Slovensko v 20. storo?? , 4. zv.
Slovensk? republika 1939 -1945

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV; VEDA

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

480

Rok vydania

2015

Hmotnosť

925,00g

Formát

170x240

Väzba

Tvrd? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

9788022413510

Amb?ciou predkladanej synt?zy z obdobia dej?n Slovenskej republiky (1939 ? 1945) je nielen za?leni? v?voj slovenskej spolo?nosti do celkov?ho kontextu n?rodn?ch dej?n 20. storo?ia, ale ...aj poskytn?? poznatky o celom tomto komplikovanom obdob?. Konfront?cia s udalos?ami prebiehaj?cimi nielen v stredoeur?pskom priestore m? by? snahou zaradi? slovensk? dejiny do ?ir??ch eur?pskych s?vislost? a nadviaza? tak na predch?dzaj?ce zv?zky ed?cie Slovensko v 20. storo??.

Čítať viac...
19,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Z monarchie do republiky

Z monarchie do republiky

Publik?cia prin??a sondy do v?voja spolo?nosti na Slovensku v pomerne dlhom obdob?: od konca 19. storo?ia a? po koniec druhej svetovej vojny. Otv?ra viacer? nov? t?my a nov? poh?ady na t?my u? predt?m spracovan?. Pomerne dlh? ?asov? obdobie, ktor? autori spracov?vaj?, je potrebn? na to, aby sledovali v?voj spolo?nosti ako postupn? evolu?n? proces a nie iba v kr?tkych, dynamick?ch obdobiach tzv. historick?ch m??nikov: revol?ci?, prevratov, povstan?. V?etky tieto m??niky s? v historiografii pomerne dobre spracovan? a stali sa s??as?ou slovensk?ho n?rodn?ho ?master? narat?vu. Je nepochybn?, ?e tieto udalosti mali pre v?vin spolo?nosti na Slovensku z?sadn? v?znam. Neprejavili sa v?ak okam?ite. Napr?klad vznik ?eskoslovenskej republiky v roku 1918 mal z?sadn? v?znam pre doformovanie sa Slov?kov ako modern?ho n?roda, ale tento proces sa zav??il a? v 30. rokoch. Podobne prebiehala v slovensk?ch podmienkach aj postupn? moderniz?cia, industrializ?cia a urbaniz?cia. V spolo?nosti, a nielen v slovenskej, p?sobia spravidla retarda?n?, konzervat?vne sily, ktor? sp?sobuj?, ?e aj revolu?n? udalosti po svojom ?v?buchu? obvykle maj? tendenciu po ?ase vraca? spolo?nos? spa? do star?ho koryta. Na prechod spolo?nosti od totalitn?ch ?i autoritat?vnych re?imov k demokracii, ktor? prebiehal v niektor?ch juhoeur?pskych a juhoamerick?ch krajin?ch, sa v svetovej politol?gii a historiografii od 60. rokov minul?ho storo?ia zau??val term?n ?tranz?cia?. Tento term?n je v?ak mo?ne pou?i? aj na podobne, postupne prebiehaj?ce procesy v ?al??ch krajin?ch a r?znych historick?ch obdobiach. Takouto tranz?ciou pre?la aj spolo?nos? na Slovensku. Najprv to bola tranz?cia z konzervat?vnej, iba ?iasto?ne parlamentnej, monarchie do demokratickej republiky a po dvadsiatich rokoch zase z parlamentnej demokracie do totality. Monografia prin??a v?sledky v?skumu k takejto tranz?cii spolo?nosti na pr?klade Slovenska od konca 19. storo?ia po rok 1945.

