Od symbolu k slovu
Podoby stredovekej komunik?cie

Hlava?kov? Miriam

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV; VEDA

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

1456

Rok vydania

2016

Hmotnosť

890,00g

Formát

165x245

Väzba

Tvrd? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

9788022415378

Kolekt?v slovensk?ch a ?esk?ch historikov pribli?uje ?itate?om tejto knihy rozmanit? podoby komunik?cie stredovek?ch ?ud?. V ?om sa podobalo a v ?om bolo ?plne odli?n? dorozumievanie ...vtedy a dnes? Ak? inform?cie sa ??rili alebo utajovali, ak? bola ich v?povedn? hodnota a ak? vzdialenosti ?i prek??ky bolo potrebn? prekon?va? pri odovzd?van? posolstva? Nezap?sobili obrazov? symboly, ritu?ly a gest? ove?a ??innej?ie ako hovoren? slovo? Pri h?adan? odpoved? na tieto, ale aj viacer? in? ot?zky autori z?rove? ?itate?ovi pon?kaj? poh?ad na svet, v ktorom ka?dodenn? priebeh ?ivota sprev?dzal zvuk zvonov, naj?alej sa dovidelo z hradnej ?i mestskej ve?e a d?le?it? spr?vy oznamoval hl?snik.

Čítať viac...
27,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Z monarchie do republiky

Z monarchie do republiky

Publik?cia prin??a sondy do v?voja spolo?nosti na Slovensku v pomerne dlhom obdob?: od konca 19. storo?ia a? po koniec druhej svetovej vojny. Otv?ra viacer? nov? t?my a nov? poh?ady na t?my u? predt?m spracovan?. Pomerne dlh? ?asov? obdobie, ktor? autori spracov?vaj?, je potrebn? na to, aby sledovali v?voj spolo?nosti ako postupn? evolu?n? proces a nie iba v kr?tkych, dynamick?ch obdobiach tzv. historick?ch m??nikov: revol?ci?, prevratov, povstan?. V?etky tieto m??niky s? v historiografii pomerne dobre spracovan? a stali sa s??as?ou slovensk?ho n?rodn?ho ?master? narat?vu. Je nepochybn?, ?e tieto udalosti mali pre v?vin spolo?nosti na Slovensku z?sadn? v?znam. Neprejavili sa v?ak okam?ite. Napr?klad vznik ?eskoslovenskej republiky v roku 1918 mal z?sadn? v?znam pre doformovanie sa Slov?kov ako modern?ho n?roda, ale tento proces sa zav??il a? v 30. rokoch. Podobne prebiehala v slovensk?ch podmienkach aj postupn? moderniz?cia, industrializ?cia a urbaniz?cia. V spolo?nosti, a nielen v slovenskej, p?sobia spravidla retarda?n?, konzervat?vne sily, ktor? sp?sobuj?, ?e aj revolu?n? udalosti po svojom ?v?buchu? obvykle maj? tendenciu po ?ase vraca? spolo?nos? spa? do star?ho koryta. Na prechod spolo?nosti od totalitn?ch ?i autoritat?vnych re?imov k demokracii, ktor? prebiehal v niektor?ch juhoeur?pskych a juhoamerick?ch krajin?ch, sa v svetovej politol?gii a historiografii od 60. rokov minul?ho storo?ia zau??val term?n ?tranz?cia?. Tento term?n je v?ak mo?ne pou?i? aj na podobne, postupne prebiehaj?ce procesy v ?al??ch krajin?ch a r?znych historick?ch obdobiach. Takouto tranz?ciou pre?la aj spolo?nos? na Slovensku. Najprv to bola tranz?cia z konzervat?vnej, iba ?iasto?ne parlamentnej, monarchie do demokratickej republiky a po dvadsiatich rokoch zase z parlamentnej demokracie do totality. Monografia prin??a v?sledky v?skumu k takejto tranz?cii spolo?nosti na pr?klade Slovenska od konca 19. storo?ia po rok 1945.

