Historick? ?asopis 01/1958 (len e-verzia)

Historick? ?asopis 01/1958 (len e-verzia)
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

168

Rok vydania

1958

Hmotnosť

286,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
0,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

R a t k o ?, Peter: Ve?komoravsk? obdobie v slovensk?ch dejin?ch   3

T k a d l e ? k o v ?, Jarmila: N?zory a ?innos? Karla Havl??ka Borovsk?ho z h?adiska v?voja ?esko-slovensk?ch vz?ahov   32

 

Materi?ly

? p i e s z, Anton: Soci?lne rozvrstvenie obyvate?stva Nitrianskej stolice v polovici 18. storo?ia  48

 

Diskusie

K u d l ? ? e k, Jozef: K za?iatkom slovansk?ho os?dlenia na ?zem? ?eskoslovenska  72

V a r s i k, Branislav: K ot?zke pou??vania ?e?tiny na Slovensku v 14. storo??   93

 

Rozh?ady

O b e r m a n n, Karl: O v?voji nemeckej historiografie v prvej polovici 19. storo?ia  101

 

Kritika ? Glosy ? Bibliografia

R a p o ?, Pavol: Priemysel Slovenska za kapitalizmu (M. Strhan)   130

P u r g i n a, J?n: V?voj ?elezn?c na Slovensku od roku. 1837 so zvl??tnym zrete?om na Bratislavu (Fr. Bokes)   133

J. V.  Fri? a demokratick? proudy v ?esk? politice a kult??e (Zd. Kone?n?)   134

N o v o t n ?, Jan: V. M. Kramerius (J. Tkadle?kov?)   137

K ? ? ? e k, Jaroslav: Penza ? slavn? bojov? tradice ?eskoslovensk?ch rudoarmejc? (?t. ?tvrteck?)   140

K o t v a n, Imrich: Bibliografia bernol?kovcov (Fr. Bokes)   144

 

K e m ? n y, G. G?bor: T?rsadalom ?s nemzetis?g a szabads?gharc hadilapjaiban (Fr. Bokes)  146

Urkundenbuch des Burgenlandes un der angrenzenden Gebiete der Komitate Wieselburg, ?denburg und Eisenburg (R. Marsina)   147

Jozef Gregor Tajovsk? v kritike a spomienkach (Fr. Bokes)   150

K r a k o w s k i, Stefan: Polska w walce z najazdami Tatarskimi v 13. wieku (M. Rejnu?)   152

Allgemeine Landestopographie des Burgenlandes (R. Marsina)   153

Slownik laciny ?redniowiecznej (M. Vyv?jalov?)   155

 

Z pr?c historikov na Zakarpatskej Ukrajine (P. Hap?k)   155

Sz?zadok, 1956, ro?. 90, ?, 4 ? 6 (Fr. Bokes)   157

Arch?vn? ?asopis, 1957, ro?. 7 (Fr. Sedl?k)   159

Arhivist, 1957, ro?. 7, ?. 1 ? 2 (A. Kocisk?)   161 

 

Spr?vy

Spr?va o ?innosti v?skumn?ho pracoviska ?SAV v Budape?ti (R. Marsina)   163

 

Kronika

Z ?innosti Slovenskej historickej spolo?nosti pri Slovenskej akad?mii vied (Vl. Matula)   166