?lovek a svet zvierat v stredoveku

Dvo??kov? Daniela a kol.

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV; VEDA

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

572

Rok vydania

2015

Hmotnosť

1 198,00g

Formát

160x230

Väzba

Tvrd? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

9788022414234

Zvierat? boli pre stredovek?ho ?loveka ka?dodennou s??as?ou ?ivota, nebolo azda oblasti, v ktorej by sa svet ?ud? nestret?val so svetom zvierat. Pr?ve preto je nevyhnutn?, ...aby vedci, zaoberaj?ci sa stredovek?mi dejinami, vn?mali vz?ah ?loveka k pr?rode a r??i zvierat ako osobitne v?znamn? fenom?n a venovali mu pozornos?.

Čítať viac...
16,50€
Pridať do košíka logo
skladom tip

Mohlo by vás zaujímať

Z monarchie do republiky

Z monarchie do republiky

Publik?cia prin??a sondy do v?voja spolo?nosti na Slovensku v pomerne dlhom obdob?: od konca 19. storo?ia a? po koniec druhej svetovej vojny. Otv?ra viacer? nov? t?my a nov? poh?ady na t?my u? predt?m spracovan?. Pomerne dlh? ?asov? obdobie, ktor? autori spracov?vaj?, je potrebn? na to, aby sledovali v?voj spolo?nosti ako postupn? evolu?n? proces a nie iba v kr?tkych, dynamick?ch obdobiach tzv. historick?ch m??nikov: revol?ci?, prevratov, povstan?. V?etky tieto m??niky s? v historiografii pomerne dobre spracovan? a stali sa s??as?ou slovensk?ho n?rodn?ho ?master? narat?vu. Je nepochybn?, ?e tieto udalosti mali pre v?vin spolo?nosti na Slovensku z?sadn? v?znam. Neprejavili sa v?ak okam?ite. Napr?klad vznik ?eskoslovenskej republiky v roku 1918 mal z?sadn? v?znam pre doformovanie sa Slov?kov ako modern?ho n?roda, ale tento proces sa zav??il a? v 30. rokoch. Podobne prebiehala v slovensk?ch podmienkach aj postupn? moderniz?cia, industrializ?cia a urbaniz?cia. V spolo?nosti, a nielen v slovenskej, p?sobia spravidla retarda?n?, konzervat?vne sily, ktor? sp?sobuj?, ?e aj revolu?n? udalosti po svojom ?v?buchu? obvykle maj? tendenciu po ?ase vraca? spolo?nos? spa? do star?ho koryta. Na prechod spolo?nosti od totalitn?ch ?i autoritat?vnych re?imov k demokracii, ktor? prebiehal v niektor?ch juhoeur?pskych a juhoamerick?ch krajin?ch, sa v svetovej politol?gii a historiografii od 60. rokov minul?ho storo?ia zau??val term?n ?tranz?cia?. Tento term?n je v?ak mo?ne pou?i? aj na podobne, postupne prebiehaj?ce procesy v ?al??ch krajin?ch a r?znych historick?ch obdobiach. Takouto tranz?ciou pre?la aj spolo?nos? na Slovensku. Najprv to bola tranz?cia z konzervat?vnej, iba ?iasto?ne parlamentnej, monarchie do demokratickej republiky a po dvadsiatich rokoch zase z parlamentnej demokracie do totality. Monografia prin??a v?sledky v?skumu k takejto tranz?cii spolo?nosti na pr?klade Slovenska od konca 19. storo?ia po rok 1945.

Od den?ra k euru

Od den?ra k euru

V publik?cii sa nach?dza viacero ?t?di? venovan?ch vybran?m t?mam z oblasti hospod?rskych dej?n a ?lohe pe?az? v minulosti Slovenska. V ?asti venovanej star??m dejin?m stredoveku a ran?ho novoveku sa ?itate? dozvie viac o podob?ch ranostredovekej ekonomickej v?meny na strednom Dunaji pred pou??van?m minc?, o den?roch a polden?roch kr??a ?tefana I., ?i don?cii bansk?ho regi?nu a kremnickej mincovej komory kr??ovnej Barbore v r. 1424 ? 1427. Hospod?rsky vzostup ??achtick?ch rodov je prezentovan? na pr?klade rodov Cobor a Szent-Iv?ny, mimo z?ujem nezost?va ani soci?lna oblas? a starostlivos? o odk?zan? osoby, ktor? ilustruje financovanie ?stavnej starostlivosti o osirel? deti v Uhorsku. Druh? ?as? kolekt?vnej monografie sleduje v?voj fenom?nu pe?az? v 19. a 20. storo??, teda v obdob? postupn?ho rozmachu modernej spolo?nosti zalo?enej na trhovej ekonomike s n?stupom novodob?ch monet?rnych, da?ov?ch a mzdov?ch syst?mov, s rozvojom komer?n?ho pe?a?n?ctva a centr?lneho bankovn?ctva, s formovan?m modern?ch centr?lnych, region?lnych a miestnych rozpo?tov. Autori sa postupne venuj? r?znorod?m t?mam, ako diferenci?cii a ?pecializ?cii b?nk v Pre?porku v 60. a 70. rokoch 19. storo?ia, lek?rskym honor?rom na Slovensku v rokoch 1919 ? 1938, podielu Tatra banky na financovan? priemyslu Slovenska 1939 ? 1945 a diskurzu o profesionalizme vo futbale v medzivojnovom ?eskoslovensku s d?razom na Slovensko. Z obdobia 20. storo?ia s? aj pr?spevky o nemeckom dru?stevn?ctve na Slovensku po?as druhej svetovej vojny, financovan? britsk?ch spravodajsk?ch slu?ieb v ?eskoslovensku, ekonomicko-soci?lnom stave Slovenska na konci ?eskoslovensk?ho komunistick?ho re?imu a o ekonomick?ch aspektoch podpory vedy a v?skumu na Slovensku v 80. a 90. rokoch 20. storo?ia.

