Castrum Salis

Castrum Salis
Severn? pohrani?ie Uhorska okolo roku 1000

Hud??ek Pavol

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV; VEDA

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

478

Rok vydania

2016

Hmotnosť

551,00g

Formát

150x210

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

9788022415354

Castrum Salis bol v 11. ? 12. storo?? jedin?m hradom v severnom pohrani?? Uhorska na hraniciach s Po?skom a Rusou. Spom?na sa v najstar??ch uhorsk?ch ...nara?n?ch prame?och v Gesta Hungarorum od anonymn?ho not?ra Bela III. a v Uhorsko-po?skej kronike. Zachovalo sa o ?om iba ve?mi m?lo ?dajov, a preto sa zaradil medzi tie v?asnostredovek? hrady, ktor? s? medzi historikmi predmetom r?znych dohadov, pochybnost? ?i zm?to?n?ch interpret?ci?. Napriek tomu Castrum Salis umo??uje lep?ie pochopi? nielen dejiny severn?ho pohrani?ia Uhorska v 11. ? 12. storo??, ale aj najstar?ie dejiny ?ari?a. V ?ase arp?dovsk?ch kr??ov str??il severn? pohrani?ie Uhorska a cestu za Karpaty, po ktorej sa vyv??ala so? zo Sedmohradska do okolit?ch kraj?n. A pr?ve v?aka svojej polohe a v?znamu, ktor? zohr?val v so?nom obchode dostal meno Castrum Salis (so?n? hrad).

Čítať viac...
12,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Z monarchie do republiky

Z monarchie do republiky

Publik?cia prin??a sondy do v?voja spolo?nosti na Slovensku v pomerne dlhom obdob?: od konca 19. storo?ia a? po koniec druhej svetovej vojny. Otv?ra viacer? nov? t?my a nov? poh?ady na t?my u? predt?m spracovan?. Pomerne dlh? ?asov? obdobie, ktor? autori spracov?vaj?, je potrebn? na to, aby sledovali v?voj spolo?nosti ako postupn? evolu?n? proces a nie iba v kr?tkych, dynamick?ch obdobiach tzv. historick?ch m??nikov: revol?ci?, prevratov, povstan?. V?etky tieto m??niky s? v historiografii pomerne dobre spracovan? a stali sa s??as?ou slovensk?ho n?rodn?ho ?master? narat?vu. Je nepochybn?, ?e tieto udalosti mali pre v?vin spolo?nosti na Slovensku z?sadn? v?znam. Neprejavili sa v?ak okam?ite. Napr?klad vznik ?eskoslovenskej republiky v roku 1918 mal z?sadn? v?znam pre doformovanie sa Slov?kov ako modern?ho n?roda, ale tento proces sa zav??il a? v 30. rokoch. Podobne prebiehala v slovensk?ch podmienkach aj postupn? moderniz?cia, industrializ?cia a urbaniz?cia. V spolo?nosti, a nielen v slovenskej, p?sobia spravidla retarda?n?, konzervat?vne sily, ktor? sp?sobuj?, ?e aj revolu?n? udalosti po svojom ?v?buchu? obvykle maj? tendenciu po ?ase vraca? spolo?nos? spa? do star?ho koryta. Na prechod spolo?nosti od totalitn?ch ?i autoritat?vnych re?imov k demokracii, ktor? prebiehal v niektor?ch juhoeur?pskych a juhoamerick?ch krajin?ch, sa v svetovej politol?gii a historiografii od 60. rokov minul?ho storo?ia zau??val term?n ?tranz?cia?. Tento term?n je v?ak mo?ne pou?i? aj na podobne, postupne prebiehaj?ce procesy v ?al??ch krajin?ch a r?znych historick?ch obdobiach. Takouto tranz?ciou pre?la aj spolo?nos? na Slovensku. Najprv to bola tranz?cia z konzervat?vnej, iba ?iasto?ne parlamentnej, monarchie do demokratickej republiky a po dvadsiatich rokoch zase z parlamentnej demokracie do totality. Monografia prin??a v?sledky v?skumu k takejto tranz?cii spolo?nosti na pr?klade Slovenska od konca 19. storo?ia po rok 1945.

