Z monarchie do republiky

Z monarchie do republiky
Spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945

Kováč Dušan - Hanula Matej a kol.

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV; VEDA

Jazyk

slovenčina

Počet strán

520

Rok vydania

2022

Hmotnosť

976,00g

Formát

170x245

Väzba

Tvrdá väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

9788022420013

Publikácia prináša sondy do vývoja spoločnosti na Slovensku v pomerne dlhom období: od konca 19. storočia až po koniec druhej svetovej vojny. Otvára viaceré nové ...témy a nové pohľady na témy už predtým spracované. Pomerne dlhé časové obdobie, ktoré autori spracovávajú, je potrebné na to, aby sledovali vývoj spoločnosti ako postupný evolučný proces a nie iba v krátkych, dynamických obdobiach tzv. historických míľnikov: revolúcií, prevratov, povstaní. Všetky tieto míľniky sú v historiografii pomerne dobre spracované a stali sa súčasťou slovenského národného „master“ naratívu. Je nepochybné, že tieto udalosti mali pre vývin spoločnosti na Slovensku zásadný význam. Neprejavili sa však okamžite. Napríklad vznik Československej republiky v roku 1918 mal zásadný význam pre doformovanie sa Slovákov ako moderného národa, ale tento proces sa zavŕšil až v 30. rokoch. Podobne prebiehala v slovenských podmienkach aj postupná modernizácia, industrializácia a urbanizácia. V spoločnosti, a nielen v slovenskej, pôsobia spravidla retardačné, konzervatívne sily, ktoré spôsobujú, že aj revolučné udalosti po svojom „výbuchu“ obvykle majú tendenciu po čase vracať spoločnosť spať do starého koryta. Na prechod spoločnosti od totalitných či autoritatívnych režimov k demokracii, ktorý prebiehal v niektorých juhoeurópskych a juhoamerických krajinách, sa v svetovej politológii a historiografii od 60. rokov minulého storočia zaužíval termín „tranzícia“. Tento termín je však možne použiť aj na podobne, postupne prebiehajúce procesy v ďalších krajinách a rôznych historických obdobiach. Takouto tranzíciou prešla aj spoločnosť na Slovensku. Najprv to bola tranzícia z konzervatívnej, iba čiastočne parlamentnej, monarchie do demokratickej republiky a po dvadsiatich rokoch zase z parlamentnej demokracie do totality. Monografia prináša výsledky výskumu k takejto tranzícii spoločnosti na príklade Slovenska od konca 19. storočia po rok 1945.

Čítať viac...
18,20€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Panovnícka moc v stredoveku

Panovnícka moc v stredoveku

Usporiadanosť spoločnosti v stredoveku zabezpečoval panovník (vladyka, knieža, kráľ) s pomocou svojich prívržencov, pôvodne družiny bojovníkov, z ktorých sa vyvinula privilegovaná šľachtická vrstva podieľajúca sa na moci. Veľká Morava ešte nebola plne vyvinutým stredovekým štátom, disponovala však už jeho základnými atribútmi. Úplnú monarchickú moc podľa nemeckého vzoru dobudoval s pomocou dôsledne koncipovanej cirkevnej organizácie a kristianizácie zakladateľ Uhorského kráľovstva Štefan I. Peripetie vývoja a praktického uplatňovania panovníckej moci možno sledovať na niekoľkých charakteristických parametroch: vlastníctvo hradov, organizácia armády a kráľovské majetky a príjmy. Od 13. st. sa začal patrimoniálny uhorský štát postupne premieňať na volenú stavovskú monarchiu. Panovník sa rozsiahlymi donáciami a udeľovaním úradov snažil zabezpečiť si podporu veľmožov, ktorí preňho predstavovali čoraz väčšie ohrozenie. Súčasne sa zmenšoval jeho majetok. Schopnosť lavírovania medzi rôznorodými záujmami si vyžadovala talentovanú, charizmatickú a súčasne pragmaticky mysliacu osobnosť. Schopní panovníci dokázali tento vývoj dočasne zvrátiť, hľadali oporu v reprezentantoch z radov nezainteresovaných cudzincov alebo povýšených nižších šľachticov, budovali profesionálny úradnícky aparát a v záujme zvyšovania príjmu podporovali rast miest. K oslabeniam ústrednej moci dochádzalo obvykle po vymretí dynastie alebo pri absencii silného legitímneho následníka.

Obsah

Slovo na úvod

 

Spoločnosť na Slovensku v dynamickej fáze svojho vývoja od konca 19. storočia do roku 1945   Dušan Kováč

 

Politická a spoločenská mobilizácia 

     Odborové organizovanie a politická mobilizácia za monarchie a republiky  Juraj Benko

     Spolky a demokratizácia spoločnosti na Slovensku v prvej polovici 20. storočia  Elena Mannová

     Ženy a politika na medzivojnovom Slovensku. Nezáujem či nepriazeň zo strany mužov?   Matej Hanula

     Zahraničná politika – nový prvok v živote spoločnosti na Slovensku po roku 1918   Bohumila Ferenčuhová

     Východné Slovensko po roku 1918 a jeho štátno-etnická premena v prvých rokoch existencie CSR   Peter Švorc

     „Krv nie je voda". Vznik ČSR a odlišné stratégie v kniežacej rodine Odescalchi  Roman Holec

 

Ekonomické a sociálne premeny Slovenska 

     Dôsledky štátoprávnych zmien po roku 1918 v hospodárstve Slovenska a ich sociálne súvislosti   Ľudovít Hallon

     Činnosť Jednoty peňažných ústavov na Slovensku a Podkarpatskej Rusi v zrkadle československo-maďarských hospodárskycl1 vzťahov v 20. rokoch 20. storočia   Štefan Gaučík

 

Menšiny – nový fenomén v spoločenskom a politickom živote na Slovensku po roku 1918 

     Formujúca sa komunita – Maďari v prvej Československej republike   Attila Simon

     Židia na Slovensku v medzivojnovom období. (Náčrt problematiky)   Katarína Mešková Hradská

     Svetová vojna, prevrat v roku 1918 a ich vplyv na politizáciu Rusínov na Slovensku  Peter Šoltés

     Nemecká menšina na Slovensku. Spoločenské premeny v prostredí malej „ostrovnej“ menšiny  Michal Schvarc

 

Nové výzvy pre inteligenciu 

     Konzervatívny tradicionalista, či antítradicionalistícký pokrokár? Miesto a úloha slovenskej inteligencie v hľadaní modelu modernej slovenskej kultúrnej identity   Vlasta Jaksicsová

     Vybraní experti v štátnej technickej správe na Slovensku po roku 1918   Ľudovít Hallon – Michal Ďurčo

     Od učiteľských ústavov po prvú štátnu pedagogickú Akadémiu   Ľubica Kázrnerová

 

Urbanizácia a komunálna politika pred a po roku 1918 

     Otázka bývania na Slovensku na príklade mesta Trnava v rokoch 1918 – 1938 (štátna politika, regionálna politika a súkromná sféra)   Linda Osyková

     Poslanci uhorského parlamentu za mesto Prešporok a ich adaptácia na nové politické pomery po vzniku Československa   Jana Magdaléna Májeková

 

Bezbranná demokracia

     Štát, režim a občan na Slovensku v rokoch :1938 – 1945   Ivan Kamenec

     Štát a cirkev na Slovensku v rokoch 1939 až 1945   Miloslav Szabó

 

Pramene a literatúra

Menný register

Autori

Summary