Historick? ?asopis 04/1955 (len e-verzia)

Historick? ?asopis 04/1955 (len e-verzia)
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

174

Rok vydania

1955

Hmotnosť

296,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
0,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

Z a p l e t a l, Vladislav: Vznik Bobulov?ch Slovensk?ch nov?n   489

H a j d ?, Tibor: ?loha r?d v ma?arskej okt?brovej bur?oaznodemokratickej revolucii   530

 

Diskusie 

P u r ?, Jaroslav: K problematice pr?myslov? revoluce v ?esk?ch zem?ch a na Slovensku  553

 

Rozh?ady 

P e t ? c h, Emil: V?voj, organiz?cia a problematika slovensk?ho m?zejn?ctva   619

 

Recenzie a spr?vy 

D o l e ? a l, Ji??: Slovensk? n?rodn? povst?n? (B. Graca)   627

K u ? e r a, E. ? K u ? e r o v ?, Z: O agr?rnick? st?t (Z. Kone?n?)   629

J a n ? ? e k, Josef: D?jiny obchodu v p?edb?lohorske Praze (J. V?lka)   631

Numismatick? sbornik, II (M. Flodr)   634

P o t ? ? e k, Juraj: S?pis slovensk?ch hudobn?n a literat?ry o hudobn?koch; P o t ? ? e k, Juraj: S?pis slovensk?ch hudobnoteoretick?ch pr?c (Bk)   636

 

Hist?ria v SSSR a v ?udov?ch demokraci?ch 

Studii si referate privind istoria Rominiei partea I ? A si A II (J. Hu?kov?)   638

Archivmitteilungen, ro?. 1953 a 1954 (C. Matulay)   646

Voprosy istorii, ?asopis Historick?ho ?stavu Akad?mie vied SSSR (V. Matula) 648

O?erki istorii SSSR. Period feodalisma (J. Kudl??ek)   652

Istorija Belorusskoj SSR (J. Kudla?ek)   653

Sz?zadok, ?asopis Ma?arskej historickej spolo?nosti (Bk)   655

Zeitschrift f?r Geschichtswissenschaft, ro?. III/1955, ?. 1 ? 2 (A. ?piesz)   656

Z bulharsk?ch historick?ch ?asopisov (J. Kabrda)   658

Dejiny Bulharska, I (H. Vajsova)   659

Istori?eski pregled, XI (H. Vajsov?)   661

Z alb?nskej historiografie (J. Kabrda)   661

Z juhoslovansk?ch historick?ch ?asopisov (J. Kabrda)   663