Gustáv Husák
Moc politiky - Politik moci

Michálek Slavomír, Londák Miroslav a kol.

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV; VEDA

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

1070

Rok vydania

2013

Hmotnosť

1 835,00g

Formát

170x240

Väzba

Tvrdá väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

9788022413121

V súčasnej spoločenskej reflexii významných osobností našich moderných dejín minulého storočia sa niektorí jednotlivci ocitli v „sieni slávy", iní „na lavici obžalovaných". Z pološera našej ...komunistickej minulosti však zväčša vystupujú aj „postavičky" šedého priemeru, ktorých bolo v komunistickej totalite väčšina. Gustávovi Husákovi sa „ušla" tá lavica obžalovaných, v mnohom oprávnene a nespochybniteľne. Jeho storočnica sa stala vhodnou príležitosťou nielen pre historikov, ale aj pre záujemcov o históriu hlbšie sa zamyslieť nad politikom a dobou, ktorej bol spolutvorcom a symbolom.

Čítať viac...
22,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Milan Rastislav Štefánik a Maurice Janin

Milan Rastislav Štefánik a Maurice Janin

Milana Rastislava Štefánika pozná na Slovensku každý. Na druhej strane je francúzsky generál Maurice Janin na Slovensku osobou neznámou. Keď sledujeme pozorne Štefánikove životné osudy v čase prvej svetovej vojny, zistíme, že bez poznania, čo všetko tento francúzsky generál znamenal pre Štefánika, pre jeho vojenskú i diplomatickú kariéru, ostáva aj naše poznanie Štefánika neúplné a často aj veľmi nepresné. Štefánik a Janin boli veľmi rozdielni ako ľudia. Štefánik nepokojné klbko nervov, neustále kmitajúci od jednej ťažkej úlohy k druhej. Janin pokojný, o generáciu starší, rozvážny a skôr pomalý. A predsa medzi týmito rozdielnymi mužmi vzniklo blízke a hlboké priateľstvo. Priateľstvo, akých v dejinách veľa nepoznáme. Priateľstvo, ktoré pokračovalo aj po Štefánikovej smrti. Janin, ktorý Štefánika poznal dôverne, bránil jeho pamiatku proti pokusom vykresľovať jeho charakter v negatívnom zmysle a znižovať jeho zásluhy. Mauriceovi Janinovi je slovenská historická veda veľa dlžná. Táto kniha, ktorá prináša okrem úvodnej eseje všetko, čo Janin o Štefánikovi napísal, i dokumenty, ktoré Janin zhromaždil, je pokusom splatiť aspoň čiastočne tento dlh. Nemusíme so všetkým, čo Janin o Štefánikovi i o jeho smrti napísal, súhlasiť. Jeho svedectvo by sme však mali brať vážne. Bol to človek, ktorý Štefánika poznal najlepšie zo všetkých súčasníkov.

Panovnícka moc v stredoveku

Panovnícka moc v stredoveku

Usporiadanosť spoločnosti v stredoveku zabezpečoval panovník (vladyka, knieža, kráľ) s pomocou svojich prívržencov, pôvodne družiny bojovníkov, z ktorých sa vyvinula privilegovaná šľachtická vrstva podieľajúca sa na moci. Veľká Morava ešte nebola plne vyvinutým stredovekým štátom, disponovala však už jeho základnými atribútmi. Úplnú monarchickú moc podľa nemeckého vzoru dobudoval s pomocou dôsledne koncipovanej cirkevnej organizácie a kristianizácie zakladateľ Uhorského kráľovstva Štefan I. Peripetie vývoja a praktického uplatňovania panovníckej moci možno sledovať na niekoľkých charakteristických parametroch: vlastníctvo hradov, organizácia armády a kráľovské majetky a príjmy. Od 13. st. sa začal patrimoniálny uhorský štát postupne premieňať na volenú stavovskú monarchiu. Panovník sa rozsiahlymi donáciami a udeľovaním úradov snažil zabezpečiť si podporu veľmožov, ktorí preňho predstavovali čoraz väčšie ohrozenie. Súčasne sa zmenšoval jeho majetok. Schopnosť lavírovania medzi rôznorodými záujmami si vyžadovala talentovanú, charizmatickú a súčasne pragmaticky mysliacu osobnosť. Schopní panovníci dokázali tento vývoj dočasne zvrátiť, hľadali oporu v reprezentantoch z radov nezainteresovaných cudzincov alebo povýšených nižších šľachticov, budovali profesionálny úradnícky aparát a v záujme zvyšovania príjmu podporovali rast miest. K oslabeniam ústrednej moci dochádzalo obvykle po vymretí dynastie alebo pri absencii silného legitímneho následníka.

