Gust?v Hus?k
Moc politiky - Politik moci

Mich?lek Slavom?r, Lond?k Miroslav a kol.

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV; VEDA

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

1070

Rok vydania

2013

Hmotnosť

1 835,00g

Formát

170x240

Väzba

Tvrd? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

9788022413121

V s??asnej spolo?enskej reflexii v?znamn?ch osobnost? na?ich modern?ch dej?n minul?ho storo?ia sa niektor? jednotlivci ocitli v ?sieni sl?vy", in? ?na lavici ob?alovan?ch". Z polo?era na?ej ...komunistickej minulosti v?ak zv???a vystupuj? aj ?postavi?ky" ?ed?ho priemeru, ktor?ch bolo v komunistickej totalite v???ina. Gust?vovi Hus?kovi sa ?u?la" t? lavica ob?alovan?ch, v mnohom opr?vnene a nespochybnite?ne. Jeho storo?nica sa stala vhodnou pr?le?itos?ou nielen pre historikov, ale aj pre z?ujemcov o hist?riu hlb?ie sa zamyslie? nad politikom a dobou, ktorej bol spolutvorcom a symbolom.

Čítať viac...
22,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Z monarchie do republiky

Z monarchie do republiky

Publik?cia prin??a sondy do v?voja spolo?nosti na Slovensku v pomerne dlhom obdob?: od konca 19. storo?ia a? po koniec druhej svetovej vojny. Otv?ra viacer? nov? t?my a nov? poh?ady na t?my u? predt?m spracovan?. Pomerne dlh? ?asov? obdobie, ktor? autori spracov?vaj?, je potrebn? na to, aby sledovali v?voj spolo?nosti ako postupn? evolu?n? proces a nie iba v kr?tkych, dynamick?ch obdobiach tzv. historick?ch m??nikov: revol?ci?, prevratov, povstan?. V?etky tieto m??niky s? v historiografii pomerne dobre spracovan? a stali sa s??as?ou slovensk?ho n?rodn?ho ?master? narat?vu. Je nepochybn?, ?e tieto udalosti mali pre v?vin spolo?nosti na Slovensku z?sadn? v?znam. Neprejavili sa v?ak okam?ite. Napr?klad vznik ?eskoslovenskej republiky v roku 1918 mal z?sadn? v?znam pre doformovanie sa Slov?kov ako modern?ho n?roda, ale tento proces sa zav??il a? v 30. rokoch. Podobne prebiehala v slovensk?ch podmienkach aj postupn? moderniz?cia, industrializ?cia a urbaniz?cia. V spolo?nosti, a nielen v slovenskej, p?sobia spravidla retarda?n?, konzervat?vne sily, ktor? sp?sobuj?, ?e aj revolu?n? udalosti po svojom ?v?buchu? obvykle maj? tendenciu po ?ase vraca? spolo?nos? spa? do star?ho koryta. Na prechod spolo?nosti od totalitn?ch ?i autoritat?vnych re?imov k demokracii, ktor? prebiehal v niektor?ch juhoeur?pskych a juhoamerick?ch krajin?ch, sa v svetovej politol?gii a historiografii od 60. rokov minul?ho storo?ia zau??val term?n ?tranz?cia?. Tento term?n je v?ak mo?ne pou?i? aj na podobne, postupne prebiehaj?ce procesy v ?al??ch krajin?ch a r?znych historick?ch obdobiach. Takouto tranz?ciou pre?la aj spolo?nos? na Slovensku. Najprv to bola tranz?cia z konzervat?vnej, iba ?iasto?ne parlamentnej, monarchie do demokratickej republiky a po dvadsiatich rokoch zase z parlamentnej demokracie do totality. Monografia prin??a v?sledky v?skumu k takejto tranz?cii spolo?nosti na pr?klade Slovenska od konca 19. storo?ia po rok 1945.

