Historický časopis 03/1957 (len e-verzia)

Historický časopis 03/1957 (len e-verzia)
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

128

Rok vydania

1957

Hmotnosť

218,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
0,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

M a r s i n a, Richard: O potrebe a zásadách vydávania Slovenského diplomatára   297

H a p á k, Pavol: Postavenie proletariátu na Slovensku v rokoch 1848 – 1867   315

T o l n a i, György: Vývoj roľníckeho priemyslu a jeho pretváranie na kapitalistický priemysel v Uhorsku v rokoch 1842 – 1848   335

 

Diskusie

K u d l á č e k, Jozef: K novším názorom o vznikaní ranofeudálnych národností na našom území   357

 

Rozhľady

V a j n š t e j n, O. L.: Najnovšia buržoázna literatúra o dejinách historickej vedy   368

 

Kritika – Glosy – Bibliografia

Listy Ľudovíta Štúra, II (Karol Goláň)   384

Slovenskje národňje novini, I, II, III; Orol tatránski, IV (M. Vyvíjalová)  387

L a z a r, Ervín: Jonáš Záborský. Život – literárne dielo – korešpondencia (Fr. Bokes)  391

Pervaja russkaja revoľucija i meždunarodnoje revoľucionnoje dviženije (Zd. Konečný)   393

D o s t á l, František: Valašská povstání za třicetileté války (J. Válka)   396

Archív mesta Bratislavy. Inventár stredovekých listín, listov a iných príbuzných písomností (A. Húščava)   400

H a j n a l, István: L’enseignement de ľécriture aux universités médiévales (R. Marsina)  402

B ó n i s, György: István király (P. Ratkoš)   404

 

S t a n i s l a v, Ján: Z dejín rusko-slovenských kultúrnych stykov v časoch Jána Hollého a Ľudovíta Štúra (V. Matula)   406

B o r o v s k ý, Havlíček Karel: Politik a novinář. Výbor z díla (Fr. Bokes)   407

R a d i m s k ý, Jiří – W u r m o v á, Milada: Petice moravského lidu k sněmu z roku 1848 (Fr. Sedlák)   409

Archiv pražské metropolitní kapituly, I. Katalog listin a listů z doby předhusitské (R. Marsina)   410

Z edičnej činnosti archívnej správy ministerstva vnútra roku 1956 (Fr. Sedlák)   412

M a r i a n o v i č, Jovan: Narodnooslobodilački rat. Národná revolucija u Jugoslaviji 1941 – 1945 (A. Kociská)   414

B e r n á š e k, Josef: Obrázky z prvních dob dělnického hnutí (Fr. Bokes)   415

I ľ k o, Vasiľ: Boroťba truďaščich Zakarpatia za vozjednaňa z Raďanskoju Ukrajinoju (P. Hapák)  416

 

Správy

Nové pramene k dejinám Slovenského národného povstania v sovietskych archívoch (M. Kropilák)  417

Pramenný materiál k dejinám Slovenska v Historickom archíve Rumunskej akadémie vied v Kluži (Z. Jakó)   419