Historick? ?asopis 04/1957 (len e-verzia)

Historick? ?asopis 04/1957 (len e-verzia)
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

152

Rok vydania

1957

Hmotnosť

258,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
0,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

H o l o t ? k, ?udov?t: Ohlas Ve?kej okt?brovej socialistickej revol?cie na Slovensku od konca roku 1917 do vzniku ?SR   425

T o l n a i, Gy?rgy: V?voj ro?n?ckeho priemyslu a jeho pretv?ranie na kapitalistick? priemysel v Uhorsku v rokoch 1842 ? 1848   451

V l a c h o v i ?, Jozef: Po?iatky habsburskej spr?vy v slovenskom ban?ctve (Mediarsky podnik v Banskej Bystrici v polovici 16. stor.)   467

 

Diskusie

K r a j ? o v i ?, Rudolf: Probl?m vzniku slovenskej n?rodnosti z jazykov?ho h?adiska   484

H a v l ? k, Lubom?r: K ot?zce n?rodnosti na ?zem? Velk? Moravy   493

 

Rozh?ady

K o s m i n s k i j, E. A.: Historiozofia Arnolda Toynbeeho   504

K r a n d ? a l o v, Dimitrij: O s??asnom stave bulharskej historickej vedy   519

 

Kritika ? Glosy ? Bibliografia

B a k o ?, ?udov?t. ?t?r ako vychov?vate? a bojovn?k za slovensk? ?kolu. ?kolsk? pomery na Slovensku v tridsiatych a? p??desiatych rokoch 19. storo?ia (V. Matula)  529

? i n d e l a ?, Bed?ich. Ohlas ma?arsk? revoluce 1848 ? 1849 na Morav? a ve Slezsku (K. Gola?)  531

Ot?zky v?voje kapitalismu v ?eskych zemich a v Rakousku-Uhersku do roku 1918 (P. Hap?k)  534

K o l e j k a, Josef. Revolu?n? d?lnick? hnut? na Morav? a ve Slezsku (1917 ? 1921) (Zd. Kone?n?)   535

F a l ? a n, Samo. Slov?ci v partiz?nskych bojoch v Sovietskom sv?ze (M. Kropil?k)   537

Arch?v mesta Ko??c. Sprievodca po fondoch a zbierkach (Fr. Sedl?k)   540

Opava. Sborn?k k 10. v?ro?? osvobozen? m?sta (Zd. Kone?n?)   542

Vznik a po??tky Slovan? I. (J. Kudl??ek)   545

 

S ? t ? r, Istv?n. E?tv?s J?zsef (Fr. Bokes)   552

Nejstar?? ?esk? r?movan? kronika tak ?e?en?ho Dalimila (Fr. Bokes)   552

K u l a, Witold. Szkice o manufakturach w Polsce XVIII wieku (B. Zientara)   554

Za novou a lep?i Prahu (Fr. Bokes)   554

Voprosy Istorii, 1956, ?. 11, 12 (F. Gondor)   555

 

Spr?vy

O ?innosti ?t?tneho arch?vu v Bratislave (J. Watzka)   559

Bibliografick? pr?ce v Historickom ?stave SAV (A. ?korupov?-Mag?lov?)   565

 

Kronika

Zasadnutie ?eskoslovensko-nemeckej komisie historikov (M. P?sch)   567

Oslava ?es?desiateho v?ro?ia vyjdenia prv?ch slovensk?ch robotn?ckych ?asopisov (V. Matula)   568

Konferencia o ?esko-po?sk?ch vz?ahoch v Te??ne (A. Popovi?)   568

Zalo?enie Slovenskej historickej spolo?nosti (P. Horv?th)   569

Celo?t?tna pr?vnohistorick? konferencia (L. Bianchi)   569

VII. sjazd ?esk?ch a slovensk?ch geografov v Brne (Fr. Bokes)   570

 

Historick? ?asopis SAV, ro?. 5, 1957 ? obsah   571