Ideov? prvky n?rodn?ho pr?behu v dlhom 19. storo??

Ideov? prvky n?rodn?ho pr?behu v dlhom 19. storo??

Koh?tov? M?ria - Frimmov? Eva a kol.

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

299

Rok vydania

2014

Hmotnosť

505,00g

Formát

165x245

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

9788089396290

Publik?cia sleduje zdroje, ktor? ovplyv?ovali v?voj n?rodn?ho vedomia Slov?kov od obdobia p?sobenia Cyrila a Metoda na Ve?kej Morave. Rast z?ujmu o minulos? priniesol humanizmus. Uhorsk? ...historici u? v 17. storo?? poznali v?etky z?kladn? pramene, p?pe?sk? listiny, buly, legendy a kroniky k ve?komoravsk?mu obdobiu. Vyzdvihovala sa ?loha Nitry ako s?dla knie?a?a Pribinu, ako miesto vysv?tenia najstar?ieho zn?meho kres?ansk?ho chr?mu u n?s, aj ako centrum ?deln?ho knie?atstva. V?etky tieto prvky nabrali nov? rozmer v priebehu 18. storo?ia, ktor? s?visel s rozvojom slovenskej historiografie. Z?klad vedeck?ho historick?ho b?dania polo?ili pr?slu?n?ci jezuitskej historickej ?koly, ktor? pri tvorbe svojich diel vych?dzali z konkr?tnych historick?ch prame?ov. Boli pr?slu?n?kmi uhorsk?ho politick?ho n?roda, ale boli presved?en?, ?e slovensk?mu n?rodu patr? primeran? miesto medzi n?rodmi Uhorska. Na ich my?lienkach stavali n?rodn? buditelia a ?spe?ne ich rozv?jali. Cyrilo-metodsk? problematika v slovenskej historiografii a literat?re dosiahla svoj rozkvet v 19. storo??.

Čítať viac...
12,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Z monarchie do republiky

Z monarchie do republiky

Publik?cia prin??a sondy do v?voja spolo?nosti na Slovensku v pomerne dlhom obdob?: od konca 19. storo?ia a? po koniec druhej svetovej vojny. Otv?ra viacer? nov? t?my a nov? poh?ady na t?my u? predt?m spracovan?. Pomerne dlh? ?asov? obdobie, ktor? autori spracov?vaj?, je potrebn? na to, aby sledovali v?voj spolo?nosti ako postupn? evolu?n? proces a nie iba v kr?tkych, dynamick?ch obdobiach tzv. historick?ch m??nikov: revol?ci?, prevratov, povstan?. V?etky tieto m??niky s? v historiografii pomerne dobre spracovan? a stali sa s??as?ou slovensk?ho n?rodn?ho ?master? narat?vu. Je nepochybn?, ?e tieto udalosti mali pre v?vin spolo?nosti na Slovensku z?sadn? v?znam. Neprejavili sa v?ak okam?ite. Napr?klad vznik ?eskoslovenskej republiky v roku 1918 mal z?sadn? v?znam pre doformovanie sa Slov?kov ako modern?ho n?roda, ale tento proces sa zav??il a? v 30. rokoch. Podobne prebiehala v slovensk?ch podmienkach aj postupn? moderniz?cia, industrializ?cia a urbaniz?cia. V spolo?nosti, a nielen v slovenskej, p?sobia spravidla retarda?n?, konzervat?vne sily, ktor? sp?sobuj?, ?e aj revolu?n? udalosti po svojom ?v?buchu? obvykle maj? tendenciu po ?ase vraca? spolo?nos? spa? do star?ho koryta. Na prechod spolo?nosti od totalitn?ch ?i autoritat?vnych re?imov k demokracii, ktor? prebiehal v niektor?ch juhoeur?pskych a juhoamerick?ch krajin?ch, sa v svetovej politol?gii a historiografii od 60. rokov minul?ho storo?ia zau??val term?n ?tranz?cia?. Tento term?n je v?ak mo?ne pou?i? aj na podobne, postupne prebiehaj?ce procesy v ?al??ch krajin?ch a r?znych historick?ch obdobiach. Takouto tranz?ciou pre?la aj spolo?nos? na Slovensku. Najprv to bola tranz?cia z konzervat?vnej, iba ?iasto?ne parlamentnej, monarchie do demokratickej republiky a po dvadsiatich rokoch zase z parlamentnej demokracie do totality. Monografia prin??a v?sledky v?skumu k takejto tranz?cii spolo?nosti na pr?klade Slovenska od konca 19. storo?ia po rok 1945.

