P?rodn? asistentky a o?etrovate?ky na Slovensku v rokoch 1918 ? 1938

P?rodn? asistentky a o?etrovate?ky na Slovensku v rokoch 1918 ? 1938
(Sondy do problematiky)

Falisov? Anna ? Morovicsov? Eva

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV; VEDA

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

462

Rok vydania

2015

Hmotnosť

445,00g

Formát

160x240

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

9788022414685

Monografia pribli?uje za?iatky v?voja o?etrovate?sk?ho vzdel?vania v zahrani?? a u n?s, pri?om podrobne mapuje proces vzniku a utv?rania o?etrovate?sk?ch ?k?l na Slovensku, realiz?ciu r?znych foriem ...odbornej pr?pravy o?etrovateliek a p?rodn?ch asistentiek. Autorky na z?klade ?t?dia arch?vnych materi?lov pribli?uj? ?innos? p?rodn?ch bab?c a o?etrovateliek v ?stavnej a ambulantnej starostlivosti, ale aj priamo v ter?ne. Poukazuj? na ich pr?nos v starostlivosti o zdravie det? a matiek, ale aj ?al??ch vrstiev obyvate?stva.

Čítať viac...
9,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Z monarchie do republiky

Z monarchie do republiky

Publik?cia prin??a sondy do v?voja spolo?nosti na Slovensku v pomerne dlhom obdob?: od konca 19. storo?ia a? po koniec druhej svetovej vojny. Otv?ra viacer? nov? t?my a nov? poh?ady na t?my u? predt?m spracovan?. Pomerne dlh? ?asov? obdobie, ktor? autori spracov?vaj?, je potrebn? na to, aby sledovali v?voj spolo?nosti ako postupn? evolu?n? proces a nie iba v kr?tkych, dynamick?ch obdobiach tzv. historick?ch m??nikov: revol?ci?, prevratov, povstan?. V?etky tieto m??niky s? v historiografii pomerne dobre spracovan? a stali sa s??as?ou slovensk?ho n?rodn?ho ?master? narat?vu. Je nepochybn?, ?e tieto udalosti mali pre v?vin spolo?nosti na Slovensku z?sadn? v?znam. Neprejavili sa v?ak okam?ite. Napr?klad vznik ?eskoslovenskej republiky v roku 1918 mal z?sadn? v?znam pre doformovanie sa Slov?kov ako modern?ho n?roda, ale tento proces sa zav??il a? v 30. rokoch. Podobne prebiehala v slovensk?ch podmienkach aj postupn? moderniz?cia, industrializ?cia a urbaniz?cia. V spolo?nosti, a nielen v slovenskej, p?sobia spravidla retarda?n?, konzervat?vne sily, ktor? sp?sobuj?, ?e aj revolu?n? udalosti po svojom ?v?buchu? obvykle maj? tendenciu po ?ase vraca? spolo?nos? spa? do star?ho koryta. Na prechod spolo?nosti od totalitn?ch ?i autoritat?vnych re?imov k demokracii, ktor? prebiehal v niektor?ch juhoeur?pskych a juhoamerick?ch krajin?ch, sa v svetovej politol?gii a historiografii od 60. rokov minul?ho storo?ia zau??val term?n ?tranz?cia?. Tento term?n je v?ak mo?ne pou?i? aj na podobne, postupne prebiehaj?ce procesy v ?al??ch krajin?ch a r?znych historick?ch obdobiach. Takouto tranz?ciou pre?la aj spolo?nos? na Slovensku. Najprv to bola tranz?cia z konzervat?vnej, iba ?iasto?ne parlamentnej, monarchie do demokratickej republiky a po dvadsiatich rokoch zase z parlamentnej demokracie do totality. Monografia prin??a v?sledky v?skumu k takejto tranz?cii spolo?nosti na pr?klade Slovenska od konca 19. storo?ia po rok 1945.

