Hist?ria zadn?mi dverami 4
Nezvy?ajn? pr?behy zo slovensk?ch a svetov?ch dej?n

Mich?lek Slavom?r, ed.

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV; VEDA

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

575

Rok vydania

2022

Hmotnosť

1 034,00g

Formát

165x240

Väzba

Tvrd? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

9788022419826

Ka?d? historik pre?ije ve?k? ?as? ?ivota v arch?ve. Niekedy je jeho pr?ca odmenen? hodnotn?mi dokumentami, inokedy sa mus? ?prehr?z?? mno?stvom balastu. Samozrejme, plat? to najm? ...o ned?vnych dejin?ch, preto?e k star??m dob?m minul?m je t?ch prame?ov poskromnej?ie. Dejiny s? pln? paradoxov, prekvapiv?ch zvratov a, na??astie, aj kurioz?t a zauj?mavost?. Dejiny s? nie?o ?o sa d? niekedy ?a?ko pochopi? ? neriadia sa logikou, neplyn? pokojn?mi riekami a historici ich ?sleduj?? a vysvet?uj? ?asto pr?li? komplikovane. Samozrejme, nikto ?itate?ov nen?ti prija? v?etko, ?o nap??u.

Čítať viac...
19,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Z monarchie do republiky

Z monarchie do republiky

Publik?cia prin??a sondy do v?voja spolo?nosti na Slovensku v pomerne dlhom obdob?: od konca 19. storo?ia a? po koniec druhej svetovej vojny. Otv?ra viacer? nov? t?my a nov? poh?ady na t?my u? predt?m spracovan?. Pomerne dlh? ?asov? obdobie, ktor? autori spracov?vaj?, je potrebn? na to, aby sledovali v?voj spolo?nosti ako postupn? evolu?n? proces a nie iba v kr?tkych, dynamick?ch obdobiach tzv. historick?ch m??nikov: revol?ci?, prevratov, povstan?. V?etky tieto m??niky s? v historiografii pomerne dobre spracovan? a stali sa s??as?ou slovensk?ho n?rodn?ho ?master? narat?vu. Je nepochybn?, ?e tieto udalosti mali pre v?vin spolo?nosti na Slovensku z?sadn? v?znam. Neprejavili sa v?ak okam?ite. Napr?klad vznik ?eskoslovenskej republiky v roku 1918 mal z?sadn? v?znam pre doformovanie sa Slov?kov ako modern?ho n?roda, ale tento proces sa zav??il a? v 30. rokoch. Podobne prebiehala v slovensk?ch podmienkach aj postupn? moderniz?cia, industrializ?cia a urbaniz?cia. V spolo?nosti, a nielen v slovenskej, p?sobia spravidla retarda?n?, konzervat?vne sily, ktor? sp?sobuj?, ?e aj revolu?n? udalosti po svojom ?v?buchu? obvykle maj? tendenciu po ?ase vraca? spolo?nos? spa? do star?ho koryta. Na prechod spolo?nosti od totalitn?ch ?i autoritat?vnych re?imov k demokracii, ktor? prebiehal v niektor?ch juhoeur?pskych a juhoamerick?ch krajin?ch, sa v svetovej politol?gii a historiografii od 60. rokov minul?ho storo?ia zau??val term?n ?tranz?cia?. Tento term?n je v?ak mo?ne pou?i? aj na podobne, postupne prebiehaj?ce procesy v ?al??ch krajin?ch a r?znych historick?ch obdobiach. Takouto tranz?ciou pre?la aj spolo?nos? na Slovensku. Najprv to bola tranz?cia z konzervat?vnej, iba ?iasto?ne parlamentnej, monarchie do demokratickej republiky a po dvadsiatich rokoch zase z parlamentnej demokracie do totality. Monografia prin??a v?sledky v?skumu k takejto tranz?cii spolo?nosti na pr?klade Slovenska od konca 19. storo?ia po rok 1945.

