In nomine Domini
Papežské volby v období gregoriánské reformy

Suchánek Drahomír

Vydavateľstvo

Karolinum

Jazyk

čeština

Počet strán

468

Rok vydania

2022

Hmotnosť

575,00g

Formát

145x205

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

9788024652641

V období gregoriánskej reformy a boja o investitúru prešla kresťanská spoločnosť významnou premenou, ktorá sa premietla do vzťahu svetskej a duchovnej moci, fungovania latinskej cirkvi ...i priorít právneho a teologického myslenia. Významnou súčasťou tejto transformácie sa stala nová podoba volebného procesu, ktorý zásadne ovplyvnilo na konci päťdesiatych rokov 11. storočia vydanie dekrétu In nomine Domini pápežom Mikulášom II. Táto publikácia sa v nadväznosti na doterajší historický a kanonickoprávny výskum zaoberá vývojom pápežských volieb v gregoriánskom období. Zvláštnu pozornosť venuje reálnemu významu novej volebnej legislatívy, formovaniu kardinálskeho kolégia ako privilegovanej skupiny voliteľov a ďalším organizačným a právnym náležitostiam volebnej procedúry. Výber novej hlavy rímskej cirkvi tak prekračuje oblasť vnútrocirkevných záležitostí a stáva sa svedectvom o dynamického utvárania celospoločenských vzťahov na začiatku vrcholného stredoveku.

Čítať viac...
20,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Fenomén papežských voleb – uvedení do problematiky 

     Výzkum papežských voleb a jeho vymezení

     Papežské volby pohledem pramenů

 

Volební dekret Mikuláše II. – historicko-právní analýza

     Stav bádání

     Historický kontext vzniku volebního dekretu

     Dekret o volbě římského papeže

          Autorství 

          Role kardinálních biskupů 

          Volitelé a jejich vzájemný vztah 

          Pravomoci náležející císaři a tzv. královský paragraf 

          Pasáže zajišťující legitimitu zvoleného papeže

     Shrnutí

 

Volba Alexandra II. (1061)

     Rozbor pramenů

     Situace předcházející volbu Alexandra II .

     Zvolení Alexandra II.

          Kandidáti

          Průběh volby

     Volební proces z pohledu ustanovení dekretu Mikuláše II.

     Kadalovské schizma

     Shrnutí

 

Volba Řehoře VII. (1073)

     Rozbor pramenů

     Historický a cirkevně-politický kontext doby

     Zvolení Řehoře VII.

          Volba z vůle lidu a otázka císařských práv

          Volba z vůle kardinálů a římské církve – problém volebních kompetencí

     Snahy o zpochybnění legitimity volby Řehoře VIL

          Rekapitulace vztahů do wormského jednání biskupů (duben 1073 – prosinec 1075) 

          Zpochybnění Řehořovy legitimity ve Wormsu 

          Cesta k prosazení vzdoropapeže Klementa III. 

          Vzestup kardinálského kolegia a tzv. císařská verze volebního dekretu

     Shrnutí

 

Volba Viktora III. (1086/1087) 

     Rozbor pramenů

     Církevně-politický kontext volby

     Zvolení Viktora III. a problém jeho legitimity

          Designace 

          První volba Viktora III. 

          Druhá volba Viktora III. a intronizace

     Posouzení právních aspektů volby a otázka vztahu k Mikulášově legislativě

     Snahy o prosazení a závěr pontifikátu

     Shrnutí

 

Volba Urbana II. (1088) 

     Rozbor pramenů

     Dobový kontext a volební přípravy

     Volební procedura a její výsledky

     Volba Urbana II. jako první využití dekretu z roku 1059?

          Hodnověrnost pramenů 

          Otázka využití volební legislativy Mikuláše II. 

          Urbanova volba mezi realitou a stylizací

     Shrnutí

 

Volba Paschala II. (1099) 

     Rozbor pramenů

     Církevně-politický kontext doby

     Zvolení Paschala II.

          Kardinálské kolegium a kandidáti papežského úřadu 

          Průběh volby a možnosti posouzení volební procedury

     Shrnutí

 

Volba Gelasia II. (1118) 

     Rozbor pramenů

     Situace předcházející zvolení Gelasia II.

     Kandidáti papežského úřadu a kardinálské kolegium

     Zvolení Gelasia II.

         Volitelé 

          Průběh volby Gelasia II. v komparaci s volební legislatívou a zvyklostmi

     Boj o papežskou legitimitu – útok Frangipaneů a vzdoropapež Řehoř VIII.

          Příběh zrady rodiny Frangipaneů – mezi realitou a fikcí 

          Císař Jindřich V. a ustavení vzdoropapeže Řehoře VIII.

     Shrnutí

 

Volba Kalixta II. (1119)

     Rozbor pramenů

     Okolnosti předcházející zvolení Kalixta II.

     Kandidáti volby a jejich šance na zvolení

     Zvolení Kalixta II.

          Designace 

          Volitelé 

          Průběh volby a její komparace s Mikulášovou legislatívou a dobovou kanonistikou

     Legitimita volby a proces jejího uznání

     Shrnutí

 

Papežské volby a gregoriánská reforma – hledání jistoty v nejisté době

     Legislativní rámec voleb

     Vzestup kardinálů

     Císař, klérus a lid

     Designace

     Shrnutí a perspektívy

 

Seznam použitých zdrojů

 

Přilohy

Příloha č. 1

     Dekret In nomine Dominí – papežská verze (latinský text) 

     Dekret In nomine Domini – papežská verze (český překlad)

Príloha č. 2

     Dekret In nomine Domini - císařská verze (latinský text) 

     Dekret In nomine Dominí - císařská verze (český překlad)