Historick? ?asopis 03/1955 (len e-verzia)

Historick? ?asopis 03/1955 (len e-verzia)
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

182

Rok vydania

1955

Hmotnosť

309,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
0,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?l?nky

K r o p i l ? k, Miroslav: N?rodnooslobodzovac? boj na Slovensku roku 1945   305

H o l o t ? k o v ?, Zdenka: ?trajk po?nohospod?rskych robotn?kov roku 1929  326

B o k e s, Franti?ek: Pr?spevok k uhorskej ?kolskej politike v rokoch 1848 ? 1918 so zrete?om na Slov?kov   361

 

Rozh?ady

T o ? ? k, Anton: V?znam posledn?ch archeologick?ch v?skumov na Slovensku pre dejiny najstar??ch Slovanov a Ve?komoravskej r??e   410

 

Recenzie a spr?vy

P r e c h t l, Ivan: Za pr?cu, chlieb a slobodu, I, II, III (M. Strhan)   422

Sborn?k Vysokej ?koly pedagogickej v Olomouci 1954 ? Historie (Z. Kone?n?)   425

K o l l ? r, J?n: O liter?rnej vz?jomnosti (V. Matula)   427

F ? n d l y, Juraj: V?ber z diela. J. I. Bajza, Ren? ml?denca prihodi a sk?senosti (B. Kostick?)   429

Prameny k ?eskoslovensk?m d?jin?m vojensk?m. Regesta fondu militare Archivu ministerstva vnitra ?SR (1527 ? 1589, 1590 ? 1617); Prameny k d?jin?m t?icetilet? v?lky (1618 ? 1625, 1626 ? 1635, 1636 ? 1639, 1640 ? 1642) (M. ?.)   431

O r m i s, J. V.: Bibliografia J?na Koll?ra (Fr. Bokes)   434

K a v u l j a k, Andrej: Historick? miestopis Oravy (J. Nov?k)   436

B u r l a s ? F i ? e r ? H o ? e j ?: Hudba na Slovensku v XVII. stor. (L. Mokr?)  438

S t a n e k, I.: Vatik?n, spojenec ?ud?ctva a tzv. slovensk?ho ?t?tu (?. Lipt?k)   440

M a r t i n k a, Jozef: Z historickej geografie oblasti Tr?be?a (Bk)   442

Pamiatky a m?ze? (Bk)  443

M?zeum ? ?tudijn? a informa?n? materi?l (Bk)   444

 

Hist?ria v SSSR a v ?udov?ch demokraci?ch 

L e ? n o d ? r s k i, Bogus?aw: Historick? veda v prvom desa?ro?? ?udov?ho Po?ska   445

Kwartalnik Historyczny, r. LXII, ?. 1. (J. T.)   471

B a s k i e w i c z, Jan: Powstanie zjednoczonego pa?stwa polskiego na prze?omie XIII i XIV w. (B. Z.)   472

Supliki ch?opskie XVIII. wieku (B. Z.)   473

O?erki istorii SSSR, I. (J. Kudl??ek)   473

O?erki istorii SSSR, II. (J. Kudl??ek)   474

Istorija russkogo iskusstva, I (J. Kudl??ek)   476

Istori?eskij archiv ? nov? sovietsky historicko-arch?vny ?asopis (-tg)   477

A n g e l o v, D.: Bogomilstvo v Bolgarii (J. Kudl??ek)   478

S ? n d o r, Vilmos: Nagyipari fejl?d?s Magyarorsz?gon 1867 ? 1900 (J. M?s?ro?)  479

 

Kronika

Karol Gol?? ?es?desiatro?n? (Fr. Bokes)   482

Konferencia k 10. v?ro?iu oslobodenia ?eskoslovenska (M. Kropil?k)   483