My a tí druhí v modernej spoločnosti
Konštrukcie a transformácie kolektívnych identít

Kiliánová Gabriela - Kowalská Eva - Krekovičová Eva (eds.)

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV; Ústav etnológie SAV; VEDA

Jazyk

slovenčina

Počet strán

722

Rok vydania

2009

Hmotnosť

1 313,00g

Formát

170x240

Väzba

Tvrdá väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

9788022410250

Fenomén kolektívnej identity a identifikácie patrí v európskom priestore a špeciálne v oblasti strednej Európy k stále aktuálnym a príťažlivým témam pre viaceré oblasti bádania ...o človeku, spoločnosti a kultúre. Zložité vzťahy, vzájomné prelínanie politických, etnických, národných, jazykových, konfesionálnych a kultúrnych hraníc a súvislostí v jednotlivých historických časových úsekoch i v prítomnosti skúmaného geografického priestoru nabádajú k opatrnosti pri jednoznačnom formulovaní širších zovšeobecnení. Zároveň priam provokujú výskumníkov k hĺbkovému prenikaniu do konkrétnych problémov a k ich skúmaniu v jednotlivých presne vymedzených tematických, časových a priestorových úsekoch a súvislostiach.

Čítať viac...
20,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Predslov Eva Krekovičová

 

Úvod   Gabriela Kiliánová – Eva Krekovičová

     Bádanie o identite   Gabriela Kiliánová

     Ponímanie základných konceptov v práci a výskumné otázky  Gabriela Kiliánová

     Tematické vymedzenie výskumných problémov   Eva Krekovičová

     Teritoriálne vymedzenie skúmaných problémov   Eva Krekovičová

     Časové vymedzenie skúmaných problémov   Eva Krekovičová

     Záverom   Gabriela Kiliánová – Eva Krekovičová

 

Identita a rod

     Úvod. Rodové identity ako kolektívne identity (teoretické východiská)   Viera Bačová

     Rodová identita v historickej perspektíve   Gabriela Dudeková – Tünde Lengyelová

     Problematika rodu a rodové identity v sociálnej psychológii  Viera Bačová

     Závery   Viera Bačová – Gabriela Dudeková – Tünde Lengyelová

 

Identita a jazyk   Slavomír Ondrejovič – Viktor Krupa

     Úvod. Identita, etnicita a jazyk

     Jazykové podmienky utvárania slovenského etnika a slovenského národa

     Jazyk v menšinovej a väčšinovej podobe

     Problémy etnickej identity a jazyka vo väčších politických celkoch

     Záver

 

Identita a religiozita

     Úvod. ,,Ako zrnko piesku v mori". Konštrukcia náboženskej identity menšinových a spoločensky stigmatizovaných skupín   Tatiana Podolinská

     Deklarovanie a upevňovanie konfesijnej identity v období raného novoveku   Eva Kowalská

     Transformácia židovskej identity na Slovensku   Peter Salner

     ,,Nová" rómska duchovná identita. Charizmatické hnutia medzi Rómami na Slovensku   Tatiana Podolinská

     Záver. Konštrukcia náboženských identít v praxi: platforma rozdielností a platforma podobností   Tatiana Podolinská

 

Identita a národ

     Úvod. Nacionalizmus ako európsky fenomén   Dušan Kováč

     Formovanie národných identít v stredoeurópskom priestore  Dušan Kováč

     Národ, národnosti, štát: O politike etnického entuziazmu v stredoeurópskom kontexte   Tibor Pichler

     Konštrukcie národnej identity a zmena politickej kultúry  Dušan Kováč

     Metamorfózy kolektívnych národných identít v 20. storočí  Dušan Kováč

     Symbolické aspekty národnej identity   Andrej Findor – Gabriela Kiliánová – Peter Macho

     Záver   Dušan Kováč

 

Identita a menšina

     Úvod. Identita z aspektu menšinovej etnicity   Jozef Tancer

     Od uhorského patriotizmu k menšinovému nacionalizmu. Zmeny povedomia Nemcov na Slovensku v 18. až 20. storočí   Jozef Tancer – Elena Mannová

     Postavenie maďarskej menšiny na Slovensku a jej identita po roku 1918   Štefan Šutaj

     Problém násilného hľadania (vnucovania) národnej, občianskej a náboženskej lojality na príklade židovského obyvateľstva na Slovensku v čase holokaustu   Ivan Kamenec

     Formovanie identity Rómov na Slovensku po roku 1918  Arne B. Mann

     Konštruovanie obrazu „iných" v očiach Slovákov. Medzi autoobrazom a heteroobrazmi    Eva Krekovičová

     Záver   Elena Mannová

 

Identita a konflikt

     Úvod   Juraj Podoba

     K identite podnikateľa na križovatkách stredoeurópskeho vývoja   Roman Holec

     Komunistický aktivista v lokálnom prostredí, 1949 – 1956  Marína Zavacká

     Identita a moc: etnický konflikt v kontexte transformačných procesov   Juraj Podoba

     Záver   Juraj Podoba

 

Záver   Eva Kowalská – Eva Krekovičová

 

Pramene a literatúra

Summary

Menný index

Vecný index

O autoroch