Z monarchie do republiky

Z monarchie do republiky

Publikácia prináša sondy do vývoja spoločnosti na Slovensku v pomerne dlhom období: od konca 19. storočia až po koniec druhej svetovej vojny. Otvára viaceré nové témy a nové pohľady na témy už predtým spracované. Pomerne dlhé časové obdobie, ktoré autori spracovávajú, je potrebné na to, aby sledovali vývoj spoločnosti ako postupný evolučný proces a nie iba v krátkych, dynamických obdobiach tzv. historických míľnikov: revolúcií, prevratov, povstaní. Všetky tieto míľniky sú v historiografii pomerne dobre spracované a stali sa súčasťou slovenského národného „master“ naratívu. Je nepochybné, že tieto udalosti mali pre vývin spoločnosti na Slovensku zásadný význam. Neprejavili sa však okamžite. Napríklad vznik Československej republiky v roku 1918 mal zásadný význam pre doformovanie sa Slovákov ako moderného národa, ale tento proces sa zavŕšil až v 30. rokoch. Podobne prebiehala v slovenských podmienkach aj postupná modernizácia, industrializácia a urbanizácia. V spoločnosti, a nielen v slovenskej, pôsobia spravidla retardačné, konzervatívne sily, ktoré spôsobujú, že aj revolučné udalosti po svojom „výbuchu“ obvykle majú tendenciu po čase vracať spoločnosť spať do starého koryta. Na prechod spoločnosti od totalitných či autoritatívnych režimov k demokracii, ktorý prebiehal v niektorých juhoeurópskych a juhoamerických krajinách, sa v svetovej politológii a historiografii od 60. rokov minulého storočia zaužíval termín „tranzícia“. Tento termín je však možne použiť aj na podobne, postupne prebiehajúce procesy v ďalších krajinách a rôznych historických obdobiach. Takouto tranzíciou prešla aj spoločnosť na Slovensku. Najprv to bola tranzícia z konzervatívnej, iba čiastočne parlamentnej, monarchie do demokratickej republiky a po dvadsiatich rokoch zase z parlamentnej demokracie do totality. Monografia prináša výsledky výskumu k takejto tranzícii spoločnosti na príklade Slovenska od konca 19. storočia po rok 1945.

Od denára k euru

Od denára k euru

V publikácii sa nachádza viacero štúdií venovaných vybraným témam z oblasti hospodárskych dejín a úlohe peňazí v minulosti Slovenska. V časti venovanej starším dejinám stredoveku a raného novoveku sa čitateľ dozvie viac o podobách ranostredovekej ekonomickej výmeny na strednom Dunaji pred používaním mincí, o denároch a poldenároch kráľa Štefana I., či donácii banského regiónu a kremnickej mincovej komory kráľovnej Barbore v r. 1424 – 1427. Hospodársky vzostup šľachtických rodov je prezentovaný na príklade rodov Cobor a Szent-Ivány, mimo záujem nezostáva ani sociálna oblasť a starostlivosť o odkázané osoby, ktorú ilustruje financovanie ústavnej starostlivosti o osirelé deti v Uhorsku. Druhá časť kolektívnej monografie sleduje vývoj fenoménu peňazí v 19. a 20. storočí, teda v období postupného rozmachu modernej spoločnosti založenej na trhovej ekonomike s nástupom novodobých monetárnych, daňových a mzdových systémov, s rozvojom komerčného peňažníctva a centrálneho bankovníctva, s formovaním moderných centrálnych, regionálnych a miestnych rozpočtov. Autori sa postupne venujú rôznorodým témam, ako diferenciácii a špecializácii bánk v Prešporku v 60. a 70. rokoch 19. storočia, lekárskym honorárom na Slovensku v rokoch 1919 – 1938, podielu Tatra banky na financovaní priemyslu Slovenska 1939 – 1945 a diskurzu o profesionalizme vo futbale v medzivojnovom Československu s dôrazom na Slovensko. Z obdobia 20. storočia sú aj príspevky o nemeckom družstevníctve na Slovensku počas druhej svetovej vojny, financovaní britských spravodajských služieb v Československu, ekonomicko-sociálnom stave Slovenska na konci československého komunistického režimu a o ekonomických aspektoch podpory vedy a výskumu na Slovensku v 80. a 90. rokoch 20. storočia.

Od osmičky k osmičke

Od osmičky k osmičke

Pri sledovaní krátkych a relatívne pokojných dejinných úsekov môžu pokusy o uchopenie záchytných bodov v ich historickom vývoji spôsobovať ťažkosti. Napríklad vznik štátov, revolúcie alebo štátne prevraty zväčša sprevádza veľká budovateľská aktivita, prestavba spoločnosti, obrana nového stavu voči cudzine či reformy v mnohých oblastiach. Efekt a kontinuitu týchto javov však preveria až desaťročia, čo je pri krátkom trvaní týchto fenoménov často problematické. V slovenských dejinách je takýmto príkladom dvadsaťročne medzivojnové obdobie. Dolu je ohraničené prevratom roku 1918, rozpadom Rakúsko-Uhorska a vznikom Československej republiky, jeho horný medzník tvoria zásadné územné revízie a straty Československa po Mníchovskej konferencii a Viedenskej arbitráži na jeseň 1938, po ktorých nasledovala zmena štátoprávneho usporiadania štátu po vyhlásení autonómie Slovenska a postupný odklon spoločnosti od demokratických zásad. Obdobie trvania Československej republiky charakterizovalo úsilie jej predstaviteľov o udržanie štátu, jeho pevnosti a obhájenie jeho samotnej existencie voči expanzívnym susedom i nestálym veľmociam. Vo vnútornej politike bolo nevyhnutne zabezpečiť podmienky na tieto ciele v národnostnej, administratívnej, legislatívnej oblasti a v mnohých iných sférach. V zaujme naplnenia týchto zámerov sa podniklo mnoho krokov, ktoré si vyžadovali kompromisy i taktizovanie, pričom aj tu platí, že efekt a kontinuitu niektorých z nich preveria až desaťročia.

