Pod z?stavou Kurucov

Pod z?stavou Kurucov
Protihabsbursk? povstania v Uhorsku v r. 1670 ? 1711

K?nya Peter

Vydavateľstvo

Vydavate?stvo Pre?ovskej univerzity

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

576

Rok vydania

2015

Hmotnosť

981,00g

Formát

165x235

Väzba

Tvrd? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

9788055516653

V priebehu viac ako poldruha storo?ia priniesla historick? veda ?irok? spektrum n?zorov na protihabsbursk? povstania a ?asto protichodn? hodnotenia ich jednotliv?ch udalost?, v z?vislosti nielen ...od obdobia a miesta ich vzniku, ale i n?rodnost?, konfesie ?i politick?ch postojov historikov, a to aj vn?tri n?rodn?ch historiografi?. Kniha m? preto nielen amb?ciu poda? preh?ad gen?zy ich najd?le?itej??ch udalost? a procesov, ich pr??in, priebehu a d?sledkov v kontexte vn?tropolitick?ho v?vinu krajiny i medzin?rodn?ch podmienok. Sna?? sa ich hodnoti? objekt?vne, bez predpojatosti a predsudkov, bez nekritick?ho vyzdvihovania ?i zatracovania ich vodcov, v dobovom historickom kontexte. Kniha je ur?en? predov?etk?m ?tudentom slovensk?ch univerz?t odboru hist?ria, arch?vnictvo a u?ite?stvo dejepisu, ako doplnkov? ?tudijn? literat?ra pre predmety slovensk? dejiny ran?ho novoveku a in? povinne volite?n? a v?berov? predmety. Popri ?tudentoch m? amb?ciu oslovi? aj u?ite?ov dejepisu na z?kladn?ch a stredn?ch ?kol?ch a v?etk?ch milovn?kov na?ej hist?rie. 576 s. + XVI obr. pr?loha + XVI mapov? pr?loha

Čítať viac...
25,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Z monarchie do republiky

Z monarchie do republiky

Publik?cia prin??a sondy do v?voja spolo?nosti na Slovensku v pomerne dlhom obdob?: od konca 19. storo?ia a? po koniec druhej svetovej vojny. Otv?ra viacer? nov? t?my a nov? poh?ady na t?my u? predt?m spracovan?. Pomerne dlh? ?asov? obdobie, ktor? autori spracov?vaj?, je potrebn? na to, aby sledovali v?voj spolo?nosti ako postupn? evolu?n? proces a nie iba v kr?tkych, dynamick?ch obdobiach tzv. historick?ch m??nikov: revol?ci?, prevratov, povstan?. V?etky tieto m??niky s? v historiografii pomerne dobre spracovan? a stali sa s??as?ou slovensk?ho n?rodn?ho ?master? narat?vu. Je nepochybn?, ?e tieto udalosti mali pre v?vin spolo?nosti na Slovensku z?sadn? v?znam. Neprejavili sa v?ak okam?ite. Napr?klad vznik ?eskoslovenskej republiky v roku 1918 mal z?sadn? v?znam pre doformovanie sa Slov?kov ako modern?ho n?roda, ale tento proces sa zav??il a? v 30. rokoch. Podobne prebiehala v slovensk?ch podmienkach aj postupn? moderniz?cia, industrializ?cia a urbaniz?cia. V spolo?nosti, a nielen v slovenskej, p?sobia spravidla retarda?n?, konzervat?vne sily, ktor? sp?sobuj?, ?e aj revolu?n? udalosti po svojom ?v?buchu? obvykle maj? tendenciu po ?ase vraca? spolo?nos? spa? do star?ho koryta. Na prechod spolo?nosti od totalitn?ch ?i autoritat?vnych re?imov k demokracii, ktor? prebiehal v niektor?ch juhoeur?pskych a juhoamerick?ch krajin?ch, sa v svetovej politol?gii a historiografii od 60. rokov minul?ho storo?ia zau??val term?n ?tranz?cia?. Tento term?n je v?ak mo?ne pou?i? aj na podobne, postupne prebiehaj?ce procesy v ?al??ch krajin?ch a r?znych historick?ch obdobiach. Takouto tranz?ciou pre?la aj spolo?nos? na Slovensku. Najprv to bola tranz?cia z konzervat?vnej, iba ?iasto?ne parlamentnej, monarchie do demokratickej republiky a po dvadsiatich rokoch zase z parlamentnej demokracie do totality. Monografia prin??a v?sledky v?skumu k takejto tranz?cii spolo?nosti na pr?klade Slovenska od konca 19. storo?ia po rok 1945.

