Historick? ?asopis 04/1958 (len e-verzia)

Historick? ?asopis 04/1958 (len e-verzia)
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

157

Rok vydania

1958

Hmotnosť

267,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
0,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

H o l o t ? k, ?udov?t: Vznik ?eskoslovenska a jeho v?znam pre slovensk? n?rod   487

F i l o, Milan: Manifest?cia pracuj?ceho ?udu v?chodn?ho Slovenska proti fa?izmu a za obranu republiky v Ko?iciach roku 1938   503

G o l a ?, Karol: Organiza?n? rozmach robotn?ckeho hnutia v Bratislave v prvej polovici dev??desiatych rokov 19. storo?ia   524

R a t k o ?, Peter: K husitskej piesni na Slovensku   540

V ? r ? s, Antal: Michal T?ncsics v predrevolu?nom obdob? (1831 ? 1847)  546

 

Diskusie

M a c ? r e k, Josef: K ot?zce ?esk? listiny a ?esk? kancel??e na dvo?e uhersk?m v 2. pol. 15. stolet? (v letech 1486 ? 1490)   560

 

Rozh?ady

P i ? ? t o v ?, Tatiana: Antick? dejiny v tvorbe ?eskoslovensk?ch historikov od roku 1948 do roku 1958   570

 

Kritika ? Glosy ? Bibliografia

L i p s c h e r, Ladislav: ?ud?cka auton?mia, il?zie a skuto?nos? (?. Lipt?k)   580

M l y n ? r i k, J?n: Triedne boje horehronsk?ho ?udu v rokoch svetovej hospod?rskej kr?zy 1930 ? 1933 (E. Paulinyi)   583

S v e t o ?, J?n: Obyvate?stvo Slovenska za kapitalizmu (Fr. Bokes)   586

G r a u s, Franti?ek: D?jiny venkovsk?ho lidu v ?echach v dob? p?edhusitsk?, II. zv. D?jiny venkovsk?ho lidu od poloviny 13. stol. do r. 1419. (P. Ratko?)   589

T r e ? j a k o v, P. N.: U kol?bky star? Rusi (J. Kudl??ek)   595

B o u r a, Ferdinand: N. G. ?erny?evskij ? filosof, materialista a revolucion?? (Zd. Kone?n?) 598

Vlastivedn? sborn?k ?ilinsk?ho kraja (R. Marsina)   602

 

F ? g e d i, Erik: K otazke pou?ivania slovenskeho jazyka na panstvach v 17. stor. (R. Marsina)   604

Bibliografia slovensk?ch nov?n a ?asopisov do roku 1918 (Fr. Bokes)   605

Arch?v mesta Kremnice, sprievodca po fondoch a zbierkach (Fr. Sedl?k)   607

J e r ? o v ?, M?ria: Z dej?n ryb?rstva a rybnik?rstva na Slovensku (P. Ratko?)   610

Slovansk? sjezd v Praze 1848. Sb?rka dokument? (Fr. Bokes)   611

St?tn? archiv v Praze ? pr?vodce po archivn?ch fondech (Fr. Sedl?k)   613

K probl?mom druh?ho nevo?n?ctva a p?vodnej akumul?cie (A. ?piesz)   614

Dejiny Ve?kej vlasteneckej vojny (V. Pre?an)   615

L e w i c k i, Tadeusz: ?r?dla arabskie do dziej?w Slowianszczyczny (J. Kudl??ek)   616

B u r m o v A. Kolev a spol.: D?jiny Bulharska (J. Siracky)   619

F e k e t e, Lajos: Die Siy?qat-Schrift in der t?rkischen Finanzverwaltung (P. Ratko?)  622

 

Spr?vy

Celo?tatna vystava archivnych dokumentov na Pra?skom hrade   624