Od den?ra k euru

Od den?ra k euru

V publik?cii sa nach?dza viacero ?t?di? venovan?ch vybran?m t?mam z oblasti hospod?rskych dej?n a ?lohe pe?az? v minulosti Slovenska. V ?asti venovanej star??m dejin?m stredoveku a ran?ho novoveku sa ?itate? dozvie viac o podob?ch ranostredovekej ekonomickej v?meny na strednom Dunaji pred pou??van?m minc?, o den?roch a polden?roch kr??a ?tefana I., ?i don?cii bansk?ho regi?nu a kremnickej mincovej komory kr??ovnej Barbore v r. 1424 ? 1427. Hospod?rsky vzostup ??achtick?ch rodov je prezentovan? na pr?klade rodov Cobor a Szent-Iv?ny, mimo z?ujem nezost?va ani soci?lna oblas? a starostlivos? o odk?zan? osoby, ktor? ilustruje financovanie ?stavnej starostlivosti o osirel? deti v Uhorsku. Druh? ?as? kolekt?vnej monografie sleduje v?voj fenom?nu pe?az? v 19. a 20. storo??, teda v obdob? postupn?ho rozmachu modernej spolo?nosti zalo?enej na trhovej ekonomike s n?stupom novodob?ch monet?rnych, da?ov?ch a mzdov?ch syst?mov, s rozvojom komer?n?ho pe?a?n?ctva a centr?lneho bankovn?ctva, s formovan?m modern?ch centr?lnych, region?lnych a miestnych rozpo?tov. Autori sa postupne venuj? r?znorod?m t?mam, ako diferenci?cii a ?pecializ?cii b?nk v Pre?porku v 60. a 70. rokoch 19. storo?ia, lek?rskym honor?rom na Slovensku v rokoch 1919 ? 1938, podielu Tatra banky na financovan? priemyslu Slovenska 1939 ? 1945 a diskurzu o profesionalizme vo futbale v medzivojnovom ?eskoslovensku s d?razom na Slovensko. Z obdobia 20. storo?ia s? aj pr?spevky o nemeckom dru?stevn?ctve na Slovensku po?as druhej svetovej vojny, financovan? britsk?ch spravodajsk?ch slu?ieb v ?eskoslovensku, ekonomicko-soci?lnom stave Slovenska na konci ?eskoslovensk?ho komunistick?ho re?imu a o ekonomick?ch aspektoch podpory vedy a v?skumu na Slovensku v 80. a 90. rokoch 20. storo?ia.

Od osmi?ky k osmi?ke

Od osmi?ky k osmi?ke

Pri sledovan? kr?tkych a relat?vne pokojn?ch dejinn?ch ?sekov m??u pokusy o uchopenie z?chytn?ch bodov v ich historickom v?voji sp?sobova? ?a?kosti. Napr?klad vznik ?t?tov, revol?cie alebo ?t?tne prevraty zv???a sprev?dza ve?k? budovate?sk? aktivita, prestavba spolo?nosti, obrana nov?ho stavu vo?i cudzine ?i reformy v mnoh?ch oblastiach. Efekt a kontinuitu t?chto javov v?ak preveria a? desa?ro?ia, ?o je pri kr?tkom trvan? t?chto fenom?nov ?asto problematick?. V slovensk?ch dejin?ch je tak?mto pr?kladom dvadsa?ro?ne medzivojnov? obdobie. Dolu je ohrani?en? prevratom roku 1918, rozpadom Rak?sko-Uhorska a vznikom ?eskoslovenskej republiky, jeho horn? medzn?k tvoria z?sadn? ?zemn? rev?zie a straty ?eskoslovenska po Mn?chovskej konferencii a Viedenskej arbitr??i na jese? 1938, po ktor?ch nasledovala zmena ?t?topr?vneho usporiadania ?t?tu po vyhl?sen? auton?mie Slovenska a postupn? odklon spolo?nosti od demokratick?ch z?sad. Obdobie trvania ?eskoslovenskej republiky charakterizovalo ?silie jej predstavite?ov o udr?anie ?t?tu, jeho pevnosti a obh?jenie jeho samotnej existencie vo?i expanz?vnym susedom i nest?lym ve?mociam. Vo vn?tornej politike bolo nevyhnutne zabezpe?i? podmienky na tieto ciele v n?rodnostnej, administrat?vnej, legislat?vnej oblasti a v mnoh?ch in?ch sf?rach. V zaujme naplnenia t?chto z?merov sa podniklo mnoho krokov, ktor? si vy?adovali kompromisy i taktizovanie, pri?om aj tu plat?, ?e efekt a kontinuitu niektor?ch z nich preveria a? desa?ro?ia.

