História zadnými dverami 4
Nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín

Michálek Slavomír, ed.

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV; VEDA

Jazyk

slovenčina

Počet strán

575

Rok vydania

2022

Hmotnosť

1 034,00g

Formát

165x240

Väzba

Tvrdá väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

9788022419826

Každý historik prežije veľkú časť života v archíve. Niekedy je jeho práca odmenená hodnotnými dokumentami, inokedy sa musí „prehrýzť“ množstvom balastu. Samozrejme, platí to najmä ...o nedávnych dejinách, pretože k starším dobám minulým je tých prameňov poskromnejšie. Dejiny sú plné paradoxov, prekvapivých zvratov a, našťastie, aj kuriozít a zaujímavostí. Dejiny sú niečo čo sa dá niekedy ťažko pochopiť – neriadia sa logikou, neplynú pokojnými riekami a historici ich „sledujú“ a vysvetľujú často príliš komplikovane. Samozrejme, nikto čitateľov nenúti prijať všetko, čo napíšu.

Čítať viac...
19,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Milan Rastislav Štefánik a Maurice Janin

Milan Rastislav Štefánik a Maurice Janin

Milana Rastislava Štefánika pozná na Slovensku každý. Na druhej strane je francúzsky generál Maurice Janin na Slovensku osobou neznámou. Keď sledujeme pozorne Štefánikove životné osudy v čase prvej svetovej vojny, zistíme, že bez poznania, čo všetko tento francúzsky generál znamenal pre Štefánika, pre jeho vojenskú i diplomatickú kariéru, ostáva aj naše poznanie Štefánika neúplné a často aj veľmi nepresné. Štefánik a Janin boli veľmi rozdielni ako ľudia. Štefánik nepokojné klbko nervov, neustále kmitajúci od jednej ťažkej úlohy k druhej. Janin pokojný, o generáciu starší, rozvážny a skôr pomalý. A predsa medzi týmito rozdielnymi mužmi vzniklo blízke a hlboké priateľstvo. Priateľstvo, akých v dejinách veľa nepoznáme. Priateľstvo, ktoré pokračovalo aj po Štefánikovej smrti. Janin, ktorý Štefánika poznal dôverne, bránil jeho pamiatku proti pokusom vykresľovať jeho charakter v negatívnom zmysle a znižovať jeho zásluhy. Mauriceovi Janinovi je slovenská historická veda veľa dlžná. Táto kniha, ktorá prináša okrem úvodnej eseje všetko, čo Janin o Štefánikovi napísal, i dokumenty, ktoré Janin zhromaždil, je pokusom splatiť aspoň čiastočne tento dlh. Nemusíme so všetkým, čo Janin o Štefánikovi i o jeho smrti napísal, súhlasiť. Jeho svedectvo by sme však mali brať vážne. Bol to človek, ktorý Štefánika poznal najlepšie zo všetkých súčasníkov.

Panovnícka moc v stredoveku

Panovnícka moc v stredoveku

Usporiadanosť spoločnosti v stredoveku zabezpečoval panovník (vladyka, knieža, kráľ) s pomocou svojich prívržencov, pôvodne družiny bojovníkov, z ktorých sa vyvinula privilegovaná šľachtická vrstva podieľajúca sa na moci. Veľká Morava ešte nebola plne vyvinutým stredovekým štátom, disponovala však už jeho základnými atribútmi. Úplnú monarchickú moc podľa nemeckého vzoru dobudoval s pomocou dôsledne koncipovanej cirkevnej organizácie a kristianizácie zakladateľ Uhorského kráľovstva Štefan I. Peripetie vývoja a praktického uplatňovania panovníckej moci možno sledovať na niekoľkých charakteristických parametroch: vlastníctvo hradov, organizácia armády a kráľovské majetky a príjmy. Od 13. st. sa začal patrimoniálny uhorský štát postupne premieňať na volenú stavovskú monarchiu. Panovník sa rozsiahlymi donáciami a udeľovaním úradov snažil zabezpečiť si podporu veľmožov, ktorí preňho predstavovali čoraz väčšie ohrozenie. Súčasne sa zmenšoval jeho majetok. Schopnosť lavírovania medzi rôznorodými záujmami si vyžadovala talentovanú, charizmatickú a súčasne pragmaticky mysliacu osobnosť. Schopní panovníci dokázali tento vývoj dočasne zvrátiť, hľadali oporu v reprezentantoch z radov nezainteresovaných cudzincov alebo povýšených nižších šľachticov, budovali profesionálny úradnícky aparát a v záujme zvyšovania príjmu podporovali rast miest. K oslabeniam ústrednej moci dochádzalo obvykle po vymretí dynastie alebo pri absencii silného legitímneho následníka.

