Historický časopis 02/1958 (len e-verzia)

Historický časopis 02/1958 (len e-verzia)
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

172

Rok vydania

1958

Hmotnosť

292,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
0,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Študie

V a r s i k, Branislav: Vznik a rozvoj miest na Slovensku v 13. a 14. storočí   169

M a t u l a, Vladimír: Snahy o prehĺbenie demokratickej línie Slovenských národných novín a formulovanie revolučného programu slovenského národného hnutia (1845 – 1848)   202

M l y n á r i k, Ján: K hospodárskej a sociálnej problematike Slovenska v rokoch dočasnej stabilizácie kapitalizmu (1924 – 1929)   224

 

Diskusie

D e k a n, Ján: Skutočnosť a mýtus v bádaní o vzniku ranofeudálnych národností   257

 

Rozhľady

N o v o t n ý, Jan: Otázky obrozenských vztahů Čechů a Slováků v dosavadní historiografii   269

 

Kritika – Glosy – Bibliografia

O l i v o v á, Věra: Československo-sovětské vztahy v letech 1918 – 1922 (Zd. Konečný)  291

H y s k o, Miro: Ruská revolúcia v zrkadle slovenskej tlače 1917 – 1918 (M. Kropilák)  294

R a t k o š, Peter: Dokumenty k baníckemu povstaniu na Slovensku (1525 – 1526) (O. Paulinyi)   297

P f a f f, Ivan – Z á v o d s k ý, Vladimír: Tradice česko-ruských vztahů v dějinách. Prejavy a doklady (Zd. Konečný)   303

Az Esterházy család hercegi agának levéltára (R. Marsina)   306

 

Příspěvky k dějinám KSČ (M. Kropilák)   308

Bibliografické publikácie k slovenským dejinám (Fr. Bokes)   309

Státni archiv v Janovicích u Rýmařova. Průvodce po archivních fondech (Fr. Sedlák)   310

Dějepis ve škole. Časopis pro dějepis ústavu ČSR a SSSR (Fr. Bokes)   311

Slovenský národopis, 1957, (Fr. Bokes)   313

Voprosy istorii, 1957, č. 3 – 5 (F. Gondor)   314

Naukovi zapisky, 1957, zv. 29 (P. Hapák)   319

Levéltári közlemények, 1956, XXVII (J. Žudel)   321

Levéltári híradó, 1957, VII, 1 – 2 (R. Marsina)   323

Mitteilungen des öesterreichischen Staatsarchivs, 1956, 9. Band (R. Marsina)   324

 

Správy

O fondoch Štátneho archívu v Bojniciach (B. Kostický)   326

Prameny к dějinám Slovenska v Statním archivu v Brně (L. Hosák)   331