Od den?ra k euru

Od den?ra k euru

V publik?cii sa nach?dza viacero ?t?di? venovan?ch vybran?m t?mam z oblasti hospod?rskych dej?n a ?lohe pe?az? v minulosti Slovenska. V ?asti venovanej star??m dejin?m stredoveku a ran?ho novoveku sa ?itate? dozvie viac o podob?ch ranostredovekej ekonomickej v?meny na strednom Dunaji pred pou??van?m minc?, o den?roch a polden?roch kr??a ?tefana I., ?i don?cii bansk?ho regi?nu a kremnickej mincovej komory kr??ovnej Barbore v r. 1424 ? 1427. Hospod?rsky vzostup ??achtick?ch rodov je prezentovan? na pr?klade rodov Cobor a Szent-Iv?ny, mimo z?ujem nezost?va ani soci?lna oblas? a starostlivos? o odk?zan? osoby, ktor? ilustruje financovanie ?stavnej starostlivosti o osirel? deti v Uhorsku. Druh? ?as? kolekt?vnej monografie sleduje v?voj fenom?nu pe?az? v 19. a 20. storo??, teda v obdob? postupn?ho rozmachu modernej spolo?nosti zalo?enej na trhovej ekonomike s n?stupom novodob?ch monet?rnych, da?ov?ch a mzdov?ch syst?mov, s rozvojom komer?n?ho pe?a?n?ctva a centr?lneho bankovn?ctva, s formovan?m modern?ch centr?lnych, region?lnych a miestnych rozpo?tov. Autori sa postupne venuj? r?znorod?m t?mam, ako diferenci?cii a ?pecializ?cii b?nk v Pre?porku v 60. a 70. rokoch 19. storo?ia, lek?rskym honor?rom na Slovensku v rokoch 1919 ? 1938, podielu Tatra banky na financovan? priemyslu Slovenska 1939 ? 1945 a diskurzu o profesionalizme vo futbale v medzivojnovom ?eskoslovensku s d?razom na Slovensko. Z obdobia 20. storo?ia s? aj pr?spevky o nemeckom dru?stevn?ctve na Slovensku po?as druhej svetovej vojny, financovan? britsk?ch spravodajsk?ch slu?ieb v ?eskoslovensku, ekonomicko-soci?lnom stave Slovenska na konci ?eskoslovensk?ho komunistick?ho re?imu a o ekonomick?ch aspektoch podpory vedy a v?skumu na Slovensku v 80. a 90. rokoch 20. storo?ia.

Od osmi?ky k osmi?ke

Od osmi?ky k osmi?ke

Pri sledovan? kr?tkych a relat?vne pokojn?ch dejinn?ch ?sekov m??u pokusy o uchopenie z?chytn?ch bodov v ich historickom v?voji sp?sobova? ?a?kosti. Napr?klad vznik ?t?tov, revol?cie alebo ?t?tne prevraty zv???a sprev?dza ve?k? budovate?sk? aktivita, prestavba spolo?nosti, obrana nov?ho stavu vo?i cudzine ?i reformy v mnoh?ch oblastiach. Efekt a kontinuitu t?chto javov v?ak preveria a? desa?ro?ia, ?o je pri kr?tkom trvan? t?chto fenom?nov ?asto problematick?. V slovensk?ch dejin?ch je tak?mto pr?kladom dvadsa?ro?ne medzivojnov? obdobie. Dolu je ohrani?en? prevratom roku 1918, rozpadom Rak?sko-Uhorska a vznikom ?eskoslovenskej republiky, jeho horn? medzn?k tvoria z?sadn? ?zemn? rev?zie a straty ?eskoslovenska po Mn?chovskej konferencii a Viedenskej arbitr??i na jese? 1938, po ktor?ch nasledovala zmena ?t?topr?vneho usporiadania ?t?tu po vyhl?sen? auton?mie Slovenska a postupn? odklon spolo?nosti od demokratick?ch z?sad. Obdobie trvania ?eskoslovenskej republiky charakterizovalo ?silie jej predstavite?ov o udr?anie ?t?tu, jeho pevnosti a obh?jenie jeho samotnej existencie vo?i expanz?vnym susedom i nest?lym ve?mociam. Vo vn?tornej politike bolo nevyhnutne zabezpe?i? podmienky na tieto ciele v n?rodnostnej, administrat?vnej, legislat?vnej oblasti a v mnoh?ch in?ch sf?rach. V zaujme naplnenia t?chto z?merov sa podniklo mnoho krokov, ktor? si vy?adovali kompromisy i taktizovanie, pri?om aj tu plat?, ?e efekt a kontinuitu niektor?ch z nich preveria a? desa?ro?ia.

