Zahrani?n? politika Slovenskej republiky 1939 ? 1945

Zahrani?n? politika Slovenskej republiky 1939 ? 1945
(N??rt problematiky)

Petruf Pavol

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

328

Rok vydania

2011

Hmotnosť

562,00g

Formát

165x245

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

9788089396153

Pr?ca sa usiluje poda? ucelen? obraz o z?kladn?ch ot?zkach s?visiacich so zahrani?nou politikou a diplomaciou Slovenskej republiky v rokoch 1939 ? 1945, ako aj o ...okolnostiach, pr??in?ch a d?sledkoch jej vzniku.

Čítať viac...
11,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Z monarchie do republiky

Z monarchie do republiky

Publik?cia prin??a sondy do v?voja spolo?nosti na Slovensku v pomerne dlhom obdob?: od konca 19. storo?ia a? po koniec druhej svetovej vojny. Otv?ra viacer? nov? t?my a nov? poh?ady na t?my u? predt?m spracovan?. Pomerne dlh? ?asov? obdobie, ktor? autori spracov?vaj?, je potrebn? na to, aby sledovali v?voj spolo?nosti ako postupn? evolu?n? proces a nie iba v kr?tkych, dynamick?ch obdobiach tzv. historick?ch m??nikov: revol?ci?, prevratov, povstan?. V?etky tieto m??niky s? v historiografii pomerne dobre spracovan? a stali sa s??as?ou slovensk?ho n?rodn?ho ?master? narat?vu. Je nepochybn?, ?e tieto udalosti mali pre v?vin spolo?nosti na Slovensku z?sadn? v?znam. Neprejavili sa v?ak okam?ite. Napr?klad vznik ?eskoslovenskej republiky v roku 1918 mal z?sadn? v?znam pre doformovanie sa Slov?kov ako modern?ho n?roda, ale tento proces sa zav??il a? v 30. rokoch. Podobne prebiehala v slovensk?ch podmienkach aj postupn? moderniz?cia, industrializ?cia a urbaniz?cia. V spolo?nosti, a nielen v slovenskej, p?sobia spravidla retarda?n?, konzervat?vne sily, ktor? sp?sobuj?, ?e aj revolu?n? udalosti po svojom ?v?buchu? obvykle maj? tendenciu po ?ase vraca? spolo?nos? spa? do star?ho koryta. Na prechod spolo?nosti od totalitn?ch ?i autoritat?vnych re?imov k demokracii, ktor? prebiehal v niektor?ch juhoeur?pskych a juhoamerick?ch krajin?ch, sa v svetovej politol?gii a historiografii od 60. rokov minul?ho storo?ia zau??val term?n ?tranz?cia?. Tento term?n je v?ak mo?ne pou?i? aj na podobne, postupne prebiehaj?ce procesy v ?al??ch krajin?ch a r?znych historick?ch obdobiach. Takouto tranz?ciou pre?la aj spolo?nos? na Slovensku. Najprv to bola tranz?cia z konzervat?vnej, iba ?iasto?ne parlamentnej, monarchie do demokratickej republiky a po dvadsiatich rokoch zase z parlamentnej demokracie do totality. Monografia prin??a v?sledky v?skumu k takejto tranz?cii spolo?nosti na pr?klade Slovenska od konca 19. storo?ia po rok 1945.

Od den?ra k euru

Od den?ra k euru

V publik?cii sa nach?dza viacero ?t?di? venovan?ch vybran?m t?mam z oblasti hospod?rskych dej?n a ?lohe pe?az? v minulosti Slovenska. V ?asti venovanej star??m dejin?m stredoveku a ran?ho novoveku sa ?itate? dozvie viac o podob?ch ranostredovekej ekonomickej v?meny na strednom Dunaji pred pou??van?m minc?, o den?roch a polden?roch kr??a ?tefana I., ?i don?cii bansk?ho regi?nu a kremnickej mincovej komory kr??ovnej Barbore v r. 1424 ? 1427. Hospod?rsky vzostup ??achtick?ch rodov je prezentovan? na pr?klade rodov Cobor a Szent-Iv?ny, mimo z?ujem nezost?va ani soci?lna oblas? a starostlivos? o odk?zan? osoby, ktor? ilustruje financovanie ?stavnej starostlivosti o osirel? deti v Uhorsku. Druh? ?as? kolekt?vnej monografie sleduje v?voj fenom?nu pe?az? v 19. a 20. storo??, teda v obdob? postupn?ho rozmachu modernej spolo?nosti zalo?enej na trhovej ekonomike s n?stupom novodob?ch monet?rnych, da?ov?ch a mzdov?ch syst?mov, s rozvojom komer?n?ho pe?a?n?ctva a centr?lneho bankovn?ctva, s formovan?m modern?ch centr?lnych, region?lnych a miestnych rozpo?tov. Autori sa postupne venuj? r?znorod?m t?mam, ako diferenci?cii a ?pecializ?cii b?nk v Pre?porku v 60. a 70. rokoch 19. storo?ia, lek?rskym honor?rom na Slovensku v rokoch 1919 ? 1938, podielu Tatra banky na financovan? priemyslu Slovenska 1939 ? 1945 a diskurzu o profesionalizme vo futbale v medzivojnovom ?eskoslovensku s d?razom na Slovensko. Z obdobia 20. storo?ia s? aj pr?spevky o nemeckom dru?stevn?ctve na Slovensku po?as druhej svetovej vojny, financovan? britsk?ch spravodajsk?ch slu?ieb v ?eskoslovensku, ekonomicko-soci?lnom stave Slovenska na konci ?eskoslovensk?ho komunistick?ho re?imu a o ekonomick?ch aspektoch podpory vedy a v?skumu na Slovensku v 80. a 90. rokoch 20. storo?ia.

