Historick? ?asopis 01/1954 (len e-verzia)

Historick? ?asopis 01/1954 (len e-verzia)
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

158

Rok vydania

1954

Hmotnosť

268,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
0,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

G r a c a, B.: Slovensk? n?rodn? povstanie roku 1944   3

H o l o t ? k, ?.: ?loha talianskej a franc?zskej vojenskej misie na Slovensku roku 1919, II   39

H a c k e n a s t, G.: Banskobystrick? ban?cke povstanie (1525 ? 1526)   71

 

Diskusie

Vedeck? konferencia o Slovenskom n?rodnom povstan? (M. Kropil?k)  105

 

Rozh?ady

K r o p i l ? k, M.: Doteraj?? stav b?dania o Slovenskom n?rodnom povstan?   121

 

Recenzie

G r a u s, Franti?ek. D?jiny venkovsk?ho lidu v ?ech?ch v dob? p?edhusitsk?. I. D?jiny venkovsk?ho

lidu od 10. stol. do prvn? poloviny 13. stol. (P. Ratko?)   139

K o ? ?, Josef. Boje venkovsk?ho lidu v obdob? temna. (P. Horvath)   145

S i m o n, P?ter. A sz?zadfordul? f?ldmunkas-?s szeg?nyparasztmozgalmai 1891 ? 1907 (J. M?s?ro?)   147

Eml?kk?nyv Kossuth Lajos sz?let?s?nek 150. ?vfordul?j?ra. I ? II. (F. Bokes)   150

 

Spr?vy

Konferencia ?eskoslovensk?ch historikov v Libliciach (P. Horv?th a J. M?s?ro?) 154

N?v?tevy zahrani?n?ch historikov na Slovensku (P. Horv?th) 157