Od den?ra k euru

Od den?ra k euru

V publik?cii sa nach?dza viacero ?t?di? venovan?ch vybran?m t?mam z oblasti hospod?rskych dej?n a ?lohe pe?az? v minulosti Slovenska. V ?asti venovanej star??m dejin?m stredoveku a ran?ho novoveku sa ?itate? dozvie viac o podob?ch ranostredovekej ekonomickej v?meny na strednom Dunaji pred pou??van?m minc?, o den?roch a polden?roch kr??a ?tefana I., ?i don?cii bansk?ho regi?nu a kremnickej mincovej komory kr??ovnej Barbore v r. 1424 ? 1427. Hospod?rsky vzostup ??achtick?ch rodov je prezentovan? na pr?klade rodov Cobor a Szent-Iv?ny, mimo z?ujem nezost?va ani soci?lna oblas? a starostlivos? o odk?zan? osoby, ktor? ilustruje financovanie ?stavnej starostlivosti o osirel? deti v Uhorsku. Druh? ?as? kolekt?vnej monografie sleduje v?voj fenom?nu pe?az? v 19. a 20. storo??, teda v obdob? postupn?ho rozmachu modernej spolo?nosti zalo?enej na trhovej ekonomike s n?stupom novodob?ch monet?rnych, da?ov?ch a mzdov?ch syst?mov, s rozvojom komer?n?ho pe?a?n?ctva a centr?lneho bankovn?ctva, s formovan?m modern?ch centr?lnych, region?lnych a miestnych rozpo?tov. Autori sa postupne venuj? r?znorod?m t?mam, ako diferenci?cii a ?pecializ?cii b?nk v Pre?porku v 60. a 70. rokoch 19. storo?ia, lek?rskym honor?rom na Slovensku v rokoch 1919 ? 1938, podielu Tatra banky na financovan? priemyslu Slovenska 1939 ? 1945 a diskurzu o profesionalizme vo futbale v medzivojnovom ?eskoslovensku s d?razom na Slovensko. Z obdobia 20. storo?ia s? aj pr?spevky o nemeckom dru?stevn?ctve na Slovensku po?as druhej svetovej vojny, financovan? britsk?ch spravodajsk?ch slu?ieb v ?eskoslovensku, ekonomicko-soci?lnom stave Slovenska na konci ?eskoslovensk?ho komunistick?ho re?imu a o ekonomick?ch aspektoch podpory vedy a v?skumu na Slovensku v 80. a 90. rokoch 20. storo?ia.

Od osmi?ky k osmi?ke

Od osmi?ky k osmi?ke

Pri sledovan? kr?tkych a relat?vne pokojn?ch dejinn?ch ?sekov m??u pokusy o uchopenie z?chytn?ch bodov v ich historickom v?voji sp?sobova? ?a?kosti. Napr?klad vznik ?t?tov, revol?cie alebo ?t?tne prevraty zv???a sprev?dza ve?k? budovate?sk? aktivita, prestavba spolo?nosti, obrana nov?ho stavu vo?i cudzine ?i reformy v mnoh?ch oblastiach. Efekt a kontinuitu t?chto javov v?ak preveria a? desa?ro?ia, ?o je pri kr?tkom trvan? t?chto fenom?nov ?asto problematick?. V slovensk?ch dejin?ch je tak?mto pr?kladom dvadsa?ro?ne medzivojnov? obdobie. Dolu je ohrani?en? prevratom roku 1918, rozpadom Rak?sko-Uhorska a vznikom ?eskoslovenskej republiky, jeho horn? medzn?k tvoria z?sadn? ?zemn? rev?zie a straty ?eskoslovenska po Mn?chovskej konferencii a Viedenskej arbitr??i na jese? 1938, po ktor?ch nasledovala zmena ?t?topr?vneho usporiadania ?t?tu po vyhl?sen? auton?mie Slovenska a postupn? odklon spolo?nosti od demokratick?ch z?sad. Obdobie trvania ?eskoslovenskej republiky charakterizovalo ?silie jej predstavite?ov o udr?anie ?t?tu, jeho pevnosti a obh?jenie jeho samotnej existencie vo?i expanz?vnym susedom i nest?lym ve?mociam. Vo vn?tornej politike bolo nevyhnutne zabezpe?i? podmienky na tieto ciele v n?rodnostnej, administrat?vnej, legislat?vnej oblasti a v mnoh?ch in?ch sf?rach. V zaujme naplnenia t?chto z?merov sa podniklo mnoho krokov, ktor? si vy?adovali kompromisy i taktizovanie, pri?om aj tu plat?, ?e efekt a kontinuitu niektor?ch z nich preveria a? desa?ro?ia.

