Historick? ?asopis 03/1958 (len e-verzia)

Historick? ?asopis 03/1958 (len e-verzia)
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

156

Rok vydania

1958

Hmotnosť

265,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
0,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Historick? v?znam XI. sjazdu KS?   335

 

?t?die

C s i z m a d i a, Dezider: Ma?arsk? pracuj?ci ?ud v ?SR v boji proti nastupuj?cemu fa?izmu v rokoch 1934 ? 1935   338

H o l o t ? k o v ?, Zdenka: Mzdov? pomery deput?tnikov na Slovensku v rokoch 1920 ? 1929   369

 

Diskusie

B u l ? n, Hynek: Star? Slovensko v ?dajoch tzv. Bavorsk?ho geografa   405

 

Rozh?ady

L i p t ? k, ?ubomier: ?eskoslovensk? historiografia o Mn?chove  434

 

Kritika ? Glosy ? Bibliografia

? ? h a, Old?ich: Ohlas ??jnov? revoluce v ?SR (M. Dzvon?k)  447

D z v o n ? k, Michal: Ohlas Ve?kej okt?brovej socialistickej revol?cie na Slovensku (?. Holot?k) 456

K r a m e r, Juraj: Iredenta a separatizmus v slovenskej politike 1919 ? 1938 (M. Kropil?k)   458

H u s a, V?clav: Tom?? M?ntzer a ?echy (P. Ratko?)   462

J a m n i c k ?, Branislav ? A n d r e i s, Zden?k: Dukelsko-pre?ovska operace (J. Hrozien??k)   464

K o v a c s i c s, J?zsef: A t?rt?neti statisztika forr?sai (Br. Varsik)  466

N i c h t w e i s s, Johannes: Das Bauerlegen in Mecklenburg (J. M?s?ro?)   468

 

?nor 1948 ? sborn?k dokument? (M. Ko?i???k)   470

V a c h, Miloslav: Jan Jiskra z Brand?sa a politick? z?pas Habsburk? s Jagellovci o Uhry v letech 1440 ? 1442 (P. Ratko?)   471

B ? l o h l av e k, Miloslav: Kniha po?t? m?sta Plzn? 1524 ? 1525 (P. Ratko?)   472

? p i e s z, Anton: Nepokoje robotn?kov ?eleziarskeho z?vodu v Hronci r. 1810 (P. Hap?k)   473

F u l l e r, John Frederick Charles: Vtoraja mirovaja vojna 1939 ? 1945 gg. (J. Hrozien?ik)  473

F ? g e d i, Erik: Kaschau, eine osteuropaische Handelsstadt am Ende des 15. Jahrhunderts (A. G?csov?)   475

Studii si cercet?ri de istorie veche, 1957, ro?. 8, ?. 1 ? 4 (J. Hu?kov?)   476 

Historijski zbornik, 1956, ro?. 9, 1956, ?. 1 ? 4 (J. Siracky)   478

Sborn?k ?t?di? a pr?c Vysokej ?koly pedagogickej v Bratislave, Spolo?ensk? vedy ?   Slovensky jazyk a literatura, zv. I., zo?it 1 ? 4 (J. S.) 481

 

Spr?vy

Celo?t?tna konferencia o t?zach dej?n KS? (M. Filo)   483

Z programu bud?ceho medzin?rodn?ho kongresu historikov (R.)   484

 

Kronika

Zalo?enie Pobo?ky Slovenskej historickej spolo?nosti v Ko?iciach (Vl. Matula)   486