Slovensko v 20. storočí
Na začiatku storočia (1901 - 1914)

Kováč Dušan a kol.

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV; VEDA

Jazyk

slovenčina

Počet strán

292

Rok vydania

2004

Hmotnosť

759,00g

Formát

170x240

Väzba

Tvrdá väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

8022407763

Dvadsiate storočie sa uzavrelo, vstúpilo celým svojím objemom „do dejín". To bol vonkajší podnet pre slovenských historikov, aby sa k procesom, ktoré v tomto storočí ...prebiehali, vrátili, aby sa ich pokúsili zhodnotiť a predložiť čitateľovi fundované odborné dielo. Vznikla myšlienka napísať syntézu slovenských dejín v dvadsiatom storočí v siedmich zväzkoch. Prvý zväzok predkladáme verejnosti.

Čítať viac...
15,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Panovnícka moc v stredoveku

Panovnícka moc v stredoveku

Usporiadanosť spoločnosti v stredoveku zabezpečoval panovník (vladyka, knieža, kráľ) s pomocou svojich prívržencov, pôvodne družiny bojovníkov, z ktorých sa vyvinula privilegovaná šľachtická vrstva podieľajúca sa na moci. Veľká Morava ešte nebola plne vyvinutým stredovekým štátom, disponovala však už jeho základnými atribútmi. Úplnú monarchickú moc podľa nemeckého vzoru dobudoval s pomocou dôsledne koncipovanej cirkevnej organizácie a kristianizácie zakladateľ Uhorského kráľovstva Štefan I. Peripetie vývoja a praktického uplatňovania panovníckej moci možno sledovať na niekoľkých charakteristických parametroch: vlastníctvo hradov, organizácia armády a kráľovské majetky a príjmy. Od 13. st. sa začal patrimoniálny uhorský štát postupne premieňať na volenú stavovskú monarchiu. Panovník sa rozsiahlymi donáciami a udeľovaním úradov snažil zabezpečiť si podporu veľmožov, ktorí preňho predstavovali čoraz väčšie ohrozenie. Súčasne sa zmenšoval jeho majetok. Schopnosť lavírovania medzi rôznorodými záujmami si vyžadovala talentovanú, charizmatickú a súčasne pragmaticky mysliacu osobnosť. Schopní panovníci dokázali tento vývoj dočasne zvrátiť, hľadali oporu v reprezentantoch z radov nezainteresovaných cudzincov alebo povýšených nižších šľachticov, budovali profesionálny úradnícky aparát a v záujme zvyšovania príjmu podporovali rast miest. K oslabeniam ústrednej moci dochádzalo obvykle po vymretí dynastie alebo pri absencii silného legitímneho následníka.

Z monarchie do republiky

Z monarchie do republiky

Publikácia prináša sondy do vývoja spoločnosti na Slovensku v pomerne dlhom období: od konca 19. storočia až po koniec druhej svetovej vojny. Otvára viaceré nové témy a nové pohľady na témy už predtým spracované. Pomerne dlhé časové obdobie, ktoré autori spracovávajú, je potrebné na to, aby sledovali vývoj spoločnosti ako postupný evolučný proces a nie iba v krátkych, dynamických obdobiach tzv. historických míľnikov: revolúcií, prevratov, povstaní. Všetky tieto míľniky sú v historiografii pomerne dobre spracované a stali sa súčasťou slovenského národného „master“ naratívu. Je nepochybné, že tieto udalosti mali pre vývin spoločnosti na Slovensku zásadný význam. Neprejavili sa však okamžite. Napríklad vznik Československej republiky v roku 1918 mal zásadný význam pre doformovanie sa Slovákov ako moderného národa, ale tento proces sa zavŕšil až v 30. rokoch. Podobne prebiehala v slovenských podmienkach aj postupná modernizácia, industrializácia a urbanizácia. V spoločnosti, a nielen v slovenskej, pôsobia spravidla retardačné, konzervatívne sily, ktoré spôsobujú, že aj revolučné udalosti po svojom „výbuchu“ obvykle majú tendenciu po čase vracať spoločnosť spať do starého koryta. Na prechod spoločnosti od totalitných či autoritatívnych režimov k demokracii, ktorý prebiehal v niektorých juhoeurópskych a juhoamerických krajinách, sa v svetovej politológii a historiografii od 60. rokov minulého storočia zaužíval termín „tranzícia“. Tento termín je však možne použiť aj na podobne, postupne prebiehajúce procesy v ďalších krajinách a rôznych historických obdobiach. Takouto tranzíciou prešla aj spoločnosť na Slovensku. Najprv to bola tranzícia z konzervatívnej, iba čiastočne parlamentnej, monarchie do demokratickej republiky a po dvadsiatich rokoch zase z parlamentnej demokracie do totality. Monografia prináša výsledky výskumu k takejto tranzícii spoločnosti na príklade Slovenska od konca 19. storočia po rok 1945.