Od den?ra k euru

Od den?ra k euru

V publik?cii sa nach?dza viacero ?t?di? venovan?ch vybran?m t?mam z oblasti hospod?rskych dej?n a ?lohe pe?az? v minulosti Slovenska. V ?asti venovanej star??m dejin?m stredoveku a ran?ho novoveku sa ?itate? dozvie viac o podob?ch ranostredovekej ekonomickej v?meny na strednom Dunaji pred pou??van?m minc?, o den?roch a polden?roch kr??a ?tefana I., ?i don?cii bansk?ho regi?nu a kremnickej mincovej komory kr??ovnej Barbore v r. 1424 ? 1427. Hospod?rsky vzostup ??achtick?ch rodov je prezentovan? na pr?klade rodov Cobor a Szent-Iv?ny, mimo z?ujem nezost?va ani soci?lna oblas? a starostlivos? o odk?zan? osoby, ktor? ilustruje financovanie ?stavnej starostlivosti o osirel? deti v Uhorsku. Druh? ?as? kolekt?vnej monografie sleduje v?voj fenom?nu pe?az? v 19. a 20. storo??, teda v obdob? postupn?ho rozmachu modernej spolo?nosti zalo?enej na trhovej ekonomike s n?stupom novodob?ch monet?rnych, da?ov?ch a mzdov?ch syst?mov, s rozvojom komer?n?ho pe?a?n?ctva a centr?lneho bankovn?ctva, s formovan?m modern?ch centr?lnych, region?lnych a miestnych rozpo?tov. Autori sa postupne venuj? r?znorod?m t?mam, ako diferenci?cii a ?pecializ?cii b?nk v Pre?porku v 60. a 70. rokoch 19. storo?ia, lek?rskym honor?rom na Slovensku v rokoch 1919 ? 1938, podielu Tatra banky na financovan? priemyslu Slovenska 1939 ? 1945 a diskurzu o profesionalizme vo futbale v medzivojnovom ?eskoslovensku s d?razom na Slovensko. Z obdobia 20. storo?ia s? aj pr?spevky o nemeckom dru?stevn?ctve na Slovensku po?as druhej svetovej vojny, financovan? britsk?ch spravodajsk?ch slu?ieb v ?eskoslovensku, ekonomicko-soci?lnom stave Slovenska na konci ?eskoslovensk?ho komunistick?ho re?imu a o ekonomick?ch aspektoch podpory vedy a v?skumu na Slovensku v 80. a 90. rokoch 20. storo?ia.

Od osmi?ky k osmi?ke

Od osmi?ky k osmi?ke

Pri sledovan? kr?tkych a relat?vne pokojn?ch dejinn?ch ?sekov m??u pokusy o uchopenie z?chytn?ch bodov v ich historickom v?voji sp?sobova? ?a?kosti. Napr?klad vznik ?t?tov, revol?cie alebo ?t?tne prevraty zv???a sprev?dza ve?k? budovate?sk? aktivita, prestavba spolo?nosti, obrana nov?ho stavu vo?i cudzine ?i reformy v mnoh?ch oblastiach. Efekt a kontinuitu t?chto javov v?ak preveria a? desa?ro?ia, ?o je pri kr?tkom trvan? t?chto fenom?nov ?asto problematick?. V slovensk?ch dejin?ch je tak?mto pr?kladom dvadsa?ro?ne medzivojnov? obdobie. Dolu je ohrani?en? prevratom roku 1918, rozpadom Rak?sko-Uhorska a vznikom ?eskoslovenskej republiky, jeho horn? medzn?k tvoria z?sadn? ?zemn? rev?zie a straty ?eskoslovenska po Mn?chovskej konferencii a Viedenskej arbitr??i na jese? 1938, po ktor?ch nasledovala zmena ?t?topr?vneho usporiadania ?t?tu po vyhl?sen? auton?mie Slovenska a postupn? odklon spolo?nosti od demokratick?ch z?sad. Obdobie trvania ?eskoslovenskej republiky charakterizovalo ?silie jej predstavite?ov o udr?anie ?t?tu, jeho pevnosti a obh?jenie jeho samotnej existencie vo?i expanz?vnym susedom i nest?lym ve?mociam. Vo vn?tornej politike bolo nevyhnutne zabezpe?i? podmienky na tieto ciele v n?rodnostnej, administrat?vnej, legislat?vnej oblasti a v mnoh?ch in?ch sf?rach. V zaujme naplnenia t?chto z?merov sa podniklo mnoho krokov, ktor? si vy?adovali kompromisy i taktizovanie, pri?om aj tu plat?, ?e efekt a kontinuitu niektor?ch z nich preveria a? desa?ro?ia.

