Slovensko v 20. storo??
Na za?iatku storo?ia (1901 - 1914)

Kov?? Du?an a kol.

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV; VEDA

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

292

Rok vydania

2004

Hmotnosť

759,00g

Formát

170x240

Väzba

Tvrd? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

8022407763

Dvadsiate storo?ie sa uzavrelo, vst?pilo cel?m svoj?m objemom ?do dej?n". To bol vonkaj?? podnet pre slovensk?ch historikov, aby sa k procesom, ktor? v tomto storo?? ...prebiehali, vr?tili, aby sa ich pok?sili zhodnoti? a predlo?i? ?itate?ovi fundovan? odborn? dielo. Vznikla my?lienka nap?sa? synt?zu slovensk?ch dej?n v dvadsiatom storo?? v siedmich zv?zkoch. Prv? zv?zok predklad?me verejnosti.

Čítať viac...
15,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Z monarchie do republiky

Z monarchie do republiky

Publik?cia prin??a sondy do v?voja spolo?nosti na Slovensku v pomerne dlhom obdob?: od konca 19. storo?ia a? po koniec druhej svetovej vojny. Otv?ra viacer? nov? t?my a nov? poh?ady na t?my u? predt?m spracovan?. Pomerne dlh? ?asov? obdobie, ktor? autori spracov?vaj?, je potrebn? na to, aby sledovali v?voj spolo?nosti ako postupn? evolu?n? proces a nie iba v kr?tkych, dynamick?ch obdobiach tzv. historick?ch m??nikov: revol?ci?, prevratov, povstan?. V?etky tieto m??niky s? v historiografii pomerne dobre spracovan? a stali sa s??as?ou slovensk?ho n?rodn?ho ?master? narat?vu. Je nepochybn?, ?e tieto udalosti mali pre v?vin spolo?nosti na Slovensku z?sadn? v?znam. Neprejavili sa v?ak okam?ite. Napr?klad vznik ?eskoslovenskej republiky v roku 1918 mal z?sadn? v?znam pre doformovanie sa Slov?kov ako modern?ho n?roda, ale tento proces sa zav??il a? v 30. rokoch. Podobne prebiehala v slovensk?ch podmienkach aj postupn? moderniz?cia, industrializ?cia a urbaniz?cia. V spolo?nosti, a nielen v slovenskej, p?sobia spravidla retarda?n?, konzervat?vne sily, ktor? sp?sobuj?, ?e aj revolu?n? udalosti po svojom ?v?buchu? obvykle maj? tendenciu po ?ase vraca? spolo?nos? spa? do star?ho koryta. Na prechod spolo?nosti od totalitn?ch ?i autoritat?vnych re?imov k demokracii, ktor? prebiehal v niektor?ch juhoeur?pskych a juhoamerick?ch krajin?ch, sa v svetovej politol?gii a historiografii od 60. rokov minul?ho storo?ia zau??val term?n ?tranz?cia?. Tento term?n je v?ak mo?ne pou?i? aj na podobne, postupne prebiehaj?ce procesy v ?al??ch krajin?ch a r?znych historick?ch obdobiach. Takouto tranz?ciou pre?la aj spolo?nos? na Slovensku. Najprv to bola tranz?cia z konzervat?vnej, iba ?iasto?ne parlamentnej, monarchie do demokratickej republiky a po dvadsiatich rokoch zase z parlamentnej demokracie do totality. Monografia prin??a v?sledky v?skumu k takejto tranz?cii spolo?nosti na pr?klade Slovenska od konca 19. storo?ia po rok 1945.

Od den?ra k euru

Od den?ra k euru

V publik?cii sa nach?dza viacero ?t?di? venovan?ch vybran?m t?mam z oblasti hospod?rskych dej?n a ?lohe pe?az? v minulosti Slovenska. V ?asti venovanej star??m dejin?m stredoveku a ran?ho novoveku sa ?itate? dozvie viac o podob?ch ranostredovekej ekonomickej v?meny na strednom Dunaji pred pou??van?m minc?, o den?roch a polden?roch kr??a ?tefana I., ?i don?cii bansk?ho regi?nu a kremnickej mincovej komory kr??ovnej Barbore v r. 1424 ? 1427. Hospod?rsky vzostup ??achtick?ch rodov je prezentovan? na pr?klade rodov Cobor a Szent-Iv?ny, mimo z?ujem nezost?va ani soci?lna oblas? a starostlivos? o odk?zan? osoby, ktor? ilustruje financovanie ?stavnej starostlivosti o osirel? deti v Uhorsku. Druh? ?as? kolekt?vnej monografie sleduje v?voj fenom?nu pe?az? v 19. a 20. storo??, teda v obdob? postupn?ho rozmachu modernej spolo?nosti zalo?enej na trhovej ekonomike s n?stupom novodob?ch monet?rnych, da?ov?ch a mzdov?ch syst?mov, s rozvojom komer?n?ho pe?a?n?ctva a centr?lneho bankovn?ctva, s formovan?m modern?ch centr?lnych, region?lnych a miestnych rozpo?tov. Autori sa postupne venuj? r?znorod?m t?mam, ako diferenci?cii a ?pecializ?cii b?nk v Pre?porku v 60. a 70. rokoch 19. storo?ia, lek?rskym honor?rom na Slovensku v rokoch 1919 ? 1938, podielu Tatra banky na financovan? priemyslu Slovenska 1939 ? 1945 a diskurzu o profesionalizme vo futbale v medzivojnovom ?eskoslovensku s d?razom na Slovensko. Z obdobia 20. storo?ia s? aj pr?spevky o nemeckom dru?stevn?ctve na Slovensku po?as druhej svetovej vojny, financovan? britsk?ch spravodajsk?ch slu?ieb v ?eskoslovensku, ekonomicko-soci?lnom stave Slovenska na konci ?eskoslovensk?ho komunistick?ho re?imu a o ekonomick?ch aspektoch podpory vedy a v?skumu na Slovensku v 80. a 90. rokoch 20. storo?ia.

