Historick? ?asopis 02/1957 (len e-verzia)

Historick? ?asopis 02/1957 (len e-verzia)
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

130

Rok vydania

1957

Hmotnosť

221,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
0,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

G o l ? ?, Karol: Prv? roky robotn?ckeho hnutia na Slovensku   165

R a t k o ?, Peter: Po?iatky novokrstenectva na Slovensku   185

H o l o t ? k o v ?, Zdenka: Bo??eviza?n? proces KS? v rokoch 1924 ? 1929   204

 

Rozh?ady

K o n, I. S.: O ?historizme? Benedetta Croceho   220

P o l i ? e n s k ?, Jozef ? I l l i n g o v ?, Ella: S??asn? stav historickej vedy vo Ve?kej Brit?nii   239

 

Kritika ? Glosy ? Bibliografia

?udov?t ?t?r. ?ivot a dielo (1815 ? 1856) (J. Ambru?)   247

O vz?jomn?ch vz?ahoch ?echov a Slov?kov (A. Hu?kov?)   253

V a r s i k, Branislav: Slovensk? listy a listiny z 15. a 16. storo?ia (Alex. H???ava)  258

P a v l o v, Todor: Za marksi?eska Istorija Balgarija (D. Krand?alov)   261

Diskusia o prechode feudalizmu ku kapitalizmu v z?padnej marxistickej literat?re (A. Vantuch)  267

 

Z e c h e n t e r-L a s k o m e r s k ?, G. K.: P??desiat rokov slovensk?ho ?ivota I ? II (Fr. Bokes)   271

Na?alo pervoj russkoj revol?cii. Janvar ? mart 1905 goda (Z. Kone?n?)   273

M a r j a n o v i ?, Jovan: Nastanak i razvitak radni?kog pokreta u jugoslavenskim zemljama do prvog svetskog rata (A. Kocisk?)   274

Pamiatky a m?ze?, 1956, ro?. V, ?. 1 ? 4 (Fr. Bokes)   275

Sborn?k archivn?ch prac?, 1956, ro?. VI, ?. 1 ? 2 (J. Watzka)   277

Sborn?k ?eskoslovensk? akademie zem?d?lsk?ch v?d, Historie a musejnictv?, 1956 (Fr. Sedl?k)   280

Sborn?k pro d?jiny p??rodn?ch v?d a techniky, 1954, 1955; ro?. I, II (Fr. Bokes)   282

Voprosy istorii, 1956, ?. 7 ?? 10 (F. Gondor)   284

Srpski istoriski ?asopis (J. Kabrda)   288

 

Spr?vy

Spr?va o ?innosti v?skumn?ho pracoviska ?SAV v Budape?ti (P. Ratko?)   291

O pr?ci vlastivedn?ho kr??ku v ?iline (V. Kristenov?)   292

 

Kronika

Konferencia u?ite?ov dejepisu na Slovensku (Fr. Bokes)   294

Anna Michajlovna Pankratovov? (J. Hrozien?ik)   296