Ob?an a ?t?t v modern?ch dejin?ch Slovenska

Ob?an a ?t?t v modern?ch dejin?ch Slovenska

Benko Juraj a kol.

Vydavateľstvo

Prodama

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

200

Rok vydania

2010

Hmotnosť

351,00g

Formát

165x245

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

9788089396085

Oproti predch?dzaj?cim storo?iam sa obyvatelia Slovenska stali v priebehu dvadsiateho storo?ia pr?slu?n?kmi mnoh?ch ?t?tov, v r?mci ktor?ch sa vystriedalo viacero politick?ch re?imov. Pomer medzi ?t?tom ...a ob?anom sa aj v d?sledku toho dramaticky menil a varioval ako nikdy predt?m v novodob?ch dejin?ch strednej Eur?py. Samotn? ?t?topr?vne zmeny ako aj transform?cie politick?ch re?imov boli d?sledkom r?znych podnetov ? ?irok?ho politick?ho konsenzu, spolo?ensk?ch tlakov zdola, alebo naopak, rozhodnut? ?zkej skupiny el?t. V ka?dom pr?pade mali ve?mi konkr?tne dopady na ?ivot ve?k?ch skup?n obyvate?stva, ?ij?cich na ?zem? ?t?tu a rozlo?enie individu?lnych ?i kolekt?vnych pr?v medzi jednotliv?mi skupinami spolo?nosti. Modelovali nielen vz?ah ?t?tu k ob?anovi, ale aj ob?ana k ?t?tu.

Čítať viac...
8,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Z monarchie do republiky

Z monarchie do republiky

Publik?cia prin??a sondy do v?voja spolo?nosti na Slovensku v pomerne dlhom obdob?: od konca 19. storo?ia a? po koniec druhej svetovej vojny. Otv?ra viacer? nov? t?my a nov? poh?ady na t?my u? predt?m spracovan?. Pomerne dlh? ?asov? obdobie, ktor? autori spracov?vaj?, je potrebn? na to, aby sledovali v?voj spolo?nosti ako postupn? evolu?n? proces a nie iba v kr?tkych, dynamick?ch obdobiach tzv. historick?ch m??nikov: revol?ci?, prevratov, povstan?. V?etky tieto m??niky s? v historiografii pomerne dobre spracovan? a stali sa s??as?ou slovensk?ho n?rodn?ho ?master? narat?vu. Je nepochybn?, ?e tieto udalosti mali pre v?vin spolo?nosti na Slovensku z?sadn? v?znam. Neprejavili sa v?ak okam?ite. Napr?klad vznik ?eskoslovenskej republiky v roku 1918 mal z?sadn? v?znam pre doformovanie sa Slov?kov ako modern?ho n?roda, ale tento proces sa zav??il a? v 30. rokoch. Podobne prebiehala v slovensk?ch podmienkach aj postupn? moderniz?cia, industrializ?cia a urbaniz?cia. V spolo?nosti, a nielen v slovenskej, p?sobia spravidla retarda?n?, konzervat?vne sily, ktor? sp?sobuj?, ?e aj revolu?n? udalosti po svojom ?v?buchu? obvykle maj? tendenciu po ?ase vraca? spolo?nos? spa? do star?ho koryta. Na prechod spolo?nosti od totalitn?ch ?i autoritat?vnych re?imov k demokracii, ktor? prebiehal v niektor?ch juhoeur?pskych a juhoamerick?ch krajin?ch, sa v svetovej politol?gii a historiografii od 60. rokov minul?ho storo?ia zau??val term?n ?tranz?cia?. Tento term?n je v?ak mo?ne pou?i? aj na podobne, postupne prebiehaj?ce procesy v ?al??ch krajin?ch a r?znych historick?ch obdobiach. Takouto tranz?ciou pre?la aj spolo?nos? na Slovensku. Najprv to bola tranz?cia z konzervat?vnej, iba ?iasto?ne parlamentnej, monarchie do demokratickej republiky a po dvadsiatich rokoch zase z parlamentnej demokracie do totality. Monografia prin??a v?sledky v?skumu k takejto tranz?cii spolo?nosti na pr?klade Slovenska od konca 19. storo?ia po rok 1945.