Od auton?mie k vzniku Slovensk?ho ?t?tu

Od auton?mie k vzniku Slovensk?ho ?t?tu

Celkov? ?ivot slovenskej spolo?nosti v minulom storo?? rozhoduj?cim sp?sobom ovplyvnil z?nik Rak?sko-Uhorskej monarchie, ??as? slovenskej politickej reprezent?cie na tvorbe nov?ho ?t?tneho ?tvaru a jej rozhodnutie vst?pi? do spolo?nej ?esko-Slovenskej republiky. Vznikli nov? historick? podmienky na uplatnenie n?rodn?ch, politick?ch, hospod?rskych, soci?lnych a kult?rnych amb?cii ak? v minulosti neboli myslite?n?. Rovnako existovali mantinely vn?tropolitick?ho ale mimoriadne zahrani?nopolitick?ho charakteru, ktor? tento proces ovplyv?ovali, determinovali a obmedzovali. Nebolo podstatn? len to, ?e slovensk? n?rod vstupoval do nov?ho ?t?tneho ?tvaru s historicky podmienen?m spolo?ensk?m hendikepom vypl?vaj?ceho z odli?n?ch podmienok celkov?ho predch?dzaj?ceho spolo?ensko politick?ho v?voja ?esk?ch kraj?n, Slovenska a mimoriadne Podkarpatskej Rusi. Ve?mi r?chlo sa objavili priamo nekompatibiln? predstavy o ?t?topr?vnom postaven? Slovenska v republike a ?al?om budovan? spolo?n?ho ?t?tu. Bolo priam prirodzen?, ?e rast?ce n?rodn? amb?cie slovensk?ho n?roda v podstatnej miere umo?nen? demokratick?mi podmienkami v?voja v novom ?t?te nar??ali na koncep?n? predstavy ?esk?ch el?t jednozna?ne uprednost?uj?cich predov?etk?m snahu vybudova? siln? jednotn? ?t?t. Jeho z?kladom mal by? jednotn? etnicky ?eskoslovensk? n?rod aj vzh?adom k skuto?nosti, ?e v ?t?te existovala siln? etnick? nemeck? komunita. Vybran? publikovan? ?t?die chc? ?iasto?ne prispie? k poznaniu t?chto probl?mov, n?sledkov a d?sledkov pre ?ivot spolo?nosti a jej ?al?ie politick? smerovanie.

Obsah

Predslov

Skratky

 

Hrady z 9. ? 10. storo?ia a Castrum Salis

    Pravek

     V?asn? stredovek

     Hrady z 9. ? 10.storo?ia

     Salan a Sv?topluk

     Castrum Salis a archeol?gia v?asn?ho stredoveku

     Obi?ovce a ?ari?sk? Sokolovce

     Horn? Potisie a Sv?topluk I

     Ve?k? Morava, pr?chod Ma?arov a s?deln? kontinuita Slovanov 

     Bol Salis ve?komoravsk? hrad?

     Castrum Salis, Przemy?l a so?n? cestav10. storo??

 

Gesta Ungarorum, Anonymus a Uhorsko-po?sk? kronika

     Gesta Ungarorum 

     Kr??ovsk? an?ly

     Anonymus a Uhorsko-po?sk? kronika

     Uhorsk? an?ly a Gesta Ungarorum

     Castrum Salis 

     Boleslav II a Castrum Salis

 

Boleslav Chrabr? a Castrum Salis 

     Boleslav Chrabr? a historiografia

     P?emyslovci, Piastovci a Arp?dovci

     Uhorsko a Po?sko na konci 10.storo?ia

     Boleslav Chrabr?, Nitriansko a Uhorsko-po?sk? kronika

     Nitrianske knie?a Ladislav Lys? a Boleslav Chrabr? 

     Uhorsko-po?sk? hranica na za?iatku 11. storo?ia

     Castrum Salis a Prokuf

 

Castrum Salis a anonymus 

     Hrady horn?ho Potisia u Anonyma

     Uh / U?horod a Bor?ava

     Zempl?n a Bor?od

     Tarcal a Seren?

     Ketelpataka-Patak-S?rospatak

     Kl??tor Sz?zd, comes Peter a listina okolo roku 1067

     J?gersk? biskupstvo 

     Annales Posoniensis a Kr?sna nad Horn?dom

     Castrum Salis a Bor?od 

 

Uhorsk? pohrani?ie, obchod, so? a cesty v 11. ? 12. storo?? 

     Karpaty a stredovek? pohrani?ie 

     Uhorsk? pohrani?ie a kr??ovsk? lesy 

     Medium silvae, portae regni, indagines a pohrani?n? hrady 

     Kr??ovsk? cesta a Castrum Salis 

     Obchod, trhy a uhorsk? pohrani?ie 

     Obchodn? cesta a Castrum Salis 

     Pohrani?n? hrady a obchod so so?ou 

     Cesta do Po?ska v 11. storo?? a magna via, via regis 

     Magna via, via regis v 13. storo?? 

 

Severn? pohrani?ie Uhorska a Castrum Salis

     Castrum Salis a ?ari? 

     ?ari? a severn? pohrani?ie Uhorska 

     Portae regni, indagines a speculatores v ?ari?i 

     ?zemie a majetky Castrum Salis 

     Z?nik Castrum Salis 

 

Z?ver

 

Summary 

Mapy

Zoznam prame?ov a literat?ry

Register