Dvojkr?? v silo?iarach bieleho orla

Dvojkr?? v silo?iarach bieleho orla
Slovensk? ot?zka v politike po?skej exilovej vl?dy za 2. svetovej vojny

Sege? Du?an

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV; VEDA

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

532

Rok vydania

2009

Hmotnosť

1 105,00g

Formát

175x245

Väzba

Tvrd? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

9788022410373

Publik?cia prin??a nov? poznatky na t?mu slovensk? ot?zka v politike po?skej exilovej vl?dy za druhej svetovej vojny, ktor? s? spracovan? na z?klade arch?vnych dokumentov.

17,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Z monarchie do republiky

Z monarchie do republiky

Publik?cia prin??a sondy do v?voja spolo?nosti na Slovensku v pomerne dlhom obdob?: od konca 19. storo?ia a? po koniec druhej svetovej vojny. Otv?ra viacer? nov? t?my a nov? poh?ady na t?my u? predt?m spracovan?. Pomerne dlh? ?asov? obdobie, ktor? autori spracov?vaj?, je potrebn? na to, aby sledovali v?voj spolo?nosti ako postupn? evolu?n? proces a nie iba v kr?tkych, dynamick?ch obdobiach tzv. historick?ch m??nikov: revol?ci?, prevratov, povstan?. V?etky tieto m??niky s? v historiografii pomerne dobre spracovan? a stali sa s??as?ou slovensk?ho n?rodn?ho ?master? narat?vu. Je nepochybn?, ?e tieto udalosti mali pre v?vin spolo?nosti na Slovensku z?sadn? v?znam. Neprejavili sa v?ak okam?ite. Napr?klad vznik ?eskoslovenskej republiky v roku 1918 mal z?sadn? v?znam pre doformovanie sa Slov?kov ako modern?ho n?roda, ale tento proces sa zav??il a? v 30. rokoch. Podobne prebiehala v slovensk?ch podmienkach aj postupn? moderniz?cia, industrializ?cia a urbaniz?cia. V spolo?nosti, a nielen v slovenskej, p?sobia spravidla retarda?n?, konzervat?vne sily, ktor? sp?sobuj?, ?e aj revolu?n? udalosti po svojom ?v?buchu? obvykle maj? tendenciu po ?ase vraca? spolo?nos? spa? do star?ho koryta. Na prechod spolo?nosti od totalitn?ch ?i autoritat?vnych re?imov k demokracii, ktor? prebiehal v niektor?ch juhoeur?pskych a juhoamerick?ch krajin?ch, sa v svetovej politol?gii a historiografii od 60. rokov minul?ho storo?ia zau??val term?n ?tranz?cia?. Tento term?n je v?ak mo?ne pou?i? aj na podobne, postupne prebiehaj?ce procesy v ?al??ch krajin?ch a r?znych historick?ch obdobiach. Takouto tranz?ciou pre?la aj spolo?nos? na Slovensku. Najprv to bola tranz?cia z konzervat?vnej, iba ?iasto?ne parlamentnej, monarchie do demokratickej republiky a po dvadsiatich rokoch zase z parlamentnej demokracie do totality. Monografia prin??a v?sledky v?skumu k takejto tranz?cii spolo?nosti na pr?klade Slovenska od konca 19. storo?ia po rok 1945.

Od den?ra k euru

Od den?ra k euru

V publik?cii sa nach?dza viacero ?t?di? venovan?ch vybran?m t?mam z oblasti hospod?rskych dej?n a ?lohe pe?az? v minulosti Slovenska. V ?asti venovanej star??m dejin?m stredoveku a ran?ho novoveku sa ?itate? dozvie viac o podob?ch ranostredovekej ekonomickej v?meny na strednom Dunaji pred pou??van?m minc?, o den?roch a polden?roch kr??a ?tefana I., ?i don?cii bansk?ho regi?nu a kremnickej mincovej komory kr??ovnej Barbore v r. 1424 ? 1427. Hospod?rsky vzostup ??achtick?ch rodov je prezentovan? na pr?klade rodov Cobor a Szent-Iv?ny, mimo z?ujem nezost?va ani soci?lna oblas? a starostlivos? o odk?zan? osoby, ktor? ilustruje financovanie ?stavnej starostlivosti o osirel? deti v Uhorsku. Druh? ?as? kolekt?vnej monografie sleduje v?voj fenom?nu pe?az? v 19. a 20. storo??, teda v obdob? postupn?ho rozmachu modernej spolo?nosti zalo?enej na trhovej ekonomike s n?stupom novodob?ch monet?rnych, da?ov?ch a mzdov?ch syst?mov, s rozvojom komer?n?ho pe?a?n?ctva a centr?lneho bankovn?ctva, s formovan?m modern?ch centr?lnych, region?lnych a miestnych rozpo?tov. Autori sa postupne venuj? r?znorod?m t?mam, ako diferenci?cii a ?pecializ?cii b?nk v Pre?porku v 60. a 70. rokoch 19. storo?ia, lek?rskym honor?rom na Slovensku v rokoch 1919 ? 1938, podielu Tatra banky na financovan? priemyslu Slovenska 1939 ? 1945 a diskurzu o profesionalizme vo futbale v medzivojnovom ?eskoslovensku s d?razom na Slovensko. Z obdobia 20. storo?ia s? aj pr?spevky o nemeckom dru?stevn?ctve na Slovensku po?as druhej svetovej vojny, financovan? britsk?ch spravodajsk?ch slu?ieb v ?eskoslovensku, ekonomicko-soci?lnom stave Slovenska na konci ?eskoslovensk?ho komunistick?ho re?imu a o ekonomick?ch aspektoch podpory vedy a v?skumu na Slovensku v 80. a 90. rokoch 20. storo?ia.