Od auton?mie k vzniku Slovensk?ho ?t?tu

Od auton?mie k vzniku Slovensk?ho ?t?tu

Celkov? ?ivot slovenskej spolo?nosti v minulom storo?? rozhoduj?cim sp?sobom ovplyvnil z?nik Rak?sko-Uhorskej monarchie, ??as? slovenskej politickej reprezent?cie na tvorbe nov?ho ?t?tneho ?tvaru a jej rozhodnutie vst?pi? do spolo?nej ?esko-Slovenskej republiky. Vznikli nov? historick? podmienky na uplatnenie n?rodn?ch, politick?ch, hospod?rskych, soci?lnych a kult?rnych amb?cii ak? v minulosti neboli myslite?n?. Rovnako existovali mantinely vn?tropolitick?ho ale mimoriadne zahrani?nopolitick?ho charakteru, ktor? tento proces ovplyv?ovali, determinovali a obmedzovali. Nebolo podstatn? len to, ?e slovensk? n?rod vstupoval do nov?ho ?t?tneho ?tvaru s historicky podmienen?m spolo?ensk?m hendikepom vypl?vaj?ceho z odli?n?ch podmienok celkov?ho predch?dzaj?ceho spolo?ensko politick?ho v?voja ?esk?ch kraj?n, Slovenska a mimoriadne Podkarpatskej Rusi. Ve?mi r?chlo sa objavili priamo nekompatibiln? predstavy o ?t?topr?vnom postaven? Slovenska v republike a ?al?om budovan? spolo?n?ho ?t?tu. Bolo priam prirodzen?, ?e rast?ce n?rodn? amb?cie slovensk?ho n?roda v podstatnej miere umo?nen? demokratick?mi podmienkami v?voja v novom ?t?te nar??ali na koncep?n? predstavy ?esk?ch el?t jednozna?ne uprednost?uj?cich predov?etk?m snahu vybudova? siln? jednotn? ?t?t. Jeho z?kladom mal by? jednotn? etnicky ?eskoslovensk? n?rod aj vzh?adom k skuto?nosti, ?e v ?t?te existovala siln? etnick? nemeck? komunita. Vybran? publikovan? ?t?die chc? ?iasto?ne prispie? k poznaniu t?chto probl?mov, n?sledkov a d?sledkov pre ?ivot spolo?nosti a jej ?al?ie politick? smerovanie.

Obsah

?vod

ZOH v Squaw Valley, Harlem Globetrotters a neter prezidenta Novotn?ho   Slavom?r Mich?lek

 

Letopisy, an?ly 

Spory, lesky, poklesky a ?kand?ly, ?ivot, zdravie, choroby

Sv?tci na Kyjevskej Rusi. Obraz bojovn?kov Krista v rusk?ch letopisoch   Marek Druga

 

Tajomn? ne?idia, ?o prijali ?idovsk? vieru. Ako sa Chazari dostali k judaizmu?   Du?an Zupka

 

Od dob?vania k spravodlivej vojne. Vojna a propaganda v kronik?ch ran?ho a vrcholn?ho stredoveku   Marek Druga 

 

Uhorsk? cesty na v?chod. Vojnov? v?pravy Arp?dovcov na Rusi optikou rusk?ch letopiscov   Marek Druga 

 

Mohol sa Matej Korv?n sta? r?msko-nemeck?m cis?rom?   Tom?? Homo?a

 

,,Predo mnou je ohe? a za mnou voda". Strastipln? cesta bardejovsk?ho vyslanca do R?ma na prelome rokov 1494 a 1495   Miriam Hlava?kov?

 

(Ne)mravy na kr??ovskom dvore. ?ivotn? ?t?l na dvoroch uhorsk?ch Jagelovcov   Daniela Dvo??kov?

 

Poklesky a zlo?iny me??anov. Zo s?dnych z?pisn?c na?ich miest v 16. storo??   Blanka Szeghyov?

 

Anarchia medzi p?nmi z Michaloviec na panstve Vinn?   Tom?? Janura

 

Otrava alebo smr? v d?sledku infekcie? Bianca Cappello a florentsk? Mediciovci   Martin ?tef?nik

 

Theatrum tragicum   Viliam ?i?aj

 

Moc a zv?dzanie. V?nimo?n? dvorsk? kari?ra M?rie Anny P?lffyovej   Anna Fund?rkov?

 

?ivot za m?rmi ?pit?la. Obyvatelia Sz?ch?nyi-Kollonichovho ?pit?la v Bratislave v 18. storo??   Ingrid Ku?nir?kov? 

 

Na?e dlh? 19. storo?ie

Zo ?ivota mu?ov i ?ien, korupcia, bankroty i vydierania

Sina - tri gener?cie obchodn?kov, bank?rov a mec?nov   Peter ?olt?s

 

,,Tyransk? man?elia", ,,jazy?n? man?elky" a ?hundraj?ce svokry". Rodinn? konflikty v slovenskej luter?nskej komunite v polovici 19. storo?ia o?ami far?ra v Nadlaku   J?zsef Demmel

 

?o ste (ne)vedeli o ?tefanovi Bani?ovi   Michal ?ur?o

 

,,Nariekanie, nad?vanie a kliatba". San?cia Ko?ickej sporite?ne v roku 1907   ?tefan Gau??k

 

Olympijsk? pr?beh jedn?ho mu?a. Z??itky Ji??ho Gutha z cesty a Hier III. olympi?dy v Amerike   Barbora Mlynekov?

