My a tí druhí v modernej spoločnosti
Konštrukcie a transformácie kolektívnych identít

Kiliánová Gabriela - Kowalská Eva - Krekovičová Eva (eds.)

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV; Ústav etnológie SAV; VEDA

Jazyk

slovenčina

Počet strán

722

Rok vydania

2009

Hmotnosť

1 313,00g

Formát

170x240

Väzba

Tvrdá väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

9788022410250

Fenomén kolektívnej identity a identifikácie patrí v európskom priestore a špeciálne v oblasti strednej Európy k stále aktuálnym a príťažlivým témam pre viaceré oblasti bádania ...o človeku, spoločnosti a kultúre. Zložité vzťahy, vzájomné prelínanie politických, etnických, národných, jazykových, konfesionálnych a kultúrnych hraníc a súvislostí v jednotlivých historických časových úsekoch i v prítomnosti skúmaného geografického priestoru nabádajú k opatrnosti pri jednoznačnom formulovaní širších zovšeobecnení. Zároveň priam provokujú výskumníkov k hĺbkovému prenikaniu do konkrétnych problémov a k ich skúmaniu v jednotlivých presne vymedzených tematických, časových a priestorových úsekoch a súvislostiach.

Čítať viac...
20,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Panovnícka moc v stredoveku

Panovnícka moc v stredoveku

Usporiadanosť spoločnosti v stredoveku zabezpečoval panovník (vladyka, knieža, kráľ) s pomocou svojich prívržencov, pôvodne družiny bojovníkov, z ktorých sa vyvinula privilegovaná šľachtická vrstva podieľajúca sa na moci. Veľká Morava ešte nebola plne vyvinutým stredovekým štátom, disponovala však už jeho základnými atribútmi. Úplnú monarchickú moc podľa nemeckého vzoru dobudoval s pomocou dôsledne koncipovanej cirkevnej organizácie a kristianizácie zakladateľ Uhorského kráľovstva Štefan I. Peripetie vývoja a praktického uplatňovania panovníckej moci možno sledovať na niekoľkých charakteristických parametroch: vlastníctvo hradov, organizácia armády a kráľovské majetky a príjmy. Od 13. st. sa začal patrimoniálny uhorský štát postupne premieňať na volenú stavovskú monarchiu. Panovník sa rozsiahlymi donáciami a udeľovaním úradov snažil zabezpečiť si podporu veľmožov, ktorí preňho predstavovali čoraz väčšie ohrozenie. Súčasne sa zmenšoval jeho majetok. Schopnosť lavírovania medzi rôznorodými záujmami si vyžadovala talentovanú, charizmatickú a súčasne pragmaticky mysliacu osobnosť. Schopní panovníci dokázali tento vývoj dočasne zvrátiť, hľadali oporu v reprezentantoch z radov nezainteresovaných cudzincov alebo povýšených nižších šľachticov, budovali profesionálny úradnícky aparát a v záujme zvyšovania príjmu podporovali rast miest. K oslabeniam ústrednej moci dochádzalo obvykle po vymretí dynastie alebo pri absencii silného legitímneho následníka.

Z monarchie do republiky

Z monarchie do republiky

Publikácia prináša sondy do vývoja spoločnosti na Slovensku v pomerne dlhom období: od konca 19. storočia až po koniec druhej svetovej vojny. Otvára viaceré nové témy a nové pohľady na témy už predtým spracované. Pomerne dlhé časové obdobie, ktoré autori spracovávajú, je potrebné na to, aby sledovali vývoj spoločnosti ako postupný evolučný proces a nie iba v krátkych, dynamických obdobiach tzv. historických míľnikov: revolúcií, prevratov, povstaní. Všetky tieto míľniky sú v historiografii pomerne dobre spracované a stali sa súčasťou slovenského národného „master“ naratívu. Je nepochybné, že tieto udalosti mali pre vývin spoločnosti na Slovensku zásadný význam. Neprejavili sa však okamžite. Napríklad vznik Československej republiky v roku 1918 mal zásadný význam pre doformovanie sa Slovákov ako moderného národa, ale tento proces sa zavŕšil až v 30. rokoch. Podobne prebiehala v slovenských podmienkach aj postupná modernizácia, industrializácia a urbanizácia. V spoločnosti, a nielen v slovenskej, pôsobia spravidla retardačné, konzervatívne sily, ktoré spôsobujú, že aj revolučné udalosti po svojom „výbuchu“ obvykle majú tendenciu po čase vracať spoločnosť spať do starého koryta. Na prechod spoločnosti od totalitných či autoritatívnych režimov k demokracii, ktorý prebiehal v niektorých juhoeurópskych a juhoamerických krajinách, sa v svetovej politológii a historiografii od 60. rokov minulého storočia zaužíval termín „tranzícia“. Tento termín je však možne použiť aj na podobne, postupne prebiehajúce procesy v ďalších krajinách a rôznych historických obdobiach. Takouto tranzíciou prešla aj spoločnosť na Slovensku. Najprv to bola tranzícia z konzervatívnej, iba čiastočne parlamentnej, monarchie do demokratickej republiky a po dvadsiatich rokoch zase z parlamentnej demokracie do totality. Monografia prináša výsledky výskumu k takejto tranzícii spoločnosti na príklade Slovenska od konca 19. storočia po rok 1945.