Od den?ra k euru

Od den?ra k euru

V publik?cii sa nach?dza viacero ?t?di? venovan?ch vybran?m t?mam z oblasti hospod?rskych dej?n a ?lohe pe?az? v minulosti Slovenska. V ?asti venovanej star??m dejin?m stredoveku a ran?ho novoveku sa ?itate? dozvie viac o podob?ch ranostredovekej ekonomickej v?meny na strednom Dunaji pred pou??van?m minc?, o den?roch a polden?roch kr??a ?tefana I., ?i don?cii bansk?ho regi?nu a kremnickej mincovej komory kr??ovnej Barbore v r. 1424 ? 1427. Hospod?rsky vzostup ??achtick?ch rodov je prezentovan? na pr?klade rodov Cobor a Szent-Iv?ny, mimo z?ujem nezost?va ani soci?lna oblas? a starostlivos? o odk?zan? osoby, ktor? ilustruje financovanie ?stavnej starostlivosti o osirel? deti v Uhorsku. Druh? ?as? kolekt?vnej monografie sleduje v?voj fenom?nu pe?az? v 19. a 20. storo??, teda v obdob? postupn?ho rozmachu modernej spolo?nosti zalo?enej na trhovej ekonomike s n?stupom novodob?ch monet?rnych, da?ov?ch a mzdov?ch syst?mov, s rozvojom komer?n?ho pe?a?n?ctva a centr?lneho bankovn?ctva, s formovan?m modern?ch centr?lnych, region?lnych a miestnych rozpo?tov. Autori sa postupne venuj? r?znorod?m t?mam, ako diferenci?cii a ?pecializ?cii b?nk v Pre?porku v 60. a 70. rokoch 19. storo?ia, lek?rskym honor?rom na Slovensku v rokoch 1919 ? 1938, podielu Tatra banky na financovan? priemyslu Slovenska 1939 ? 1945 a diskurzu o profesionalizme vo futbale v medzivojnovom ?eskoslovensku s d?razom na Slovensko. Z obdobia 20. storo?ia s? aj pr?spevky o nemeckom dru?stevn?ctve na Slovensku po?as druhej svetovej vojny, financovan? britsk?ch spravodajsk?ch slu?ieb v ?eskoslovensku, ekonomicko-soci?lnom stave Slovenska na konci ?eskoslovensk?ho komunistick?ho re?imu a o ekonomick?ch aspektoch podpory vedy a v?skumu na Slovensku v 80. a 90. rokoch 20. storo?ia.