Od osmi?ky k osmi?ke

Od osmi?ky k osmi?ke

Pri sledovan? kr?tkych a relat?vne pokojn?ch dejinn?ch ?sekov m??u pokusy o uchopenie z?chytn?ch bodov v ich historickom v?voji sp?sobova? ?a?kosti. Napr?klad vznik ?t?tov, revol?cie alebo ?t?tne prevraty zv???a sprev?dza ve?k? budovate?sk? aktivita, prestavba spolo?nosti, obrana nov?ho stavu vo?i cudzine ?i reformy v mnoh?ch oblastiach. Efekt a kontinuitu t?chto javov v?ak preveria a? desa?ro?ia, ?o je pri kr?tkom trvan? t?chto fenom?nov ?asto problematick?. V slovensk?ch dejin?ch je tak?mto pr?kladom dvadsa?ro?ne medzivojnov? obdobie. Dolu je ohrani?en? prevratom roku 1918, rozpadom Rak?sko-Uhorska a vznikom ?eskoslovenskej republiky, jeho horn? medzn?k tvoria z?sadn? ?zemn? rev?zie a straty ?eskoslovenska po Mn?chovskej konferencii a Viedenskej arbitr??i na jese? 1938, po ktor?ch nasledovala zmena ?t?topr?vneho usporiadania ?t?tu po vyhl?sen? auton?mie Slovenska a postupn? odklon spolo?nosti od demokratick?ch z?sad. Obdobie trvania ?eskoslovenskej republiky charakterizovalo ?silie jej predstavite?ov o udr?anie ?t?tu, jeho pevnosti a obh?jenie jeho samotnej existencie vo?i expanz?vnym susedom i nest?lym ve?mociam. Vo vn?tornej politike bolo nevyhnutne zabezpe?i? podmienky na tieto ciele v n?rodnostnej, administrat?vnej, legislat?vnej oblasti a v mnoh?ch in?ch sf?rach. V zaujme naplnenia t?chto z?merov sa podniklo mnoho krokov, ktor? si vy?adovali kompromisy i taktizovanie, pri?om aj tu plat?, ?e efekt a kontinuitu niektor?ch z nich preveria a? desa?ro?ia.

Od auton?mie k vzniku Slovensk?ho ?t?tu

Od auton?mie k vzniku Slovensk?ho ?t?tu

Celkov? ?ivot slovenskej spolo?nosti v minulom storo?? rozhoduj?cim sp?sobom ovplyvnil z?nik Rak?sko-Uhorskej monarchie, ??as? slovenskej politickej reprezent?cie na tvorbe nov?ho ?t?tneho ?tvaru a jej rozhodnutie vst?pi? do spolo?nej ?esko-Slovenskej republiky. Vznikli nov? historick? podmienky na uplatnenie n?rodn?ch, politick?ch, hospod?rskych, soci?lnych a kult?rnych amb?cii ak? v minulosti neboli myslite?n?. Rovnako existovali mantinely vn?tropolitick?ho ale mimoriadne zahrani?nopolitick?ho charakteru, ktor? tento proces ovplyv?ovali, determinovali a obmedzovali. Nebolo podstatn? len to, ?e slovensk? n?rod vstupoval do nov?ho ?t?tneho ?tvaru s historicky podmienen?m spolo?ensk?m hendikepom vypl?vaj?ceho z odli?n?ch podmienok celkov?ho predch?dzaj?ceho spolo?ensko politick?ho v?voja ?esk?ch kraj?n, Slovenska a mimoriadne Podkarpatskej Rusi. Ve?mi r?chlo sa objavili priamo nekompatibiln? predstavy o ?t?topr?vnom postaven? Slovenska v republike a ?al?om budovan? spolo?n?ho ?t?tu. Bolo priam prirodzen?, ?e rast?ce n?rodn? amb?cie slovensk?ho n?roda v podstatnej miere umo?nen? demokratick?mi podmienkami v?voja v novom ?t?te nar??ali na koncep?n? predstavy ?esk?ch el?t jednozna?ne uprednost?uj?cich predov?etk?m snahu vybudova? siln? jednotn? ?t?t. Jeho z?kladom mal by? jednotn? etnicky ?eskoslovensk? n?rod aj vzh?adom k skuto?nosti, ?e v ?t?te existovala siln? etnick? nemeck? komunita. Vybran? publikovan? ?t?die chc? ?iasto?ne prispie? k poznaniu t?chto probl?mov, n?sledkov a d?sledkov pre ?ivot spolo?nosti a jej ?al?ie politick? smerovanie.

