Historický časopis 03/1955 (len e-verzia)

Historický časopis 03/1955 (len e-verzia)
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

182

Rok vydania

1955

Hmotnosť

309,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
0,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Články

K r o p i l á k, Miroslav: Národnooslobodzovací boj na Slovensku roku 1945   305

H o l o t í k o v á, Zdenka: Štrajk poľnohospodárskych robotníkov roku 1929  326

B o k e s, František: Príspevok k uhorskej školskej politike v rokoch 1848 – 1918 so zreteľom na Slovákov   361

 

Rozhľady

T o č í k, Anton: Význam posledných archeologických výskumov na Slovensku pre dejiny najstarších Slovanov a Veľkomoravskej ríše   410

 

Recenzie a správy

P r e c h t l, Ivan: Za prácu, chlieb a slobodu, I, II, III (M. Strhan)   422

Sborník Vysokej školy pedagogickej v Olomouci 1954 – Historie (Z. Konečný)   425

K o l l á r, Ján: O literárnej vzájomnosti (V. Matula)   427

F á n d l y, Juraj: Výber z diela. J. I. Bajza, René mládenca prihodi a skúsenosti (B. Kostický)   429

Prameny k československým dějinám vojenským. Regesta fondu militare Archivu ministerstva vnitra ČSR (1527 – 1589, 1590 – 1617); Prameny k dějinám třicetileté války (1618 – 1625, 1626 – 1635, 1636 – 1639, 1640 – 1642) (M. Š.)   431

O r m i s, J. V.: Bibliografia Jána Kollára (Fr. Bokes)   434

K a v u l j a k, Andrej: Historický miestopis Oravy (J. Novák)   436

B u r l a s – F i š e r – H o ř e j š: Hudba na Slovensku v XVII. stor. (L. Mokrý)  438

S t a n e k, I.: Vatikán, spojenec ľudáctva a tzv. slovenského štátu (Ľ. Lipták)   440

M a r t i n k a, Jozef: Z historickej geografie oblasti Tríbeča (Bk)   442

Pamiatky a múzeá (Bk)  443

Múzeum – študijný a informačný materiál (Bk)   444

 

História v SSSR a v ľudových demokraciách 

L e š n o d ó r s k i, Bogusław: Historická veda v prvom desaťročí ľudového Poľska   445

Kwartalnik Historyczny, r. LXII, č. 1. (J. T.)   471

B a s k i e w i c z, Jan: Powstanie zjednoczonego paňstwa polskiego na przełomie XIII i XIV w. (B. Z.)   472

Supliki chłopskie XVIII. wieku (B. Z.)   473

Očerki istorii SSSR, I. (J. Kudláček)   473

Očerki istorii SSSR, II. (J. Kudláček)   474

Istorija russkogo iskusstva, I (J. Kudláček)   476

Istoričeskij archiv – nový sovietsky historicko-archívny časopis (-tg)   477

A n g e l o v, D.: Bogomilstvo v Bolgarii (J. Kudláček)   478

S á n d o r, Vilmos: Nagyipari fejlödés Magyarországon 1867 – 1900 (J. Mésároš)  479

 

Kronika

Karol Goláň šesťdesiatročný (Fr. Bokes)   482

Konferencia k 10. výročiu oslobodenia Československa (M. Kropilák)   483