Od osmi?ky k osmi?ke

Od osmi?ky k osmi?ke

Pri sledovan? kr?tkych a relat?vne pokojn?ch dejinn?ch ?sekov m??u pokusy o uchopenie z?chytn?ch bodov v ich historickom v?voji sp?sobova? ?a?kosti. Napr?klad vznik ?t?tov, revol?cie alebo ?t?tne prevraty zv???a sprev?dza ve?k? budovate?sk? aktivita, prestavba spolo?nosti, obrana nov?ho stavu vo?i cudzine ?i reformy v mnoh?ch oblastiach. Efekt a kontinuitu t?chto javov v?ak preveria a? desa?ro?ia, ?o je pri kr?tkom trvan? t?chto fenom?nov ?asto problematick?. V slovensk?ch dejin?ch je tak?mto pr?kladom dvadsa?ro?ne medzivojnov? obdobie. Dolu je ohrani?en? prevratom roku 1918, rozpadom Rak?sko-Uhorska a vznikom ?eskoslovenskej republiky, jeho horn? medzn?k tvoria z?sadn? ?zemn? rev?zie a straty ?eskoslovenska po Mn?chovskej konferencii a Viedenskej arbitr??i na jese? 1938, po ktor?ch nasledovala zmena ?t?topr?vneho usporiadania ?t?tu po vyhl?sen? auton?mie Slovenska a postupn? odklon spolo?nosti od demokratick?ch z?sad. Obdobie trvania ?eskoslovenskej republiky charakterizovalo ?silie jej predstavite?ov o udr?anie ?t?tu, jeho pevnosti a obh?jenie jeho samotnej existencie vo?i expanz?vnym susedom i nest?lym ve?mociam. Vo vn?tornej politike bolo nevyhnutne zabezpe?i? podmienky na tieto ciele v n?rodnostnej, administrat?vnej, legislat?vnej oblasti a v mnoh?ch in?ch sf?rach. V zaujme naplnenia t?chto z?merov sa podniklo mnoho krokov, ktor? si vy?adovali kompromisy i taktizovanie, pri?om aj tu plat?, ?e efekt a kontinuitu niektor?ch z nich preveria a? desa?ro?ia.

Od auton?mie k vzniku Slovensk?ho ?t?tu

Od auton?mie k vzniku Slovensk?ho ?t?tu

Celkov? ?ivot slovenskej spolo?nosti v minulom storo?? rozhoduj?cim sp?sobom ovplyvnil z?nik Rak?sko-Uhorskej monarchie, ??as? slovenskej politickej reprezent?cie na tvorbe nov?ho ?t?tneho ?tvaru a jej rozhodnutie vst?pi? do spolo?nej ?esko-Slovenskej republiky. Vznikli nov? historick? podmienky na uplatnenie n?rodn?ch, politick?ch, hospod?rskych, soci?lnych a kult?rnych amb?cii ak? v minulosti neboli myslite?n?. Rovnako existovali mantinely vn?tropolitick?ho ale mimoriadne zahrani?nopolitick?ho charakteru, ktor? tento proces ovplyv?ovali, determinovali a obmedzovali. Nebolo podstatn? len to, ?e slovensk? n?rod vstupoval do nov?ho ?t?tneho ?tvaru s historicky podmienen?m spolo?ensk?m hendikepom vypl?vaj?ceho z odli?n?ch podmienok celkov?ho predch?dzaj?ceho spolo?ensko politick?ho v?voja ?esk?ch kraj?n, Slovenska a mimoriadne Podkarpatskej Rusi. Ve?mi r?chlo sa objavili priamo nekompatibiln? predstavy o ?t?topr?vnom postaven? Slovenska v republike a ?al?om budovan? spolo?n?ho ?t?tu. Bolo priam prirodzen?, ?e rast?ce n?rodn? amb?cie slovensk?ho n?roda v podstatnej miere umo?nen? demokratick?mi podmienkami v?voja v novom ?t?te nar??ali na koncep?n? predstavy ?esk?ch el?t jednozna?ne uprednost?uj?cich predov?etk?m snahu vybudova? siln? jednotn? ?t?t. Jeho z?kladom mal by? jednotn? etnicky ?eskoslovensk? n?rod aj vzh?adom k skuto?nosti, ?e v ?t?te existovala siln? etnick? nemeck? komunita. Vybran? publikovan? ?t?die chc? ?iasto?ne prispie? k poznaniu t?chto probl?mov, n?sledkov a d?sledkov pre ?ivot spolo?nosti a jej ?al?ie politick? smerovanie.