Od den?ra k euru

Od den?ra k euru

V publik?cii sa nach?dza viacero ?t?di? venovan?ch vybran?m t?mam z oblasti hospod?rskych dej?n a ?lohe pe?az? v minulosti Slovenska. V ?asti venovanej star??m dejin?m stredoveku a ran?ho novoveku sa ?itate? dozvie viac o podob?ch ranostredovekej ekonomickej v?meny na strednom Dunaji pred pou??van?m minc?, o den?roch a polden?roch kr??a ?tefana I., ?i don?cii bansk?ho regi?nu a kremnickej mincovej komory kr??ovnej Barbore v r. 1424 ? 1427. Hospod?rsky vzostup ??achtick?ch rodov je prezentovan? na pr?klade rodov Cobor a Szent-Iv?ny, mimo z?ujem nezost?va ani soci?lna oblas? a starostlivos? o odk?zan? osoby, ktor? ilustruje financovanie ?stavnej starostlivosti o osirel? deti v Uhorsku. Druh? ?as? kolekt?vnej monografie sleduje v?voj fenom?nu pe?az? v 19. a 20. storo??, teda v obdob? postupn?ho rozmachu modernej spolo?nosti zalo?enej na trhovej ekonomike s n?stupom novodob?ch monet?rnych, da?ov?ch a mzdov?ch syst?mov, s rozvojom komer?n?ho pe?a?n?ctva a centr?lneho bankovn?ctva, s formovan?m modern?ch centr?lnych, region?lnych a miestnych rozpo?tov. Autori sa postupne venuj? r?znorod?m t?mam, ako diferenci?cii a ?pecializ?cii b?nk v Pre?porku v 60. a 70. rokoch 19. storo?ia, lek?rskym honor?rom na Slovensku v rokoch 1919 ? 1938, podielu Tatra banky na financovan? priemyslu Slovenska 1939 ? 1945 a diskurzu o profesionalizme vo futbale v medzivojnovom ?eskoslovensku s d?razom na Slovensko. Z obdobia 20. storo?ia s? aj pr?spevky o nemeckom dru?stevn?ctve na Slovensku po?as druhej svetovej vojny, financovan? britsk?ch spravodajsk?ch slu?ieb v ?eskoslovensku, ekonomicko-soci?lnom stave Slovenska na konci ?eskoslovensk?ho komunistick?ho re?imu a o ekonomick?ch aspektoch podpory vedy a v?skumu na Slovensku v 80. a 90. rokoch 20. storo?ia.

Od osmi?ky k osmi?ke

Od osmi?ky k osmi?ke

Pri sledovan? kr?tkych a relat?vne pokojn?ch dejinn?ch ?sekov m??u pokusy o uchopenie z?chytn?ch bodov v ich historickom v?voji sp?sobova? ?a?kosti. Napr?klad vznik ?t?tov, revol?cie alebo ?t?tne prevraty zv???a sprev?dza ve?k? budovate?sk? aktivita, prestavba spolo?nosti, obrana nov?ho stavu vo?i cudzine ?i reformy v mnoh?ch oblastiach. Efekt a kontinuitu t?chto javov v?ak preveria a? desa?ro?ia, ?o je pri kr?tkom trvan? t?chto fenom?nov ?asto problematick?. V slovensk?ch dejin?ch je tak?mto pr?kladom dvadsa?ro?ne medzivojnov? obdobie. Dolu je ohrani?en? prevratom roku 1918, rozpadom Rak?sko-Uhorska a vznikom ?eskoslovenskej republiky, jeho horn? medzn?k tvoria z?sadn? ?zemn? rev?zie a straty ?eskoslovenska po Mn?chovskej konferencii a Viedenskej arbitr??i na jese? 1938, po ktor?ch nasledovala zmena ?t?topr?vneho usporiadania ?t?tu po vyhl?sen? auton?mie Slovenska a postupn? odklon spolo?nosti od demokratick?ch z?sad. Obdobie trvania ?eskoslovenskej republiky charakterizovalo ?silie jej predstavite?ov o udr?anie ?t?tu, jeho pevnosti a obh?jenie jeho samotnej existencie vo?i expanz?vnym susedom i nest?lym ve?mociam. Vo vn?tornej politike bolo nevyhnutne zabezpe?i? podmienky na tieto ciele v n?rodnostnej, administrat?vnej, legislat?vnej oblasti a v mnoh?ch in?ch sf?rach. V zaujme naplnenia t?chto z?merov sa podniklo mnoho krokov, ktor? si vy?adovali kompromisy i taktizovanie, pri?om aj tu plat?, ?e efekt a kontinuitu niektor?ch z nich preveria a? desa?ro?ia.