Od auton?mie k vzniku Slovensk?ho ?t?tu

Od auton?mie k vzniku Slovensk?ho ?t?tu

Celkov? ?ivot slovenskej spolo?nosti v minulom storo?? rozhoduj?cim sp?sobom ovplyvnil z?nik Rak?sko-Uhorskej monarchie, ??as? slovenskej politickej reprezent?cie na tvorbe nov?ho ?t?tneho ?tvaru a jej rozhodnutie vst?pi? do spolo?nej ?esko-Slovenskej republiky. Vznikli nov? historick? podmienky na uplatnenie n?rodn?ch, politick?ch, hospod?rskych, soci?lnych a kult?rnych amb?cii ak? v minulosti neboli myslite?n?. Rovnako existovali mantinely vn?tropolitick?ho ale mimoriadne zahrani?nopolitick?ho charakteru, ktor? tento proces ovplyv?ovali, determinovali a obmedzovali. Nebolo podstatn? len to, ?e slovensk? n?rod vstupoval do nov?ho ?t?tneho ?tvaru s historicky podmienen?m spolo?ensk?m hendikepom vypl?vaj?ceho z odli?n?ch podmienok celkov?ho predch?dzaj?ceho spolo?ensko politick?ho v?voja ?esk?ch kraj?n, Slovenska a mimoriadne Podkarpatskej Rusi. Ve?mi r?chlo sa objavili priamo nekompatibiln? predstavy o ?t?topr?vnom postaven? Slovenska v republike a ?al?om budovan? spolo?n?ho ?t?tu. Bolo priam prirodzen?, ?e rast?ce n?rodn? amb?cie slovensk?ho n?roda v podstatnej miere umo?nen? demokratick?mi podmienkami v?voja v novom ?t?te nar??ali na koncep?n? predstavy ?esk?ch el?t jednozna?ne uprednost?uj?cich predov?etk?m snahu vybudova? siln? jednotn? ?t?t. Jeho z?kladom mal by? jednotn? etnicky ?eskoslovensk? n?rod aj vzh?adom k skuto?nosti, ?e v ?t?te existovala siln? etnick? nemeck? komunita. Vybran? publikovan? ?t?die chc? ?iasto?ne prispie? k poznaniu t?chto probl?mov, n?sledkov a d?sledkov pre ?ivot spolo?nosti a jej ?al?ie politick? smerovanie.

Obsah

?vod   Valeri?n Bystrick?

Vznik Slovensk?ho ?t?tu  Valeri?n Bystrick?

 

Zahrani?n? politika Slovenskej republiky v rokoch 1939 ? 1945   Pavol Petruf

     Vstup Slovenska na medzin?rodn? sc?nu

     Budovanie zahrani?nej slu?by

     Priority zahrani?nej politiky a proces diplomatick?ho uznania Slovenska

     Vz?ahy Slovenskej republiky s Ma?arskom a Po?skom

     Vz?ahy medzi Slovenskom a Nemeckom

     Vz?ahy medzi Slovenskom a Vatik?nom

     Slovensk? republika a z?padoeur?pske ve?moci

     Slovensko a Spojen? ?t?ty americk?

     Slovensk? republika a ZSSR

     Vz?ahy Slovenska s neutr?lnym ?vaj?iarskom

     D?sledky ??asti Slovenska vo vojne proti ZSSR

     Zahrani?nopolitick? aktivity Slovenskej republiky po por??ke Nemecka pri Stalingrade

     Zahrani?n? politika Slovenskej republiky v z?vere?nej f?ze jeho existencie

 

Politick? syst?m Slovenskej republiky v rokoch 1939 ? 1945  Ondrej Podolec

     Slovensk? ?t?t (obdobie ?stavn?ho proviz?ria)

     ?stava Slovenskej republiky z roku 1939

     Vz?ah z?konodarnej a v?konnej moci

     ?t?tna rada Slovenskej republiky

     HS?S ako ?t?tna strana

     N?rodnostn? men?iny a ich politick? strany

     Syst?m verejnej spr?vy

     ?t?tne ob?ianstvo

     S?dna moc v Slovenskej republike

 

Vn?tropolitick? v?voj Slovenskej republiky v rokoch 1939 ? 1945  Ivan Kamenec

     V?chodisk? vn?tornej politiky

     Etapy vn?tropolitick?ho v?voja

     HS?S v ?lohe ?t?tostrany

     Ag?nia ?t?tu a jeho re?imu

 

Slovensk? spolo?nos? v rokoch 1939 ? 1945   Ivan Kamenec, Katar?na Hradsk?

     Pomer ob?anov k ?t?tu

     ?trukt?ra obyvate?stva

     ?ivotn? ?rove? a vplyv vojny

     Vplyv a postavenie kres?ansk?ch cirkv? v ?t?te

     Kult?rny ?ivot

     Rie?enie ?idovskej ot?zky na Slovensku

          Podoby antisemitizmu

          Pr?vomoci ur?en? ?t?tom

          Soci?lny probl?m ?t?tu

          Priebeh deport?ci?

