Z vrcholu na okraj

Z vrcholu na okraj
Elity a marginalizovan? skupiny v dejin?ch na?ich miest

Bada Michal a kolekt?v

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV; VEDA

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

432

Rok vydania

2023

Hmotnosť

699,00g

Formát

160x240

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

9788022420471

Publik?cia vo svojich tematick?ch okruhoch poukazuje na jedine?n? charakteristiky a osobitosti mestskej spolo?nosti vr?tane jej mentality, hodn?t a psychol?gie. Ide o sondy do dnes u? ...straten?ho, no atrakt?vneho sveta mestsk?ch el?t a okrajov?ch, ?poklesnut?ch? skup?n obyvate?stva. Autori prin??aj? svoje poh?ady na spomenut? problematiku vo vybran?ch stredoeur?pskych mest?ch v ?asovom rozmedz? od stredoveku po 20. storo?ie. Prv? ?as? je venovan? mestsk?m elit?m, ich vzostupom, p?sobeniu a strat?gi?m ?pre?itia? na popredn?ch prie?kach spolo?enskej hierarchie. ?ivot na opa?nom konci urb?nnej spolo?nosti pribli?uje druh? ?as?. Spozn?vame v nej osudy tzv. ?nepo?estn?ch? jednotlivcov ?i profesi?, ?alej postoj miest k soci?lne slab??m obyvate?om, zlo?inu alebo k r?znym n?bo?ensk?m men?in?m. Na prv? poh?ad by sa mohlo zda?, ?e jedinci na vrchole i na okraji ?ili v mest?ch akoby oddelene. No v skuto?nosti prich?dzali do kontaktu a chtiac-nechtiac boli vo vz?jomnej interakcii. U? samotn? jestvovanie mestskej spolo?nosti a priestoru bolo toti? faktorom, ktor? ich zjednocovalo.

Čítať viac...
11,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Z monarchie do republiky

Z monarchie do republiky

Publik?cia prin??a sondy do v?voja spolo?nosti na Slovensku v pomerne dlhom obdob?: od konca 19. storo?ia a? po koniec druhej svetovej vojny. Otv?ra viacer? nov? t?my a nov? poh?ady na t?my u? predt?m spracovan?. Pomerne dlh? ?asov? obdobie, ktor? autori spracov?vaj?, je potrebn? na to, aby sledovali v?voj spolo?nosti ako postupn? evolu?n? proces a nie iba v kr?tkych, dynamick?ch obdobiach tzv. historick?ch m??nikov: revol?ci?, prevratov, povstan?. V?etky tieto m??niky s? v historiografii pomerne dobre spracovan? a stali sa s??as?ou slovensk?ho n?rodn?ho ?master? narat?vu. Je nepochybn?, ?e tieto udalosti mali pre v?vin spolo?nosti na Slovensku z?sadn? v?znam. Neprejavili sa v?ak okam?ite. Napr?klad vznik ?eskoslovenskej republiky v roku 1918 mal z?sadn? v?znam pre doformovanie sa Slov?kov ako modern?ho n?roda, ale tento proces sa zav??il a? v 30. rokoch. Podobne prebiehala v slovensk?ch podmienkach aj postupn? moderniz?cia, industrializ?cia a urbaniz?cia. V spolo?nosti, a nielen v slovenskej, p?sobia spravidla retarda?n?, konzervat?vne sily, ktor? sp?sobuj?, ?e aj revolu?n? udalosti po svojom ?v?buchu? obvykle maj? tendenciu po ?ase vraca? spolo?nos? spa? do star?ho koryta. Na prechod spolo?nosti od totalitn?ch ?i autoritat?vnych re?imov k demokracii, ktor? prebiehal v niektor?ch juhoeur?pskych a juhoamerick?ch krajin?ch, sa v svetovej politol?gii a historiografii od 60. rokov minul?ho storo?ia zau??val term?n ?tranz?cia?. Tento term?n je v?ak mo?ne pou?i? aj na podobne, postupne prebiehaj?ce procesy v ?al??ch krajin?ch a r?znych historick?ch obdobiach. Takouto tranz?ciou pre?la aj spolo?nos? na Slovensku. Najprv to bola tranz?cia z konzervat?vnej, iba ?iasto?ne parlamentnej, monarchie do demokratickej republiky a po dvadsiatich rokoch zase z parlamentnej demokracie do totality. Monografia prin??a v?sledky v?skumu k takejto tranz?cii spolo?nosti na pr?klade Slovenska od konca 19. storo?ia po rok 1945.

