Historický časopis 04/1958 (len e-verzia)

Historický časopis 04/1958 (len e-verzia)
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

157

Rok vydania

1958

Hmotnosť

267,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
0,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

H o l o t í k, Ľudovít: Vznik Československa a jeho význam pre slovenský národ   487

F i l o, Milan: Manifestácia pracujúceho ľudu východného Slovenska proti fašizmu a za obranu republiky v Košiciach roku 1938   503

G o l a ň, Karol: Organizačný rozmach robotníckeho hnutia v Bratislave v prvej polovici deväťdesiatych rokov 19. storočia   524

R a t k o š, Peter: K husitskej piesni na Slovensku   540

V ö r ö s, Antal: Michal Táncsics v predrevolučnom období (1831 – 1847)  546

 

Diskusie

M a c ů r e k, Josef: K otázce české listiny a české kanceláře na dvoře uherském v 2. pol. 15. století (v letech 1486 – 1490)   560

 

Rozhľady

P i š ú t o v á, Tatiana: Antické dejiny v tvorbe československých historikov od roku 1948 do roku 1958   570

 

Kritika – Glosy – Bibliografia

L i p s c h e r, Ladislav: Ľudácka autonómia, ilúzie a skutočnosť (Ľ. Lipták)   580

M l y n á r i k, Ján: Triedne boje horehronského ľudu v rokoch svetovej hospodárskej krízy 1930 – 1933 (E. Paulinyi)   583

S v e t o ň, Ján: Obyvateľstvo Slovenska za kapitalizmu (Fr. Bokes)   586

G r a u s, František: Dějiny venkovského lidu v Čechach v době předhusitské, II. zv. Dějiny venkovského lidu od poloviny 13. stol. do r. 1419. (P. Ratkoš)   589

T r e ť j a k o v, P. N.: U kolébky staré Rusi (J. Kudláček)   595

B o u r a, Ferdinand: N. G. Černyševskij – filosof, materialista a revolucionář (Zd. Konečný) 598

Vlastivedný sborník Žilinského kraja (R. Marsina)   602

 

F ü g e d i, Erik: K otazke použivania slovenskeho jazyka na panstvach v 17. stor. (R. Marsina)   604

Bibliografia slovenských novín a časopisov do roku 1918 (Fr. Bokes)   605

Archív mesta Kremnice, sprievodca po fondoch a zbierkach (Fr. Sedlák)   607

J e r š o v á, Mária: Z dejín rybárstva a rybnikárstva na Slovensku (P. Ratkoš)   610

Slovanský sjezd v Praze 1848. Sbírka dokumentů (Fr. Bokes)   611

Státní archiv v Praze – průvodce po archivních fondech (Fr. Sedlák)   613

K problémom druhého nevoľníctva a pôvodnej akumulácie (A. Špiesz)   614

Dejiny Veľkej vlasteneckej vojny (V. Prečan)   615

L e w i c k i, Tadeusz: Žródla arabskie do dziejów Slowianszczyczny (J. Kudláček)   616

B u r m o v A. Kolev a spol.: Dějiny Bulharska (J. Siracky)   619

F e k e t e, Lajos: Die Siyāqat-Schrift in der türkischen Finanzverwaltung (P. Ratkoš)  622

 

Správy

Celoštatna vystava archivnych dokumentov na Pražskom hrade   624