Od den?ra k euru

Od den?ra k euru

V publik?cii sa nach?dza viacero ?t?di? venovan?ch vybran?m t?mam z oblasti hospod?rskych dej?n a ?lohe pe?az? v minulosti Slovenska. V ?asti venovanej star??m dejin?m stredoveku a ran?ho novoveku sa ?itate? dozvie viac o podob?ch ranostredovekej ekonomickej v?meny na strednom Dunaji pred pou??van?m minc?, o den?roch a polden?roch kr??a ?tefana I., ?i don?cii bansk?ho regi?nu a kremnickej mincovej komory kr??ovnej Barbore v r. 1424 ? 1427. Hospod?rsky vzostup ??achtick?ch rodov je prezentovan? na pr?klade rodov Cobor a Szent-Iv?ny, mimo z?ujem nezost?va ani soci?lna oblas? a starostlivos? o odk?zan? osoby, ktor? ilustruje financovanie ?stavnej starostlivosti o osirel? deti v Uhorsku. Druh? ?as? kolekt?vnej monografie sleduje v?voj fenom?nu pe?az? v 19. a 20. storo??, teda v obdob? postupn?ho rozmachu modernej spolo?nosti zalo?enej na trhovej ekonomike s n?stupom novodob?ch monet?rnych, da?ov?ch a mzdov?ch syst?mov, s rozvojom komer?n?ho pe?a?n?ctva a centr?lneho bankovn?ctva, s formovan?m modern?ch centr?lnych, region?lnych a miestnych rozpo?tov. Autori sa postupne venuj? r?znorod?m t?mam, ako diferenci?cii a ?pecializ?cii b?nk v Pre?porku v 60. a 70. rokoch 19. storo?ia, lek?rskym honor?rom na Slovensku v rokoch 1919 ? 1938, podielu Tatra banky na financovan? priemyslu Slovenska 1939 ? 1945 a diskurzu o profesionalizme vo futbale v medzivojnovom ?eskoslovensku s d?razom na Slovensko. Z obdobia 20. storo?ia s? aj pr?spevky o nemeckom dru?stevn?ctve na Slovensku po?as druhej svetovej vojny, financovan? britsk?ch spravodajsk?ch slu?ieb v ?eskoslovensku, ekonomicko-soci?lnom stave Slovenska na konci ?eskoslovensk?ho komunistick?ho re?imu a o ekonomick?ch aspektoch podpory vedy a v?skumu na Slovensku v 80. a 90. rokoch 20. storo?ia.

Od osmi?ky k osmi?ke

Od osmi?ky k osmi?ke

Pri sledovan? kr?tkych a relat?vne pokojn?ch dejinn?ch ?sekov m??u pokusy o uchopenie z?chytn?ch bodov v ich historickom v?voji sp?sobova? ?a?kosti. Napr?klad vznik ?t?tov, revol?cie alebo ?t?tne prevraty zv???a sprev?dza ve?k? budovate?sk? aktivita, prestavba spolo?nosti, obrana nov?ho stavu vo?i cudzine ?i reformy v mnoh?ch oblastiach. Efekt a kontinuitu t?chto javov v?ak preveria a? desa?ro?ia, ?o je pri kr?tkom trvan? t?chto fenom?nov ?asto problematick?. V slovensk?ch dejin?ch je tak?mto pr?kladom dvadsa?ro?ne medzivojnov? obdobie. Dolu je ohrani?en? prevratom roku 1918, rozpadom Rak?sko-Uhorska a vznikom ?eskoslovenskej republiky, jeho horn? medzn?k tvoria z?sadn? ?zemn? rev?zie a straty ?eskoslovenska po Mn?chovskej konferencii a Viedenskej arbitr??i na jese? 1938, po ktor?ch nasledovala zmena ?t?topr?vneho usporiadania ?t?tu po vyhl?sen? auton?mie Slovenska a postupn? odklon spolo?nosti od demokratick?ch z?sad. Obdobie trvania ?eskoslovenskej republiky charakterizovalo ?silie jej predstavite?ov o udr?anie ?t?tu, jeho pevnosti a obh?jenie jeho samotnej existencie vo?i expanz?vnym susedom i nest?lym ve?mociam. Vo vn?tornej politike bolo nevyhnutne zabezpe?i? podmienky na tieto ciele v n?rodnostnej, administrat?vnej, legislat?vnej oblasti a v mnoh?ch in?ch sf?rach. V zaujme naplnenia t?chto z?merov sa podniklo mnoho krokov, ktor? si vy?adovali kompromisy i taktizovanie, pri?om aj tu plat?, ?e efekt a kontinuitu niektor?ch z nich preveria a? desa?ro?ia.

