Historický časopis 04/1957 (len e-verzia)

Historický časopis 04/1957 (len e-verzia)
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

152

Rok vydania

1957

Hmotnosť

258,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
0,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

H o l o t í k, Ľudovít: Ohlas Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie na Slovensku od konca roku 1917 do vzniku ČSR   425

T o l n a i, György: Vývoj roľníckeho priemyslu a jeho pretváranie na kapitalistický priemysel v Uhorsku v rokoch 1842 – 1848   451

V l a c h o v i č, Jozef: Počiatky habsburskej správy v slovenskom baníctve (Mediarsky podnik v Banskej Bystrici v polovici 16. stor.)   467

 

Diskusie

K r a j č o v i č, Rudolf: Problém vzniku slovenskej národnosti z jazykového hľadiska   484

H a v l í k, Lubomír: K otázce národnosti na území Velké Moravy   493

 

Rozhľady

K o s m i n s k i j, E. A.: Historiozofia Arnolda Toynbeeho   504

K r a n d ž a l o v, Dimitrij: O súčasnom stave bulharskej historickej vedy   519

 

Kritika – Glosy – Bibliografia

B a k o š, Ľudovít. Štúr ako vychovávateľ a bojovník za slovenskú školu. Školské pomery na Slovensku v tridsiatych až päťdesiatych rokoch 19. storočia (V. Matula)  529

Š i n d e l a ř, Bedřich. Ohlas maďarské revoluce 1848 – 1849 na Moravě a ve Slezsku (K. Golaň)  531

Otázky vývoje kapitalismu v Českych zemich a v Rakousku-Uhersku do roku 1918 (P. Hapák)  534

K o l e j k a, Josef. Revoluční dělnické hnutí na Moravě a ve Slezsku (1917 – 1921) (Zd. Konečný)   535

F a l ť a n, Samo. Slováci v partizánskych bojoch v Sovietskom sväze (M. Kropilák)   537

Archív mesta Košíc. Sprievodca po fondoch a zbierkach (Fr. Sedlák)   540

Opava. Sborník k 10. výročí osvobození města (Zd. Konečný)   542

Vznik a počátky Slovanů I. (J. Kudláček)   545

 

S ö t é r, István. Eötvös József (Fr. Bokes)   552

Nejstarší česká rýmovaná kronika tak řečeného Dalimila (Fr. Bokes)   552

K u l a, Witold. Szkice o manufakturach w Polsce XVIII wieku (B. Zientara)   554

Za novou a lepši Prahu (Fr. Bokes)   554

Voprosy Istorii, 1956, č. 11, 12 (F. Gondor)   555

 

Správy

O činnosti Štátneho archívu v Bratislave (J. Watzka)   559

Bibliografické práce v Historickom ústave SAV (A. Škorupová-Magálová)   565

 

Kronika

Zasadnutie československo-nemeckej komisie historikov (M. Písch)   567

Oslava šesťdesiateho výročia vyjdenia prvých slovenských robotníckych časopisov (V. Matula)   568

Konferencia o česko-poľských vzťahoch v Tešíne (A. Popovič)   568

Založenie Slovenskej historickej spoločnosti (P. Horváth)   569

Celoštátna právnohistorická konferencia (L. Bianchi)   569

VII. sjazd českých a slovenských geografov v Brne (Fr. Bokes)   570

 

Historický časopis SAV, roč. 5, 1957 – obsah   571