 

O tom, ako pre?iban? u?ite? zo ?trby zapr??inil, ?e Benc?r Matej z Jasenovej do sveta neodi?iel, ale ?kolsk? dietky m?drosti ?udskej pri??al  Peter Macho

 

Dve ve?k? vojny a ?ivot medzi nimi

Politika, kult?ra a ekonomika, diplomacia, osobnosti a nepokojn? svet

Na kr?snom modrom Dunaji... Rak?ska ?idovsk? emigr?cia do ?SR v medzivojnovom obdob?   Zuzana Pol??kov?

 

Cesta aristokrata k pravicov?mu extr?mizmu. Profil gr?fa Fid?la P?lffyho   ?tefan Gau??k

 

Dc?ra Kysu?ana oh?rila svet. Hollywoodska hviezda Pola Negri  Veronika Paukov?

 

Nech ?ije ?eskoslovensk? republika! Oslavy 10. v?ro?ia vzniku ?eskoslovenskej republiky na Slovensku   Linda Osykov?

 

Masov? vrah s univerzitn?m diplomom. Kari?ra Otta Ohlendorfa  Michal Schvarc

 

Umenie, karikat?ra, g?? v predvolebnej kampani. Vizu?lna agit?cia pred parlamentn?mi vo?bami na Slovensku v medzivojnovom obdob?   Linda Osykov?

 

V Matici to nemali ?ahk?. N?rodnostn? minority v MS v rokoch 1918 ? 1945   Luk?? Kraj??r

 

Posledn? varovanie z?fal?ho mu?a ?tefana Luxa   Jakub Dr?bik

 

Bojovn?k za nez?vislos? Indie zav?tal v roku 1938 aj do Bratislavy. Ak? bol vz?ah D?av?harl?la N?hr?a k ?eskoslovensku?   Veronika Paukov?

 

,,?tv?t se mus?!" Zlo?iny a tresty radik?la Tausika   Juraj Benko

 

Bizarn? krimin?lne pr?pady, alebo v?edn? pr?ca vy?etrovate?ov. Kriminalita na Slovensku v rokoch 1918 ? 1945   Miroslav Sabol

 

Mati?iar proti mati?iarovi. Funkcion?ri, zamestnanci a ?lenovia MS v protifa?istickom a proti?ud?ckom odboji   Luk?? Kraj??r

 

?mrtnos? doj?iat na Slovensku v medzivojnovom obdob? a zakladanie detsk?ch poradn?   Anna Falisov? 

 

Elektrifik?cia s n?rodnostn?mi probl?mami. ,, ...Jest d?le?it?, aby ?st?edn? elektrick? deska zap?nac? byla v Praze, aby...bylo lze vypojiti iredentisti, revoltuj?c? proti st?tn? spr?v? ... "   ?udov?t Hallon

 

Zlat? ozuben? koleso a v?hodnos? spolupr?ce. Komu prek??ali pragmatick? rotari?ni?   Elena Mannov? 

 

Na vln?ch studenej vojny

?eskoslovensko a studen? svet, V?chod kontra Z?pad ? Z?pad kontra V?chod

Povojnov? svet a ?eskoslovensko v ?om   Slavom?r Mich?lek

 

Pozadie ?eskoslovensk?ho odmietnutia Marshallovho pl?nu   Slavom?r Mich?lek

 

Spor o oce?ov? valcov?u v rokoch 1951 ? 1954   Slavom?r Mich?lek

 

Ako si ?eskoslovensko privlastnilo majetok IBM   Slavom?r Mich?lek

 

Limity bipol?rneho sveta v 50. rokoch 20. storo?ia   Slavom?r Mich?lek

 

Hor?ce leto 1953 v obci Kel?a. Odpor proti kolektiviz?cii vidieka v Pre?ovskom kraji   Martina Fiamov?

 

Eur?pski pe?iaci Krem?a   Slavom?r Mich?lek

 

Kennan a Kissinger, dve ?ed? eminencie Washingtonu   Slavom?r Mich?lek

 

O po?iatkoch budovania ob?ianskej anga?ovanosti na Slovensku. Zo s?a?nost? ob?anov zaslan?ch na n?rodn? v?bory v Bratislave a okol? v 60. rokoch   Barbora Buz?ssyov?

 

Milan Hod?a vs. Henry A. Kissinger. Pr?pad s?dnej ?aloby Franka Vaceka z roku 1975   Slavom?r Mich?lek 

 

Me?iar, Klaus a ?eskoslovensko. Ako sa vyzna? v spomienkach hlavn?ch protagonistov 30 rokov po rozpade ?eskoslovenska   Ag?ta ??stov? Drelov?

 

Namiesto z?veru

Nevracajme sa do stredoveku! Pokroky v lie?be rakoviny prsn?ka  ?ofia Lys?

 

V?ber pou?itej literat?ry