Z monarchie do republiky

Z monarchie do republiky

Publikácia prináša sondy do vývoja spoločnosti na Slovensku v pomerne dlhom období: od konca 19. storočia až po koniec druhej svetovej vojny. Otvára viaceré nové témy a nové pohľady na témy už predtým spracované. Pomerne dlhé časové obdobie, ktoré autori spracovávajú, je potrebné na to, aby sledovali vývoj spoločnosti ako postupný evolučný proces a nie iba v krátkych, dynamických obdobiach tzv. historických míľnikov: revolúcií, prevratov, povstaní. Všetky tieto míľniky sú v historiografii pomerne dobre spracované a stali sa súčasťou slovenského národného „master“ naratívu. Je nepochybné, že tieto udalosti mali pre vývin spoločnosti na Slovensku zásadný význam. Neprejavili sa však okamžite. Napríklad vznik Československej republiky v roku 1918 mal zásadný význam pre doformovanie sa Slovákov ako moderného národa, ale tento proces sa zavŕšil až v 30. rokoch. Podobne prebiehala v slovenských podmienkach aj postupná modernizácia, industrializácia a urbanizácia. V spoločnosti, a nielen v slovenskej, pôsobia spravidla retardačné, konzervatívne sily, ktoré spôsobujú, že aj revolučné udalosti po svojom „výbuchu“ obvykle majú tendenciu po čase vracať spoločnosť spať do starého koryta. Na prechod spoločnosti od totalitných či autoritatívnych režimov k demokracii, ktorý prebiehal v niektorých juhoeurópskych a juhoamerických krajinách, sa v svetovej politológii a historiografii od 60. rokov minulého storočia zaužíval termín „tranzícia“. Tento termín je však možne použiť aj na podobne, postupne prebiehajúce procesy v ďalších krajinách a rôznych historických obdobiach. Takouto tranzíciou prešla aj spoločnosť na Slovensku. Najprv to bola tranzícia z konzervatívnej, iba čiastočne parlamentnej, monarchie do demokratickej republiky a po dvadsiatich rokoch zase z parlamentnej demokracie do totality. Monografia prináša výsledky výskumu k takejto tranzícii spoločnosti na príklade Slovenska od konca 19. storočia po rok 1945.

Od denára k euru

Od denára k euru

V publikácii sa nachádza viacero štúdií venovaných vybraným témam z oblasti hospodárskych dejín a úlohe peňazí v minulosti Slovenska. V časti venovanej starším dejinám stredoveku a raného novoveku sa čitateľ dozvie viac o podobách ranostredovekej ekonomickej výmeny na strednom Dunaji pred používaním mincí, o denároch a poldenároch kráľa Štefana I., či donácii banského regiónu a kremnickej mincovej komory kráľovnej Barbore v r. 1424 – 1427. Hospodársky vzostup šľachtických rodov je prezentovaný na príklade rodov Cobor a Szent-Ivány, mimo záujem nezostáva ani sociálna oblasť a starostlivosť o odkázané osoby, ktorú ilustruje financovanie ústavnej starostlivosti o osirelé deti v Uhorsku. Druhá časť kolektívnej monografie sleduje vývoj fenoménu peňazí v 19. a 20. storočí, teda v období postupného rozmachu modernej spoločnosti založenej na trhovej ekonomike s nástupom novodobých monetárnych, daňových a mzdových systémov, s rozvojom komerčného peňažníctva a centrálneho bankovníctva, s formovaním moderných centrálnych, regionálnych a miestnych rozpočtov. Autori sa postupne venujú rôznorodým témam, ako diferenciácii a špecializácii bánk v Prešporku v 60. a 70. rokoch 19. storočia, lekárskym honorárom na Slovensku v rokoch 1919 – 1938, podielu Tatra banky na financovaní priemyslu Slovenska 1939 – 1945 a diskurzu o profesionalizme vo futbale v medzivojnovom Československu s dôrazom na Slovensko. Z obdobia 20. storočia sú aj príspevky o nemeckom družstevníctve na Slovensku počas druhej svetovej vojny, financovaní britských spravodajských služieb v Československu, ekonomicko-sociálnom stave Slovenska na konci československého komunistického režimu a o ekonomických aspektoch podpory vedy a výskumu na Slovensku v 80. a 90. rokoch 20. storočia.

