Historick? ?asopis 01/1953 (len e-verzia)

Historick? ?asopis 01/1953 (len e-verzia)
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

176

Rok vydania

1953

Hmotnosť

299,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
0,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

H o l o t ? k, ?.: K sedemdesiatym piatim narodenin?m akademika Zdenka Nejedl?ho   7

R a t k o ?, P.: Husitsk? revolu?n? hnutie a Slovensko  26

H o l o t ? k, ?.: K periodiz?cii slovensk?ch dej?n v obdob? feudalizmu a kapitalizmu   42

M i l l e r, I. S.: K ot?zke utv?rania sa po?sk?ho bur?o?zneho n?roda   74

 

Drobn? ?t?die

F i l o, M.: Udalosti v Rumanovej r. 1920   106

V i e t o r, M.: Pr?spevok k ot?zke vykoris?ovania ro?n?kov po r. 1848   117

 

Rozh?ady

M a t u l a, V.: Pr?ce sovietskych posluch??ov hist?rie z odboru ?eskoslovensk?ch dej?n   128

 

Recenzie a spr?vy

Spisy Klementa Gottwalda v sloven?ine (Zd. Holot?kov?)  142

? a t k u l i a k, J. G. ?udov?chovn? pracovn?k Juraj F?ndli; ? e ? e t k a, Juraj. U?ite? ?udu Samuel Te?ed?k (J. Tibensk?)  152

P a n k r a t o v o v ?, A. M. Prv? rusk? revol?cia r. 1905 ? 1907 (F. Bielik)   157

K a n, S. B. Dv? povst?n? slezsk?ch tkalc? 1793 ? 1844 ( A. ?piesz)   159

M ? l y u s z, Elem?r. Zsigmondkori oklev?lt?r I (P. Ratko?)   162

K n i e z s a ?.: Stredovek? ?esk? listiny (P. Ratko?)   163

Kapitoly z uhorsk?ch dej?n (Fr. Bielik)   171

R ? v a i, Jozef. Marx a ma?arsk? revol?cia (J. M?s?ro?)   173

M a c e k, Josef. Husit? na Baltu a ve Velkopolsku (P. Ratko?)  174

 

Zpr?va z diskusie o periodiz?cii ?esk?ch a slovensk?ch dej?n (?. H)  175

Otvorenie ?eskoslovenskej akad?mie vied (I. M)   175