Od auton?mie k vzniku Slovensk?ho ?t?tu

Od auton?mie k vzniku Slovensk?ho ?t?tu

Celkov? ?ivot slovenskej spolo?nosti v minulom storo?? rozhoduj?cim sp?sobom ovplyvnil z?nik Rak?sko-Uhorskej monarchie, ??as? slovenskej politickej reprezent?cie na tvorbe nov?ho ?t?tneho ?tvaru a jej rozhodnutie vst?pi? do spolo?nej ?esko-Slovenskej republiky. Vznikli nov? historick? podmienky na uplatnenie n?rodn?ch, politick?ch, hospod?rskych, soci?lnych a kult?rnych amb?cii ak? v minulosti neboli myslite?n?. Rovnako existovali mantinely vn?tropolitick?ho ale mimoriadne zahrani?nopolitick?ho charakteru, ktor? tento proces ovplyv?ovali, determinovali a obmedzovali. Nebolo podstatn? len to, ?e slovensk? n?rod vstupoval do nov?ho ?t?tneho ?tvaru s historicky podmienen?m spolo?ensk?m hendikepom vypl?vaj?ceho z odli?n?ch podmienok celkov?ho predch?dzaj?ceho spolo?ensko politick?ho v?voja ?esk?ch kraj?n, Slovenska a mimoriadne Podkarpatskej Rusi. Ve?mi r?chlo sa objavili priamo nekompatibiln? predstavy o ?t?topr?vnom postaven? Slovenska v republike a ?al?om budovan? spolo?n?ho ?t?tu. Bolo priam prirodzen?, ?e rast?ce n?rodn? amb?cie slovensk?ho n?roda v podstatnej miere umo?nen? demokratick?mi podmienkami v?voja v novom ?t?te nar??ali na koncep?n? predstavy ?esk?ch el?t jednozna?ne uprednost?uj?cich predov?etk?m snahu vybudova? siln? jednotn? ?t?t. Jeho z?kladom mal by? jednotn? etnicky ?eskoslovensk? n?rod aj vzh?adom k skuto?nosti, ?e v ?t?te existovala siln? etnick? nemeck? komunita. Vybran? publikovan? ?t?die chc? ?iasto?ne prispie? k poznaniu t?chto probl?mov, n?sledkov a d?sledkov pre ?ivot spolo?nosti a jej ?al?ie politick? smerovanie.

Obsah

?vod

 

Formovanie ob?ianskeho vedomia a budovanie modern?ho ?t?tu 

     Ob?an, n?rod a ?t?t v industri?ln? ??e (Probl?my nabyt? st?totvornosti ?esk?ho a slovensk?ho ?modern?ho" n?roda)   Zden?k K?rn?k

     Vplyv socialistickej ideol?gie na formovanie modern?ho ob?ianstva najni???ch vrstiev do roku 1918   Juraj Benko

     ?pecifik? utv?rania ob?ianskej spolo?nosti na Slovensku po vzniku ?eskoslovenska v kontexte vz?ahu ?t?tnej moci a ma?arskej men?iny ( 1918 ? 1920)   Milan Olejn?k

     Pozemkov? reforma ako jeden z n?strojov formovania ob?ianskej spolo?nosti na Slovensku ( 1918 ? 1938)   Henrich Hrehor

     Ob?ianske sebauvedomenie v odraze parlamentn?ch volieb v 20. rokoch 20. storo?ia na Slovensku   Linda Osykov?

     ?t?t a proces kon?tituovania Evanjelickej cirkvi augsbursk?ho vyznania na Slovensku ( 1918 ? 1922   Peter Ra?ko

 

Ob?ianstvo men??n a lojalita k n?rodn?mu ?t?tu 

     Ma?ari v Banskej ?tiavnici a vznik ?eskoslovenskej republiky (1918 ? 1922)   Miron Brezno???k

     Upev?ovanie ?t?tnej moci a probl?m ?loj?lneho ob?ana? v Nitrianskej ?upe po vzniku ?eskoslovenska (1918 ? 1922)   Martin Valkovi?

     Ma?arsk? men?ina a ?t?tne ob?ianstvo ?eskoslovenskej republiky (1918 ? 1926)   So?a Gabzdilov?

     Podiel spolku Pfadfinderverein na nar??an? ob?ianskych vz?ahov v Levo?i v 30. rokoch 20. storo?ia   M?ria ?urkovsk?

 

Ob?ianstvo na hraniciach ?t?tu a na okraji spolo?nosti 

     Ochrana ob?ana ?t?tnou mocou na pr?klade ?eskoslovensko-po?sk?ho sporu o oblas? severn?ho Spi?a a Hornej Oravy (1939 ? 1947)   Juraj Lep??

     Lojalita k ?t?tu a ob?ianstvo v povojnovom ?eskoslovensku na pr?klade ?idovskej men?iny (1945 ? 1948)   Lucia Sot?kov?

 

Deformovanie ob?ianskeho ?ivota totalitnou mocou 

     Vytl??anie cirkv? z verejn?ho ?ivota a ich ?znevidite??ovanie" ? s??as? postupu komunistick?ho re?imu po roku 1948   Jan Pe?ek

     ?portovec ? vec verejn?. Ovl?dnutie ?eskoslovensk?ho ?portu komunistickou mocou (1948 ? 1953)   Jaroslava Benick?

     Z?rodok ob?ianskej spolo?nosti na pr?klade hnutia Alweg (1968)  J?n Jakub?k

 

Namiesto z?veru 

     In?tit?t (?esko)slovensk?ho ?t?tneho ob?ianstva a jeho zmeny od roku 1918 do s??asnosti   Andrea Nociarov? 

 

Summary 

Menn? register