Od osmičky k osmičke

Od osmičky k osmičke

Pri sledovaní krátkych a relatívne pokojných dejinných úsekov môžu pokusy o uchopenie záchytných bodov v ich historickom vývoji spôsobovať ťažkosti. Napríklad vznik štátov, revolúcie alebo štátne prevraty zväčša sprevádza veľká budovateľská aktivita, prestavba spoločnosti, obrana nového stavu voči cudzine či reformy v mnohých oblastiach. Efekt a kontinuitu týchto javov však preveria až desaťročia, čo je pri krátkom trvaní týchto fenoménov často problematické. V slovenských dejinách je takýmto príkladom dvadsaťročne medzivojnové obdobie. Dolu je ohraničené prevratom roku 1918, rozpadom Rakúsko-Uhorska a vznikom Československej republiky, jeho horný medzník tvoria zásadné územné revízie a straty Československa po Mníchovskej konferencii a Viedenskej arbitráži na jeseň 1938, po ktorých nasledovala zmena štátoprávneho usporiadania štátu po vyhlásení autonómie Slovenska a postupný odklon spoločnosti od demokratických zásad. Obdobie trvania Československej republiky charakterizovalo úsilie jej predstaviteľov o udržanie štátu, jeho pevnosti a obhájenie jeho samotnej existencie voči expanzívnym susedom i nestálym veľmociam. Vo vnútornej politike bolo nevyhnutne zabezpečiť podmienky na tieto ciele v národnostnej, administratívnej, legislatívnej oblasti a v mnohých iných sférach. V zaujme naplnenia týchto zámerov sa podniklo mnoho krokov, ktoré si vyžadovali kompromisy i taktizovanie, pričom aj tu platí, že efekt a kontinuitu niektorých z nich preveria až desaťročia.

Obsah

Úvod

ZOH v Squaw Valley, Harlem Globetrotters a neter prezidenta Novotného   Slavomír Michálek

 

Letopisy, anály 

Spory, lesky, poklesky a škandály, život, zdravie, choroby

Svätci na Kyjevskej Rusi. Obraz bojovníkov Krista v ruských letopisoch   Marek Druga

 

Tajomní nežidia, čo prijali židovskú vieru. Ako sa Chazari dostali k judaizmu?   Dušan Zupka

 

Od dobývania k spravodlivej vojne. Vojna a propaganda v kronikách raného a vrcholného stredoveku   Marek Druga 

 

Uhorské cesty na východ. Vojnové výpravy Arpádovcov na Rusi optikou ruských letopiscov   Marek Druga 

 

Mohol sa Matej Korvín stať rímsko-nemeckým cisárom?   Tomáš Homoľa

 

,,Predo mnou je oheň a za mnou voda". Strastiplná cesta bardejovského vyslanca do Ríma na prelome rokov 1494 a 1495   Miriam Hlavačková

 

(Ne)mravy na kráľovskom dvore. Životný štýl na dvoroch uhorských Jagelovcov   Daniela Dvořáková

 

Poklesky a zločiny mešťanov. Zo súdnych zápisníc našich miest v 16. storočí   Blanka Szeghyová

 

Anarchia medzi pánmi z Michaloviec na panstve Vinné   Tomáš Janura

 

Otrava alebo smrť v dôsledku infekcie? Bianca Cappello a florentskí Mediciovci   Martin Štefánik

 

Theatrum tragicum   Viliam Čičaj

 

Moc a zvádzanie. Výnimočná dvorská kariéra Márie Anny Pálffyovej   Anna Fundárková

 

Život za múrmi špitála. Obyvatelia Széchényi-Kollonichovho špitála v Bratislave v 18. storočí   Ingrid Kušniráková 

 

Naše dlhé 19. storočie

Zo života mužov i žien, korupcia, bankroty i vydierania

Sina - tri generácie obchodníkov, bankárov a mecénov   Peter Šoltés

 

,,Tyranskí manželia", ,,jazyčné manželky" a „hundrajúce svokry". Rodinné konflikty v slovenskej luteránskej komunite v polovici 19. storočia očami farára v Nadlaku   József Demmel

 

Čo ste (ne)vedeli o Štefanovi Baničovi   Michal Ďurčo

 

