Historick? ?asopis 02/1958 (len e-verzia)

Historick? ?asopis 02/1958 (len e-verzia)
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

172

Rok vydania

1958

Hmotnosť

292,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
0,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?tudie

V a r s i k, Branislav: Vznik a rozvoj miest na Slovensku v 13. a 14. storo??   169

M a t u l a, Vladim?r: Snahy o preh?benie demokratickej l?nie Slovensk?ch n?rodn?ch nov?n a formulovanie revolu?n?ho programu slovensk?ho n?rodn?ho hnutia (1845 ? 1848)   202

M l y n ? r i k, J?n: K hospod?rskej a soci?lnej problematike Slovenska v rokoch do?asnej stabiliz?cie kapitalizmu (1924 ? 1929)   224

 

Diskusie

D e k a n, J?n: Skuto?nos? a m?tus v b?dan? o vzniku ranofeud?lnych n?rodnost?   257

 

Rozh?ady

N o v o t n ?, Jan: Ot?zky obrozensk?ch vztah? ?ech? a Slov?k? v dosavadn? historiografii   269

 

Kritika ? Glosy ? Bibliografia

O l i v o v ?, V?ra: ?eskoslovensko-sov?tsk? vztahy v letech 1918 ? 1922 (Zd. Kone?n?)  291

H y s k o, Miro: Rusk? revol?cia v zrkadle slovenskej tla?e 1917 ? 1918 (M. Kropil?k)  294

R a t k o ?, Peter: Dokumenty k ban?ckemu povstaniu na Slovensku (1525 ? 1526) (O. Paulinyi)   297

P f a f f, Ivan ? Z ? v o d s k ?, Vladim?r: Tradice ?esko-rusk?ch vztah? v d?jin?ch. Prejavy a doklady (Zd. Kone?n?)   303

Az Esterh?zy csal?d hercegi ag?nak lev?lt?ra (R. Marsina)   306

 

P??sp?vky k d?jin?m KS? (M. Kropil?k)   308

Bibliografick? publik?cie k slovensk?m dejin?m (Fr. Bokes)   309

St?tni archiv v Janovic?ch u R?ma?ova. Pr?vodce po archivn?ch fondech (Fr. Sedl?k)   310

D?jepis ve ?kole. ?asopis pro d?jepis ?stavu ?SR a SSSR (Fr. Bokes)   311

Slovensk? n?rodopis, 1957, (Fr. Bokes)   313

Voprosy istorii, 1957, ?. 3 ? 5 (F. Gondor)   314

Naukovi zapisky, 1957, zv. 29 (P. Hap?k)   319

Lev?lt?ri k?zlem?nyek, 1956, XXVII (J. ?udel)   321

Lev?lt?ri h?rad?, 1957, VII, 1 ? 2 (R. Marsina)   323

Mitteilungen des ?esterreichischen Staatsarchivs, 1956, 9. Band (R. Marsina)   324

 

Spr?vy

O fondoch ?t?tneho arch?vu v Bojniciach (B. Kostick?)   326

Prameny ? d?jin?m Slovenska v Statn?m archivu v Brn? (L. Hos?k)   331