Od den?ra k euru

Od den?ra k euru

V publik?cii sa nach?dza viacero ?t?di? venovan?ch vybran?m t?mam z oblasti hospod?rskych dej?n a ?lohe pe?az? v minulosti Slovenska. V ?asti venovanej star??m dejin?m stredoveku a ran?ho novoveku sa ?itate? dozvie viac o podob?ch ranostredovekej ekonomickej v?meny na strednom Dunaji pred pou??van?m minc?, o den?roch a polden?roch kr??a ?tefana I., ?i don?cii bansk?ho regi?nu a kremnickej mincovej komory kr??ovnej Barbore v r. 1424 ? 1427. Hospod?rsky vzostup ??achtick?ch rodov je prezentovan? na pr?klade rodov Cobor a Szent-Iv?ny, mimo z?ujem nezost?va ani soci?lna oblas? a starostlivos? o odk?zan? osoby, ktor? ilustruje financovanie ?stavnej starostlivosti o osirel? deti v Uhorsku. Druh? ?as? kolekt?vnej monografie sleduje v?voj fenom?nu pe?az? v 19. a 20. storo??, teda v obdob? postupn?ho rozmachu modernej spolo?nosti zalo?enej na trhovej ekonomike s n?stupom novodob?ch monet?rnych, da?ov?ch a mzdov?ch syst?mov, s rozvojom komer?n?ho pe?a?n?ctva a centr?lneho bankovn?ctva, s formovan?m modern?ch centr?lnych, region?lnych a miestnych rozpo?tov. Autori sa postupne venuj? r?znorod?m t?mam, ako diferenci?cii a ?pecializ?cii b?nk v Pre?porku v 60. a 70. rokoch 19. storo?ia, lek?rskym honor?rom na Slovensku v rokoch 1919 ? 1938, podielu Tatra banky na financovan? priemyslu Slovenska 1939 ? 1945 a diskurzu o profesionalizme vo futbale v medzivojnovom ?eskoslovensku s d?razom na Slovensko. Z obdobia 20. storo?ia s? aj pr?spevky o nemeckom dru?stevn?ctve na Slovensku po?as druhej svetovej vojny, financovan? britsk?ch spravodajsk?ch slu?ieb v ?eskoslovensku, ekonomicko-soci?lnom stave Slovenska na konci ?eskoslovensk?ho komunistick?ho re?imu a o ekonomick?ch aspektoch podpory vedy a v?skumu na Slovensku v 80. a 90. rokoch 20. storo?ia.

Od osmi?ky k osmi?ke

Od osmi?ky k osmi?ke

Pri sledovan? kr?tkych a relat?vne pokojn?ch dejinn?ch ?sekov m??u pokusy o uchopenie z?chytn?ch bodov v ich historickom v?voji sp?sobova? ?a?kosti. Napr?klad vznik ?t?tov, revol?cie alebo ?t?tne prevraty zv???a sprev?dza ve?k? budovate?sk? aktivita, prestavba spolo?nosti, obrana nov?ho stavu vo?i cudzine ?i reformy v mnoh?ch oblastiach. Efekt a kontinuitu t?chto javov v?ak preveria a? desa?ro?ia, ?o je pri kr?tkom trvan? t?chto fenom?nov ?asto problematick?. V slovensk?ch dejin?ch je tak?mto pr?kladom dvadsa?ro?ne medzivojnov? obdobie. Dolu je ohrani?en? prevratom roku 1918, rozpadom Rak?sko-Uhorska a vznikom ?eskoslovenskej republiky, jeho horn? medzn?k tvoria z?sadn? ?zemn? rev?zie a straty ?eskoslovenska po Mn?chovskej konferencii a Viedenskej arbitr??i na jese? 1938, po ktor?ch nasledovala zmena ?t?topr?vneho usporiadania ?t?tu po vyhl?sen? auton?mie Slovenska a postupn? odklon spolo?nosti od demokratick?ch z?sad. Obdobie trvania ?eskoslovenskej republiky charakterizovalo ?silie jej predstavite?ov o udr?anie ?t?tu, jeho pevnosti a obh?jenie jeho samotnej existencie vo?i expanz?vnym susedom i nest?lym ve?mociam. Vo vn?tornej politike bolo nevyhnutne zabezpe?i? podmienky na tieto ciele v n?rodnostnej, administrat?vnej, legislat?vnej oblasti a v mnoh?ch in?ch sf?rach. V zaujme naplnenia t?chto z?merov sa podniklo mnoho krokov, ktor? si vy?adovali kompromisy i taktizovanie, pri?om aj tu plat?, ?e efekt a kontinuitu niektor?ch z nich preveria a? desa?ro?ia.

