Historick? ?asopis 01/1955 (len e-verzia)

Historick? ?asopis 01/1955 (len e-verzia)
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

151

Rok vydania

1955

Hmotnosť

258,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
0,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?l?nky

L i p t ? k, ?ubom?r: Podrobenie slovensk?ho priemyslu nemeck?m kapit?lom v ?ase fa?istick?ho panstva  3

H o l o t ? k, ?udov?t: Probl?m n?rodnooslobodzovacieho boja a politika slovenskej bur?o?zie pred prvou svetovou vojnou   26

H a p ? k, Pavol: Slovensk? robotn?cke hnutie v Budape?ti koncom XIX. storo?ia   52

 

Diskusie

G o l ? ?, Karol: ?udov?t ?t?r a slovensk? n?rodn? hnutie v ?tyridsiatych rokoch XIX. storo?ia   87

 

Rozh?ady

M a t u l a, Vladim?r: O pr?ci katedier hist?rie Filozofickej fakulty Univerzity Komensk?ho   104

K o v ? ?, J?n: O novej reorganiz?cii n??ho arch?vnictva   117

 

Recenzie a spr?vy

Klement Gottwald a Viliam ?irok? o na?om odboji (M. Kropil?k)   122

F a l ? a n, Michal: Cesta slovensk?ho ro?n?ctva k socializmu (V. Bauch)   127

U n ? o v s k ?, Ladislav: Ekonomick? a soci?lne n?zory G. Berzeviczyho (J. Tibensk?)   129

H o r n o v ?, Adela: Charakteristika ekonomiky tzv. slovensk?ho ?t?tu (?. Lipt?k)  130

D u r d ? k, J?n: Husitsk? vojenstv? (P. Ratko?)   131

R o u b i k, Franti?ek: Petice venkovsk?ho lidu z ?ech k N?rodn?mu v?boru z roku 1848 (P. H.)   132

Pr?spevky k ?ivotopisu a k dielu D. ?t?ra (Fr. Bokes)   133

 

Hist?ria v SSSR a v ?udov?ch demokraci?ch

Z diskusie nemeck?ch historikov k probl?mom vytv?rania podmienok pruskej cesty v?voja kapitalizmu v po?nohospod?rstve (J. M?s?ro?)   135

 

Anot?cie

M i ? u l i n, A. V.: Spartakus (J. ?pa??r)   145

S e r g e j e n k o v ?, M. J.: Pompeje (J. ?pa??r)   147

B r u h a t, Jean: D?jiny francouzsk?ho d?lnick?ho hnut? do roku 1834 (A. Paul?nyi)  148

Dve historick? bibliografie k dejin?m Uhorska (F. Bokes)   150

K u m o r o v i t z, L. Bern?t: Veszpr?mi regeszt?k 1301 ? 1387 (P. Ratko?) 151

 

Kronika

?innos? a pl?ny kabinetov pre dejiny vied v Slovenskej akad?mii vied (F. Bokes)   152

 

Tir??