Obsah

Predhovor 

 

?vod ? Dejinn? pozadie a podnety k vzniku slovenskej ?t?tnej samostatnosti 

 

Prelomov? udalosti na ceste Slovenska k ?t?tnej samostatnosti 

     Ot?zka slovenskej ?t?tnosti pred konferenciou v Mn?chove

     Medzin?rodn? faktory ovplyv?uj?ce rie?enie ot?zky auton?mie a postupu slovenskej politiky pred konferenciou v Mn?chove

     Ot?zka auton?mie Slovenska a zahrani?nopolitick? aktivity jeho ved?cich ?inite?ov v ?ase Mn?chova a po ?om

     Slovensko na ceste od auton?mie k samostatnej ?t?tnosti

 

Vznik slovensk?ho ?t?tu, jeho zahrani?n? politika a diplomacia 

Budovanie zahrani?nej slu?by Slovensk?ho ?t?tu a jeho diplomacia ? nieko?ko z?kladn?ch faktov

     Vz?ahy Slovenska s ju?n?m a severn?m susedom a s Protektor?tom

     Vz?ahy Slovenskej republiky s Ma?arsk?m kr??ovstvom

     Vz?ahy Slovenskej republiky s Po?skou republikou

     Vz?ahy Slovenskej republiky s Protektor?tom ?echy a Morava

 

Vz?ahy Slovenska so ?t?tmi Paktu troch mocnost? a s Mand?uskom

     Vz?ahy Slovenskej republiky s Nemeckou r??ou

     Vz?ahy Slovenskej republiky s Talianskym kr??ovstvom

     Vz?ahy Slovenskej republiky s Japonsk?m cis?rstvom

     Vz?ahy Slovenskej republiky s Mand?usk?m cis?rstvom

 

Vz?ahy Slovenska so z?padn?mi mocnos?ami

     Vz?ahy Slovenskej republiky s Franc?zskou republikou (Franc?zskym ?t?tom)

     Vz?ahy Slovenskej republiky so Spojen?m kr??ovstvom Ve?kej Brit?nie a Severn?ho ?rska

     Vz?ahy Slovenskej republiky so Spojen?mi ?t?tmi americk?mi

 

Vz?ahy Slovenska s Vatik?nom

     Vz?ahy Slovenskej republiky so sv. Stolicou (Vatik?nom)

 

Vz?ahy Slovenska so ZSSR, s pobaltsk?mi ?t?tmi a s F?nskom

     Vz?ahy Slovenskej republiky so Zv?zom sovietskych socialistick?ch republ?k

     Vz?ahy Slovenskej republiky s pobaltsk?mi ?t?tmi

     Vz?ahy Slovenskej republiky a F?nskou republikou

 

Vz?ahy Slovenska s balk?nskymi ?t?tmi

     Vz?ahy Slovenskej republiky s Kr??ovstvom Juhosl?vie

     Vz?ahy Slovenskej republiky s Rumunsk?m kr??ovstvom

     Vz?ahy Slovenskej republiky s Bulharsk?m kr??ovstvom

     Vz?ahy Slovenskej republiky s Nez?visl?m chorv?tskym ?t?tom

 

Vz?ahy Slovenska s neutr?lnymi ?t?tmi

     Vz?ahy Slovenskej republiky s frankistick?m ?panielskom

     Vz?ahy Slovenskej republiky so ?vaj?iarskou konfeder?ciou

     Vz?ahy Slovenskej republiky so ?v?dskym kr??ovstvom

 

Vz?ahy Slovenska s D?nskom a s Holandskom

     Vz?ahy Slovenskej republiky s D?nskym kr??ovstvom

     Vz?ahy Slovenskej republiky s Holandsk?m kr??ovstvom

 

Namiesto z?veru 

 

V?berov? bibliografia

Summary 

Zoznam pou?it?ch skratiek 

Menn? register 

Fotopr?loha