Pôrodné asistentky a ošetrovateľky na Slovensku v rokoch 1918 – 1938

Pôrodné asistentky a ošetrovateľky na Slovensku v rokoch 1918 – 1938
(Sondy do problematiky)

Falisová Anna – Morovicsová Eva

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV; VEDA

Jazyk

slovenčina

Počet strán

462

Rok vydania

2015

Hmotnosť

445,00g

Formát

160x240

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

9788022414685

Monografia približuje začiatky vývoja ošetrovateľského vzdelávania v zahraničí a u nás, pričom podrobne mapuje proces vzniku a utvárania ošetrovateľských škôl na Slovensku, realizáciu rôznych foriem ...odbornej prípravy ošetrovateliek a pôrodných asistentiek. Autorky na základe štúdia archívnych materiálov približujú činnosť pôrodných babíc a ošetrovateliek v ústavnej a ambulantnej starostlivosti, ale aj priamo v teréne. Poukazujú na ich prínos v starostlivosti o zdravie detí a matiek, ale aj ďalších vrstiev obyvateľstva.

Čítať viac...
9,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Panovnícka moc v stredoveku

Panovnícka moc v stredoveku

Usporiadanosť spoločnosti v stredoveku zabezpečoval panovník (vladyka, knieža, kráľ) s pomocou svojich prívržencov, pôvodne družiny bojovníkov, z ktorých sa vyvinula privilegovaná šľachtická vrstva podieľajúca sa na moci. Veľká Morava ešte nebola plne vyvinutým stredovekým štátom, disponovala však už jeho základnými atribútmi. Úplnú monarchickú moc podľa nemeckého vzoru dobudoval s pomocou dôsledne koncipovanej cirkevnej organizácie a kristianizácie zakladateľ Uhorského kráľovstva Štefan I. Peripetie vývoja a praktického uplatňovania panovníckej moci možno sledovať na niekoľkých charakteristických parametroch: vlastníctvo hradov, organizácia armády a kráľovské majetky a príjmy. Od 13. st. sa začal patrimoniálny uhorský štát postupne premieňať na volenú stavovskú monarchiu. Panovník sa rozsiahlymi donáciami a udeľovaním úradov snažil zabezpečiť si podporu veľmožov, ktorí preňho predstavovali čoraz väčšie ohrozenie. Súčasne sa zmenšoval jeho majetok. Schopnosť lavírovania medzi rôznorodými záujmami si vyžadovala talentovanú, charizmatickú a súčasne pragmaticky mysliacu osobnosť. Schopní panovníci dokázali tento vývoj dočasne zvrátiť, hľadali oporu v reprezentantoch z radov nezainteresovaných cudzincov alebo povýšených nižších šľachticov, budovali profesionálny úradnícky aparát a v záujme zvyšovania príjmu podporovali rast miest. K oslabeniam ústrednej moci dochádzalo obvykle po vymretí dynastie alebo pri absencii silného legitímneho následníka.

Z monarchie do republiky

Z monarchie do republiky

Publikácia prináša sondy do vývoja spoločnosti na Slovensku v pomerne dlhom období: od konca 19. storočia až po koniec druhej svetovej vojny. Otvára viaceré nové témy a nové pohľady na témy už predtým spracované. Pomerne dlhé časové obdobie, ktoré autori spracovávajú, je potrebné na to, aby sledovali vývoj spoločnosti ako postupný evolučný proces a nie iba v krátkych, dynamických obdobiach tzv. historických míľnikov: revolúcií, prevratov, povstaní. Všetky tieto míľniky sú v historiografii pomerne dobre spracované a stali sa súčasťou slovenského národného „master“ naratívu. Je nepochybné, že tieto udalosti mali pre vývin spoločnosti na Slovensku zásadný význam. Neprejavili sa však okamžite. Napríklad vznik Československej republiky v roku 1918 mal zásadný význam pre doformovanie sa Slovákov ako moderného národa, ale tento proces sa zavŕšil až v 30. rokoch. Podobne prebiehala v slovenských podmienkach aj postupná modernizácia, industrializácia a urbanizácia. V spoločnosti, a nielen v slovenskej, pôsobia spravidla retardačné, konzervatívne sily, ktoré spôsobujú, že aj revolučné udalosti po svojom „výbuchu“ obvykle majú tendenciu po čase vracať spoločnosť spať do starého koryta. Na prechod spoločnosti od totalitných či autoritatívnych režimov k demokracii, ktorý prebiehal v niektorých juhoeurópskych a juhoamerických krajinách, sa v svetovej politológii a historiografii od 60. rokov minulého storočia zaužíval termín „tranzícia“. Tento termín je však možne použiť aj na podobne, postupne prebiehajúce procesy v ďalších krajinách a rôznych historických obdobiach. Takouto tranzíciou prešla aj spoločnosť na Slovensku. Najprv to bola tranzícia z konzervatívnej, iba čiastočne parlamentnej, monarchie do demokratickej republiky a po dvadsiatich rokoch zase z parlamentnej demokracie do totality. Monografia prináša výsledky výskumu k takejto tranzícii spoločnosti na príklade Slovenska od konca 19. storočia po rok 1945.

