Stredoveké hrady na Slovensku
Život, kultúra, spoločnosť

Dvořáková Daniela a kol.

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV; VEDA

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

512

Rok vydania

2017

Hmotnosť

2 084,00g

Formát

215x300

Väzba

Tvrdá väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

9788022416085

Publikácia Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť má ambíciu položiť základy výskumu hradnej problematiky. Jednotlivé kapitoly si všímajú úlohu hradu v stredovekej spoločnosti z ...rôznych aspektov s cieľom poskytnúť čo najkomplexnejší pohľad na hrad ako kultúrno-spoločenský fenomén. Zameriavajú sa nielen na mocenskú, či vojenskú podstatu hradov, ale aj ich reprezentatívnu a symbolickú úlohu, spôsob ich správy, fungovania, na príslušenstvá hradov, na hradné posádky, každodenný život, zbožnosť na hradoch, hygienu, hradné kuchyne a stravovanie, na zariadenie hradov a kvalitu bývania.

Čítať viac...
30,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Panovnícka moc v stredoveku

Panovnícka moc v stredoveku

Usporiadanosť spoločnosti v stredoveku zabezpečoval panovník (vladyka, knieža, kráľ) s pomocou svojich prívržencov, pôvodne družiny bojovníkov, z ktorých sa vyvinula privilegovaná šľachtická vrstva podieľajúca sa na moci. Veľká Morava ešte nebola plne vyvinutým stredovekým štátom, disponovala však už jeho základnými atribútmi. Úplnú monarchickú moc podľa nemeckého vzoru dobudoval s pomocou dôsledne koncipovanej cirkevnej organizácie a kristianizácie zakladateľ Uhorského kráľovstva Štefan I. Peripetie vývoja a praktického uplatňovania panovníckej moci možno sledovať na niekoľkých charakteristických parametroch: vlastníctvo hradov, organizácia armády a kráľovské majetky a príjmy. Od 13. st. sa začal patrimoniálny uhorský štát postupne premieňať na volenú stavovskú monarchiu. Panovník sa rozsiahlymi donáciami a udeľovaním úradov snažil zabezpečiť si podporu veľmožov, ktorí preňho predstavovali čoraz väčšie ohrozenie. Súčasne sa zmenšoval jeho majetok. Schopnosť lavírovania medzi rôznorodými záujmami si vyžadovala talentovanú, charizmatickú a súčasne pragmaticky mysliacu osobnosť. Schopní panovníci dokázali tento vývoj dočasne zvrátiť, hľadali oporu v reprezentantoch z radov nezainteresovaných cudzincov alebo povýšených nižších šľachticov, budovali profesionálny úradnícky aparát a v záujme zvyšovania príjmu podporovali rast miest. K oslabeniam ústrednej moci dochádzalo obvykle po vymretí dynastie alebo pri absencii silného legitímneho následníka.

Z monarchie do republiky

Z monarchie do republiky

Publikácia prináša sondy do vývoja spoločnosti na Slovensku v pomerne dlhom období: od konca 19. storočia až po koniec druhej svetovej vojny. Otvára viaceré nové témy a nové pohľady na témy už predtým spracované. Pomerne dlhé časové obdobie, ktoré autori spracovávajú, je potrebné na to, aby sledovali vývoj spoločnosti ako postupný evolučný proces a nie iba v krátkych, dynamických obdobiach tzv. historických míľnikov: revolúcií, prevratov, povstaní. Všetky tieto míľniky sú v historiografii pomerne dobre spracované a stali sa súčasťou slovenského národného „master“ naratívu. Je nepochybné, že tieto udalosti mali pre vývin spoločnosti na Slovensku zásadný význam. Neprejavili sa však okamžite. Napríklad vznik Československej republiky v roku 1918 mal zásadný význam pre doformovanie sa Slovákov ako moderného národa, ale tento proces sa zavŕšil až v 30. rokoch. Podobne prebiehala v slovenských podmienkach aj postupná modernizácia, industrializácia a urbanizácia. V spoločnosti, a nielen v slovenskej, pôsobia spravidla retardačné, konzervatívne sily, ktoré spôsobujú, že aj revolučné udalosti po svojom „výbuchu“ obvykle majú tendenciu po čase vracať spoločnosť spať do starého koryta. Na prechod spoločnosti od totalitných či autoritatívnych režimov k demokracii, ktorý prebiehal v niektorých juhoeurópskych a juhoamerických krajinách, sa v svetovej politológii a historiografii od 60. rokov minulého storočia zaužíval termín „tranzícia“. Tento termín je však možne použiť aj na podobne, postupne prebiehajúce procesy v ďalších krajinách a rôznych historických obdobiach. Takouto tranzíciou prešla aj spoločnosť na Slovensku. Najprv to bola tranzícia z konzervatívnej, iba čiastočne parlamentnej, monarchie do demokratickej republiky a po dvadsiatich rokoch zase z parlamentnej demokracie do totality. Monografia prináša výsledky výskumu k takejto tranzícii spoločnosti na príklade Slovenska od konca 19. storočia po rok 1945.

Obsah

Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť

     Úvod   Daniela Dvořáková

     Fenomén hrad   Daniela Dvořáková

     Opevnené sídliská zo staršej doby bronzovej na Slovensku   Jozef Bátora

     Hrady a župani na Veľkej Morave, v Chorvátsku, v českých krajinách a v Uhorsku   Ján Steinhübel

     Úloha hradov pri ochrane a správe stredovekých sídiel v Nitrianskej a Trenčianskej župe v stredoveku   Ján Lukačka

     Civitas, urbs, grad, castellum a castrum v stredovekých prameňoch. K otázke označovania hradov a pevností v Uhorsku do konca 12. storočia  Pavol Hudáček

     Kaple a její úloha v rámci hradního areálu na příkladech z Čech a Moravy   František Záruba

     K zbožnosti na stredovekých hradoch   Miriam Hlavačková

     Môj dom – môj hrad. Vývoj a stavebné tendencie na príklade normandských hradov v 11. a 12. storočí  Peter Bystrický

     Vyobrazení hradu ve středověku   Robert Šimunek

     Strava a technologie vaření (nejen) na středověkých hradech   Dana Dvořáčková-Malá

     Hygiena na hradoch z pohľadu novších výskumov vybraných lokalít západného a stredného Slovenska  Martin Bóna

     Mestské hrady v Banskej Štiavnici a Kremnici do konca stredoveku   Martin Štefánik

     Jošt z Küssowa a Peter Koler. Vzostupy a pády dvoch kastelánov na kráľovských venných majetkoch  Pavol Maliniak

     Podoby života na hradoch stredovekého Gemera   Monika Tihányiová

     Označenie „suburbani" (podhradčania) v Zoborskej listine z roku 1113  Marek Púčik

     Hrad ako prepych počas vlády Arpádovcov   Marek Oravec

     Statky a majetky královen v předhusitských Čechách   Jitka Friedlová

 

Lexikón stredovekých hradov na Slovensku

     Úvod 

     Súpis hradov 

     Skratky autorov hesiel 

 

Resumé 

O autoroch 

Pramene a literatúra 

Zoznam použitých skratiek 

Menný register 

Miestny register