Historick? ?asopis 03/1957 (len e-verzia)

Historick? ?asopis 03/1957 (len e-verzia)
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

128

Rok vydania

1957

Hmotnosť

218,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
0,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

M a r s i n a, Richard: O potrebe a z?sad?ch vyd?vania Slovensk?ho diplomat?ra   297

H a p ? k, Pavol: Postavenie proletari?tu na Slovensku v rokoch 1848 ? 1867   315

T o l n a i, Gy?rgy: V?voj ro?n?ckeho priemyslu a jeho pretv?ranie na kapitalistick? priemysel v Uhorsku v rokoch 1842 ? 1848   335

 

Diskusie

K u d l ? ? e k, Jozef: K nov??m n?zorom o vznikan? ranofeud?lnych n?rodnost? na na?om ?zem?   357

 

Rozh?ady

V a j n ? t e j n, O. L.: Najnov?ia bur?o?zna literat?ra o dejin?ch historickej vedy   368

 

Kritika ? Glosy ? Bibliografia

Listy ?udov?ta ?t?ra, II (Karol Gol??)   384

Slovenskje n?rod?je novini, I, II, III; Orol tatr?nski, IV (M. Vyv?jalov?)  387

L a z a r, Erv?n: Jon?? Z?borsk?. ?ivot ? liter?rne dielo ? kore?pondencia (Fr. Bokes)  391

Pervaja russkaja revo?ucija i me?dunarodnoje revo?ucionnoje dvi?enije (Zd. Kone?n?)   393

D o s t ? l, Franti?ek: Vala?sk? povst?n? za t?icetilet? v?lky (J. V?lka)   396

Arch?v mesta Bratislavy. Invent?r stredovek?ch list?n, listov a in?ch pr?buzn?ch p?somnost? (A. H???ava)   400

H a j n a l, Istv?n: L?enseignement de ??criture aux universit?s m?di?vales (R. Marsina)  402

B ? n i s, Gy?rgy: Istv?n kir?ly (P. Ratko?)   404

 

S t a n i s l a v, J?n: Z dej?n rusko-slovensk?ch kult?rnych stykov v ?asoch J?na Holl?ho a ?udov?ta ?t?ra (V. Matula)   406

B o r o v s k ?, Havl??ek Karel: Politik a novin??. V?bor z d?la (Fr. Bokes)   407

R a d i m s k ?, Ji?? ? W u r m o v ?, Milada: Petice moravsk?ho lidu k sn?mu z roku 1848 (Fr. Sedl?k)   409

Archiv pra?sk? metropolitn? kapituly, I. Katalog listin a list? z doby p?edhusitsk? (R. Marsina)   410

Z edi?nej ?innosti arch?vnej spr?vy ministerstva vn?tra roku 1956 (Fr. Sedl?k)   412

M a r i a n o v i ?, Jovan: Narodnooslobodila?ki rat. N?rodn? revolucija u Jugoslaviji 1941 ? 1945 (A. Kocisk?)   414

B e r n ? ? e k, Josef: Obr?zky z prvn?ch dob d?lnick?ho hnut? (Fr. Bokes)   415

I ? k o, Vasi?: Boro?ba tru?a??ich Zakarpatia za vozjedna?a z Ra?anskoju Ukrajinoju (P. Hap?k)  416

 

Spr?vy

Nov? pramene k dejin?m Slovensk?ho n?rodn?ho povstania v sovietskych arch?voch (M. Kropil?k)  417

Pramenn? materi?l k dejin?m Slovenska v Historickom arch?ve Rumunskej akad?mie vied v Klu?i (Z. Jak?)   419