Obsah

Úvod

„Tak, a máme to za sebou... "   Vlasta Jaksicsová

 

Aktér éry a režimov Československa

     Gustáv Husák: iluze a skutečnost   Vilém Prečan

     Gustáv Husák a režimy Československa   Stanislav Sikora

     Miesto a funkcia inteligencie v slovenskom komunistickom hnutí v medzivojnovom období   Juraj Benko

     Gustáv Husák v historiografii – pohľady marxistickej a exilovej historiografie   Adam Hudek

 

Študentské roky a druhá svetová vojna

     Rodinný pôvod, detstvo a gymnaziálne roky Gustáva HusákaTomáš Černák

     Študentský život Gustáva Husáka na pozadí jeho redaktorskej práce v časopise Šíp  Jozef Leikert

     V ilegalite a odboji do leta 1943   Martin Mocko

     V Slovenskom národnom povstaní   Stanislav Mičev

     Po potlačení Povstania   Tomáš Černák

     Zhody a rozdiely Gustáva Husáka a Jozefa Lettricha   Ivan Guba

 

Vstup do „veľkej" politiky

     Gustáv Husák a Demokratická strana na Slovensku 1944 – 1948  Marek Syrný

     Husák a slovenskí Maďari v rokoch 1945 – 1949   Štefan Šutaj

     Úloha Gustáva Husáka v hospodárskom vývoji Slovenska 1945 – 1948   Ľudovít Hallon – Miroslav Sabol

     Gustáv Husák a státoprávní otázka Slovenska do roku 1948  Michal Macháček

     Husákov tieň nad slovenskými ekonómami 50. rokov   Miroslav Londák

     Gustáv Husák a február 1948 na Slovensku – na hranici demokracie a totality   Jan Pešek

     Vo funkcii povereníka – predsedu Slovenského úradu pre veci cirkevné   Jan Pešek

 

Väzenie, nový začiatok a cesta na politický Olymp

     Proces proti tzv. slovenským buržoazním nacionalistům, Husák a Okáli před soudem   Jan Kalous

     „Do společných hovorů se nezapojoval". Gustáv Husák ve vězení 1951 – 1960   Petr Blažek

     Amnestie nepoddajného vězně Gustáva Husáka   Jaroslav Rokoský

     Pokusy Gustáva Husáka o návrat do politiky   Michal Štefanský

     Od straníckeho reformátora k normalizátorovi. K publicistike Gustáva Husáka v rokoch 1963 – 1968 Milan Zemko

     Husák jako objekt zájmu Státní bezpečnosti   Pavel Žáček

     Činnosť tzv. Husákovej vládnej komisie a proces prípravy federalizácie Československa   Jozef Žatkuliak

 

Normalizácia (vnútropolitický vývoj)

     Politický vývin Československa v 70. rokoch 20. storočia (prejavy a state G. Husáka)   Norbert Kmeť

     Gustáv Husák a česko-slovenské vztahy, postoje k otázce státoprávního uspořádání v období normalizace   Jan Rychlík

     „Reálný socializmus" rané normalizace, kontinuita či diskontinuita   Jan Mervart

     Husák a slovenská komunistická elita   Richard Pavlovič

     KSS v období perestrojky a slabnúceho Husákovho vplyvu  Peter Weiss

     Politická derniera Gustáva Husáka   Jan Šolta

 

Normalizácia (spoločensko-sociálne a kultúrne súvislosti)

     Milan Hübl – historik v siločárách Gustáva Husáka   Zdeněk Doskočil

     Normalizace a její vliv na československé pracovní právo    Ladislav Vojáček

     Husákove ženy   Elena Londáková

     Gustáv Husák v umeleckom spracovaní divadla a filmu na Slovensku   Dagmar Podmaková

     Zrazení „Husákových dětí". Možné účinky propopulační politiky   Šárka Rámišová

 

Normalizácia (zahraničnopolitické súvislosti)

     Gustáv Husák a Michail Gorbačov, od apríla do apríla (1987 – 1988)   Ella Zadorožňuk

     Husák a Kádár, Československo-maďarské vzťahy v rokoch 1968 – 1989   Miklós Mitrovits

     Vzťahy Prahy a Washingtonu vo sfére obchodu počas normalizácie   Slavomír Michálek

 

Záver – český a slovenský pohľad

     Gustáv Husák – politická bilance – shrnutí   Jan Rychlík

     Gustáv Husák – spolutvorca a symbol komunistického režimu, aj svedok jeho zániku   Milan Zemko

 

Menný register

Archívne pramene

Použitá literatúra   Alžbeta Sedliaková

Zoznam použitých skratiek

Autori

Summary