Historick? ?asopis 02/1954 (len e-verzia)

Historick? ?asopis 02/1954 (len e-verzia)
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

140

Rok vydania

1954

Hmotnosť

238,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
0,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

V i e t o r, M.: K tridsiatemu piatemu v?ro?iu Slovenskej republiky r?d   161

L i p t ? k, ?.: Spolupr?ca ?ud?ckej bur?o?zie s ?eskou reakciou. Pokus o pravicov? prevrat 1935 ? 1938   191

O n d r o u c h, V.: K hospod?rsko-kult?rnym stykom Slovenska v dobe r?mskeho panstva v Podunajsku   215

 

Diskusie

R a t k o ?, P.: Po?iatky feudalizmu na Slovensku   252

 

Rozh?ady

H o r v ? t h, P.: Za ?al?? rozvoj arch?vnictva na Slovensku   277

 

Recenzie

H o l o t ? k o v ?, Zd.: Klement Gottwald na Slovensku v rokoch 1921 ? 1924 (M. Dzvon?k)   283

B ? r t a, D.: Prosincov? gener?ln? st?vka roku 1920 (Zd. Kone?n?)   286

J e r ? o v ?, M.: Invent?r arch?vu Slovensk?ho n?rodn?ho m?zea v Martine (A. H???ava)   288

L a m o ?, T.: Bibliografia k arch?vom na Slovensku (J. Nov?k)   289

M a c e k, J.: Prokop Velik? (A. G?csov?)   291

R a k o s, F.: ?llam es alkotm?ny a Magyar Tan?csk?zt?rsas?gban (L. Bianchi)  292

 

Spr?vy

Konferencia o kl?rofa?istickej ideol?gii ?ud?ctva a politika Hlinkovej slovenskej ?udovej strany (?. Lipt?k)   297