Analytick? historiografia versus n?rodn? dejiny

Analytick? historiografia versus n?rodn? dejiny
"N?rod" ako soci?lna reprezent?cia

V?r?s, L?szl?

Vydavateľstvo

Pisa Univesity Press

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

234

Rok vydania

2009

Hmotnosť

327,00g

Formát

150x210

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

9788884927415

Cie?om monografie je jednak pouk?za? na ideologick? podmienenos? a pom?lenos? n?rodn?ch historiografi?, jednak navrhn?? opatrenia, ktor? by umo??ovali kritick? reflexiu deformuj?cich vplyvov, ktor? m??u ma? ...na historick? b?danie naivn? koncepcie be?n?ch ?ud?. Nakoniec cie?om tejto knihy je navrhn?? teoretick? pr?stup k analytick?mu ?t?diu fenom?nu utv?rania soci?lnej reality ?n?rodov" v obdob? uplynul?ch dvoch storo??. Autor predklad? alternat?vny pr?stup k ?t?diu minulosti, v ktorom historik neuva?uje o ?n?rode" ako objekt?vnej entite, ale ako o kateg?rii soci?lnej praxe, o pojme a predstave a identifika?nom r?mci, ako o ideovo-kult?rnej a politickej forme organiz?cie spolo?nosti, ktor? sa na r?znych miestach sveta za?ala objavova? v priebehu 19. storo?ia a v 20. storo?? sa v celosvetovom meradle stala de facto jedinou predstavite?nou formou soci?lneho usporiadania ?udsk?ch spolo?nost?.

Čítať viac...
15,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Z monarchie do republiky

Z monarchie do republiky

Publik?cia prin??a sondy do v?voja spolo?nosti na Slovensku v pomerne dlhom obdob?: od konca 19. storo?ia a? po koniec druhej svetovej vojny. Otv?ra viacer? nov? t?my a nov? poh?ady na t?my u? predt?m spracovan?. Pomerne dlh? ?asov? obdobie, ktor? autori spracov?vaj?, je potrebn? na to, aby sledovali v?voj spolo?nosti ako postupn? evolu?n? proces a nie iba v kr?tkych, dynamick?ch obdobiach tzv. historick?ch m??nikov: revol?ci?, prevratov, povstan?. V?etky tieto m??niky s? v historiografii pomerne dobre spracovan? a stali sa s??as?ou slovensk?ho n?rodn?ho ?master? narat?vu. Je nepochybn?, ?e tieto udalosti mali pre v?vin spolo?nosti na Slovensku z?sadn? v?znam. Neprejavili sa v?ak okam?ite. Napr?klad vznik ?eskoslovenskej republiky v roku 1918 mal z?sadn? v?znam pre doformovanie sa Slov?kov ako modern?ho n?roda, ale tento proces sa zav??il a? v 30. rokoch. Podobne prebiehala v slovensk?ch podmienkach aj postupn? moderniz?cia, industrializ?cia a urbaniz?cia. V spolo?nosti, a nielen v slovenskej, p?sobia spravidla retarda?n?, konzervat?vne sily, ktor? sp?sobuj?, ?e aj revolu?n? udalosti po svojom ?v?buchu? obvykle maj? tendenciu po ?ase vraca? spolo?nos? spa? do star?ho koryta. Na prechod spolo?nosti od totalitn?ch ?i autoritat?vnych re?imov k demokracii, ktor? prebiehal v niektor?ch juhoeur?pskych a juhoamerick?ch krajin?ch, sa v svetovej politol?gii a historiografii od 60. rokov minul?ho storo?ia zau??val term?n ?tranz?cia?. Tento term?n je v?ak mo?ne pou?i? aj na podobne, postupne prebiehaj?ce procesy v ?al??ch krajin?ch a r?znych historick?ch obdobiach. Takouto tranz?ciou pre?la aj spolo?nos? na Slovensku. Najprv to bola tranz?cia z konzervat?vnej, iba ?iasto?ne parlamentnej, monarchie do demokratickej republiky a po dvadsiatich rokoch zase z parlamentnej demokracie do totality. Monografia prin??a v?sledky v?skumu k takejto tranz?cii spolo?nosti na pr?klade Slovenska od konca 19. storo?ia po rok 1945.

