Francúzsko a slovenská otázka 1789 – 1989

Ferenčuhová Bohumila

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV; VEDA

Jazyk

slovenčina

Počet strán

490

Rok vydania

2008

Hmotnosť

972,00g

Formát

170x240

Väzba

Tvrdá väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

9788022410380

Autorka v monografii sumarizuje to najdôležitejšie, čo na tému Francúzsko a slovenská otázka na základe vlastného výskumu v archívoch na Slovensku, v Českej republike a ...vo Francúzsku napísala. Tematiku tejto publikácie ohraničujú dva symbolické dátumy: pád Bastily 14. júla 1789 vo Francúzku a zásah polície proti študentom na pražskej Národní třídě 17. novembra 1989 s následným pádom totality v Československu.

Čítať viac...
11,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Panovnícka moc v stredoveku

Panovnícka moc v stredoveku

Usporiadanosť spoločnosti v stredoveku zabezpečoval panovník (vladyka, knieža, kráľ) s pomocou svojich prívržencov, pôvodne družiny bojovníkov, z ktorých sa vyvinula privilegovaná šľachtická vrstva podieľajúca sa na moci. Veľká Morava ešte nebola plne vyvinutým stredovekým štátom, disponovala však už jeho základnými atribútmi. Úplnú monarchickú moc podľa nemeckého vzoru dobudoval s pomocou dôsledne koncipovanej cirkevnej organizácie a kristianizácie zakladateľ Uhorského kráľovstva Štefan I. Peripetie vývoja a praktického uplatňovania panovníckej moci možno sledovať na niekoľkých charakteristických parametroch: vlastníctvo hradov, organizácia armády a kráľovské majetky a príjmy. Od 13. st. sa začal patrimoniálny uhorský štát postupne premieňať na volenú stavovskú monarchiu. Panovník sa rozsiahlymi donáciami a udeľovaním úradov snažil zabezpečiť si podporu veľmožov, ktorí preňho predstavovali čoraz väčšie ohrozenie. Súčasne sa zmenšoval jeho majetok. Schopnosť lavírovania medzi rôznorodými záujmami si vyžadovala talentovanú, charizmatickú a súčasne pragmaticky mysliacu osobnosť. Schopní panovníci dokázali tento vývoj dočasne zvrátiť, hľadali oporu v reprezentantoch z radov nezainteresovaných cudzincov alebo povýšených nižších šľachticov, budovali profesionálny úradnícky aparát a v záujme zvyšovania príjmu podporovali rast miest. K oslabeniam ústrednej moci dochádzalo obvykle po vymretí dynastie alebo pri absencii silného legitímneho následníka.

Z monarchie do republiky

Z monarchie do republiky

Publikácia prináša sondy do vývoja spoločnosti na Slovensku v pomerne dlhom období: od konca 19. storočia až po koniec druhej svetovej vojny. Otvára viaceré nové témy a nové pohľady na témy už predtým spracované. Pomerne dlhé časové obdobie, ktoré autori spracovávajú, je potrebné na to, aby sledovali vývoj spoločnosti ako postupný evolučný proces a nie iba v krátkych, dynamických obdobiach tzv. historických míľnikov: revolúcií, prevratov, povstaní. Všetky tieto míľniky sú v historiografii pomerne dobre spracované a stali sa súčasťou slovenského národného „master“ naratívu. Je nepochybné, že tieto udalosti mali pre vývin spoločnosti na Slovensku zásadný význam. Neprejavili sa však okamžite. Napríklad vznik Československej republiky v roku 1918 mal zásadný význam pre doformovanie sa Slovákov ako moderného národa, ale tento proces sa zavŕšil až v 30. rokoch. Podobne prebiehala v slovenských podmienkach aj postupná modernizácia, industrializácia a urbanizácia. V spoločnosti, a nielen v slovenskej, pôsobia spravidla retardačné, konzervatívne sily, ktoré spôsobujú, že aj revolučné udalosti po svojom „výbuchu“ obvykle majú tendenciu po čase vracať spoločnosť spať do starého koryta. Na prechod spoločnosti od totalitných či autoritatívnych režimov k demokracii, ktorý prebiehal v niektorých juhoeurópskych a juhoamerických krajinách, sa v svetovej politológii a historiografii od 60. rokov minulého storočia zaužíval termín „tranzícia“. Tento termín je však možne použiť aj na podobne, postupne prebiehajúce procesy v ďalších krajinách a rôznych historických obdobiach. Takouto tranzíciou prešla aj spoločnosť na Slovensku. Najprv to bola tranzícia z konzervatívnej, iba čiastočne parlamentnej, monarchie do demokratickej republiky a po dvadsiatich rokoch zase z parlamentnej demokracie do totality. Monografia prináša výsledky výskumu k takejto tranzícii spoločnosti na príklade Slovenska od konca 19. storočia po rok 1945.

Obsah

Na priesečníku kultúr. Premeny výskumu vzájomných vzťahov vo Francúzsku a na Slovensku od 60. rokov 20. storočia

 

Myšlienky Francúzskej revolúcie a slovenské národnoemancipačné hnutie

Sloboda, rovnosť, bratstvo. Ideály a údel uhorských jakobínov

Revue des Deux Mondes o Čechoch, Slovákoch a národnostnom probléme v habsburskej monarchii pred rokom 1871 

Národnostná otázka v Rakúsko-Uhorsku na prelome 19. a 20. storočia očami generácie Louisa Eisenmanna

Národnostná otázka v Uhorsku v správach francúzskeho konzulátu v Budapešti (1896 – 1914) 

Štúdiá a literárne začiatky Juraja Slávika-Neresnického 

Francúzski slavisti a česko-slovenský zahraničný odboj počas prvej svetovej vojny

Vízie a diplomacia: Štefánik medzi vojnou a mierom (1914 – 1919)

Pamäti Louisy Weissovej a listy Milanovi Rastislavovi Štefánikovi

Informovanosť slovenskej verejnosti o zahraničnom odboji

Milan Rastislav Štefánik a Štefan Osuský – významné osobnosti slovensko-francúzskych vzťahov

Veľmocenský diktát alebo vedecký problém? Rokovania o hraniciach Československa v prvej fáze mierovej konferencie v Paríži roku 1919

Talianska a francúzska vojenská misia na Slovensku a československo-maďarský konflikt v rokoch 1918 – 1919

Mohyla na Bradle ako slovenské miesto pamäti

Slovensko a Malá dohoda z hľadiska geopolitiky

Malá dohoda, Locarno a bezpečnosť Slovenska v 20. rokoch

Rokovanie o francúzsko-československej zmluve o spojenectve a priateľstve (máj 1923 – január 1924)

Integračné plány v 20. rokoch: Malá dohoda a Briandov plán európskej federálnej únie

Integračné predstavy Milana Hodžu v 20. rokoch 20. storočia

Briandov plán európskej federálnej únie a Československo: vláda, paneurópske hnutie, verejná mienka

Tardieuov plán – pokus o hospodársku spoluprácu strednej Európy 1931 – 1932

Louis Barthou a československá zahraničná politika roku 1934

Francúzsko-československé spojenectvo medzi dvoma vojnami. Váha obrazu Francúza a Rusa/sovieta v rozhodovacom procese zahraničnej politiky

Alice G. Masaryková a Louise Weissová – ženy vo vysokej politike Československa a Francúzska

Paríž slovenský alebo československý? Slovenský pohľad na Paríž v medzivojnovom období

 

Francúzska prítomnosť na Slovensku po roku 1989

La France et la question slovaque 1789 -1989 (Résumé)

Bibliografický prehľad štúdií

Menný register