Od osmi?ky k osmi?ke

Od osmi?ky k osmi?ke

Pri sledovan? kr?tkych a relat?vne pokojn?ch dejinn?ch ?sekov m??u pokusy o uchopenie z?chytn?ch bodov v ich historickom v?voji sp?sobova? ?a?kosti. Napr?klad vznik ?t?tov, revol?cie alebo ?t?tne prevraty zv???a sprev?dza ve?k? budovate?sk? aktivita, prestavba spolo?nosti, obrana nov?ho stavu vo?i cudzine ?i reformy v mnoh?ch oblastiach. Efekt a kontinuitu t?chto javov v?ak preveria a? desa?ro?ia, ?o je pri kr?tkom trvan? t?chto fenom?nov ?asto problematick?. V slovensk?ch dejin?ch je tak?mto pr?kladom dvadsa?ro?ne medzivojnov? obdobie. Dolu je ohrani?en? prevratom roku 1918, rozpadom Rak?sko-Uhorska a vznikom ?eskoslovenskej republiky, jeho horn? medzn?k tvoria z?sadn? ?zemn? rev?zie a straty ?eskoslovenska po Mn?chovskej konferencii a Viedenskej arbitr??i na jese? 1938, po ktor?ch nasledovala zmena ?t?topr?vneho usporiadania ?t?tu po vyhl?sen? auton?mie Slovenska a postupn? odklon spolo?nosti od demokratick?ch z?sad. Obdobie trvania ?eskoslovenskej republiky charakterizovalo ?silie jej predstavite?ov o udr?anie ?t?tu, jeho pevnosti a obh?jenie jeho samotnej existencie vo?i expanz?vnym susedom i nest?lym ve?mociam. Vo vn?tornej politike bolo nevyhnutne zabezpe?i? podmienky na tieto ciele v n?rodnostnej, administrat?vnej, legislat?vnej oblasti a v mnoh?ch in?ch sf?rach. V zaujme naplnenia t?chto z?merov sa podniklo mnoho krokov, ktor? si vy?adovali kompromisy i taktizovanie, pri?om aj tu plat?, ?e efekt a kontinuitu niektor?ch z nich preveria a? desa?ro?ia.

Od auton?mie k vzniku Slovensk?ho ?t?tu

Od auton?mie k vzniku Slovensk?ho ?t?tu

Celkov? ?ivot slovenskej spolo?nosti v minulom storo?? rozhoduj?cim sp?sobom ovplyvnil z?nik Rak?sko-Uhorskej monarchie, ??as? slovenskej politickej reprezent?cie na tvorbe nov?ho ?t?tneho ?tvaru a jej rozhodnutie vst?pi? do spolo?nej ?esko-Slovenskej republiky. Vznikli nov? historick? podmienky na uplatnenie n?rodn?ch, politick?ch, hospod?rskych, soci?lnych a kult?rnych amb?cii ak? v minulosti neboli myslite?n?. Rovnako existovali mantinely vn?tropolitick?ho ale mimoriadne zahrani?nopolitick?ho charakteru, ktor? tento proces ovplyv?ovali, determinovali a obmedzovali. Nebolo podstatn? len to, ?e slovensk? n?rod vstupoval do nov?ho ?t?tneho ?tvaru s historicky podmienen?m spolo?ensk?m hendikepom vypl?vaj?ceho z odli?n?ch podmienok celkov?ho predch?dzaj?ceho spolo?ensko politick?ho v?voja ?esk?ch kraj?n, Slovenska a mimoriadne Podkarpatskej Rusi. Ve?mi r?chlo sa objavili priamo nekompatibiln? predstavy o ?t?topr?vnom postaven? Slovenska v republike a ?al?om budovan? spolo?n?ho ?t?tu. Bolo priam prirodzen?, ?e rast?ce n?rodn? amb?cie slovensk?ho n?roda v podstatnej miere umo?nen? demokratick?mi podmienkami v?voja v novom ?t?te nar??ali na koncep?n? predstavy ?esk?ch el?t jednozna?ne uprednost?uj?cich predov?etk?m snahu vybudova? siln? jednotn? ?t?t. Jeho z?kladom mal by? jednotn? etnicky ?eskoslovensk? n?rod aj vzh?adom k skuto?nosti, ?e v ?t?te existovala siln? etnick? nemeck? komunita. Vybran? publikovan? ?t?die chc? ?iasto?ne prispie? k poznaniu t?chto probl?mov, n?sledkov a d?sledkov pre ?ivot spolo?nosti a jej ?al?ie politick? smerovanie.