          ?stred?a ?idov a deport?cie

          Katol?cka cirkev a deport?cie

 

Hospod?rstvo Slovenska v rokoch 1939 ? 1945  ?udov?t Hallon

     Za?le?ovanie Slovenska do ve?kopriestorovej ekonomiky Nemecka

     Formovanie hospod?rskej s?stavy a zahrani?n?ho obchodu

     Infra?trukt?ra, priemysel a remeseln? v?roba

     Po?nohospod?rstvo a pozemkov? reforma

     Pe?a?n?ctvo, pois?ovn?ctvo a fi?k?lna politika ?t?tu

     Soci?lne pomery a pokusy o budovanie soci?lneho ?t?tu

     Formovanie vojnov?ho hospod?rstva a ariz?cia

     Expanzia nemeck?ho kapit?lu do podnikovej sf?ry Slovenska

     Formy slovensko-nemeckej hospod?rskej spolupr?ce ako n?stroje ekonomickej exploat?cie

     Pokusy o rezistenciu proti hospod?rskemu tlaku Nemecka a formovanie odboja v hospod?rskej sf?re

     Vyvrcholenie hospod?rskej exploat?cie Slovenska po vojenskom obsaden? Nemeckom

 

Brann? moc v rokoch 1939 ? 1945   Franti?ek Cs?falvay

     V?stavba a organiza?n? v?voj brannej moci Slovenskej republiky

     Vznik a formovanie slovenskej arm?dy

     Ma?arsko-slovensk? ozbrojen? konflikt 

     Organiza?n? v?voj, v?zbroj a zlo?enie brannej moci v rokoch 1939 ? 1941

     V?chova a v?cvik d?stojn?ckeho zboru

     Arm?da na Slovensku v rokoch 1941 ? 1945

     Nasadenie slovenskej arm?dy na frontoch druhej svetovej vojny

         ??as? slovenskej arm?dy na po?skom ?a?en? nemeckej arm?dy

          Zapojenie sa Slovenska do nemeck?ho ?a?enia proti ZSSR

          Zais?ovacia div?zia

          R?chla div?zia

          Technick? brig?da (div?zia) v Taliansku

 

Opoz?cia, odboj a Slovensk? n?rodn? povstanie   Marek Syrn?, R?bert Arp??

     Pr??iny protire?imistick?ch postojov a opozi?n?ch aktiv?t na Slovensku

     Slov?ci v zahrani?nom ?eskoslovenskom odboji

          Odchody do emigr?cie a Slov?ci v zahrani?nom odboji

          Po?sko

          Franc?zsko

          Ve?k? Brit?nia

          Bl?zky v?chod a severn? Afrika

          Sovietsky zv?z

          Slov?ci v partiz?nskom hnut? v ZSSR a Taliansku

     ?trukt?ra, aktivity a ciele dom?cich opozi?n?ch a odbojov?ch skup?n

          Pomoc prenasledovan?m ob?anom

          Spravodajstvo pre zahrani?n? odboj

          Kritika ?ud?ckeho re?imu, let?kov? akcie

          Diverzn? a sabot??ne akcie, parav?sadky

          Ob?iansko-demokratick? odbojov? skupiny

          Komunistick? odboj ..

          Soci?lni demokrati v odboji

          Vojensk? odboj

     Slovensk? n?rodn? povstanie

          Vznik Slovenskej n?rodnej rady a Viano?n? dohoda

          Vojensk? pr?pravy povstania

          Hospod?rske pr?pravy povstania

          Situ?cia v odboji kr?tko pred povstan?m v lete 1944

          Vyhl?senie povstania a etablovanie sa povstaleck?ch org?nov

          Vojensk? v?voj povstania

          Politick? v?voj na povstaleckom ?zem?

          Ob?iansky ?ivot na povstaleckom ?zem?

          Spojeneck? pomoc a medzin?rodn? charakter povstania

          V?znam povstania, jeho dosiahnut? a nenaplnen? ciele

     Odbojov? aktivity na Slovensku po potla?en? povstania

          Partiz?nska vojna

          Repres?lie po povstan?

 

?ivot na ?zemiach pripojen?ch k Ma?arsku roku 1938   Miroslav Michela

     Viedensk? arbitr?? a jej d?sledky

     Za?le?ovanie do Ma?arsk?ho kr??ovstva

          Administr?cia pripojen?ch ?zem?

          Ma?arsk? politick? strany a spolkov? ?innos?

          ?kolstvo, kult?ra a vzdel?vanie

          N?rodnostn? pomery a slovensk? ot?zka

     Hospod?rske a soci?lne pomery

          Po?nohospod?rstvo

          Rev?zia pozemkovej reformy

          Priemysel

          Finan?n?ctvo

          Doprava

          Soci?lne ot?zky

     Vo v?re vojny

 

Nemeck? okup?cia a z?nik Slovenskej republiky   Ondrej Podolec

     Nacistick? politika a postavenie Slovenskej republiky po vypuknut? SNP

     ?innos? vl?dy ?tefana Tisa

     Sympt?my bl??iaceho sa frontu a slovensk? spolo?nos?

     Faktick? a pr?vny z?nik ?t?tu

 

Pr?lohy

V?berov? bibliografia

Menn? register

Skratky