Od auton?mie k vzniku Slovensk?ho ?t?tu

Od auton?mie k vzniku Slovensk?ho ?t?tu

Celkov? ?ivot slovenskej spolo?nosti v minulom storo?? rozhoduj?cim sp?sobom ovplyvnil z?nik Rak?sko-Uhorskej monarchie, ??as? slovenskej politickej reprezent?cie na tvorbe nov?ho ?t?tneho ?tvaru a jej rozhodnutie vst?pi? do spolo?nej ?esko-Slovenskej republiky. Vznikli nov? historick? podmienky na uplatnenie n?rodn?ch, politick?ch, hospod?rskych, soci?lnych a kult?rnych amb?cii ak? v minulosti neboli myslite?n?. Rovnako existovali mantinely vn?tropolitick?ho ale mimoriadne zahrani?nopolitick?ho charakteru, ktor? tento proces ovplyv?ovali, determinovali a obmedzovali. Nebolo podstatn? len to, ?e slovensk? n?rod vstupoval do nov?ho ?t?tneho ?tvaru s historicky podmienen?m spolo?ensk?m hendikepom vypl?vaj?ceho z odli?n?ch podmienok celkov?ho predch?dzaj?ceho spolo?ensko politick?ho v?voja ?esk?ch kraj?n, Slovenska a mimoriadne Podkarpatskej Rusi. Ve?mi r?chlo sa objavili priamo nekompatibiln? predstavy o ?t?topr?vnom postaven? Slovenska v republike a ?al?om budovan? spolo?n?ho ?t?tu. Bolo priam prirodzen?, ?e rast?ce n?rodn? amb?cie slovensk?ho n?roda v podstatnej miere umo?nen? demokratick?mi podmienkami v?voja v novom ?t?te nar??ali na koncep?n? predstavy ?esk?ch el?t jednozna?ne uprednost?uj?cich predov?etk?m snahu vybudova? siln? jednotn? ?t?t. Jeho z?kladom mal by? jednotn? etnicky ?eskoslovensk? n?rod aj vzh?adom k skuto?nosti, ?e v ?t?te existovala siln? etnick? nemeck? komunita. Vybran? publikovan? ?t?die chc? ?iasto?ne prispie? k poznaniu t?chto probl?mov, n?sledkov a d?sledkov pre ?ivot spolo?nosti a jej ?al?ie politick? smerovanie.

Obsah

?vod

?Tak, a m?me to za sebou... "   Vlasta Jaksicsov?

 

Akt?r ?ry a re?imov ?eskoslovenska

     Gust?v Hus?k: iluze a skute?nost   Vil?m Pre?an

     Gust?v Hus?k a re?imy ?eskoslovenska   Stanislav Sikora

     Miesto a funkcia inteligencie v slovenskom komunistickom hnut? v medzivojnovom obdob?   Juraj Benko

     Gust?v Hus?k v historiografii ? poh?ady marxistickej a exilovej historiografie   Adam Hudek

 

?tudentsk? roky a druh? svetov? vojna

     Rodinn? p?vod, detstvo a gymnazi?lne roky Gust?va Hus?kaTom?? ?ern?k

     ?tudentsk? ?ivot Gust?va Hus?ka na pozad? jeho redaktorskej pr?ce v ?asopise ??p  Jozef Leikert

     V ilegalite a odboji do leta 1943   Martin Mocko

     V Slovenskom n?rodnom povstan?   Stanislav Mi?ev

     Po potla?en? Povstania   Tom?? ?ern?k

     Zhody a rozdiely Gust?va Hus?ka a Jozefa Lettricha   Ivan Guba

 

Vstup do ?ve?kej" politiky

     Gust?v Hus?k a Demokratick? strana na Slovensku 1944 ? 1948  Marek Syrn?