Obsah

?vod   Du?an Kov??

 

Rak?sko-Uhorsko a slovensk? ot?zka v medzin?rodn?ch vz?ahoch   Du?an Kov??

     Medzin?rodn? postavenie Rak?sko-Uhorska na za?iatku storo?ia

     Dotv?ranie dohodov?ho bloku a vn?torn? probl?my Trojspolku

     Anexia Bosny a Hercegoviny

     Permanentn? konflikt na eur?pskom kontinente

     Balk?nske vojny

 

Spolo?nos?   Elena Jake?ov?

Rak?ska a uhorsk? spolo?nos?

     Uhorsk? spolo?nos?

Spolo?nos? na Slovensku

     Slovensk? spolo?nos?

     Spolo?ensk? stratifik?cia a soci?lno-triedne nerovnosti

     Konfesion?lne determin?cie

     Urbaniz?cia

     Rodina

     Vzdelanos?

     Migr?cia a vys?ahovalectvo

     Slovensk? spolo?nos? v diasp?re

 

Hospod?rstvo   Roman Holec

     Moderniz?cia a hospod?rsky v?voj na prahu storo?ia

     Rak?sko-Uhorsko v medzin?rodn?ch hospod?rskych vz?ahoch

     Slovensko v ekonomike Uhorska

     ?t?tna hospod?rska politika a Slovensko

     Ekonomick? aktivity Slov?kov a ich politick? pozadie

     ?lovek na pozad? soci?lno-ekonomick?ch zmien

     Soci?lna politika ?t?tu

 

Kr?za liber?lneho re?imu 1901 ? 1904   Milan Podrimavsk?

     Uhorsko v dualistickej monarchii

     Diferenci?cia v slovenskom politickom hnut?

     Obnovenie volebnej aktivity Slovenskej n?rodnej strany

     Uhorsk? parlamentarizmus a slovensk? ot?zka na uhorskom sneme

     Vl?da Istv?na Tiszu

     Za?iatky formovania agr?rneho hnutia

     Region?lne aspekty slovensk?ho politick?ho ?ivota

 

Vyvrcholenie politickej kr?zy. Koali?n? vl?da 1905 ? 1910   Milan Podrimavsk?

     P?d liber?lov. Masov? politick? hnutie

     Organiz?cia slovensk?ho ?udov?ho hnutia

     Slovensk? ot?zka a soci?lna demokracia

     Vo?by do snemu roku 1905 a 1906

     Spolupr?ca s nema?arsk?mi n?rodmi Uhorska

     Politika koali?nej vl?dy

     Vyvrcholenie n?rodnostn?ho ?tlaku Slov?kov

     Neoslavizmus a slovensko-?esk? spolupr?ca

     Ot?zka volebnej reformy

     Narastaj?ci konflikt koali?nej vl?dy s Vied?ou a jej p?d

 

Pred prvou svetovou vojnou   Du?an Kov??

     Nov? liber?lna ?ra

     Slovensk? ot?zka za novej liber?lnej vl?dy

     H?adanie spojencov

     H?adanie programu. Preh?benie diferenci?cie

     Pokus o koncentr?ciu s?l roku 1914

 

Ideov? smery. Kult?rny a spolo?ensk? ?ivot   Elena Mannov?

     Ideov? smery a politick? myslenie na za?iatku storo?ia. Ich odraz v slovenskej spolo?nosti   Du?an Kov??

     Veda na Slovensku a prij?manie nov?ch vedeck?ch te?ri?   Roman Holec

     Literat?ra, divadlo a hudba v profiluj?cich sa n?rodn?ch kult?rach

     Architekt?ra, v?tvarn? umenie a ?t?lov? pluralita na Slovensku

     N?bo?ensk? a cirkevn? ?ivot v multikonfesion?lnom prostred?

     ?koly ? moderniz?cia v tieni ma?arsk?ho nacionalizmu

     Vzrast masovej komunik?cie. Periodick? tla? a kni?n? trh

     Spolky a demokratiz?cia spolo?ensk?ho ?ivota

     ?ivotn? ?t?l medzi trad?ciou a modernitou

     Kolekt?vna identita Slov?kov

     Kult?ra a multietnickos? Slovenska

 

V?berov? bibliografia 

Menn? register