Od auton?mie k vzniku Slovensk?ho ?t?tu

Od auton?mie k vzniku Slovensk?ho ?t?tu

Celkov? ?ivot slovenskej spolo?nosti v minulom storo?? rozhoduj?cim sp?sobom ovplyvnil z?nik Rak?sko-Uhorskej monarchie, ??as? slovenskej politickej reprezent?cie na tvorbe nov?ho ?t?tneho ?tvaru a jej rozhodnutie vst?pi? do spolo?nej ?esko-Slovenskej republiky. Vznikli nov? historick? podmienky na uplatnenie n?rodn?ch, politick?ch, hospod?rskych, soci?lnych a kult?rnych amb?cii ak? v minulosti neboli myslite?n?. Rovnako existovali mantinely vn?tropolitick?ho ale mimoriadne zahrani?nopolitick?ho charakteru, ktor? tento proces ovplyv?ovali, determinovali a obmedzovali. Nebolo podstatn? len to, ?e slovensk? n?rod vstupoval do nov?ho ?t?tneho ?tvaru s historicky podmienen?m spolo?ensk?m hendikepom vypl?vaj?ceho z odli?n?ch podmienok celkov?ho predch?dzaj?ceho spolo?ensko politick?ho v?voja ?esk?ch kraj?n, Slovenska a mimoriadne Podkarpatskej Rusi. Ve?mi r?chlo sa objavili priamo nekompatibiln? predstavy o ?t?topr?vnom postaven? Slovenska v republike a ?al?om budovan? spolo?n?ho ?t?tu. Bolo priam prirodzen?, ?e rast?ce n?rodn? amb?cie slovensk?ho n?roda v podstatnej miere umo?nen? demokratick?mi podmienkami v?voja v novom ?t?te nar??ali na koncep?n? predstavy ?esk?ch el?t jednozna?ne uprednost?uj?cich predov?etk?m snahu vybudova? siln? jednotn? ?t?t. Jeho z?kladom mal by? jednotn? etnicky ?eskoslovensk? n?rod aj vzh?adom k skuto?nosti, ?e v ?t?te existovala siln? etnick? nemeck? komunita. Vybran? publikovan? ?t?die chc? ?iasto?ne prispie? k poznaniu t?chto probl?mov, n?sledkov a d?sledkov pre ?ivot spolo?nosti a jej ?al?ie politick? smerovanie.

Obsah

?vod   Miriam Hlava?kov?

 

Diplomatick? prax

   ,Ibique Legatos Zuentibaldi pacem petentes et fidelitatem promittentes suscepit. Posolstv? v?asn?ho stredoveku ako prostriedok diplomacie  Miroslav Lys?

   Diplomatick? komunik?cia medzi panovn?ckymi dvormi v ?ase vl?dy Mateja Korv?na   Tom?? Homo?a

   Diplomatick? rokovania na za?iatku 16. storo?ia   Eva Frimmov?

 

P?somn? a ?stna komunik?cia 

   Komunik?cia medzi dvorom kr??a a kr??ovnej. (Dvor Barbory Celjskej ? pobo?ka dvora ?igmunda Luxembursk?ho alebo konkuren?n? dvorsk? klika?)   Daniela Dvor?kov?

   Korespondence ni???ch duchovn?ch v katolick?ch ?ech?ch husitsk?ho v?ku   Jan Hrdina

   Pr?buzensk? vz?ahy a komunik?cia medzi ??achtick?mi rodmi v stredoveku   Monika Tih?nyiov?

   Contraria contrariis curantur. Lek?r a pacient v stredoveku  Miriam Hlava?kov?

   ... qui demum ad nos reversi nobis concorditer retulerunt, quod. Nieko?ko pozn?mok o sp?sobe z?skavania inform?ci? v pr?vnych konaniach v 13. a 14. storo??   Peter Labanc

 

Symbolick? komunik?cia 

   Ad certum sonum campanae ordinatum. Zvony, m?sto, komunikace   Tom?? Borovsk?

   Mocn? a biedni v stredovekej Bratislave. Od symbolickej komunik?cie k praxi   ?ofia Lys?

   Kr?l po??dan?. Symbolick? komunikace Zikmunda Korybutovi?e   Martin Nodl

   Sv?tci na ?teku ? kult sv?t?ch a transl?cie ich relikvi? v pan?nskych mest?ch   Juraj Hrica

 

Liter?rna komunik?cia

   Historick? pozadie germ?nskych piesn? a s?g   Peter Bystrick?

   Stredovek? spr?vy o Uhorskej krajine (Karpaty)   Pavol Hud??ek

   Luxusn? predmety ako symbol prest??e v uhorskej literat?re do konca 13. storo?ia   Marek Oravec

 

Vizu?lna a hudobn? komunik?cia

   Monument?lna n?stenn? ma?ba ako prostriedok vizu?lnej komunik?cie neskor?ho stredoveku. Imit?cia v?tvarn?ch druhov a jej d?vody   Du?an Buran

   Stredovek? not?cie z ?zemia Slovenska ako prostriedok komunik?cie   Eva Veselovsk?

   Pe?a? ako prostriedok symbolickej komunik?cie. Predov?etk?m na pr?klade panovn?ckych, cirkevn?ch a mestsk?ch pe?at? v stredovekom Uhorskom kr??ovstve   Miroslav Glejtek

 

Resum? 

Zoznam vybran?ch skratiek 

Pramene a literat?ra 

V?berov? menn? register 

Zoznam autorov 

 

Vizu?lna a hudobn? komunik?cia (Obrazov? pr?loha)