Obsah

Úvod   Dušan Kováč

 

Rakúsko-Uhorsko a slovenská otázka v medzinárodných vzťahoch   Dušan Kováč

     Medzinárodné postavenie Rakúsko-Uhorska na začiatku storočia

     Dotváranie dohodového bloku a vnútorné problémy Trojspolku

     Anexia Bosny a Hercegoviny

     Permanentný konflikt na európskom kontinente

     Balkánske vojny

 

Spoločnosť   Elena Jakešová

Rakúska a uhorská spoločnosť

     Uhorská spoločnosť

Spoločnosť na Slovensku

     Slovenská spoločnosť

     Spoločenská stratifikácia a sociálno-triedne nerovnosti

     Konfesionálne determinácie

     Urbanizácia

     Rodina

     Vzdelanosť

     Migrácia a vysťahovalectvo

     Slovenská spoločnosť v diaspóre

 

Hospodárstvo   Roman Holec

     Modernizácia a hospodársky vývoj na prahu storočia

     Rakúsko-Uhorsko v medzinárodných hospodárskych vzťahoch

     Slovensko v ekonomike Uhorska

     Štátna hospodárska politika a Slovensko

     Ekonomické aktivity Slovákov a ich politické pozadie

     Človek na pozadí sociálno-ekonomických zmien

     Sociálna politika štátu

 

Kríza liberálneho režimu 1901 – 1904   Milan Podrimavský

     Uhorsko v dualistickej monarchii

     Diferenciácia v slovenskom politickom hnutí

     Obnovenie volebnej aktivity Slovenskej národnej strany

     Uhorský parlamentarizmus a slovenská otázka na uhorskom sneme

     Vláda Istvána Tiszu

     Začiatky formovania agrárneho hnutia

     Regionálne aspekty slovenského politického života

 

Vyvrcholenie politickej krízy. Koaličná vláda 1905 – 1910   Milan Podrimavský

     Pád liberálov. Masové politické hnutie

     Organizácia slovenského ľudového hnutia

     Slovenská otázka a sociálna demokracia

     Voľby do snemu roku 1905 a 1906

     Spolupráca s nemaďarskými národmi Uhorska

     Politika koaličnej vlády

     Vyvrcholenie národnostného útlaku Slovákov

     Neoslavizmus a slovensko-česká spolupráca

     Otázka volebnej reformy

     Narastajúci konflikt koaličnej vlády s Viedňou a jej pád

 

Pred prvou svetovou vojnou   Dušan Kováč

     Nová liberálna éra

     Slovenská otázka za novej liberálnej vlády

     Hľadanie spojencov

     Hľadanie programu. Prehĺbenie diferenciácie

     Pokus o koncentráciu síl roku 1914

 

Ideové smery. Kultúrny a spoločenský život   Elena Mannová

     Ideové smery a politické myslenie na začiatku storočia. Ich odraz v slovenskej spoločnosti   Dušan Kováč

     Veda na Slovensku a prijímanie nových vedeckých teórií   Roman Holec

     Literatúra, divadlo a hudba v profilujúcich sa národných kultúrach

     Architektúra, výtvarné umenie a štýlová pluralita na Slovensku

     Náboženský a cirkevný život v multikonfesionálnom prostredí

     Školy – modernizácia v tieni maďarského nacionalizmu

     Vzrast masovej komunikácie. Periodická tlač a knižný trh

     Spolky a demokratizácia spoločenského života

     Životný štýl medzi tradíciou a modernitou

     Kolektívna identita Slovákov

     Kultúra a multietnickosť Slovenska

 

Výberová bibliografia 

Menný register