Rozbitie alebo rozpad?

Rozbitie alebo rozpad?
Historick? reflexie z?niku ?esko-Slovenska

Bystrick? Valeri?n ? Michela Miroslav ? Schvarc Michal a kol.

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV; VEDA

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

576

Rok vydania

2010

Hmotnosť

1 081,00g

Formát

170x240

Väzba

Tvrd? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

9788022411509

Udalosti v d?och 14. a 15. marca 1939 predstavuj? v?znamn? medzn?ky ?esk?ch a slovensk?ch dej?n. Do?lo k rozbitiu, alebo k rozpadu republiky? Autori kolekt?vnej monografie ...pon?kaj? interpret?cie tohto procesu v kontexte medzin?rodn?ho aj vn?tropolitick?ho v?voja ?esko-Slovenska.

Čítať viac...
15,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Z monarchie do republiky

Z monarchie do republiky

Publik?cia prin??a sondy do v?voja spolo?nosti na Slovensku v pomerne dlhom obdob?: od konca 19. storo?ia a? po koniec druhej svetovej vojny. Otv?ra viacer? nov? t?my a nov? poh?ady na t?my u? predt?m spracovan?. Pomerne dlh? ?asov? obdobie, ktor? autori spracov?vaj?, je potrebn? na to, aby sledovali v?voj spolo?nosti ako postupn? evolu?n? proces a nie iba v kr?tkych, dynamick?ch obdobiach tzv. historick?ch m??nikov: revol?ci?, prevratov, povstan?. V?etky tieto m??niky s? v historiografii pomerne dobre spracovan? a stali sa s??as?ou slovensk?ho n?rodn?ho ?master? narat?vu. Je nepochybn?, ?e tieto udalosti mali pre v?vin spolo?nosti na Slovensku z?sadn? v?znam. Neprejavili sa v?ak okam?ite. Napr?klad vznik ?eskoslovenskej republiky v roku 1918 mal z?sadn? v?znam pre doformovanie sa Slov?kov ako modern?ho n?roda, ale tento proces sa zav??il a? v 30. rokoch. Podobne prebiehala v slovensk?ch podmienkach aj postupn? moderniz?cia, industrializ?cia a urbaniz?cia. V spolo?nosti, a nielen v slovenskej, p?sobia spravidla retarda?n?, konzervat?vne sily, ktor? sp?sobuj?, ?e aj revolu?n? udalosti po svojom ?v?buchu? obvykle maj? tendenciu po ?ase vraca? spolo?nos? spa? do star?ho koryta. Na prechod spolo?nosti od totalitn?ch ?i autoritat?vnych re?imov k demokracii, ktor? prebiehal v niektor?ch juhoeur?pskych a juhoamerick?ch krajin?ch, sa v svetovej politol?gii a historiografii od 60. rokov minul?ho storo?ia zau??val term?n ?tranz?cia?. Tento term?n je v?ak mo?ne pou?i? aj na podobne, postupne prebiehaj?ce procesy v ?al??ch krajin?ch a r?znych historick?ch obdobiach. Takouto tranz?ciou pre?la aj spolo?nos? na Slovensku. Najprv to bola tranz?cia z konzervat?vnej, iba ?iasto?ne parlamentnej, monarchie do demokratickej republiky a po dvadsiatich rokoch zase z parlamentnej demokracie do totality. Monografia prin??a v?sledky v?skumu k takejto tranz?cii spolo?nosti na pr?klade Slovenska od konca 19. storo?ia po rok 1945.