Od osmi?ky k osmi?ke

Od osmi?ky k osmi?ke

Pri sledovan? kr?tkych a relat?vne pokojn?ch dejinn?ch ?sekov m??u pokusy o uchopenie z?chytn?ch bodov v ich historickom v?voji sp?sobova? ?a?kosti. Napr?klad vznik ?t?tov, revol?cie alebo ?t?tne prevraty zv???a sprev?dza ve?k? budovate?sk? aktivita, prestavba spolo?nosti, obrana nov?ho stavu vo?i cudzine ?i reformy v mnoh?ch oblastiach. Efekt a kontinuitu t?chto javov v?ak preveria a? desa?ro?ia, ?o je pri kr?tkom trvan? t?chto fenom?nov ?asto problematick?. V slovensk?ch dejin?ch je tak?mto pr?kladom dvadsa?ro?ne medzivojnov? obdobie. Dolu je ohrani?en? prevratom roku 1918, rozpadom Rak?sko-Uhorska a vznikom ?eskoslovenskej republiky, jeho horn? medzn?k tvoria z?sadn? ?zemn? rev?zie a straty ?eskoslovenska po Mn?chovskej konferencii a Viedenskej arbitr??i na jese? 1938, po ktor?ch nasledovala zmena ?t?topr?vneho usporiadania ?t?tu po vyhl?sen? auton?mie Slovenska a postupn? odklon spolo?nosti od demokratick?ch z?sad. Obdobie trvania ?eskoslovenskej republiky charakterizovalo ?silie jej predstavite?ov o udr?anie ?t?tu, jeho pevnosti a obh?jenie jeho samotnej existencie vo?i expanz?vnym susedom i nest?lym ve?mociam. Vo vn?tornej politike bolo nevyhnutne zabezpe?i? podmienky na tieto ciele v n?rodnostnej, administrat?vnej, legislat?vnej oblasti a v mnoh?ch in?ch sf?rach. V zaujme naplnenia t?chto z?merov sa podniklo mnoho krokov, ktor? si vy?adovali kompromisy i taktizovanie, pri?om aj tu plat?, ?e efekt a kontinuitu niektor?ch z nich preveria a? desa?ro?ia.

Od auton?mie k vzniku Slovensk?ho ?t?tu

Od auton?mie k vzniku Slovensk?ho ?t?tu

Celkov? ?ivot slovenskej spolo?nosti v minulom storo?? rozhoduj?cim sp?sobom ovplyvnil z?nik Rak?sko-Uhorskej monarchie, ??as? slovenskej politickej reprezent?cie na tvorbe nov?ho ?t?tneho ?tvaru a jej rozhodnutie vst?pi? do spolo?nej ?esko-Slovenskej republiky. Vznikli nov? historick? podmienky na uplatnenie n?rodn?ch, politick?ch, hospod?rskych, soci?lnych a kult?rnych amb?cii ak? v minulosti neboli myslite?n?. Rovnako existovali mantinely vn?tropolitick?ho ale mimoriadne zahrani?nopolitick?ho charakteru, ktor? tento proces ovplyv?ovali, determinovali a obmedzovali. Nebolo podstatn? len to, ?e slovensk? n?rod vstupoval do nov?ho ?t?tneho ?tvaru s historicky podmienen?m spolo?ensk?m hendikepom vypl?vaj?ceho z odli?n?ch podmienok celkov?ho predch?dzaj?ceho spolo?ensko politick?ho v?voja ?esk?ch kraj?n, Slovenska a mimoriadne Podkarpatskej Rusi. Ve?mi r?chlo sa objavili priamo nekompatibiln? predstavy o ?t?topr?vnom postaven? Slovenska v republike a ?al?om budovan? spolo?n?ho ?t?tu. Bolo priam prirodzen?, ?e rast?ce n?rodn? amb?cie slovensk?ho n?roda v podstatnej miere umo?nen? demokratick?mi podmienkami v?voja v novom ?t?te nar??ali na koncep?n? predstavy ?esk?ch el?t jednozna?ne uprednost?uj?cich predov?etk?m snahu vybudova? siln? jednotn? ?t?t. Jeho z?kladom mal by? jednotn? etnicky ?eskoslovensk? n?rod aj vzh?adom k skuto?nosti, ?e v ?t?te existovala siln? etnick? nemeck? komunita. Vybran? publikovan? ?t?die chc? ?iasto?ne prispie? k poznaniu t?chto probl?mov, n?sledkov a d?sledkov pre ?ivot spolo?nosti a jej ?al?ie politick? smerovanie.