Obsah

Predslov Eva Krekovičová

 

Úvod   Gabriela Kiliánová – Eva Krekovičová

     Bádanie o identite   Gabriela Kiliánová

     Ponímanie základných konceptov v práci a výskumné otázky  Gabriela Kiliánová

     Tematické vymedzenie výskumných problémov   Eva Krekovičová

     Teritoriálne vymedzenie skúmaných problémov   Eva Krekovičová

     Časové vymedzenie skúmaných problémov   Eva Krekovičová

     Záverom   Gabriela Kiliánová – Eva Krekovičová

 

Identita a rod

     Úvod. Rodové identity ako kolektívne identity (teoretické východiská)   Viera Bačová

     Rodová identita v historickej perspektíve   Gabriela Dudeková – Tünde Lengyelová

     Problematika rodu a rodové identity v sociálnej psychológii  Viera Bačová

     Závery   Viera Bačová – Gabriela Dudeková – Tünde Lengyelová

 

Identita a jazyk   Slavomír Ondrejovič – Viktor Krupa

     Úvod. Identita, etnicita a jazyk

     Jazykové podmienky utvárania slovenského etnika a slovenského národa

     Jazyk v menšinovej a väčšinovej podobe

     Problémy etnickej identity a jazyka vo väčších politických celkoch

     Záver

 

Identita a religiozita

     Úvod. ,,Ako zrnko piesku v mori". Konštrukcia náboženskej identity menšinových a spoločensky stigmatizovaných skupín   Tatiana Podolinská

     Deklarovanie a upevňovanie konfesijnej identity v období raného novoveku   Eva Kowalská

     Transformácia židovskej identity na Slovensku   Peter Salner

     ,,Nová" rómska duchovná identita. Charizmatické hnutia medzi Rómami na Slovensku   Tatiana Podolinská

     Záver. Konštrukcia náboženských identít v praxi: platforma rozdielností a platforma podobností   Tatiana Podolinská

 

Identita a národ

     Úvod. Nacionalizmus ako európsky fenomén   Dušan Kováč

     Formovanie národných identít v stredoeurópskom priestore  Dušan Kováč

     Národ, národnosti, štát: O politike etnického entuziazmu v stredoeurópskom kontexte   Tibor Pichler

     Konštrukcie národnej identity a zmena politickej kultúry  Dušan Kováč

     Metamorfózy kolektívnych národných identít v 20. storočí  Dušan Kováč

     Symbolické aspekty národnej identity   Andrej Findor – Gabriela Kiliánová – Peter Macho

     Záver   Dušan Kováč

 

Identita a menšina

     Úvod. Identita z aspektu menšinovej etnicity   Jozef Tancer

     Od uhorského patriotizmu k menšinovému nacionalizmu. Zmeny povedomia Nemcov na Slovensku v 18. až 20. storočí   Jozef Tancer – Elena Mannová

     Postavenie maďarskej menšiny na Slovensku a jej identita po roku 1918   Štefan Šutaj

     Problém násilného hľadania (vnucovania) národnej, občianskej a náboženskej lojality na príklade židovského obyvateľstva na Slovensku v čase holokaustu   Ivan Kamenec

     Formovanie identity Rómov na Slovensku po roku 1918  Arne B. Mann

     Konštruovanie obrazu „iných" v očiach Slovákov. Medzi autoobrazom a heteroobrazmi    Eva Krekovičová

     Záver   Elena Mannová

 

Identita a konflikt

     Úvod   Juraj Podoba

     K identite podnikateľa na križovatkách stredoeurópskeho vývoja   Roman Holec

     Komunistický aktivista v lokálnom prostredí, 1949 – 1956  Marína Zavacká

     Identita a moc: etnický konflikt v kontexte transformačných procesov   Juraj Podoba

     Záver   Juraj Podoba

 

Záver   Eva Kowalská – Eva Krekovičová

 

Pramene a literatúra

Summary

Menný index

Vecný index

O autoroch