Sýr a červi
Svět jednoho mlynáře kolem roku 1600

Ginzburg Carlo

Vydavateľstvo

Argo

Jazyk

čeština

Počet strán

196

Rok vydania

2022

Hmotnosť

353,00g

Formát

150x210

Väzba

Tvrdá väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

9788025738078

Publikácia Sýr a červi patrí medzi najväčšie skvosty modernej historickej literatúry. Jej hrdinom je „neznámy“ furlandský mlynár, ktorý sa vďaka svojim neortodoxným náboženským predstavám dostal ...na konci 16. storočia do stretu s pápežskou inkvizíciou. Vo svojej mysli si skonštruoval špecifické teologické predstavy, ktoré reflektovali tak stvorenie sveta ako aj pôsobenie Krista na pozemské bytie. Autor vo svojom texte použil úplne nový spôsob stvárňovania a písania historiografie, ktorý spolu so svojimi kolegami nazval mikrohistóriou.

Čítať viac...
17,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Panovnícka moc v stredoveku

Panovnícka moc v stredoveku

Usporiadanosť spoločnosti v stredoveku zabezpečoval panovník (vladyka, knieža, kráľ) s pomocou svojich prívržencov, pôvodne družiny bojovníkov, z ktorých sa vyvinula privilegovaná šľachtická vrstva podieľajúca sa na moci. Veľká Morava ešte nebola plne vyvinutým stredovekým štátom, disponovala však už jeho základnými atribútmi. Úplnú monarchickú moc podľa nemeckého vzoru dobudoval s pomocou dôsledne koncipovanej cirkevnej organizácie a kristianizácie zakladateľ Uhorského kráľovstva Štefan I. Peripetie vývoja a praktického uplatňovania panovníckej moci možno sledovať na niekoľkých charakteristických parametroch: vlastníctvo hradov, organizácia armády a kráľovské majetky a príjmy. Od 13. st. sa začal patrimoniálny uhorský štát postupne premieňať na volenú stavovskú monarchiu. Panovník sa rozsiahlymi donáciami a udeľovaním úradov snažil zabezpečiť si podporu veľmožov, ktorí preňho predstavovali čoraz väčšie ohrozenie. Súčasne sa zmenšoval jeho majetok. Schopnosť lavírovania medzi rôznorodými záujmami si vyžadovala talentovanú, charizmatickú a súčasne pragmaticky mysliacu osobnosť. Schopní panovníci dokázali tento vývoj dočasne zvrátiť, hľadali oporu v reprezentantoch z radov nezainteresovaných cudzincov alebo povýšených nižších šľachticov, budovali profesionálny úradnícky aparát a v záujme zvyšovania príjmu podporovali rast miest. K oslabeniam ústrednej moci dochádzalo obvykle po vymretí dynastie alebo pri absencii silného legitímneho následníka.

Z monarchie do republiky

Z monarchie do republiky

Publikácia prináša sondy do vývoja spoločnosti na Slovensku v pomerne dlhom období: od konca 19. storočia až po koniec druhej svetovej vojny. Otvára viaceré nové témy a nové pohľady na témy už predtým spracované. Pomerne dlhé časové obdobie, ktoré autori spracovávajú, je potrebné na to, aby sledovali vývoj spoločnosti ako postupný evolučný proces a nie iba v krátkych, dynamických obdobiach tzv. historických míľnikov: revolúcií, prevratov, povstaní. Všetky tieto míľniky sú v historiografii pomerne dobre spracované a stali sa súčasťou slovenského národného „master“ naratívu. Je nepochybné, že tieto udalosti mali pre vývin spoločnosti na Slovensku zásadný význam. Neprejavili sa však okamžite. Napríklad vznik Československej republiky v roku 1918 mal zásadný význam pre doformovanie sa Slovákov ako moderného národa, ale tento proces sa zavŕšil až v 30. rokoch. Podobne prebiehala v slovenských podmienkach aj postupná modernizácia, industrializácia a urbanizácia. V spoločnosti, a nielen v slovenskej, pôsobia spravidla retardačné, konzervatívne sily, ktoré spôsobujú, že aj revolučné udalosti po svojom „výbuchu“ obvykle majú tendenciu po čase vracať spoločnosť spať do starého koryta. Na prechod spoločnosti od totalitných či autoritatívnych režimov k demokracii, ktorý prebiehal v niektorých juhoeurópskych a juhoamerických krajinách, sa v svetovej politológii a historiografii od 60. rokov minulého storočia zaužíval termín „tranzícia“. Tento termín je však možne použiť aj na podobne, postupne prebiehajúce procesy v ďalších krajinách a rôznych historických obdobiach. Takouto tranzíciou prešla aj spoločnosť na Slovensku. Najprv to bola tranzícia z konzervatívnej, iba čiastočne parlamentnej, monarchie do demokratickej republiky a po dvadsiatich rokoch zase z parlamentnej demokracie do totality. Monografia prináša výsledky výskumu k takejto tranzícii spoločnosti na príklade Slovenska od konca 19. storočia po rok 1945.

Obsah

 1. Menocchio
 2. Vesnice
 3. První výslech
 4. „Pomatenec“?
 5. Z Concordie do Portogruara
 6. „Říci hodně proti vrchnosti“
 7. Archaická společnost
 8. „Utiskují chudé“
 9. „Luteráni“ a novokřtenci
 10. Mlynář, malíř , šašek
 11. „Názory ( ... ) vydobyté z vlastní hlavy“
 12. Knihy
 13. Vesničtí čtenáři
 14. Tištěné stránky a „blouznivé názory“
 15. Slepá ulička?
 16. Chrám panen
 17. Pohřeb Panny Marie
 18. Otec Kristův
 19. Den Posledního soudu
 20. Mandeville
 21. Pygmejové a lidojedi
 22. „Přírodní Pán Bůh“
 23. Tři prsteny
 24. Kultura psaná a kultura ústní
 25. Chaos
 26. Dialog
 27. Sýry mytické a sýry skutečné
 28. Monopol poznání
 29. Slova z Fioretta
 30. Funkce metafor
 31. „Pán“, „správce“, „dělníci“
 32. Hypotéza
 33. Náboženství venkova
 34. Duše
 35. „Já nevím“
 36. Dva duchové, sedm duší, čtyři živly
 37. Dráha jedné myšlenky
 38. Rozpory
 39. Ráj
 40. Nový „způsob žití“
 41. „Zabíjet kněze“
 42. „Nový svět“
 43. Konec výslechů
 44. Dopis soudcům
 45. Rétorické figury
 46. První rozsudek
 47. Vězení
 48. Návrat do vesnice
 49. Nová udání
 50. Noční rozhovor s židem
 51. Druhý proces
 52. „Fantazie“
 53. „Marnost a sny“
 54. „Ó veliký, všemohoucí a svatý Bože...“
 55. „Kdybych tak zemřel před patnácti lety“
 56. Druhý rozsudek
 57. Mučení
 58. Scolio
 59. Pellegrino Baroni
 60. Dva mlynáři
 61. Kultura vládnoucí a kultura podrobená
 62. Dopisy z Říma

 

Seznam zkratek 

Poznámky 

Doslov (Carlo Ginzburg) 

Jmenný rejstřík