Historický časopis 04/1956 (len e-verzia)

Historický časopis 04/1956 (len e-verzia)
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

123

Rok vydania

1956

Hmotnosť

209,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
0,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

T k a d l e č k o v á, Jarmila: Slovakofilské hnutie v českých krajinách koncom 19. storočia   469

K r a m e r, Juraj: Maďarská iredenta na Slovensku v období od pádu Maďarskej sovietskej republiky do konca roku 1921   487

 

Rozhľady

H a l a g a, R. Ondrej: Z dejín Košickej univerzity   521

 

Recenzie a správy

Historický atlas revolučního hnuti (Fr. Bokes)   536

Bojové tradice Rovnosti (Zd. Konečný)   537

H y b e š, Josef: Výbor z článků a projevů (Zd. Konečny)   538

P o l í š e n s k ý, Josef – V o m á č k o v á, Věra – N o v o t n ý, Karel: Boj dělníků na stavbách našich prvních železnic (Zd. Konečný)   540

Novinářský sborník, I (Fr. Bokes)   542

M a r k o v, Jozef: Slovenský ľudový odev v minulosti (Fr. Bokes)   542

M a r t i n k a, Jožo: Ladislav Bartolomeides, vlastivedný priekopník (Fr. Bokes)   544

W u r m o v á, Milada: Soupis moravských novin a časopisů z let 1848 – 1918 (Fr. Bokes)  544

K r ů t a, Vladislav: Med. dr. Jiři Procháska 1749—1820 (M. Bokesova)   545

R o z s í v a l o v á, Eva: Život a dílo J. E. Purkyně (M. Bokesová)   545

Sborník Vysoké školy pedagogické v Olomouci, Historie II (Zd. Konečný)   546

P e l c l, František Martin: Paměti (J. Novotný)   548

K o l l á r, Ján: Prózy (Fr. Bokes)   550

S e r e n i, Emilio: Vývoj kapitalismu na italské vesnici 1860 – 1900 (J. Mésároš)   551

 

História v SSSR a v ľudových demokraciách

K r o p i l á k, Miroslav: Bádanie o najnovších dejinách v Poľsku   553

K a b r d a, Josef: Úspechy macedónskej historiografie   557

Voprosy istorii, 1956, č. 4 – 6 (F. Gondor)   562

Századok, 1956, č. 1 – 2, (F. Bokes)   566

K a b r d a, Josef: Nová syntéza dejín národov Juhoslávie v období raného a rozvitého feudalizmu   567

Dejiny Bulharska, II (H. Vajsová)   570

Iratok a nemzetiségi kérdés torténetéhez Magyarországon a dualizmus korában, Kemény Gábor (Fr. Bokes)   571

M a k k a i, László: A kuruc nemzeti összefogás elózménýei (Ľ. Haraksim)   573

S z a b ó, Imre: Buržoázna filozofia štátu a práva v Maďarsku (L. Bianchi)   575

M o r a v c s i k, Gyula: Byzantinoturcica (J. Kabrda)   577

 

Kronika

Dr. Anna Horáková-Gašparíková šesťdesiatročná (Fr. Bokes)   579

Konferencia o československo-ukrajinských vzájomných vzťahoch (F. Gondor)   579

 

Bibliografia

Výberový zoznam knižnej a časopiseckej historickej literatúry na Slovensku (1. júl 1955 – 31. december 1955)   582

Obsah IV. Ročníka (1956)   591