Historický časopis 03/1958 (len e-verzia)

Historický časopis 03/1958 (len e-verzia)
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

156

Rok vydania

1958

Hmotnosť

265,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
0,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Historický význam XI. sjazdu KSČ   335

 

Štúdie

C s i z m a d i a, Dezider: Maďarský pracujúci ľud v ČSR v boji proti nastupujúcemu fašizmu v rokoch 1934 – 1935   338

H o l o t í k o v á, Zdenka: Mzdové pomery deputátnikov na Slovensku v rokoch 1920 – 1929   369

 

Diskusie

B u l í n, Hynek: Staré Slovensko v údajoch tzv. Bavorského geografa   405

 

Rozhľady

L i p t á k, Ľubomier: Československá historiografia o Mníchove  434

 

Kritika — Glosy — Bibliografia

Ř í h a, Oldřich: Ohlas říjnové revoluce v ČSR (M. Dzvoník)  447

D z v o n í k, Michal: Ohlas Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie na Slovensku (Ľ. Holotík) 456

K r a m e r, Juraj: Iredenta a separatizmus v slovenskej politike 1919 – 1938 (M. Kropilák)   458

H u s a, Václav: Tomáš Müntzer a Čechy (P. Ratkoš)   462

J a m n i c k ý, Branislav – A n d r e i s, Zdeněk: Dukelsko-prešovska operace (J. Hrozienčík)   464

K o v a c s i c s, József: A történeti statisztika forrásai (Br. Varsik)  466

N i c h t w e i s s, Johannes: Das Bauerlegen in Mecklenburg (J. Mésároš)   468

 

Únor 1948 – sborník dokumentů (M. Kočiščák)   470

V a c h, Miloslav: Jan Jiskra z Brandýsa a politický zápas Habsburků s Jagellovci o Uhry v letech 1440 – 1442 (P. Ratkoš)   471

B ě l o h l av e k, Miloslav: Kniha počtů města Plzně 1524 – 1525 (P. Ratkoš)   472

Š p i e s z, Anton: Nepokoje robotníkov železiarskeho závodu v Hronci r. 1810 (P. Hapák)   473

F u l l e r, John Frederick Charles: Vtoraja mirovaja vojna 1939 – 1945 gg. (J. Hrozienčik)  473

F ü g e d i, Erik: Kaschau, eine osteuropaische Handelsstadt am Ende des 15. Jahrhunderts (A. Gácsová)   475

Studii si cercetӑri de istorie veche, 1957, roč. 8, č. 1 – 4 (J. Hušková)   476 

Historijski zbornik, 1956, roč. 9, 1956, č. 1 – 4 (J. Siracky)   478

Sborník štúdií a prác Vysokej školy pedagogickej v Bratislave, Spoločenské vedy –   Slovensky jazyk a literatura, zv. I., zošit 1 – 4 (J. S.) 481

 

Správy

Celoštátna konferencia o tézach dejín KSČ (M. Filo)   483

Z programu budúceho medzinárodného kongresu historikov (R.)   484

 

Kronika

Založenie Pobočky Slovenskej historickej spoločnosti v Košiciach (Vl. Matula)   486