Od osmi?ky k osmi?ke

Od osmi?ky k osmi?ke

Pri sledovan? kr?tkych a relat?vne pokojn?ch dejinn?ch ?sekov m??u pokusy o uchopenie z?chytn?ch bodov v ich historickom v?voji sp?sobova? ?a?kosti. Napr?klad vznik ?t?tov, revol?cie alebo ?t?tne prevraty zv???a sprev?dza ve?k? budovate?sk? aktivita, prestavba spolo?nosti, obrana nov?ho stavu vo?i cudzine ?i reformy v mnoh?ch oblastiach. Efekt a kontinuitu t?chto javov v?ak preveria a? desa?ro?ia, ?o je pri kr?tkom trvan? t?chto fenom?nov ?asto problematick?. V slovensk?ch dejin?ch je tak?mto pr?kladom dvadsa?ro?ne medzivojnov? obdobie. Dolu je ohrani?en? prevratom roku 1918, rozpadom Rak?sko-Uhorska a vznikom ?eskoslovenskej republiky, jeho horn? medzn?k tvoria z?sadn? ?zemn? rev?zie a straty ?eskoslovenska po Mn?chovskej konferencii a Viedenskej arbitr??i na jese? 1938, po ktor?ch nasledovala zmena ?t?topr?vneho usporiadania ?t?tu po vyhl?sen? auton?mie Slovenska a postupn? odklon spolo?nosti od demokratick?ch z?sad. Obdobie trvania ?eskoslovenskej republiky charakterizovalo ?silie jej predstavite?ov o udr?anie ?t?tu, jeho pevnosti a obh?jenie jeho samotnej existencie vo?i expanz?vnym susedom i nest?lym ve?mociam. Vo vn?tornej politike bolo nevyhnutne zabezpe?i? podmienky na tieto ciele v n?rodnostnej, administrat?vnej, legislat?vnej oblasti a v mnoh?ch in?ch sf?rach. V zaujme naplnenia t?chto z?merov sa podniklo mnoho krokov, ktor? si vy?adovali kompromisy i taktizovanie, pri?om aj tu plat?, ?e efekt a kontinuitu niektor?ch z nich preveria a? desa?ro?ia.

Od auton?mie k vzniku Slovensk?ho ?t?tu

Od auton?mie k vzniku Slovensk?ho ?t?tu

Celkov? ?ivot slovenskej spolo?nosti v minulom storo?? rozhoduj?cim sp?sobom ovplyvnil z?nik Rak?sko-Uhorskej monarchie, ??as? slovenskej politickej reprezent?cie na tvorbe nov?ho ?t?tneho ?tvaru a jej rozhodnutie vst?pi? do spolo?nej ?esko-Slovenskej republiky. Vznikli nov? historick? podmienky na uplatnenie n?rodn?ch, politick?ch, hospod?rskych, soci?lnych a kult?rnych amb?cii ak? v minulosti neboli myslite?n?. Rovnako existovali mantinely vn?tropolitick?ho ale mimoriadne zahrani?nopolitick?ho charakteru, ktor? tento proces ovplyv?ovali, determinovali a obmedzovali. Nebolo podstatn? len to, ?e slovensk? n?rod vstupoval do nov?ho ?t?tneho ?tvaru s historicky podmienen?m spolo?ensk?m hendikepom vypl?vaj?ceho z odli?n?ch podmienok celkov?ho predch?dzaj?ceho spolo?ensko politick?ho v?voja ?esk?ch kraj?n, Slovenska a mimoriadne Podkarpatskej Rusi. Ve?mi r?chlo sa objavili priamo nekompatibiln? predstavy o ?t?topr?vnom postaven? Slovenska v republike a ?al?om budovan? spolo?n?ho ?t?tu. Bolo priam prirodzen?, ?e rast?ce n?rodn? amb?cie slovensk?ho n?roda v podstatnej miere umo?nen? demokratick?mi podmienkami v?voja v novom ?t?te nar??ali na koncep?n? predstavy ?esk?ch el?t jednozna?ne uprednost?uj?cich predov?etk?m snahu vybudova? siln? jednotn? ?t?t. Jeho z?kladom mal by? jednotn? etnicky ?eskoslovensk? n?rod aj vzh?adom k skuto?nosti, ?e v ?t?te existovala siln? etnick? nemeck? komunita. Vybran? publikovan? ?t?die chc? ?iasto?ne prispie? k poznaniu t?chto probl?mov, n?sledkov a d?sledkov pre ?ivot spolo?nosti a jej ?al?ie politick? smerovanie.