Obsah

?vod

 

Postoj po?skej vl?dy k s?pereniu Milana Hod?u s Edvardom Bene?om (okt?ber 1939 ? november 1940)

     Po?iatky ?vah po?skej exilovej vl?dy o slovenskej ot?zke

     Prv? kontakty s Milanom Hod?om a Karolom Sidorom

     Po?sk? vl?da a rivalita medzi ?esko-Slovenskou n?rodnou radou a ?eskoslovensk?m n?rodn?m v?borom

     Poh?ad po?skej vl?dy na slovensk? ot?zku od uznania do?asnej ?eskoslovenskej vl?dy do prijatia deklar?cie z 11. novembra 1940

 

Slovensk? ot?zka vo vz?ahoch po?skej a do?asnej ?eskoslovenskej vl?dy (november 1940 ? december 1941)

     Kruh po?sko-?esko-slovenskej kult?rnej spolupr?ce, ?innos? Petra Pr?davka a kontakty Kazimierza Pap?eho s Karolom Sidorom v 1. polroku 1941

     Postoj po?skej vl?dy k aktivit?m Milana Hod?u pred jeho odchodom do Spojen?ch ?t?tov americk?ch

     Po?sk? vl?da a program auton?mie Slovenska so zrete?om na politick? aktivity Milana Hod?u, J?na Lichnera a Jozefa Rudinsk?ho v 2. polroku 1941

     Po?sk? vl?da a program samostatn?ho Slovenska ? aktivity Petra Pr?davka a kontakty Kazimierza Pap?eho s Karolom Sidorom v 2. polroku 1941

 

V?voj slovenskej ot?zky od po?sko-?eskoslovenskej deklar?cie k pozastaveniu rokovan? o konfeder?cii Po?ska a ?eskoslovenska (janu?r 1942 ? m?j 1943)

     Reakcie po?skej vl?dy na snahy Milana Hod?u o z?skanie podpory americk?ch Slov?kov

     Styky po?skej vl?dy so ?tefanom Osusk?m po jeho odchode z ?eskoslovenskej vl?dy

     Podpora opoz?cie a protivl?dnych zoskupen? ako s??as? rivaliz?cie medzi po?skou a ?eskoslovenskou vl?dou

     Aktivity slovensk?ch ?lenov ?eskoslovenskej exilovej vl?dy a ?t?tnej rady s po?sk?mi vl?dnymi org?nmi

     Kontakty a spolupr?ca po?sk?ch org?nov v exile s Petrom Pr?davkom a ?al??mi slovensk?mi predstavite?mi v zahrani??

     Miesto Slovenska v povojnovej Eur?pe v ?vah?ch Kazimierza Pap?eho a Karola Sidora

 

Proti dvom totalitarizmom: slovensk? ot?zka v po?skej koncepcii protinemeck?ho a protibo??evick?ho bloku (m?j 1943 ? janu?r 1944)

     Kontakty po?skej vl?dy so slovensk?mi exilov?mi politikmi po preru?en? rokovan? o konfeder?cii

     Po?sk? vl?da a aktivity pr?vr?encov slovenskej samostatnosti ? memorand? Petra Pr?davka, Karola Sidora a Gust?va Ko??ka z roku 1943

     Slovensko v po?sko-ma?arsk?ch ?vah?ch a projektoch usporiadania strednej Eur?py 

     Reakcia po?skej vl?dy a slovensk?ch politikov v exile na podpis ?eskoslovensko-sovietskej zmluvy z 12. decembra 1943

 

Koniec n?dej? na federalizovan? stredn? Eur?pu: od paktu Stalin ? Bene? k demisii vl?dy Stanis?awa Miko?ajczyka (janu?r 1944 ? november 1944)

     Peter Pr?davok verzus ?eskoslovensk? ?t?tne zriadenie v emigr?cii a ?loha po?sk?ch ?inite?ov

     Karol Sidor a Kazimierz Pap?e tv?rou v tv?r prelomov?ch udalost? na sklonku vojny

     Milan Hod?a, Jozef Rudinsk?, ?tefan Osusk? a slovensk? politick? exil v Lond?ne

     Percepcia Slovensk?ho n?rodn?ho povstania na Slovensku v po?sk?ch vl?dnych kruhoch

     Pokusy hodnost?rov Slovenskej republiky o kontakt s po?skou vl?dou na sklonku vojny

 

Tv?rou v tv?r krutej realite: po?sk? vl?da a slovensk? exil zo?i-vo?i po?iatkom sovietiz?cie strednej Eur?py (november 1944 ? j?n 1945)

 

Z?ver

Zoznam skratiek 

Pramene a literat?ra 

Summary

Menn? register 

Obrazov? pr?loha