Historick? ?asopis 04/1954 (len e-verzia)

Historick? ?asopis 04/1954 (len e-verzia)
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

139

Rok vydania

1954

Hmotnosť

236,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
0,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

S t r h a n, M.: ?trajk v Handlovej roku 1940   465

M l y n ? r i k, J.: Vzbura ?udu proti exek?ci?m v Polomke roku 1932   480

C h e r e s t e s i u, V.: Nicolae Balcescu ? ve?k? rumunsk? revolu?n? demokrat  505

T i b e n s k ?, J.: Po?iatky slovensk?ho n?rodn?ho obrodenia   520

 

Diskusia

S p i e s z, A.: K problematike po?iatku priemyslovej revol?cie na Slovensku   539

 

Rozh?ady 

? ? a s t n ?, T.: Jozef Dekret ? priekopn?k racion?lnych met?d v na?om lesn?ctve   553

K u z m ? k, J.: Preh?ad v?voja kni?n?c na ?zem? Slovenska   561

 

Recenzie

Slovensk? n?rodn? povstanie (M. Gosiorovsk?)   579

K VII. zv?zku Spisov Klementa Gottwalda (F. Petersk?)   585

? VIII. zv?zku Spisov Klementa Gottwalda (M. Vart?kov?)   589

H o r ? r i k, J.: Boj s hierarchiou a s cirkvou v rokoch 1841 ? 1845 (L. ?olt?s)   592

R a p a n t, D.: Sedliacke povstanie na v?chodnom Slovensku roku 1831 (J. M?s?ro?)   594

D?jiny vojensk?ho um?n?. Sborn?k materi?l?, I. (A. Spiesz)   598

 

Spr?vy 

Konferencia po?sk?ch historikov o Pomor? (?. Holot?k)  

 

Obsah Historick?ho ?asopisu ro?n?k II. (1954) ?. 1 ? 4