Obsah

?vod

 

?lovek a svet zvierat v stredoveku   Daniela Dvo??kov?

 

Zviera ako symbol   Daniela Dvo??kov?

     Zvierat? v obrazov?ch legend?ch stredoveku   Ivan Ger?t

     Musca, creatura minima: Co v?e m??e znamenat moucha na st?edov?k?m obraze   Milada Studni?kov?

     Zv??e jako prost?edek dehonestace ve st?edov?ku a ran?m novov?ku. Hlava skopov?, n?meck? pes, v?l a svat? ?ebesti?n   Marie Maliv?nkov? Waskov?

     Zvierat? v humanistickej tvorbe   Eva Frimmov?

     Kuka?ka a kuka??? ml?d? v antick?ch a st?edov?k?ch odborn?ch textech   Hana ?edinov?

     Krv zvierat v stredoveku: od kunsthist?rie k heraldike a sp??   Du?an Buran ? Radoslav Raga?

     Pes pri noh?ch kr??a Ahasvera. Pokus o interpret?ciu psa na tapis?rii Pr?beh o Ester   Angelika Herucov?

 

K?? a pes, najvz?cnej?ie zvierat? stredoveku   Daniela Dvo??kov?

     Rozporupln? vn?manie psa v dejin?ch   Peter Bystrick?

     ?ierny pes   Peter Bystrick?

     Psy a ich chov v stredovekej spolo?nosti   Michal P?rek

 

Lie?iv? moc zvierat   Daniela Dvo??kov?

     Psy ? lie?itelia   Peter Bystrick?

 

Hospod?rske zvierat?   Daniela Dvo??kov?

     Silva ad pasturam porcorum: Lesn? pasenie sv?? na kr??ovsk?ch a cirkevn?ch majetkoch v ranostredovekej Eur?pe   Pavol Hud??ek

     Chov a vyu?itie dom?cich zvierat v stredoveku   J?n Luka?ka

 

Zvierat? nen?viden? a prenasledovan?   Daniela Dvo??kov?

     D?monick? a ob?van?, poni?ovan? a vysm?van?. Vlk ve st?edov?ku   Tom?? Borovsk?

     Sympatick? vlkolak   Peter Bystrick?

 

Zviera ako kr??ovsk? dar   Daniela Dvo??kov?

     Velbloud Plze?sk?. Osudy jednoho velblouda uprost?ed husitsk?ch v?lek a ot?zka znakov?ho privilegia c?sa?e Zikmunda pro Plze?   Petr Elbel

     Ne??astn? dar ??astn?ho kr?le   Michaela Anton?n Malan?kov?

     Slon na Bratislavskom hrade v roku 1552   Michal Bada

 

Po?ova?ky a rybolov   Daniela Dvo??kov?

     ?lovky, dary a jelene v ma?tali. Soci?lne a kult?rne pozadie po?ovn?ctva vo Zvolenskej stolici   Pavol Maliniak

     Lov a ochrana zv??e v ustanoven?ch ?esk?ho a moravsk?ho zemsk?ho pr?va   Jana Jani?ov? ? Dalibor Jani?

     O umen? lovu s drav?mi vt?kmi   ?ofia Lys?

     Ryby a p?stna trad?cia   Miriam Hlava?kov?

 

Zvierat? v mest?ch   Daniela Dvo??kov?

     Zvierat? v stredovekom meste na pr?klade Bratislavy    Juraj ?ediv?

     Kr?de?e zvierat pod?a trestn?ch z?pisov bratislavskej s?dnej knihy z rokov 1435 ? 1519   Martin ?tef?nik

     Zv??ec? symbolika v materi?ln? kultu?e m?sta: domovn? znamen?, erby a pe?eti   Kate?ina J??ov?

 

Z?ver

Skratky

Pramene a literat?ra

Zoznam autorov

Register Peter Bystrick?

Contents