Od den?ra k euru

Od den?ra k euru

V publik?cii sa nach?dza viacero ?t?di? venovan?ch vybran?m t?mam z oblasti hospod?rskych dej?n a ?lohe pe?az? v minulosti Slovenska. V ?asti venovanej star??m dejin?m stredoveku a ran?ho novoveku sa ?itate? dozvie viac o podob?ch ranostredovekej ekonomickej v?meny na strednom Dunaji pred pou??van?m minc?, o den?roch a polden?roch kr??a ?tefana I., ?i don?cii bansk?ho regi?nu a kremnickej mincovej komory kr??ovnej Barbore v r. 1424 ? 1427. Hospod?rsky vzostup ??achtick?ch rodov je prezentovan? na pr?klade rodov Cobor a Szent-Iv?ny, mimo z?ujem nezost?va ani soci?lna oblas? a starostlivos? o odk?zan? osoby, ktor? ilustruje financovanie ?stavnej starostlivosti o osirel? deti v Uhorsku. Druh? ?as? kolekt?vnej monografie sleduje v?voj fenom?nu pe?az? v 19. a 20. storo??, teda v obdob? postupn?ho rozmachu modernej spolo?nosti zalo?enej na trhovej ekonomike s n?stupom novodob?ch monet?rnych, da?ov?ch a mzdov?ch syst?mov, s rozvojom komer?n?ho pe?a?n?ctva a centr?lneho bankovn?ctva, s formovan?m modern?ch centr?lnych, region?lnych a miestnych rozpo?tov. Autori sa postupne venuj? r?znorod?m t?mam, ako diferenci?cii a ?pecializ?cii b?nk v Pre?porku v 60. a 70. rokoch 19. storo?ia, lek?rskym honor?rom na Slovensku v rokoch 1919 ? 1938, podielu Tatra banky na financovan? priemyslu Slovenska 1939 ? 1945 a diskurzu o profesionalizme vo futbale v medzivojnovom ?eskoslovensku s d?razom na Slovensko. Z obdobia 20. storo?ia s? aj pr?spevky o nemeckom dru?stevn?ctve na Slovensku po?as druhej svetovej vojny, financovan? britsk?ch spravodajsk?ch slu?ieb v ?eskoslovensku, ekonomicko-soci?lnom stave Slovenska na konci ?eskoslovensk?ho komunistick?ho re?imu a o ekonomick?ch aspektoch podpory vedy a v?skumu na Slovensku v 80. a 90. rokoch 20. storo?ia.

Od osmi?ky k osmi?ke

Od osmi?ky k osmi?ke

Pri sledovan? kr?tkych a relat?vne pokojn?ch dejinn?ch ?sekov m??u pokusy o uchopenie z?chytn?ch bodov v ich historickom v?voji sp?sobova? ?a?kosti. Napr?klad vznik ?t?tov, revol?cie alebo ?t?tne prevraty zv???a sprev?dza ve?k? budovate?sk? aktivita, prestavba spolo?nosti, obrana nov?ho stavu vo?i cudzine ?i reformy v mnoh?ch oblastiach. Efekt a kontinuitu t?chto javov v?ak preveria a? desa?ro?ia, ?o je pri kr?tkom trvan? t?chto fenom?nov ?asto problematick?. V slovensk?ch dejin?ch je tak?mto pr?kladom dvadsa?ro?ne medzivojnov? obdobie. Dolu je ohrani?en? prevratom roku 1918, rozpadom Rak?sko-Uhorska a vznikom ?eskoslovenskej republiky, jeho horn? medzn?k tvoria z?sadn? ?zemn? rev?zie a straty ?eskoslovenska po Mn?chovskej konferencii a Viedenskej arbitr??i na jese? 1938, po ktor?ch nasledovala zmena ?t?topr?vneho usporiadania ?t?tu po vyhl?sen? auton?mie Slovenska a postupn? odklon spolo?nosti od demokratick?ch z?sad. Obdobie trvania ?eskoslovenskej republiky charakterizovalo ?silie jej predstavite?ov o udr?anie ?t?tu, jeho pevnosti a obh?jenie jeho samotnej existencie vo?i expanz?vnym susedom i nest?lym ve?mociam. Vo vn?tornej politike bolo nevyhnutne zabezpe?i? podmienky na tieto ciele v n?rodnostnej, administrat?vnej, legislat?vnej oblasti a v mnoh?ch in?ch sf?rach. V zaujme naplnenia t?chto z?merov sa podniklo mnoho krokov, ktor? si vy?adovali kompromisy i taktizovanie, pri?om aj tu plat?, ?e efekt a kontinuitu niektor?ch z nich preveria a? desa?ro?ia.

