Historický časopis 01/1955 (len e-verzia)

Historický časopis 01/1955 (len e-verzia)
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

151

Rok vydania

1955

Hmotnosť

258,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
0,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Články

L i p t á k, Ľubomír: Podrobenie slovenského priemyslu nemeckým kapitálom v čase fašistického panstva  3

H o l o t í k, Ľudovít: Problém národnooslobodzovacieho boja a politika slovenskej buržoázie pred prvou svetovou vojnou   26

H a p á k, Pavol: Slovenské robotnícke hnutie v Budapešti koncom XIX. storočia   52

 

Diskusie

G o l á ň, Karol: Ľudovít Štúr a slovenské národné hnutie v štyridsiatych rokoch XIX. storočia   87

 

Rozhľady

M a t u l a, Vladimír: O práci katedier histórie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského   104

K o v á č, Ján: O novej reorganizácii nášho archívnictva   117

 

Recenzie a správy

Klement Gottwald a Viliam Široký o našom odboji (M. Kropilák)   122

F a l ť a n, Michal: Cesta slovenského roľníctva k socializmu (V. Bauch)   127

U n č o v s k ý, Ladislav: Ekonomické a sociálne názory G. Berzeviczyho (J. Tibenský)   129

H o r n o v á, Adela: Charakteristika ekonomiky tzv. slovenského štátu (Ľ. Lipták)  130

D u r d í k, Ján: Husitské vojenství (P. Ratkoš)   131

R o u b i k, František: Petice venkovského lidu z Čech k Národnímu výboru z roku 1848 (P. H.)   132

Príspevky k životopisu a k dielu D. Štúra (Fr. Bokes)   133

 

História v SSSR a v ľudových demokraciách

Z diskusie nemeckých historikov k problémom vytvárania podmienok pruskej cesty vývoja kapitalizmu v poľnohospodárstve (J. Mésároš)   135

 

Anotácie

M i š u l i n, A. V.: Spartakus (J. Špaňár)   145

S e r g e j e n k o v á, M. J.: Pompeje (J. Špaňár)   147

B r u h a t, Jean: Dějiny francouzského dělnického hnutí do roku 1834 (A. Paulínyi)  148

Dve historické bibliografie k dejinám Uhorska (F. Bokes)   150

K u m o r o v i t z, L. Bernát: Veszprémi regeszták 1301 – 1387 (P. Ratkoš) 151

 

Kronika

Činnosť a plány kabinetov pre dejiny vied v Slovenskej akadémii vied (F. Bokes)   152

 

Tiráž