     Hus?k a slovensk? Ma?ari v rokoch 1945 ? 1949   ?tefan ?utaj

     ?loha Gust?va Hus?ka v hospod?rskom v?voji Slovenska 1945 ? 1948   ?udov?t Hallon ? Miroslav Sabol

     Gust?v Hus?k a st?topr?vn? ot?zka Slovenska do roku 1948  Michal Mach??ek

     Hus?kov tie? nad slovensk?mi ekon?mami 50. rokov   Miroslav Lond?k

     Gust?v Hus?k a febru?r 1948 na Slovensku ? na hranici demokracie a totality   Jan Pe?ek

     Vo funkcii poveren?ka ? predsedu Slovensk?ho ?radu pre veci cirkevn?   Jan Pe?ek

 

V?zenie, nov? za?iatok a cesta na politick? Olymp

     Proces proti tzv. slovensk?m bur?oazn?m nacionalist?m, Hus?k a Ok?li p?ed soudem   Jan Kalous

     ?Do spole?n?ch hovor? se nezapojoval". Gust?v Hus?k ve v?zen? 1951 ? 1960   Petr Bla?ek

     Amnestie nepoddajn?ho v?zn? Gust?va Hus?ka   Jaroslav Rokosk?

     Pokusy Gust?va Hus?ka o n?vrat do politiky   Michal ?tefansk?

     Od stran?ckeho reform?tora k normaliz?torovi. K publicistike Gust?va Hus?ka v rokoch 1963 ? 1968 Milan Zemko

     Hus?k jako objekt z?jmu St?tn? bezpe?nosti   Pavel ???ek

     ?innos? tzv. Hus?kovej vl?dnej komisie a proces pr?pravy federaliz?cie ?eskoslovenska   Jozef ?atkuliak

 

Normaliz?cia (vn?tropolitick? v?voj)

     Politick? v?vin ?eskoslovenska v 70. rokoch 20. storo?ia (prejavy a state G. Hus?ka)   Norbert Kme?

     Gust?v Hus?k a ?esko-slovensk? vztahy, postoje k ot?zce st?topr?vn?ho uspo??d?n? v obdob? normalizace   Jan Rychl?k

     ?Re?ln? socializmus" ran? normalizace, kontinuita ?i diskontinuita   Jan Mervart

     Hus?k a slovensk? komunistick? elita   Richard Pavlovi?

     KSS v obdob? perestrojky a slabn?ceho Hus?kovho vplyvu  Peter Weiss

     Politick? derniera Gust?va Hus?ka   Jan ?olta

 

Normaliz?cia (spolo?ensko-soci?lne a kult?rne s?vislosti)

     Milan H?bl ? historik v silo??r?ch Gust?va Hus?ka   Zden?k Dosko?il

     Normalizace a jej? vliv na ?eskoslovensk? pracovn? pr?vo    Ladislav Voj??ek

     Hus?kove ?eny   Elena Lond?kov?

     Gust?v Hus?k v umeleckom spracovan? divadla a filmu na Slovensku   Dagmar Podmakov?

     Zrazen? ?Hus?kov?ch d?t?". Mo?n? ??inky propopula?n? politiky   ??rka R?mi?ov?

 

Normaliz?cia (zahrani?nopolitick? s?vislosti)

     Gust?v Hus?k a Michail Gorba?ov, od apr?la do apr?la (1987 ? 1988)   Ella Zadoro??uk

     Hus?k a K?d?r, ?eskoslovensko-ma?arsk? vz?ahy v rokoch 1968 ? 1989   Mikl?s Mitrovits

     Vz?ahy Prahy a Washingtonu vo sf?re obchodu po?as normaliz?cie   Slavom?r Mich?lek

 

Z?ver ? ?esk? a slovensk? poh?ad

     Gust?v Hus?k ? politick? bilance ? shrnut?   Jan Rychl?k

     Gust?v Hus?k ? spolutvorca a symbol komunistick?ho re?imu, aj svedok jeho z?niku   Milan Zemko

 

Menn? register

Arch?vne pramene

Pou?it? literat?ra   Al?beta Sedliakov?

Zoznam pou?it?ch skratiek

Autori

Summary