,,Nariekanie, nadávanie a kliatba". Sanácia Košickej sporiteľne v roku 1907   Štefan Gaučík

 

Olympijský príbeh jedného muža. Zážitky Jiřího Gutha z cesty a Hier III. olympiády v Amerike   Barbora Mlyneková

 

O tom, ako prešibaný učiteľ zo Štrby zapríčinil, že Bencúr Matej z Jasenovej do sveta neodišiel, ale školské dietky múdrosti ľudskej priúčal  Peter Macho

 

Dve veľké vojny a život medzi nimi

Politika, kultúra a ekonomika, diplomacia, osobnosti a nepokojný svet

Na krásnom modrom Dunaji... Rakúska židovská emigrácia do ČSR v medzivojnovom období   Zuzana Poláčková

 

Cesta aristokrata k pravicovému extrémizmu. Profil grófa Fidéla Pálffyho   Štefan Gaučík

 

Dcéra Kysučana ohúrila svet. Hollywoodska hviezda Pola Negri  Veronika Pauková

 

Nech žije Československá republika! Oslavy 10. výročia vzniku Československej republiky na Slovensku   Linda Osyková

 

Masový vrah s univerzitným diplomom. Kariéra Otta Ohlendorfa  Michal Schvarc

 

Umenie, karikatúra, gýč v predvolebnej kampani. Vizuálna agitácia pred parlamentnými voľbami na Slovensku v medzivojnovom období   Linda Osyková

 

V Matici to nemali ľahké. Národnostné minority v MS v rokoch 1918 – 1945   Lukáš Krajčír

 

Posledné varovanie zúfalého muža Štefana Luxa   Jakub Drábik

 

Bojovník za nezávislosť Indie zavítal v roku 1938 aj do Bratislavy. Aký bol vzťah Džaváharlála Néhrúa k Československu?   Veronika Pauková

 

,,Štvát se musí!" Zločiny a tresty radikála Tausika   Juraj Benko

 

Bizarné kriminálne prípady, alebo všedná práca vyšetrovateľov. Kriminalita na Slovensku v rokoch 1918 – 1945   Miroslav Sabol

 

Matičiar proti matičiarovi. Funkcionári, zamestnanci a členovia MS v protifašistickom a protiľudáckom odboji   Lukáš Krajčír

 

Úmrtnosť dojčiat na Slovensku v medzivojnovom období a zakladanie detských poradní   Anna Falisová 

 

Elektrifikácia s národnostnými problémami. ,, ...Jest důležité, aby ústřední elektrická deska zapínací byla v Praze, aby...bylo lze vypojiti iredentisti, revoltující proti státní správě ... "   Ľudovít Hallon

 

Zlaté ozubené koleso a výhodnosť spolupráce. Komu prekážali pragmatickí rotariáni?   Elena Mannová 

 

Na vlnách studenej vojny

Československo a studený svet, Východ kontra Západ – Západ kontra Východ

Povojnový svet a Československo v ňom   Slavomír Michálek

 

Pozadie československého odmietnutia Marshallovho plánu   Slavomír Michálek

 

Spor o oceľovú valcovňu v rokoch 1951 – 1954   Slavomír Michálek

 

Ako si Československo privlastnilo majetok IBM   Slavomír Michálek

 

Limity bipolárneho sveta v 50. rokoch 20. storočia   Slavomír Michálek

 

Horúce leto 1953 v obci Kelča. Odpor proti kolektivizácii vidieka v Prešovskom kraji   Martina Fiamová

 

Európski pešiaci Kremľa   Slavomír Michálek

 

Kennan a Kissinger, dve šedé eminencie Washingtonu   Slavomír Michálek

 

O počiatkoch budovania občianskej angažovanosti na Slovensku. Zo sťažností občanov zaslaných na národné výbory v Bratislave a okolí v 60. rokoch   Barbora Buzássyová

 

Milan Hodža vs. Henry A. Kissinger. Prípad súdnej žaloby Franka Vaceka z roku 1975   Slavomír Michálek 

 

Mečiar, Klaus a Československo. Ako sa vyznať v spomienkach hlavných protagonistov 30 rokov po rozpade Československa   Agáta Šústová Drelová

 

Namiesto záveru

Nevracajme sa do stredoveku! Pokroky v liečbe rakoviny prsníka  Žofia Lysá

 

Výber použitej literatúry