Od den?ra k euru

Od den?ra k euru

V publik?cii sa nach?dza viacero ?t?di? venovan?ch vybran?m t?mam z oblasti hospod?rskych dej?n a ?lohe pe?az? v minulosti Slovenska. V ?asti venovanej star??m dejin?m stredoveku a ran?ho novoveku sa ?itate? dozvie viac o podob?ch ranostredovekej ekonomickej v?meny na strednom Dunaji pred pou??van?m minc?, o den?roch a polden?roch kr??a ?tefana I., ?i don?cii bansk?ho regi?nu a kremnickej mincovej komory kr??ovnej Barbore v r. 1424 ? 1427. Hospod?rsky vzostup ??achtick?ch rodov je prezentovan? na pr?klade rodov Cobor a Szent-Iv?ny, mimo z?ujem nezost?va ani soci?lna oblas? a starostlivos? o odk?zan? osoby, ktor? ilustruje financovanie ?stavnej starostlivosti o osirel? deti v Uhorsku. Druh? ?as? kolekt?vnej monografie sleduje v?voj fenom?nu pe?az? v 19. a 20. storo??, teda v obdob? postupn?ho rozmachu modernej spolo?nosti zalo?enej na trhovej ekonomike s n?stupom novodob?ch monet?rnych, da?ov?ch a mzdov?ch syst?mov, s rozvojom komer?n?ho pe?a?n?ctva a centr?lneho bankovn?ctva, s formovan?m modern?ch centr?lnych, region?lnych a miestnych rozpo?tov. Autori sa postupne venuj? r?znorod?m t?mam, ako diferenci?cii a ?pecializ?cii b?nk v Pre?porku v 60. a 70. rokoch 19. storo?ia, lek?rskym honor?rom na Slovensku v rokoch 1919 ? 1938, podielu Tatra banky na financovan? priemyslu Slovenska 1939 ? 1945 a diskurzu o profesionalizme vo futbale v medzivojnovom ?eskoslovensku s d?razom na Slovensko. Z obdobia 20. storo?ia s? aj pr?spevky o nemeckom dru?stevn?ctve na Slovensku po?as druhej svetovej vojny, financovan? britsk?ch spravodajsk?ch slu?ieb v ?eskoslovensku, ekonomicko-soci?lnom stave Slovenska na konci ?eskoslovensk?ho komunistick?ho re?imu a o ekonomick?ch aspektoch podpory vedy a v?skumu na Slovensku v 80. a 90. rokoch 20. storo?ia.

Od osmi?ky k osmi?ke

Od osmi?ky k osmi?ke

Pri sledovan? kr?tkych a relat?vne pokojn?ch dejinn?ch ?sekov m??u pokusy o uchopenie z?chytn?ch bodov v ich historickom v?voji sp?sobova? ?a?kosti. Napr?klad vznik ?t?tov, revol?cie alebo ?t?tne prevraty zv???a sprev?dza ve?k? budovate?sk? aktivita, prestavba spolo?nosti, obrana nov?ho stavu vo?i cudzine ?i reformy v mnoh?ch oblastiach. Efekt a kontinuitu t?chto javov v?ak preveria a? desa?ro?ia, ?o je pri kr?tkom trvan? t?chto fenom?nov ?asto problematick?. V slovensk?ch dejin?ch je tak?mto pr?kladom dvadsa?ro?ne medzivojnov? obdobie. Dolu je ohrani?en? prevratom roku 1918, rozpadom Rak?sko-Uhorska a vznikom ?eskoslovenskej republiky, jeho horn? medzn?k tvoria z?sadn? ?zemn? rev?zie a straty ?eskoslovenska po Mn?chovskej konferencii a Viedenskej arbitr??i na jese? 1938, po ktor?ch nasledovala zmena ?t?topr?vneho usporiadania ?t?tu po vyhl?sen? auton?mie Slovenska a postupn? odklon spolo?nosti od demokratick?ch z?sad. Obdobie trvania ?eskoslovenskej republiky charakterizovalo ?silie jej predstavite?ov o udr?anie ?t?tu, jeho pevnosti a obh?jenie jeho samotnej existencie vo?i expanz?vnym susedom i nest?lym ve?mociam. Vo vn?tornej politike bolo nevyhnutne zabezpe?i? podmienky na tieto ciele v n?rodnostnej, administrat?vnej, legislat?vnej oblasti a v mnoh?ch in?ch sf?rach. V zaujme naplnenia t?chto z?merov sa podniklo mnoho krokov, ktor? si vy?adovali kompromisy i taktizovanie, pri?om aj tu plat?, ?e efekt a kontinuitu niektor?ch z nich preveria a? desa?ro?ia.