Od denára k euru

Od denára k euru

V publikácii sa nachádza viacero štúdií venovaných vybraným témam z oblasti hospodárskych dejín a úlohe peňazí v minulosti Slovenska. V časti venovanej starším dejinám stredoveku a raného novoveku sa čitateľ dozvie viac o podobách ranostredovekej ekonomickej výmeny na strednom Dunaji pred používaním mincí, o denároch a poldenároch kráľa Štefana I., či donácii banského regiónu a kremnickej mincovej komory kráľovnej Barbore v r. 1424 – 1427. Hospodársky vzostup šľachtických rodov je prezentovaný na príklade rodov Cobor a Szent-Ivány, mimo záujem nezostáva ani sociálna oblasť a starostlivosť o odkázané osoby, ktorú ilustruje financovanie ústavnej starostlivosti o osirelé deti v Uhorsku. Druhá časť kolektívnej monografie sleduje vývoj fenoménu peňazí v 19. a 20. storočí, teda v období postupného rozmachu modernej spoločnosti založenej na trhovej ekonomike s nástupom novodobých monetárnych, daňových a mzdových systémov, s rozvojom komerčného peňažníctva a centrálneho bankovníctva, s formovaním moderných centrálnych, regionálnych a miestnych rozpočtov. Autori sa postupne venujú rôznorodým témam, ako diferenciácii a špecializácii bánk v Prešporku v 60. a 70. rokoch 19. storočia, lekárskym honorárom na Slovensku v rokoch 1919 – 1938, podielu Tatra banky na financovaní priemyslu Slovenska 1939 – 1945 a diskurzu o profesionalizme vo futbale v medzivojnovom Československu s dôrazom na Slovensko. Z obdobia 20. storočia sú aj príspevky o nemeckom družstevníctve na Slovensku počas druhej svetovej vojny, financovaní britských spravodajských služieb v Československu, ekonomicko-sociálnom stave Slovenska na konci československého komunistického režimu a o ekonomických aspektoch podpory vedy a výskumu na Slovensku v 80. a 90. rokoch 20. storočia.

Milan Rastislav Štefánik a Maurice Janin

Milan Rastislav Štefánik a Maurice Janin

Milana Rastislava Štefánika pozná na Slovensku každý. Na druhej strane je francúzsky generál Maurice Janin na Slovensku osobou neznámou. Keď sledujeme pozorne Štefánikove životné osudy v čase prvej svetovej vojny, zistíme, že bez poznania, čo všetko tento francúzsky generál znamenal pre Štefánika, pre jeho vojenskú i diplomatickú kariéru, ostáva aj naše poznanie Štefánika neúplné a často aj veľmi nepresné. Štefánik a Janin boli veľmi rozdielni ako ľudia. Štefánik nepokojné klbko nervov, neustále kmitajúci od jednej ťažkej úlohy k druhej. Janin pokojný, o generáciu starší, rozvážny a skôr pomalý. A predsa medzi týmito rozdielnymi mužmi vzniklo blízke a hlboké priateľstvo. Priateľstvo, akých v dejinách veľa nepoznáme. Priateľstvo, ktoré pokračovalo aj po Štefánikovej smrti. Janin, ktorý Štefánika poznal dôverne, bránil jeho pamiatku proti pokusom vykresľovať jeho charakter v negatívnom zmysle a znižovať jeho zásluhy. Mauriceovi Janinovi je slovenská historická veda veľa dlžná. Táto kniha, ktorá prináša okrem úvodnej eseje všetko, čo Janin o Štefánikovi napísal, i dokumenty, ktoré Janin zhromaždil, je pokusom splatiť aspoň čiastočne tento dlh. Nemusíme so všetkým, čo Janin o Štefánikovi i o jeho smrti napísal, súhlasiť. Jeho svedectvo by sme však mali brať vážne. Bol to človek, ktorý Štefánika poznal najlepšie zo všetkých súčasníkov.

Od osmičky k osmičke

Od osmičky k osmičke

Pri sledovaní krátkych a relatívne pokojných dejinných úsekov môžu pokusy o uchopenie záchytných bodov v ich historickom vývoji spôsobovať ťažkosti. Napríklad vznik štátov, revolúcie alebo štátne prevraty zväčša sprevádza veľká budovateľská aktivita, prestavba spoločnosti, obrana nového stavu voči cudzine či reformy v mnohých oblastiach. Efekt a kontinuitu týchto javov však preveria až desaťročia, čo je pri krátkom trvaní týchto fenoménov často problematické. V slovenských dejinách je takýmto príkladom dvadsaťročne medzivojnové obdobie. Dolu je ohraničené prevratom roku 1918, rozpadom Rakúsko-Uhorska a vznikom Československej republiky, jeho horný medzník tvoria zásadné územné revízie a straty Československa po Mníchovskej konferencii a Viedenskej arbitráži na jeseň 1938, po ktorých nasledovala zmena štátoprávneho usporiadania štátu po vyhlásení autonómie Slovenska a postupný odklon spoločnosti od demokratických zásad. Obdobie trvania Československej republiky charakterizovalo úsilie jej predstaviteľov o udržanie štátu, jeho pevnosti a obhájenie jeho samotnej existencie voči expanzívnym susedom i nestálym veľmociam. Vo vnútornej politike bolo nevyhnutne zabezpečiť podmienky na tieto ciele v národnostnej, administratívnej, legislatívnej oblasti a v mnohých iných sférach. V zaujme naplnenia týchto zámerov sa podniklo mnoho krokov, ktoré si vyžadovali kompromisy i taktizovanie, pričom aj tu platí, že efekt a kontinuitu niektorých z nich preveria až desaťročia.

