn?ho m?sta Prahy (J. Jir?sek)   440

Sveto?, J?n: Slovensk? vys?ahovalectvo v obdob? uhorsk?ho kapitalizmu (Fr. Bokes)   441

J?n Pal?rik. Za re? a pr?va ?udu {Fr. Bokes)   441

Janko Jesensk? v kritike a spomienkach (Fr. Bokes)   442

 

Hist?ria v SSSR a v ?udov?ch demokraci?ch

XX. sjazd KSSS a ?lohy ?t?dia dej?n strany   444

Mickiewiczovsk? rok v Po?sku (V. Matula)   453

Voprosy istorii, 1956, ?. 1?3 (F. Gondor)   459

Zeitschrift f?r Geschichtswissenschaft, 1956, ?. 1 ? 2 (A. ?piesz)   462

Sz?zadok, 1955, ?. 6 (F. Bokes)   463

K o s t o m a r o v, G.: Moskovskij sov?t v 1905 godu (Zd. Kone?n?)  464

 

Kronika

Konferencia o vz?jomn?ch vz?ahoch ?echov a Slov?kov (P. Horv?th)   465

Dr. J?n Oberu?, nekrol?g (Fr. Bokes)   467