Historický časopis 02/1955 (len e-verzia)

Historický časopis 02/1955 (len e-verzia)
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

150

Rok vydania

1955

Hmotnosť

255,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
0,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

V a j s o v á, Henrieta: Národnorevolučná vojna v Španielsku v rokoch 1936 – 1939 a jej ohlas v ČSR   153

H o r v á t h, Pavol: Úteky poddaných z Oravy v prvej polovici 18. storočia   191

R a t k o š, Peter: K otázke hranice Veľkej Moravy a Bulharska   206

 

Rozhľady

V a n t u c h, Anton: Montesquieu – historik a revolucionár   219

 

Recenzie a správy

G o s i o r o v s k ý, Miloš: Slovenské národné povstanie (B. Graca)   233

Proti prežitkom ľudáctva (L. Lipscher)   237

Sborník dokumentů k prosincové stávce 1920 (Z. Konečný)   239

G a j a n, Koloman: Príspevok k vzniku KSČ. Od decembrového generálneho štrajku do zlučovacieho sjazdu KSČ (Z. Konečný)   241

Listy Ľudovíta Štúra, I, 1834 – 1843 (K. Goláň)   242

A m o r t, Čestmír: Ruská vojská u nás 1798 – 1800 (Z. Konečný)   244

M ü n z, Teodor: Náhľady filozofov Malohontskej spoločnosti (J. Tibenský)   245

Listy poddaných z rokov 1538 – 1848 (J. Wacka)   249

S v e t o ň, Ján: Vývoj triednej štruktúry obyvateľstva Slovenska za kapitalizmu (Bk)  250

Archivní časopis, ročník IV., 1954 (Fr. Sedlák)   251

Slovenská literatúra, ročník I. (Bk)   253

Slovenský národopis, ročník II. (Bk)   255

Hudobnovedné sborníky SAV, ročník I – II. (Bk)   257

Divadelný sborník, ročník I.; Slovenské divadlo, ročník II. (Bk)   257

 

História v SSSR a v ľudových demokraciách

K u d l á č e k, Jozef: Novšia sovietska archeologická literatúra o etnogenéze Slovanov   259

S t a v r o v s k ý, Emilián: Riešenie otázky vzťahu dejín Ukrajiny k dejinám SSSR v Istorii URSR, zv. I.   275

Z edičnej činnosti maďarských archívnych pracovníkov (A. Húščava)   290

Istorija Poľši v trioch tomach. Tom I. (V. M.)   292

Istorija Bolgarii v dvuch tomach. Tom I. (V. M.)   293

Az 1848 – 49. Évi népképviseleti országgyülés (Fr. Bokes)   293

B a n n e r, János – J a k a b f f y, Imre: A középdunamedence régészeti bibliográfiája a legrégibb idöktöl a XI. századig (Bk)   295

Z i e n t a r a, Benedykt: Dzieje malopolsikiego hutnictwa želaznego v XIV. – XVII. w. (P. Ratkoš)   296

S a m s o n o v i c z, Henryk: Rzemioslo wiejskie v Polsce XIV. – XVI. w. (B. Z.)   297

W y c z a n s k i, Andrzej: Francja wobec panstw jegiellonskich v latach 1515 – 1529 (B. Z.)   298

 

Kronika

Konferencia slovenských historikov o tézach slovenských dejín (J. T.)   299