Historick? ?asopis 04/1953 (len e-verzia)

Historick? ?asopis 04/1953 (len e-verzia)
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

187

Rok vydania

1953

Hmotnosť

290,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
0,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

H o l o t ? k, ?. ?loha talianskej a franc?zskej vojenskej misie na Slovensku r. 1919   561

M ? s ? r o ?, J. K probl?mom zru?enia poddanstva na Slovensku. Urbari?lny patent z 2. marca 1853   595 

? p i e s z, A. O manufakt?rach na Slovensku v XVIII. stor.  635

 

Drobn? ?l?nky

K l e m e n t i s, E. Hnutie bansko?tiavnick?ch ban?kov r. 1906  668

H ? ? ? a v a, A. Nezn?my sp?sob datovania na Slovensku v XVI. stor.   683

 

Rozh?ady

K u z m ? k, J. K problematike historickej bibliografie   689

 

Recenzie

A r a t ?, Endre. Soci?lne mot?vy slovensk?ho n?rodn?ho hnutia v r. 1845 ? 1848 (VI. Matula) 709

G a ? p a r ? k, Mikul??. J?n Pal?rik a jeho boj o demokratiz?ciu slovensk?ho n?rodn?ho ?ivota (J. Tibensk?)   715

M a r k u ?, Alexander. Sedliacke povstanie v Zempl?ne r. 1831 (J. M?s?ro?)   721

B e r l i n s k i j, D. ? P o g r e b i n s k i j, M. Hrdina Sovietskeho sv?zu J?n N?lepka Repkin (J. Kropil?k)   722

? o l l e, Zden?k. D?lnick? hnut? v ?esk?ch zem?ch koncem minul?ho stolet? (M. Strhan)   723

Dokumenty o protilidov? a protin?rodn? politice T. G. Masaryka (M. P?sch)   727

P e ? ? k, V?clav. Bern? rejst??ky z roku 1544 a 1620 (P. Horv?th) 730

P a ? u t o, V. T. Alexander N?vsky a boj rusk?ho n?roda za nez?vislost v XIII. Stolet? (?. Haraksim)   731

M a t h i e z, Albert. Francouzsk? revoluce (A. ?piez)    732

Pa???sk? komuna. Sborn?k stat? a materi?l? (?. Lipt?k)  733

Nov? a nejnov?j?? d?jiny ??ny (?. Lipt?k)   734

Documente privind istoria Rom?niei (J. Macourek)   734

Tanulm?nyok a paraszts?g t?rt?net?hez Magyarorsz?gon a 14. sz?zadban (A. Gacsov?)   740

E l e k e s, Lajos. Hunyadi (P. Ratko?)   741

S z ? n t o, B?la. A magyar munk?smozgalom 1914-ig (I. ?erven?k) 743

A magyar munk?smozgalom t?rt?net?nek v?logatott dokumentumai (J. M?s?ro?)   744

 

Obsah Historick?ho ?asopisu ro?n?k I. (1953) ?. 1 ? 4