Od den?ra k euru

Od den?ra k euru

V publik?cii sa nach?dza viacero ?t?di? venovan?ch vybran?m t?mam z oblasti hospod?rskych dej?n a ?lohe pe?az? v minulosti Slovenska. V ?asti venovanej star??m dejin?m stredoveku a ran?ho novoveku sa ?itate? dozvie viac o podob?ch ranostredovekej ekonomickej v?meny na strednom Dunaji pred pou??van?m minc?, o den?roch a polden?roch kr??a ?tefana I., ?i don?cii bansk?ho regi?nu a kremnickej mincovej komory kr??ovnej Barbore v r. 1424 ? 1427. Hospod?rsky vzostup ??achtick?ch rodov je prezentovan? na pr?klade rodov Cobor a Szent-Iv?ny, mimo z?ujem nezost?va ani soci?lna oblas? a starostlivos? o odk?zan? osoby, ktor? ilustruje financovanie ?stavnej starostlivosti o osirel? deti v Uhorsku. Druh? ?as? kolekt?vnej monografie sleduje v?voj fenom?nu pe?az? v 19. a 20. storo??, teda v obdob? postupn?ho rozmachu modernej spolo?nosti zalo?enej na trhovej ekonomike s n?stupom novodob?ch monet?rnych, da?ov?ch a mzdov?ch syst?mov, s rozvojom komer?n?ho pe?a?n?ctva a centr?lneho bankovn?ctva, s formovan?m modern?ch centr?lnych, region?lnych a miestnych rozpo?tov. Autori sa postupne venuj? r?znorod?m t?mam, ako diferenci?cii a ?pecializ?cii b?nk v Pre?porku v 60. a 70. rokoch 19. storo?ia, lek?rskym honor?rom na Slovensku v rokoch 1919 ? 1938, podielu Tatra banky na financovan? priemyslu Slovenska 1939 ? 1945 a diskurzu o profesionalizme vo futbale v medzivojnovom ?eskoslovensku s d?razom na Slovensko. Z obdobia 20. storo?ia s? aj pr?spevky o nemeckom dru?stevn?ctve na Slovensku po?as druhej svetovej vojny, financovan? britsk?ch spravodajsk?ch slu?ieb v ?eskoslovensku, ekonomicko-soci?lnom stave Slovenska na konci ?eskoslovensk?ho komunistick?ho re?imu a o ekonomick?ch aspektoch podpory vedy a v?skumu na Slovensku v 80. a 90. rokoch 20. storo?ia.

Od osmi?ky k osmi?ke

Od osmi?ky k osmi?ke

Pri sledovan? kr?tkych a relat?vne pokojn?ch dejinn?ch ?sekov m??u pokusy o uchopenie z?chytn?ch bodov v ich historickom v?voji sp?sobova? ?a?kosti. Napr?klad vznik ?t?tov, revol?cie alebo ?t?tne prevraty zv???a sprev?dza ve?k? budovate?sk? aktivita, prestavba spolo?nosti, obrana nov?ho stavu vo?i cudzine ?i reformy v mnoh?ch oblastiach. Efekt a kontinuitu t?chto javov v?ak preveria a? desa?ro?ia, ?o je pri kr?tkom trvan? t?chto fenom?nov ?asto problematick?. V slovensk?ch dejin?ch je tak?mto pr?kladom dvadsa?ro?ne medzivojnov? obdobie. Dolu je ohrani?en? prevratom roku 1918, rozpadom Rak?sko-Uhorska a vznikom ?eskoslovenskej republiky, jeho horn? medzn?k tvoria z?sadn? ?zemn? rev?zie a straty ?eskoslovenska po Mn?chovskej konferencii a Viedenskej arbitr??i na jese? 1938, po ktor?ch nasledovala zmena ?t?topr?vneho usporiadania ?t?tu po vyhl?sen? auton?mie Slovenska a postupn? odklon spolo?nosti od demokratick?ch z?sad. Obdobie trvania ?eskoslovenskej republiky charakterizovalo ?silie jej predstavite?ov o udr?anie ?t?tu, jeho pevnosti a obh?jenie jeho samotnej existencie vo?i expanz?vnym susedom i nest?lym ve?mociam. Vo vn?tornej politike bolo nevyhnutne zabezpe?i? podmienky na tieto ciele v n?rodnostnej, administrat?vnej, legislat?vnej oblasti a v mnoh?ch in?ch sf?rach. V zaujme naplnenia t?chto z?merov sa podniklo mnoho krokov, ktor? si vy?adovali kompromisy i taktizovanie, pri?om aj tu plat?, ?e efekt a kontinuitu niektor?ch z nich preveria a? desa?ro?ia.