Od auton?mie k vzniku Slovensk?ho ?t?tu

Od auton?mie k vzniku Slovensk?ho ?t?tu

Celkov? ?ivot slovenskej spolo?nosti v minulom storo?? rozhoduj?cim sp?sobom ovplyvnil z?nik Rak?sko-Uhorskej monarchie, ??as? slovenskej politickej reprezent?cie na tvorbe nov?ho ?t?tneho ?tvaru a jej rozhodnutie vst?pi? do spolo?nej ?esko-Slovenskej republiky. Vznikli nov? historick? podmienky na uplatnenie n?rodn?ch, politick?ch, hospod?rskych, soci?lnych a kult?rnych amb?cii ak? v minulosti neboli myslite?n?. Rovnako existovali mantinely vn?tropolitick?ho ale mimoriadne zahrani?nopolitick?ho charakteru, ktor? tento proces ovplyv?ovali, determinovali a obmedzovali. Nebolo podstatn? len to, ?e slovensk? n?rod vstupoval do nov?ho ?t?tneho ?tvaru s historicky podmienen?m spolo?ensk?m hendikepom vypl?vaj?ceho z odli?n?ch podmienok celkov?ho predch?dzaj?ceho spolo?ensko politick?ho v?voja ?esk?ch kraj?n, Slovenska a mimoriadne Podkarpatskej Rusi. Ve?mi r?chlo sa objavili priamo nekompatibiln? predstavy o ?t?topr?vnom postaven? Slovenska v republike a ?al?om budovan? spolo?n?ho ?t?tu. Bolo priam prirodzen?, ?e rast?ce n?rodn? amb?cie slovensk?ho n?roda v podstatnej miere umo?nen? demokratick?mi podmienkami v?voja v novom ?t?te nar??ali na koncep?n? predstavy ?esk?ch el?t jednozna?ne uprednost?uj?cich predov?etk?m snahu vybudova? siln? jednotn? ?t?t. Jeho z?kladom mal by? jednotn? etnicky ?eskoslovensk? n?rod aj vzh?adom k skuto?nosti, ?e v ?t?te existovala siln? etnick? nemeck? komunita. Vybran? publikovan? ?t?die chc? ?iasto?ne prispie? k poznaniu t?chto probl?mov, n?sledkov a d?sledkov pre ?ivot spolo?nosti a jej ?al?ie politick? smerovanie.

Obsah

?vod

 

Profesion?lna pr?prava p?rodn?ch bab?c pred rokom 1918 

     Za?iatky in?titucion?lnej pr?pravy p?rodn?ch bab?c

     Vzdel?vanie na Bratislavskej ?kole pre p?rodn? asistentky

     Vznik a ?innos? ?al??ch ?k?l pre p?rodn? asistentky

 

Stav profesion?lnej pr?pravy p?rodn?ch bab?c po roku 1918 

     Reforma Ministerstva verejn?ho zdravotn?ctva a telesnej v?chovy k vzdel?vaniu p?rodn?ch bab?c

     Pripomienky k navrhovanej reforme vzdel?vania p?rodn?ch bab?c na Slovensku

 

Vzdel?vanie p?rodn?ch bab?c v rokoch 1919 ? 1926 

     ?innos? ?k?l pre p?rodn? babice

     Prij?manie ?ia?ok z ?iech do ?k?l pre p?rodn? babice na Slovensku

 

