Historick? ?asopis 03/1954 (len e-verzia)

Historick? ?asopis 03/1954 (len e-verzia)
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

164

Rok vydania

1954

Hmotnosť

279,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
0,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

H u ? k o v ?, A.: K partiz?nskym bojom na v?chodnom Slovensku v rokoch 1943 ? 1945. Partiz?nska skupina ?apajev   301

S t r h a n, M.: Odb?ravanie bansk?ho a ?eleziarskeho priemyslu na Slovensku v rokoch 1921 ? 1923   316

H a r a k s i m, ?.: Pr?spevok k ro?n?ckemu povstaniu roku 1631 ? 1632 na v?chodnom Slovensku   351

 

Diskusie

M a t u l a, V.: K niektor?m ot?zkam slovensk?ho n?rodn?ho hnutia v ?tyridsiatych rokoch XIX. storo?ia   375

Diskusia o s??asnom stave ma?arskej historickej vedy   407

 

Rozh?ady

B o k e s, F.: K ot?zkam bibliografie slovenskej hist?rie   432

 

Recenzie

? VI. zv?zku Spisov Klementa Gottwalda (J. D?cky)   439

V e s e l ?, Jind?ich: ?e?i a Slov?ci v revolu?n?m Rusku 1917 ? 1920. (?. Holot?k)  443

Na?e n?rodn? minulost v dokumentech. Chrestomatie ? d?jin?m ?eskoslovenska, I. d?l (P. Horv?th)  445

L e d e r e r o v ?, Ema: Po?iatky priemyseln?ho kapitalizmu v Uhorsku (A. ?piesz)   447

M a k k a i, L?szl?: A magyar puritanusok harca a feudalizmus ellen (A. G?csov?)   449

B e c k m a n n, Rudolf: K diplomatick?mu pozad? Mnichova. Kapitoly o britsk? mnichovsk? politice (?. Lipt?k)   452

H y s k o, M: Slovensk? n?rodn? povstanie (M. Strhan)   453

 

Spr?vy

Pracovn? konferencia ?esk?ch a slovensk?ch historikov v Smoleniciach (F. Bokes)   455

Otvorenie M?zea dej?n medzin?rodn?ho robotn?ckeho hnutia v Budape?ti a spolo?n? ?lohy ?stavov dej?n robotn?ckeho hnutia (D. Roj?k)  460

N?v?teva univerzitn?ho profesora J. Kuczynsk?ho v Historickom ?stave Slovenskej akad?mie vied (A. ?.)   462