Od auton?mie k vzniku Slovensk?ho ?t?tu

Od auton?mie k vzniku Slovensk?ho ?t?tu

Celkov? ?ivot slovenskej spolo?nosti v minulom storo?? rozhoduj?cim sp?sobom ovplyvnil z?nik Rak?sko-Uhorskej monarchie, ??as? slovenskej politickej reprezent?cie na tvorbe nov?ho ?t?tneho ?tvaru a jej rozhodnutie vst?pi? do spolo?nej ?esko-Slovenskej republiky. Vznikli nov? historick? podmienky na uplatnenie n?rodn?ch, politick?ch, hospod?rskych, soci?lnych a kult?rnych amb?cii ak? v minulosti neboli myslite?n?. Rovnako existovali mantinely vn?tropolitick?ho ale mimoriadne zahrani?nopolitick?ho charakteru, ktor? tento proces ovplyv?ovali, determinovali a obmedzovali. Nebolo podstatn? len to, ?e slovensk? n?rod vstupoval do nov?ho ?t?tneho ?tvaru s historicky podmienen?m spolo?ensk?m hendikepom vypl?vaj?ceho z odli?n?ch podmienok celkov?ho predch?dzaj?ceho spolo?ensko politick?ho v?voja ?esk?ch kraj?n, Slovenska a mimoriadne Podkarpatskej Rusi. Ve?mi r?chlo sa objavili priamo nekompatibiln? predstavy o ?t?topr?vnom postaven? Slovenska v republike a ?al?om budovan? spolo?n?ho ?t?tu. Bolo priam prirodzen?, ?e rast?ce n?rodn? amb?cie slovensk?ho n?roda v podstatnej miere umo?nen? demokratick?mi podmienkami v?voja v novom ?t?te nar??ali na koncep?n? predstavy ?esk?ch el?t jednozna?ne uprednost?uj?cich predov?etk?m snahu vybudova? siln? jednotn? ?t?t. Jeho z?kladom mal by? jednotn? etnicky ?eskoslovensk? n?rod aj vzh?adom k skuto?nosti, ?e v ?t?te existovala siln? etnick? nemeck? komunita. Vybran? publikovan? ?t?die chc? ?iasto?ne prispie? k poznaniu t?chto probl?mov, n?sledkov a d?sledkov pre ?ivot spolo?nosti a jej ?al?ie politick? smerovanie.

Obsah

Preface   Ann Katherine Isaacs, Gu?mundur H?lfdanarson

The CLIOHRES Network of Excellence 

Po?akovanie 

O autorovi   

 

?vod 

 

Tradi?n? historiografia a jej met?dy p?sania dej?n: Probl?m objektiviz?cie ?n?roda? 

     Leopold von Ranke a tradi?n? historick? met?da 

     ?es? bodov P. Burkeho, kritika tradi?nej historiografie

     Z?ver 

 

Analytick? historiografia a jej met?dy anal?zy. Probl?m esencializmu a zvec?ovania soci?lnych kateg?ri? pri p?san? dej?n 

     Anal?za a analytick? jazyk v historiografii 

     Esencializmus a zvec?ovanie soci?lnych kateg?ri? 

          Esencializmus pod?a K. R. Poppera a esencializmus v spolo?ensk?ch ved?ch 

          Esencializmus a zvec?ovanie ako kognit?vne praktiky 

          Esencializmus a zvec?ovanie soci?lnych kateg?ri? v historiografii

     Z?ver

 

?N?rod? a nacionalizmus 

     Te?rie n?roda a nacionalizmu 

          Primordializmus   

          Perenializmus 

          Etnosymbolizmus 

          Modernizmus 

          E. Gellner: nacionalizmy plodia n?rody a nie naopak 

         E. J. Hobsbawm: vynach?dzanie trad?ci?, vynach?dzanie n?rodov 

          B. Anderson: n?rody ako predstavovan? komunity 

     Te?rie kolekt?vnych a soci?lnych reprezent?ci? 

          Nieko?ko pozn?mok k term?nu reprezent?cia/reprezent?cie 

          Koncept reprezent?ci? vo filozofii 

          Te?ria kolekt?vnych reprezent?ci? ?. Durkheima 

          Te?rie soci?lnych reprezent?ci? S. Moscoviciho a R. Chartiera 

      Zhrnutie: ?n?rod? ako soci?lna reprezent?cia 

 

Slov?ci: ?najvlasteneckej?? Uhri? alebo ?slobodn? n?rod?? Soci?lne reprezent?cie Slov?kov v ma?arskej tla?i v rokoch 1914 ? 1918

     Kateg?rie ??ud?, ?n?rodnos??, ?n?rod? v uhorsko-ma?arsk?ch nacionalistick?ch diskurzoch v druhej polovici 19. storo?ia 

     V znamen? kontinuity: soci?lne reprezent?cie Slov?kov v ma?arskej region?lnej tla?i v  rokoch 1914 ? 1917 

     Radik?lny obrat: soci?lne reprezent?cie Slov?kov v ma?arskej region?lnej tla?i vrokoch 1917 ? 1918 

     Z?ver

 

Notes 

Pramene a literat?ra 

     Pramene a publikovan? pramene 

          Arch?vy, dobov? tla? a diela 

          Publikovan? pramene  

     Literat?ra

Summary