Obsah

Úvod

 

Profesionálna príprava pôrodných babíc pred rokom 1918 

     Začiatky inštitucionálnej prípravy pôrodných babíc

     Vzdelávanie na Bratislavskej škole pre pôrodné asistentky

     Vznik a činnosť ďalších škôl pre pôrodné asistentky

 

Stav profesionálnej prípravy pôrodných babíc po roku 1918 

     Reforma Ministerstva verejného zdravotníctva a telesnej výchovy k vzdelávaniu pôrodných babíc

     Pripomienky k navrhovanej reforme vzdelávania pôrodných babíc na Slovensku

 

Vzdelávanie pôrodných babíc v rokoch 1919 – 1926 

     Činnosť škôl pre pôrodné babice

     Prijímanie žiačok z Čiech do škôl pre pôrodné babice na Slovensku

 

Sociálny status pôrodných babíc 

     Sociálna a ekonomická situácia pôrodných babíc

     Pôsobenie pôrodných babíc v praxi

     Konflikt záujmov v pôrodníckej praxi

 

Reforma vzdelávania pôrodných asistentiek v roku 1928

     Zákon č. 200/1928 o pomocnej pôrodníckej praxi, o vzdelávaní a o výcviku pôrodných asistentiek

     Opakovacie kurzy pre pôrodné asistentky

 

Učebnice a pomôcky pre pôrodné asistentky 

     Prvé učebnice a pomôcky pre pôrodné babice

     Ambrova učebnica pre pôrodné babice

     Učebnice používané v opakovacích kurzoch pre pôrodné asistentky

 

Stavovská organizácia pôrodných asistentiek

     Vznik Ústrednej Jednoty pôrodných asistentiek a jej organizačná štruktúra

     Činnosť Ústrednej Jednoty pôrodných asistentiek

     Časopis Ústrednej Jednoty pôrodných asistentiek

     Združenie pôrodných asistentiek, ošetrovateliek a ošetrovateľov na Slovensku a Podkarpatskej Rusi v Bratislave

 

Začiatky profesionalizácie ošetrovateliek 

     Úloha Florence Nightingaleovej v profesionalizácii ošetrovateľstva

     Vznik českej a nemeckej ošetrovateľskej školy v Prahe

 

Stav ošetrovateľského personálu na Slovensku 

Základný výskum ošetrovateľského personálu realizovaný MVZTV – snaha o úpravu pomerov ošetrovateľského personálu

Ošetrovateľský personál – štatistické dáta MVZTV z roku 1922

 

Príprava ošetrovateľského personálu na Slovensku 

     Založenie Ústavu Milana Rastislava Štefánika v Martine

          Škola pre sociálno-zdravotnú starostlivosť

          Škola pre civilné ošetrovateľky

     Ošetrovateľská škola Kongregácie sestier sv. Kríža v Bratislave

     Ošetrovateľská škola Kongregácie milosrdných sestier sv. Vincenta v Košiciach

     Činnosť ošetrovateľských škôl

 

Ďalšie formy odbornej prípravy ošetrovateliek 

     Kurzy organizované Kongregáciou milosrdných sestier sv. Vincenta v Nitre

     Kurzy zamerané na prípravu personálu pre ošetrovanie psychiatrických pacientov

     Kurzy organizované ČSČK pre domáce ošetrovanie a dobrovoľnú službu v rodinách

     Príprava dobrovoľných sestier pre zvláštnu službu

     Námietky proti krátkodobým kurzom

 

Odborná činnosť ošetrovateliek 

     Pôsobnosť ošetrovateliek a sociálno-zdravotných sestier

     Praktická činnosť diplomovaných ošetrovateliek v poradenskej starostlivosti

     Zdravotná a ošetrovateľská služba v rodinách

     Zdravotno-osvetová činnosť sestier

     Konkrétne príklady pôsobnosti ošetrovateliek (sestier) v praxi

 

Stavovská organizácia diplomovaných sestier 

     Vznik Spolku diplomovaných sestier v ČSR

     Zjazdy Spolku diplomovaných sestier

     Aktivity Spolku diplomovaných sestier

 

Záver 

Pramene a literatúra 

Príloha