Od den?ra k euru

Od den?ra k euru

V publik?cii sa nach?dza viacero ?t?di? venovan?ch vybran?m t?mam z oblasti hospod?rskych dej?n a ?lohe pe?az? v minulosti Slovenska. V ?asti venovanej star??m dejin?m stredoveku a ran?ho novoveku sa ?itate? dozvie viac o podob?ch ranostredovekej ekonomickej v?meny na strednom Dunaji pred pou??van?m minc?, o den?roch a polden?roch kr??a ?tefana I., ?i don?cii bansk?ho regi?nu a kremnickej mincovej komory kr??ovnej Barbore v r. 1424 ? 1427. Hospod?rsky vzostup ??achtick?ch rodov je prezentovan? na pr?klade rodov Cobor a Szent-Iv?ny, mimo z?ujem nezost?va ani soci?lna oblas? a starostlivos? o odk?zan? osoby, ktor? ilustruje financovanie ?stavnej starostlivosti o osirel? deti v Uhorsku. Druh? ?as? kolekt?vnej monografie sleduje v?voj fenom?nu pe?az? v 19. a 20. storo??, teda v obdob? postupn?ho rozmachu modernej spolo?nosti zalo?enej na trhovej ekonomike s n?stupom novodob?ch monet?rnych, da?ov?ch a mzdov?ch syst?mov, s rozvojom komer?n?ho pe?a?n?ctva a centr?lneho bankovn?ctva, s formovan?m modern?ch centr?lnych, region?lnych a miestnych rozpo?tov. Autori sa postupne venuj? r?znorod?m t?mam, ako diferenci?cii a ?pecializ?cii b?nk v Pre?porku v 60. a 70. rokoch 19. storo?ia, lek?rskym honor?rom na Slovensku v rokoch 1919 ? 1938, podielu Tatra banky na financovan? priemyslu Slovenska 1939 ? 1945 a diskurzu o profesionalizme vo futbale v medzivojnovom ?eskoslovensku s d?razom na Slovensko. Z obdobia 20. storo?ia s? aj pr?spevky o nemeckom dru?stevn?ctve na Slovensku po?as druhej svetovej vojny, financovan? britsk?ch spravodajsk?ch slu?ieb v ?eskoslovensku, ekonomicko-soci?lnom stave Slovenska na konci ?eskoslovensk?ho komunistick?ho re?imu a o ekonomick?ch aspektoch podpory vedy a v?skumu na Slovensku v 80. a 90. rokoch 20. storo?ia.

Od osmi?ky k osmi?ke

Od osmi?ky k osmi?ke

Pri sledovan? kr?tkych a relat?vne pokojn?ch dejinn?ch ?sekov m??u pokusy o uchopenie z?chytn?ch bodov v ich historickom v?voji sp?sobova? ?a?kosti. Napr?klad vznik ?t?tov, revol?cie alebo ?t?tne prevraty zv???a sprev?dza ve?k? budovate?sk? aktivita, prestavba spolo?nosti, obrana nov?ho stavu vo?i cudzine ?i reformy v mnoh?ch oblastiach. Efekt a kontinuitu t?chto javov v?ak preveria a? desa?ro?ia, ?o je pri kr?tkom trvan? t?chto fenom?nov ?asto problematick?. V slovensk?ch dejin?ch je tak?mto pr?kladom dvadsa?ro?ne medzivojnov? obdobie. Dolu je ohrani?en? prevratom roku 1918, rozpadom Rak?sko-Uhorska a vznikom ?eskoslovenskej republiky, jeho horn? medzn?k tvoria z?sadn? ?zemn? rev?zie a straty ?eskoslovenska po Mn?chovskej konferencii a Viedenskej arbitr??i na jese? 1938, po ktor?ch nasledovala zmena ?t?topr?vneho usporiadania ?t?tu po vyhl?sen? auton?mie Slovenska a postupn? odklon spolo?nosti od demokratick?ch z?sad. Obdobie trvania ?eskoslovenskej republiky charakterizovalo ?silie jej predstavite?ov o udr?anie ?t?tu, jeho pevnosti a obh?jenie jeho samotnej existencie vo?i expanz?vnym susedom i nest?lym ve?mociam. Vo vn?tornej politike bolo nevyhnutne zabezpe?i? podmienky na tieto ciele v n?rodnostnej, administrat?vnej, legislat?vnej oblasti a v mnoh?ch in?ch sf?rach. V zaujme naplnenia t?chto z?merov sa podniklo mnoho krokov, ktor? si vy?adovali kompromisy i taktizovanie, pri?om aj tu plat?, ?e efekt a kontinuitu niektor?ch z nich preveria a? desa?ro?ia.