Obsah

?vod

 

Trad?cia, veda, m?ty a predsudky

Protihabsbursk? povstania v rokoch 1670 ? 1711 1670- 1711v historiografii

 

Cestou odboja

Protihabsbursk? povstania a vn?tropolitick? v?vin v Uhorsku v prvej polovici 17. storo?ia 

 

     Prv? ozbrojen? konflikt s panovn?kom

     Povstanie ?tefana Bocskaia 

 

     Rovnov?ha s?l v kr??ovstve a zlat? vek knie?atstva 

     Uhorsko po viedenskom mieri a rozkvet Sedmohradska

 

     Nov? protihabsbursk? povstania ako s??as? eur?pskeho konfliktu

     Uhorsk? politika v prvej polovici 17. storo?ia, povstania Gabriela Bethlena a Juraja R?kocziho

 

     Kr??ovstvo na prahu novej tureckej vojny a sedmohradsk? katastrofa

     Uhorsko a Sedmohradsko v polovici storo?ia

 

Sprisahanie mocn?ch a ?udov? revolta

Wessel?nyiho sprisahanie a kuruck? hnutie

 

     Posledn? n?por Osmanov a Uhorska. Politika na r?zcest?

     Vojna s Osmanskou r??ou a postoj uhorsk?ch stavov

 

    Palat?n s magn?tmi proti panovn?kovi

     Wessel?nyiho sprisahanie a jeho d?sledky

 

     Prv? kuruck? povstanie

     ??udov?? kuruck? hnutie roku 1672 

 

Cestou absolutizmu

Vl?da Leopolda I. v Uhorsku v 70. rokoch 17. storo?ia

 

    N?stup absolutizmu

    Habsbursk? politika v Uhorskom kr??ovstve v 70. rokoch

 

     Kolekt?vna vina a procesy s duchovn?mi

     Pre?porsk? s?dy a uhorsk? galejn?ci

 

    Upevnenie absolutizmu a vn?torn? vojna

     Uhorsk? kr??ovstvo v 70. rokoch 17. storo?ia

 

Odboj kuruck?ho kr??a

Povstanie Imricha Th?k?lyho

 

     ?spe?n? v?prava ke?marsk?ho magn?ta

     Th?k?ly na ?ele kurucov a za?iatok povstania

 

     Nov? postup kurucov a krach absolutizmu

     ?al?ie ?spechy Th?k?lyho a ?opronsk? snem

 

      Na nespr?vnej strane

     V spojenectve s Osmanmi

 

     Orta Mad?ar

     Th?k?lyho ?Hornouhorsk? knie?atstvo?

 

     Kom?ta v tieni polmesiaca

     Rozmach a koniec povstania

 

    Po por??ke povstania

     ?al?ie osudy Th?k?lyho kurucov

 

N?vrat absolutizmu a s?mrak polmesiaca

Oslobodzovacia vojna a habsbursk? politika na sklonku storo?ia

 

     Koniec osmansk?ho panstva v Uhorsku

     Druh? p?tn?s?ro?n? vojna (1683 ? 1699)

 

     ?Katovsk? le?enie pre?ovsk??

     Pre?ovsk? krvav? s?d ? trest i v?straha

 

     Osloboden? ?i dobyt? Slovensko

     Obnova absolutizmu a rekatoliz?cie

 

     Kuruci op?? na javisku dej?n

     Povstanie v tokajskom podhor? roku 1697

 

Cum deo pro patria et libertate!

Povstanie Franti?ka II. R?k?cziho

 

     Z najbohat?ieho magn?ta na ?elo vzb?ren?ch poddan?ch

     Franti?ek II. R?k?czi a cesta k posledn?mu povstaniu

 

     S bohom za vlas? a slobodu

     Povstanie na vzostupe a jeho ?spechy

 

     Knie?a Uhorska a Sedmohradska

     Prv? kuruck? snem a z?skanie Sedmohradska

 

     Interregnum a ?n?rodn?? absolutizmus

     Kr?za a ?stup povstania

 

     Kuruck? ?t?t a jeho probl?my

     Spr?va, hospod?rstvo a arm?da povstaleck?ho Uhorska

 

     Koniec povstania a kuruck?ch n?dej?

     Satm?rsky mier a ?al?? osud vodcov odboja

 

Z?ver

 

Pramene a literat?ra

Chronologick? preh?ad najv?znamnej??ch udalost? protihabsbursk?ch povstan? v rokoch 1670 ? 1711 

Menn? register

Miestny register