Historick? ?asopis 04/1956 (len e-verzia)

Historick? ?asopis 04/1956 (len e-verzia)
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

123

Rok vydania

1956

Hmotnosť

209,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
0,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

T k a d l e ? k o v ?, Jarmila: Slovakofilsk? hnutie v ?esk?ch krajin?ch koncom 19. storo?ia   469

K r a m e r, Juraj: Ma?arsk? iredenta na Slovensku v obdob? od p?du Ma?arskej sovietskej republiky do konca roku 1921   487

 

Rozh?ady

H a l a g a, R. Ondrej: Z dej?n Ko?ickej univerzity   521

 

Recenzie a spr?vy

Historick? atlas revolu?n?ho hnuti (Fr. Bokes)   536

Bojov? tradice Rovnosti (Zd. Kone?n?)   537

H y b e ?, Josef: V?bor z ?l?nk? a projev? (Zd. Kone?ny)   538

P o l ? ? e n s k ?, Josef ? V o m ? ? k o v ?, V?ra ? N o v o t n ?, Karel: Boj d?ln?k? na stavb?ch na?ich prvn?ch ?eleznic (Zd. Kone?n?)   540

Novin??sk? sborn?k, I (Fr. Bokes)   542

M a r k o v, Jozef: Slovensk? ?udov? odev v minulosti (Fr. Bokes)   542

M a r t i n k a, Jo?o: Ladislav Bartolomeides, vlastivedn? priekopn?k (Fr. Bokes)   544

W u r m o v ?, Milada: Soupis moravsk?ch novin a ?asopis? z let 1848 ? 1918 (Fr. Bokes)  544

K r ? t a, Vladislav: Med. dr. Ji?i Proch?ska 1749?1820 (M. Bokesova)   545

R o z s ? v a l o v ?, Eva: ?ivot a d?lo J. E. Purkyn? (M. Bokesov?)   545

Sborn?k Vysok? ?koly pedagogick? v Olomouci, Historie II (Zd. Kone?n?)   546

P e l c l, Franti?ek Martin: Pam?ti (J. Novotn?)   548

K o l l ? r, J?n: Pr?zy (Fr. Bokes)   550

S e r e n i, Emilio: V?voj kapitalismu na italsk? vesnici 1860 ? 1900 (J. M?s?ro?)   551

 

Hist?ria v SSSR a v ?udov?ch demokraci?ch

K r o p i l ? k, Miroslav: B?danie o najnov??ch dejin?ch v Po?sku   553

K a b r d a, Josef: ?spechy maced?nskej historiografie   557

Voprosy istorii, 1956, ?. 4 ? 6 (F. Gondor)   562

Sz?zadok, 1956, ?. 1 ? 2, (F. Bokes)   566

K a b r d a, Josef: Nov? synt?za dej?n n?rodov Juhosl?vie v obdob? ran?ho a rozvit?ho feudalizmu   567

Dejiny Bulharska, II (H. Vajsov?)   570

Iratok a nemzetis?gi k?rd?s tort?net?hez Magyarorsz?gon a dualizmus kor?ban, Kem?ny G?bor (Fr. Bokes)   571

M a k k a i, L?szl?: A kuruc nemzeti ?sszefog?s el?zm?n?ei (?. Haraksim)   573

S z a b ?, Imre: Bur?o?zna filozofia ?t?tu a pr?va v Ma?arsku (L. Bianchi)   575

M o r a v c s i k, Gyula: Byzantinoturcica (J. Kabrda)   577

 

Kronika

Dr. Anna Hor?kov?-Ga?par?kov? ?es?desiatro?n? (Fr. Bokes)   579

Konferencia o ?eskoslovensko-ukrajinsk?ch vz?jomn?ch vz?ahoch (F. Gondor)   579

 

Bibliografia

V?berov? zoznam kni?nej a ?asopiseckej historickej literat?ry na Slovensku (1. j?l 1955 ? 31. december 1955)   582

Obsah IV. Ro?n?ka (1956)   591