Od auton?mie k vzniku Slovensk?ho ?t?tu

Od auton?mie k vzniku Slovensk?ho ?t?tu

Celkov? ?ivot slovenskej spolo?nosti v minulom storo?? rozhoduj?cim sp?sobom ovplyvnil z?nik Rak?sko-Uhorskej monarchie, ??as? slovenskej politickej reprezent?cie na tvorbe nov?ho ?t?tneho ?tvaru a jej rozhodnutie vst?pi? do spolo?nej ?esko-Slovenskej republiky. Vznikli nov? historick? podmienky na uplatnenie n?rodn?ch, politick?ch, hospod?rskych, soci?lnych a kult?rnych amb?cii ak? v minulosti neboli myslite?n?. Rovnako existovali mantinely vn?tropolitick?ho ale mimoriadne zahrani?nopolitick?ho charakteru, ktor? tento proces ovplyv?ovali, determinovali a obmedzovali. Nebolo podstatn? len to, ?e slovensk? n?rod vstupoval do nov?ho ?t?tneho ?tvaru s historicky podmienen?m spolo?ensk?m hendikepom vypl?vaj?ceho z odli?n?ch podmienok celkov?ho predch?dzaj?ceho spolo?ensko politick?ho v?voja ?esk?ch kraj?n, Slovenska a mimoriadne Podkarpatskej Rusi. Ve?mi r?chlo sa objavili priamo nekompatibiln? predstavy o ?t?topr?vnom postaven? Slovenska v republike a ?al?om budovan? spolo?n?ho ?t?tu. Bolo priam prirodzen?, ?e rast?ce n?rodn? amb?cie slovensk?ho n?roda v podstatnej miere umo?nen? demokratick?mi podmienkami v?voja v novom ?t?te nar??ali na koncep?n? predstavy ?esk?ch el?t jednozna?ne uprednost?uj?cich predov?etk?m snahu vybudova? siln? jednotn? ?t?t. Jeho z?kladom mal by? jednotn? etnicky ?eskoslovensk? n?rod aj vzh?adom k skuto?nosti, ?e v ?t?te existovala siln? etnick? nemeck? komunita. Vybran? publikovan? ?t?die chc? ?iasto?ne prispie? k poznaniu t?chto probl?mov, n?sledkov a d?sledkov pre ?ivot spolo?nosti a jej ?al?ie politick? smerovanie.

Obsah

?vod   Valeri?n Bystrick?, Miroslav Michela, Michal Schvarc

 

?ESKO-SLOVENSKO ? OD MN?CHOVA K MARCU 1939 

Zahrani?n? politika druhej republiky 

     Zahrani?n? politika ?esko-Slovenska mezi Mnichovem a n?meckou okupac? ?esk?ch zem? (??jen 1938 ? b?ezen 1939)   Jind?ich Dejmek

     ?esko-Slovensko a Sv?t? stolica 1938 ? 1939   Em?lia Hrabovec

     Likvidace ?esko-slovensk? zahrani?n? slu?by   Jan Neme?ek

     Konec appeasementu se zam??en?m na Balk?n   Miroslav Tejchman

 

Odraz zahrani?nopolitick?ch udalost? vo vn?tornej politike ?-SR 

     Nov? re?im pred nov?m ?t?tom. Odraz z?niku demokratick?ho re?imu na Slovensku na jese? 1938 v s?dobej tla?i   Milan Zemko

     Bezpe?nostn? opatrenia ?t?tnych org?nov na Slovensku evokovan? ohrozen?m ?esko-Slovenskej republiky v rokoch 1938 ? 1939   Milan Olejn?k

     ?eskoslovensk? arm?da medzi Mn?chovom 1938 a marcom 1939 s d?razom na Slovensko   Miloslav ?aplovi?

     Politick? strany a stran?ci v ?esk?ch zem?ch mezi Mnichovem a 15. b?eznem 1939   Josef Harna

     Zahrani?nopolitick? aktivity Hlinkovej slovenskej ?udovej strany   Valeri?n Bystrick?