Od auton?mie k vzniku Slovensk?ho ?t?tu

Od auton?mie k vzniku Slovensk?ho ?t?tu

Celkov? ?ivot slovenskej spolo?nosti v minulom storo?? rozhoduj?cim sp?sobom ovplyvnil z?nik Rak?sko-Uhorskej monarchie, ??as? slovenskej politickej reprezent?cie na tvorbe nov?ho ?t?tneho ?tvaru a jej rozhodnutie vst?pi? do spolo?nej ?esko-Slovenskej republiky. Vznikli nov? historick? podmienky na uplatnenie n?rodn?ch, politick?ch, hospod?rskych, soci?lnych a kult?rnych amb?cii ak? v minulosti neboli myslite?n?. Rovnako existovali mantinely vn?tropolitick?ho ale mimoriadne zahrani?nopolitick?ho charakteru, ktor? tento proces ovplyv?ovali, determinovali a obmedzovali. Nebolo podstatn? len to, ?e slovensk? n?rod vstupoval do nov?ho ?t?tneho ?tvaru s historicky podmienen?m spolo?ensk?m hendikepom vypl?vaj?ceho z odli?n?ch podmienok celkov?ho predch?dzaj?ceho spolo?ensko politick?ho v?voja ?esk?ch kraj?n, Slovenska a mimoriadne Podkarpatskej Rusi. Ve?mi r?chlo sa objavili priamo nekompatibiln? predstavy o ?t?topr?vnom postaven? Slovenska v republike a ?al?om budovan? spolo?n?ho ?t?tu. Bolo priam prirodzen?, ?e rast?ce n?rodn? amb?cie slovensk?ho n?roda v podstatnej miere umo?nen? demokratick?mi podmienkami v?voja v novom ?t?te nar??ali na koncep?n? predstavy ?esk?ch el?t jednozna?ne uprednost?uj?cich predov?etk?m snahu vybudova? siln? jednotn? ?t?t. Jeho z?kladom mal by? jednotn? etnicky ?eskoslovensk? n?rod aj vzh?adom k skuto?nosti, ?e v ?t?te existovala siln? etnick? nemeck? komunita. Vybran? publikovan? ?t?die chc? ?iasto?ne prispie? k poznaniu t?chto probl?mov, n?sledkov a d?sledkov pre ?ivot spolo?nosti a jej ?al?ie politick? smerovanie.

Obsah

Predhovor   Michal Bada        

Mestsk? elity 

    Nieko?ko ?vodn?ch pozn?mok ku v?voju mestsk?ch el?t v stredovekom a ranonovekom urb?nnom prostred?   Michal Bada   

     V?znam jednotlivca. Georg Schaffer v silo?iarach moci  Milan Georgievski     

     Juraj Freiseisen ako autorita v spolo?enskom prostred? ranonovovekej Kremnice   Daniel Haas Kiani?ka        

     Funkcia a postavenie mestsk?ho kapit?na v Trnave v prvej polovici 16. storo?ia   Darina Fridrichov?

     Maximili?nova font?na na Hlavnom n?mest? Pre?porka   Zuzana Ludikov?        

     ?ilinsk? richt?r Baltaz?r Ko?ela   Martina Bern?tov?       

     St?et autorit ohro?en?ho m?sta: ?esk? Bud?jovice v polovin? roku 1618   Tom?? Sterneck       

     Mestsk? elity Skalice vo svetle testamentov 17. storo?ia   Richard Dr?ka            

    Holdovac? cesty ?esk?ch panovn?k? do Budy??na v ran?m novov?ku   Mlada Hol?      

     Jakub Seleck? a J?n Fischer, pr?beh kari?r dvoch me??anov Pre?porka   J?n K?kel        

     Radnice jako m?sto konsensu i st?et?v?n? spr?vn?ch el?t. (Na p??kladu ran? novov?k?ho Brna)   Hana Jord?nkov? ? Ludmila Sulitkov?        

     Autority v mestskom s?dnictve na pr?klade Ko??c v 16. a? 18. storo??   Richard Pap??

Marginalizovan? mestsk? skupiny

     Fenom?n stredovek?ch a ranonovovek?ch marginalizovan?ch mestsk?ch skup?n  Michal Bada

     Caritas ako forma me?tianskej prezent?cie. Bansk? Bystrica v 16. storo??   Milan Georgievski

     Novok?tenci v m?stsk?m prost?ed? ran? novov?k?ch ?esk?ch zem?   Andrea ?tep?nkov?          

     Sprenevery a kr?de?e ako pr??iny spolo?ensk?ho ?padku zamestnancov Kremnickej kr??ovskej komory (15. ? polovica 19. storo?ia)   Daniel Haas Kiani?ka        

     Kauza Bej?ek ? Jan?k aneb postrach moravsk?ch jarmark? prizmatem protokol? m?sta Olomouce   Kry?tof Kou?il  

     Pr?beh rodu Piesser ? nobilit?cia majite?a hostinca v uhorskom hlavnom meste  Frederik Federmaye

     Mestsk? kat v Ko?iciach v 16. ? 19. storo??  Richard Pap??       

     Opovrhovan?, nepostradateln? a heroizovan?: mezi katovskou infami? a mydl??ovsk?m m?tem   Tom?? Sterneck          

    ,,...ven z mesta a chot?ra mesk?ho vyveden?...?Trest vyhnanstva v liptovsk?ch mest?ch v 18. storo??   Miroslav Nemec 

     Dervi?i v mest?ch Bosnianskeho ej?letu v jadre aj na okraji spolo?nosti   Andrej Mentel           

     ,,Zl? a mrcha ?udia" na Podpo?an? na sklonku 19. storo?ia, fikcia ?i realita?   J?n Golian          

 

Obrazov? pr?loha

Resum?                                                                                                                                       

Literat?ra                                                                                                                                     

Zoznam autorov