Od auton?mie k vzniku Slovensk?ho ?t?tu

Od auton?mie k vzniku Slovensk?ho ?t?tu

Celkov? ?ivot slovenskej spolo?nosti v minulom storo?? rozhoduj?cim sp?sobom ovplyvnil z?nik Rak?sko-Uhorskej monarchie, ??as? slovenskej politickej reprezent?cie na tvorbe nov?ho ?t?tneho ?tvaru a jej rozhodnutie vst?pi? do spolo?nej ?esko-Slovenskej republiky. Vznikli nov? historick? podmienky na uplatnenie n?rodn?ch, politick?ch, hospod?rskych, soci?lnych a kult?rnych amb?cii ak? v minulosti neboli myslite?n?. Rovnako existovali mantinely vn?tropolitick?ho ale mimoriadne zahrani?nopolitick?ho charakteru, ktor? tento proces ovplyv?ovali, determinovali a obmedzovali. Nebolo podstatn? len to, ?e slovensk? n?rod vstupoval do nov?ho ?t?tneho ?tvaru s historicky podmienen?m spolo?ensk?m hendikepom vypl?vaj?ceho z odli?n?ch podmienok celkov?ho predch?dzaj?ceho spolo?ensko politick?ho v?voja ?esk?ch kraj?n, Slovenska a mimoriadne Podkarpatskej Rusi. Ve?mi r?chlo sa objavili priamo nekompatibiln? predstavy o ?t?topr?vnom postaven? Slovenska v republike a ?al?om budovan? spolo?n?ho ?t?tu. Bolo priam prirodzen?, ?e rast?ce n?rodn? amb?cie slovensk?ho n?roda v podstatnej miere umo?nen? demokratick?mi podmienkami v?voja v novom ?t?te nar??ali na koncep?n? predstavy ?esk?ch el?t jednozna?ne uprednost?uj?cich predov?etk?m snahu vybudova? siln? jednotn? ?t?t. Jeho z?kladom mal by? jednotn? etnicky ?eskoslovensk? n?rod aj vzh?adom k skuto?nosti, ?e v ?t?te existovala siln? etnick? nemeck? komunita. Vybran? publikovan? ?t?die chc? ?iasto?ne prispie? k poznaniu t?chto probl?mov, n?sledkov a d?sledkov pre ?ivot spolo?nosti a jej ?al?ie politick? smerovanie.

Obsah

?vod

Cyrilo-metodsk? a ve?komoravsk? trad?cia 

     Cyrilo-metodsk? Nitra   Viliam Jud?k

     Nitra a byzantsk? misia   Richard Marsina

     Staroslovansk? trad?cie v diele humanistick?ch autorov  Eva Frimmov?

     Hieronymus Megiserus a jeho kronika. Pr?spevok k cyrilometodskej trad?cii  v 16. a prvej polovici 17. storo?ia   Viliam ?i?aj

     Velehradsk? ot?zka v slovenskej historiografii 18. storo?ia   Martina Pillingov?

     Pr?prava cyrilo-metodsk?ch osl?v biskupom ?tefanom Moyzesom roku 1863   M?ria Koh?tov?

     Cyrilo-metodsk? trad?cia a trnavsk? centrum posledn?ch bernol?kovcov 69 (do konca 19. storo?ia)   Zuzana Lopatkov?

     Cyrilo-metodsk? a ve?komoravsk? tematika v tvorbe n?rodovcov (30. - 60. roky 19. storo?ia)   Daniela Kodajov?

     Slovansk? a cyrilo-metodsk? trad?cia na evanjelickom l?ceu v Banskej ?tiavnici v 19. storo??    Adriana Matejkov?

     Cyrilo-metodsk? t?ma v monografi?ch a periodickej tla?i medzivojnov?ho obdobia   Eva Augustinov?

     Cyrilo-metodsk? trad?cia a slovensk? periodik?: periodik? s menami sv?t?ch Cyrila a Metoda v n?zve   Kamila Firc?kov?

     Slovn? z?soba v obdob? Ve?kej Moravy a jej kontinuita v neskor?om obdob?   Jana Skladan?

     Cirkevnoslovansk? p?somn? a religi?zna trad?cia v prostred? slovensk?ch veriacich byzantsk?ho obradu   Peter Ze?uch

     Ohlas cyrilo-metodskej trad?cie v rumunskej kni?nej kult?re   Eva M?rza - lacob M?rza

 

Nitra a Nitrianske biskupstvo 

     K po?iatkom kni?nej kult?ry v Nitre   J?n Luka?ka

     Diplomatick? produkcia Hodnovern?ho miesta pri Nitrianskej kapitule na konci stredoveku (Prolocollum extraseriale parvum 1483 ? 1509)   Vladim?r R?bik

     Pramene stredovekej hudobnej kult?ry z Nitry  Eva Veselovsk?

     Dejiny Nitrianskeho biskupstva v Belovom diele  Notitia Hungariae Novae historico-geographica   Katar?na R?cov?

     Kult?rne aktivity nitrianskeho biskupa a ostrihomsk?ho arcibiskupa Juraja Selep??niho   Marta ?p?niov? 

     Liter?rna tvorba nitrianskych biskupov   Kl?ra Komorov?

     Nitrianski biskupi 19. storo?ia vo vz?ahu k latinskeja slovenskej spisbe a k vzdel?vaniuAngela ?kovierov? 

     Urb?r panstva Bran? z roku 1671   Kl?ra M?sz?rosov?

     Nitra v cestopisnej literat?re 17. storo?ia   Miroslav Kamenick?

     Hurbanove almanachy Nitra z polovice 19. storo?ia  a ich jedine?n? kontinuita u nitrianskych s??asn?kov   Viliam Jablonick?

 

Summaries

Literat?ra

Menn? register 

Miestny register 

Zoznam autorov