     Predzves? ?i n?hoda ? deport?cie ?idov v novembri 1938   Eduard Ni??ansk?

     Zmeny orient?cie hospod?rskej politiky na Slovensku 1938 ? 1939 a vznik Slovensk?ho ?t?tu   ?udov?t Hallon

 

V NEMILOSTI SUSEDOV

Nemecko a ?-SR 

     In?trumentaliz?cia my?lienky slovenskej auton?mie nacion?lno-socialistick?m re?imom  Angela Hermann

     ?loha Viedne v procese vzniku Slovensk?ho ?t?tu 1938/1939   David Schriffl

 

Slovensko a Podkarpatsk? Rus v politike Po?ska a Ma?arska 

     Ma?arsk? ozbrojen? a diverzn? akcie proti v?chodnej ?asti ?eskoslovenska (?esko-Slovenska) v rokoch 1938 ? 1939   Franti?ek Cs?falvay

     Ma?arsk? diplomatick? ?silie o z?skanie Slovenska v rokoch 1938 ? 1939   Istv?n Janek

     Rozbitie alebo rozpad? Po?sk? politika vo?i ?eskoslovensku a ot?zka ma?arsk?ch aktiv?t s cie?om rev?zie hran?c na Podkarpatskej Rusi   Dariusz Oqbrowski

 

N?rodnostn? ot?zka ako politick? in?trument 

     ?loha n?rodnostnej politiky po?as ?esko-slovenskej kr?zy   Norbert Spannenberger

     Mezi Mnichovem a okupac? (Druh? republika a n?meck? men?ina)   Jan Gebhart

     N?deje a sklamania. Spi?sk? Nemci medzi auton?miou a 14. marcom   Michal Schvarc

     Vplyv ?t?topr?vnych a politick?ch zmien z konca roka 1938 a zo za?iatku roka 1939 na postavenie ma?arskej men?iny (so zvl??tnym zrete?om na bratislavsk?ch Ma?arov)  Attila Simon

 

MARCOV? UDALOSTI 1939

Poh?ad z vonka 

     Z?nik ?SR ? vznik Slovensk?ho ?t?tu v tla?i nacistick?ho Nemecka   Jana Tulkisov?

     B?eznov? idy v Brit?nii: od nejasn?ch informac? k politick?mu obratu   V?t Smetana

     Postoj Po?ska k rozpadu ?esko-Slovenska a vzniku Slovensk?ho ?t?tu   Mateusz Gniazdowski

     Reflexe v?voje ud?lost? v ?eskoslovensku od z??? 1938 do 14. a 15. b?ezna 1939 mezi krajany v USA   Franti?ek Hanzl?k

 

Poh?ad zvn?tra 

     V?nimo?n? stav na Slovensku v marci 1939 a ?Homolov pu?"   Zlatica Zudov?-Le?kov?

     Vznik Slovensk?ho st?tu a ?esk? spole?nost   Jan Rychl?k

     Katol?cka cirkev a vznik Slovensk?ho ?t?tu   R?bert Letz

     B?rliv? udalosti v marci 1939 a nitriansky regi?n   Martin Het?nyi

 

PO?IATKY SLOVENSK?HO ?T?TU

     Formovanie politick?ho syst?mu Slovensk?ho ?t?tu (marec ? okt?ber 1939)   Igor Baka

     Predstavy politickej reprezent?cie HS?S o nez?vislosti s?dov a ich realiz?cia po 6. okt?bri 1938   Katar?na Zavack?

     K niektor?m s?vislostiam vzniku a po?iatkov v?stavby arm?dy Slovensk?ho ?t?tu  Jozef Bystrick?

     Odsun ?esk?ch vojakov zo Slovenska po vzniku Slovensk?ho ?t?tu   Peter Ja?ek

 

EPIL?G

     Obraz rozpadu ?eskoslovenska v interpret?cii ?eskoslovenskej marxistickej historiografie   Adam Hudek

     14. marec 1939 ? medzi historickou udalos?ou a symbolom   Miroslav Michela

 

Pramene a literat?ra

Resum?

Menn? register

O autoroch