Slovensko v 20. storočí , 4. zv.
Slovenská republika 1939 -1945

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV; VEDA

Jazyk

slovenčina

Počet strán

480

Rok vydania

2015

Hmotnosť

925,00g

Formát

170x240

Väzba

Tvrdá väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

9788022413510

Ambíciou predkladanej syntézy z obdobia dejín Slovenskej republiky (1939 – 1945) je nielen začleniť vývoj slovenskej spoločnosti do celkového kontextu národných dejín 20. storočia, ale ...aj poskytnúť poznatky o celom tomto komplikovanom období. Konfrontácia s udalosťami prebiehajúcimi nielen v stredoeurópskom priestore má byť snahou zaradiť slovenské dejiny do širších európskych súvislostí a nadviazať tak na predchádzajúce zväzky edície Slovensko v 20. storočí.

Čítať viac...
19,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Úvod   Valerián Bystrický

Vznik Slovenského štátu  Valerián Bystrický

 

Zahraničná politika Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945   Pavol Petruf

     Vstup Slovenska na medzinárodnú scénu

     Budovanie zahraničnej služby

     Priority zahraničnej politiky a proces diplomatického uznania Slovenska

     Vzťahy Slovenskej republiky s Maďarskom a Poľskom

     Vzťahy medzi Slovenskom a Nemeckom

     Vzťahy medzi Slovenskom a Vatikánom

     Slovenská republika a západoeurópske veľmoci

     Slovensko a Spojené štáty americké

     Slovenská republika a ZSSR

     Vzťahy Slovenska s neutrálnym Švajčiarskom

     Dôsledky účasti Slovenska vo vojne proti ZSSR

     Zahraničnopolitické aktivity Slovenskej republiky po porážke Nemecka pri Stalingrade

     Zahraničná politika Slovenskej republiky v záverečnej fáze jeho existencie

 

Politický systém Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945  Ondrej Podolec

     Slovenský štát (obdobie ústavného provizória)

     Ústava Slovenskej republiky z roku 1939

     Vzťah zákonodarnej a výkonnej moci

     Štátna rada Slovenskej republiky

     HSĽS ako štátna strana

     Národnostné menšiny a ich politické strany

     Systém verejnej správy

     Štátne občianstvo

     Súdna moc v Slovenskej republike

 

Vnútropolitický vývoj Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945  Ivan Kamenec

     Východiská vnútornej politiky

     Etapy vnútropolitického vývoja

     HSĽS v úlohe štátostrany

     Agónia štátu a jeho režimu

 

Slovenská spoločnosť v rokoch 1939 – 1945   Ivan Kamenec, Katarína Hradská

     Pomer občanov k štátu

     Štruktúra obyvateľstva

     Životná úroveň a vplyv vojny

     Vplyv a postavenie kresťanských cirkví v štáte

     Kultúrny život

     Riešenie židovskej otázky na Slovensku

          Podoby antisemitizmu

          Právomoci určené štátom

          Sociálny problém štátu

          Priebeh deportácií

          Ústredňa Židov a deportácie

          Katolícka cirkev a deportácie

 

Hospodárstvo Slovenska v rokoch 1939 – 1945  Ľudovít Hallon

     Začleňovanie Slovenska do veľkopriestorovej ekonomiky Nemecka

     Formovanie hospodárskej sústavy a zahraničného obchodu

     Infraštruktúra, priemysel a remeselná výroba

     Poľnohospodárstvo a pozemková reforma

     Peňažníctvo, poisťovníctvo a fiškálna politika štátu

     Sociálne pomery a pokusy o budovanie sociálneho štátu

     Formovanie vojnového hospodárstva a arizácia

     Expanzia nemeckého kapitálu do podnikovej sféry Slovenska

     Formy slovensko-nemeckej hospodárskej spolupráce ako nástroje ekonomickej exploatácie

     Pokusy o rezistenciu proti hospodárskemu tlaku Nemecka a formovanie odboja v hospodárskej sfére

     Vyvrcholenie hospodárskej exploatácie Slovenska po vojenskom obsadení Nemeckom

 

Branná moc v rokoch 1939 – 1945   František Cséfalvay

     Výstavba a organizačný vývoj brannej moci Slovenskej republiky

     Vznik a formovanie slovenskej armády

     Maďarsko-slovenský ozbrojený konflikt 

     Organizačný vývoj, výzbroj a zloženie brannej moci v rokoch 1939 – 1941

     Výchova a výcvik dôstojníckeho zboru

     Armáda na Slovensku v rokoch 1941 – 1945

     Nasadenie slovenskej armády na frontoch druhej svetovej vojny

         Účasť slovenskej armády na poľskom ťažení nemeckej armády

          Zapojenie sa Slovenska do nemeckého ťaženia proti ZSSR

          Zaisťovacia divízia

          Rýchla divízia

          Technická brigáda (divízia) v Taliansku

 

Opozícia, odboj a Slovenské národné povstanie   Marek Syrný, Róbert Arpáš

     Príčiny protirežimistických postojov a opozičných aktivít na Slovensku

     Slováci v zahraničnom československom odboji

          Odchody do emigrácie a Slováci v zahraničnom odboji

          Poľsko

          Francúzsko

          Veľká Británia

          Blízky východ a severná Afrika

          Sovietsky zväz

          Slováci v partizánskom hnutí v ZSSR a Taliansku

     Štruktúra, aktivity a ciele domácich opozičných a odbojových skupín

          Pomoc prenasledovaným občanom

          Spravodajstvo pre zahraničný odboj

          Kritika ľudáckeho režimu, letákové akcie

          Diverzné a sabotážne akcie, paravýsadky

          Občiansko-demokratické odbojové skupiny

          Komunistický odboj ..

          Sociálni demokrati v odboji

          Vojenský odboj

     Slovenské národné povstanie

          Vznik Slovenskej národnej rady a Vianočná dohoda

          Vojenské prípravy povstania

          Hospodárske prípravy povstania

          Situácia v odboji krátko pred povstaním v lete 1944

          Vyhlásenie povstania a etablovanie sa povstaleckých orgánov

          Vojenský vývoj povstania

          Politický vývoj na povstaleckom území

          Občiansky život na povstaleckom území

          Spojenecká pomoc a medzinárodný charakter povstania

          Význam povstania, jeho dosiahnuté a nenaplnené ciele

     Odbojové aktivity na Slovensku po potlačení povstania

          Partizánska vojna

          Represálie po povstaní

 

Život na územiach pripojených k Maďarsku roku 1938   Miroslav Michela

     Viedenská arbitráž a jej dôsledky

     Začleňovanie do Maďarského kráľovstva

          Administrácia pripojených území

          Maďarské politické strany a spolková činnosť

          Školstvo, kultúra a vzdelávanie

          Národnostné pomery a slovenská otázka

     Hospodárske a sociálne pomery

          Poľnohospodárstvo

          Revízia pozemkovej reformy

          Priemysel

          Finančníctvo

          Doprava

          Sociálne otázky

     Vo víre vojny

 

Nemecká okupácia a zánik Slovenskej republiky   Ondrej Podolec

     Nacistická politika a postavenie Slovenskej republiky po vypuknutí SNP

     Činnosť vlády Štefana Tisa

     Symptómy blížiaceho sa frontu a slovenská spoločnosť

     Faktický a právny zánik štátu

 

Prílohy

Výberová bibliografia

Menný register

Skratky