Soci?lny status p?rodn?ch bab?c 

     Soci?lna a ekonomick? situ?cia p?rodn?ch bab?c

     P?sobenie p?rodn?ch bab?c v praxi

     Konflikt z?ujmov v p?rodn?ckej praxi

 

Reforma vzdel?vania p?rodn?ch asistentiek v roku 1928

     Z?kon ?. 200/1928 o pomocnej p?rodn?ckej praxi, o vzdel?van? a o v?cviku p?rodn?ch asistentiek

     Opakovacie kurzy pre p?rodn? asistentky

 

U?ebnice a pom?cky pre p?rodn? asistentky 

     Prv? u?ebnice a pom?cky pre p?rodn? babice

     Ambrova u?ebnica pre p?rodn? babice

     U?ebnice pou??van? v opakovac?ch kurzoch pre p?rodn? asistentky

 

Stavovsk? organiz?cia p?rodn?ch asistentiek

     Vznik ?strednej Jednoty p?rodn?ch asistentiek a jej organiza?n? ?trukt?ra

     ?innos? ?strednej Jednoty p?rodn?ch asistentiek

     ?asopis ?strednej Jednoty p?rodn?ch asistentiek

     Zdru?enie p?rodn?ch asistentiek, o?etrovateliek a o?etrovate?ov na Slovensku a Podkarpatskej Rusi v Bratislave

 

Za?iatky profesionaliz?cie o?etrovateliek 

     ?loha Florence Nightingaleovej v profesionaliz?cii o?etrovate?stva

     Vznik ?eskej a nemeckej o?etrovate?skej ?koly v Prahe

 

Stav o?etrovate?sk?ho person?lu na Slovensku 

Z?kladn? v?skum o?etrovate?sk?ho person?lu realizovan? MVZTV ? snaha o ?pravu pomerov o?etrovate?sk?ho person?lu

O?etrovate?sk? person?l ? ?tatistick? d?ta MVZTV z roku 1922

 

Pr?prava o?etrovate?sk?ho person?lu na Slovensku 

     Zalo?enie ?stavu Milana Rastislava ?tef?nika v Martine

          ?kola pre soci?lno-zdravotn? starostlivos?

          ?kola pre civiln? o?etrovate?ky

     O?etrovate?sk? ?kola Kongreg?cie sestier sv. Kr??a v Bratislave

     O?etrovate?sk? ?kola Kongreg?cie milosrdn?ch sestier sv. Vincenta v Ko?iciach

     ?innos? o?etrovate?sk?ch ?k?l

 

?al?ie formy odbornej pr?pravy o?etrovateliek 

     Kurzy organizovan? Kongreg?ciou milosrdn?ch sestier sv. Vincenta v Nitre

     Kurzy zameran? na pr?pravu person?lu pre o?etrovanie psychiatrick?ch pacientov

     Kurzy organizovan? ?S?K pre dom?ce o?etrovanie a dobrovo?n? slu?bu v rodin?ch

     Pr?prava dobrovo?n?ch sestier pre zvl??tnu slu?bu

     N?mietky proti kr?tkodob?m kurzom

 

Odborn? ?innos? o?etrovateliek 

     P?sobnos? o?etrovateliek a soci?lno-zdravotn?ch sestier

     Praktick? ?innos? diplomovan?ch o?etrovateliek v poradenskej starostlivosti

     Zdravotn? a o?etrovate?sk? slu?ba v rodin?ch

     Zdravotno-osvetov? ?innos? sestier

     Konkr?tne pr?klady p?sobnosti o?etrovateliek (sestier) v praxi

 

Stavovsk? organiz?cia diplomovan?ch sestier 

     Vznik Spolku diplomovan?ch sestier v ?SR

     Zjazdy Spolku diplomovan?ch sestier

     Aktivity Spolku diplomovan?ch sestier

 

Z?ver 

Pramene a literat?ra 

Pr?loha